Реферат: Аналітичнa довідка за результатами моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 4-х класів Якимівського району за 2010-2011 н р


Аналітичнa довідка

за результатами моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 4-х класів Якимівського району за 2010-2011 н.р.

На виконання наказів облУОН від 08.09.2010 р. №491 «Про проведення моніторингових досліджень у 2010-2011 н.р. на обласному рівні», від 03.02.2011р. №102 «Про внесення змін і доповнень до наказу облУОН від 08.09.2010 №491 «Про проведення моніторингових досліджень у 2010-2011 н.р. на обласному рівні»», наказів відділу освіти від 17.09.2010 р. №202 «Про проведення моніторингових досліджень у 2010-2011 н.р.», від 09.02.2011 р. №33 «Про внесення змін до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 17.09.2010 №202 «Про проведення моніторингових досліджень у 2010-2011 н.р.»» були проведені моніторингові дослідження рівня і якості читання та розуміння тексту учнями 4-х класів з мови навчання, рівня та якості природничо-математичної освіти учнів 4-х класів (математика, природознавство) закладів освіти Якимівського району

Метою моніторингових досліджень було визначення основних тенденцій функціонування системи освіти району та виявлення факторів, які чинять вплив на її якість.

Завданнями дослідження є:

1) Визначення динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів 4-х класів в межах одного року з математики, природознавства, рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту.

2) Виявлення ступеню впливу певних факторів на загальний результат навчальної діяльності.

3) Визначення шляхів підвищення ефективності управління якістю освіти на основі запровадження моніторингових процедур

Об’єкти моніторингу:

рівень і якість читання та розуміння тексту учнів 4-х класів;

рівень та якість природничо-математичної освіти учнів 4-х класів.

Моніторинговими дослідженнями було охоплено:

Кількість шкіл

Клас

Кількість учнів

Предмети

Старт.

Проміж.

Підсум.

26

4

263

257

-

Математика

26

4

256

252

259

Природознавство

21

4

212

210

-

Читання (українська мова навчання)

5

4

53

49

-

Читання (російська мова навчання)

Заклади освіти, що підлягали моніторингу:

Всього

ЗОШ І ст

ЗОШ І-ІІ ст

ЗОШ І-ІІІ ст.

26

6

1

19

Загальні результати моніторингового дослідження рівня і якості читання та розуміння тексту.

Серед усіх загальнонавчальних умінь та навичок для подальшого навчання в основній школі важливе місце займає вміння свідомого, виразного, із відповідною для кожного віку швидкістю читання, яке формується у початковій школі.

Читання в початковій школі розглядається як:

одна з форм комунікації особистості у широкому контексті життєдіяльності, не обмежуваної мовними функціями, вияв особистості як читача;

процес витягу інформації з тексту;

активний процес, регульований метою, мотивами, ціннісними орієнтаціями, тобто особистісними утвореннями, стосовно яких техніка читання виконує службові функції.

Моніторингове дослідження було направлене на визначення рівня сформованості в учнів 4-х класів умінь читати, працювати, розуміти прочитане.

У дослідженні оцінювались такі уміння учнів:

Пояснити значення слів та виразів.

Інтерпретувати прочитане (розуміти фактичний та загальний зміст твору, визначити основну думку твору)

Читати у необхідному темпі.

На стартовому та підсумковому етапах моніторингових досліджень перевірявся рівень сформованості навичок читання мовчки (згідно з програмою) (Мал.1).Мал. 1. Загальні результати рівня навченості читання (мовчки) учнів 4-х класів ЗНЗ Якимівського району (українською мовою навчання)

Аналіз результатів показника рівня навченості показав, що лише 8% учнів 4-х класів (українською мовою навчання) читають на низькому рівні і 68% учнів читають на достатньому та високому рівнях. Середній бал по району становить 7,5.

В розрізі навчальних закладів показник середнього балу з читання мовчки є наступним:ЗНЗ району

Бал (стартовий)

Бал (проміжний)

1

Азовська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,8

7

2

Атманайська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,87

6,6

3

Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ст.

5,75

5,75

4

Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,7

9,4

5

Горьківська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,1

8

6

Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6

7,5

7

Кирилівська Ш-с

8,3

7.

8

Ленінська ЗОШ І-ІІІ ст.

8

8

9

Новоданилівська ЗОШ І ст

8,75

9,25

10

Новоданилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,2

8,2

11

Охрімівська ЗОШ І-ІІІ ст.

5,5

6,5

12

Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,9

7,6

13

Петрівська ЗОШ І-ІІ ст

3,6

7,6

14

Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,4

8,75

15

Червоноармійська ЗОШ І-ІІІ ст.

5

5,3

16

Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ст.

7.1

7.7

17

Шевченківська ЗОШ І ст.

11

10.7

18

Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,5

7

19

Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

5,7

6,7

20

Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2

5,4

6,5

21

Якимівська Ш-с "Росінка"

10,6

9,4
^ ВСЬОГО ПО РАЙОНУ

7,4

7,519

Найвищий показник середнього балу становить 11-10,7 (Шевченківська ЗОШ І ст.), найнижчий – 5-5,3 (Червоноармійська ЗОШ І-ІІІ ст.). Різниця показників є суттєвою 6- 5,4.

Слід зазначити, що кваліметричний показник рівня навченості тісно пов’язаний з якістю знань. Середньорайонний показник становить 0,63. Результати нижче цього показника простежуються у учнів Вовчанської ЗОШ та Якимівської ЗОШ №2 (0,52), Охрімівської ЗОШ (0,54), Чорноземненської та Якимівської ЗОШ №3 (0,55). Відстежено динаміку змін рівня навченості мовчазного читання учнів 4-х класів:


Мал.2. Динамика змін показника рівня навченості учнів 4-х класів з читання мовчки по Якимівському району з українською мовою навчання


Згідно з чинною програмою на кінець четвертого класу нормою вважається темп читання 100 слів за хвилину. Серед учнів, які брали участь у дослідженні, 18% читають більше 150 слів за хвилину, 32% читають на норму та вище, 30% читають нижче норми, 20% читають менше 70 слів за хвилину. А це значить, що 50% учнів по району читають нижче визначеної норми.

Темп читання – це один із показників якості читання і тому він має співвідноситись зі розуміння прочитаного. Розуміння – це головний критерій читання кожного учня.

З другої групи умінь було відстежень усвідомлення смислової інформації (розуміння прочитаного) учнів 4-х класів Якимівського району з українською мовою навчання. На виявлення прочитаного учням було запропоновано відповісти на запитанн, які мали тестовий характер, визначити головну думку, тему, пояснити значення слів та висловів (мал. 3).

Мал.3. Результати розуміння прочитаного учнями 4-х класів Якимівського району з українською мовою навчання


Аналіз результатів показника рівня навченості учнів 4-х класів з російською мовою навчання показав, що лише 16% учнів читають на низькому рівні і 84% читають на достатньому та високому рівнях. Середній бал по району становить 9,8. В розрізі навчальних закладів показник середнього балу з читання мовчки є наступним:ЗНЗ району

Бал (стартовий)

Бал (проміжний)

1

Якимівська ЗОШ І-ІІІ №1

9

9

2

Якимівська "Колосок" І ст.

9,9

11,25

3

Великотернівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,75

6,6

4

Розівська ЗОШ І-ІІІ ст.

8,125

9

5

Ганнівська І ст.

12

10
^ ВСЬОГО ПО РАЙОНУ

9

9,795

Найвищий показник середнього балу становить 10 (Ганнівська ЗОШ І ст.), найнижчий – 6,6 (Великотернівькій ЗОШ І-ІІІ ст.)

Кваліметричний показник по району – 0,752

Відстежено динаміку змін показника рівня навченості з читання учнів 4-х класів з російською мовою навчання

(мал.4):Мал.4. Динаміка змін показника рівня навченості з читання учнів 4-х класів ЗНЗ Якимівського району з російською мовою навчання

Темп читання:

Школи з російською мовою навчання

стартовий

проміжний

більше 150 слів

38%

18%

100 – 150 слів

45%

45%

70 – 99 слів

11%

21%

менше 70 слів

6%

16%

Свідомим вважається читання, коли школяри визначають у тексті його головний зміст, пояснюють значення переважної більшості слів, ужитих у переносному й прямому значенні, розуміють зміст окремих частин тексту (абзацу, опису подій, явища) та висловлюють власні думки про героїв, їхні вчинки тощо.

Учням при читанні мовчки були запропоновані завдання на розуміння прочитаного. Як видно з діаграми (мал.5), переважна більшість четверокласників виконали запропоновані завдання.Мал.5. Результати усвідомлення змісту прочитаного учнями 4-х класів Якимівського району з російською мовою навчання


Основні недоліки:

невміння учнів установлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями тексту;

учні несвідомо читають текст;

окремі учні не вміють самостійно сприймати, розуміти текст при першому читанні;

деякі учні не вміють визначати в прочитаному тексті основний зміст всього тексту та окремих частин.

Виходячи з вищезазначеного, вчителям початкових класів необхідно підвищити ефективність роботи із поповнення словникового запасу учнів; продовжити роботу щодо розвитку читацьких навичок учнів, удосконалювати навички швидкого читання, розвивати уміння учнів аналізувати прочитаний текст шляхом застосування відповідних методик і технологій навчання


^ Загальні результати моніторингового дослідження рівня і якості природничо-математичної освіти учнів 4-х класів

За результатами підсумкового етапу моніторингу природничо-математичної освіти у 4-му класі відмічається зниження початкового рівня навчальних досягнень учнів з математики майже вдвічі. Якість знань з математики по району зросла за рахунок збільшення кількості учнів, що навчаються на достатньому та високому рівнях, і становить 70 % (Мал.6).

Мал.6. Порівняння результатів виконання контрольних зрізів з математики (стартовий і проміжний етапи) за рівнями навчальних досягнень учнів.


За результатами розподілу учасників дослідження за 12-бальною шкалою підтверджується закономірність найбільшої частотності повторювань оцінок 7 і 8 балів(мал.7).Мал.7. Розподіл учасників дослідження за 12-бальною шкалою


Значення середнього балу (7,934) вказує на засвоєння учнями 4-х класів змісту освіти з математики на середньому рівні близькому до достатнього. Середній бал, порівняно з балом стартового етапу, підвищився на 1,2.

В розрізі шкіл коливання середнього балу наступні:ЗНЗ

Бал (стартовий)

Бал (проміжний)

1

Азовська ЗОШ І-ІІІ ст.

4,9

7

2

Атманайська ЗОШ І-ІІІ ст.

5,5

6,9

3

Великотернівська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,1

8,5

4

Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ст.

5,25

5

5

Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6

8,4

6

Ганнівська І ст.

10

10

7

Горьківська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,6

7,8

8

Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,5

7,8

9

Кирилівська Ш-с

6

8,46

10

Ленінська ЗОШ І-ІІІ ст.

8

8,5

11

Новоданилівська ЗОШ І ст

9,75

10,3

12

Новоданилівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,2

7,5

13

Охрімівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,5

6,3

14

Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,3

7

15

Петрівська ЗОШ І-ІІ ст

3,3

5,6

16

Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ст.

7,7

7,8

17

Розівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6,1

8,9

18

Червоноармійська ЗОШ І-ІІІ ст.

4

4,6

19

Чорноземненська ЗОШ

7.4

8.5

20

Шевченківська ЗОШ І ст.

7.1

7,7

21

Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ст.

6.7.

8

22

Якимівська "Колосок" І ст.

9,3

10,1

23

Якимівська ЗОШ І-ІІІ №1

7

7,5

24

Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

4,9

8,1

25

Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2

4,9

7,7

26

Якимівська Ш-с "Росінка"

10,4

10,8
^ ВСЬОГО ПО РАЙОНУ

6,77

7,934

Аналіз виконання завдань проміжного етапу моніторингових досліджень з математики показує, що порівняно зі стартовим етапом кваліметричний показник підвищився на 0,09 і становить 0,6532. Результати нижче цього показника простежуються в учнів Червоноармійської ЗОШ (0,41), Вовчанської ЗОШ (0,45) та Петрівської ЗОШ (0,49) Відстежено динаміку змін рівня навченості з математики учнів 4-х класів:Мал.8.Динаміка змін рівня навченості з математики учнів 4-х класів ЗНЗ Якимівського району


При цьому відсоток учнів, що навчаються на достатньому і високому рівні, складає 70 % (на 16 % більше порівняно зі стартовим етапом). Найкраще учні впоралися з завданнями на нумерацію натуральних чисел (82 %), знаходження частини від числа (67%), розв’язування рівнянь (67 %), дії з іменованими числами (70 %). Найважчим виявилося розв’язування складених задач (43 % правильних відповідей).

Виявлені недоліки:

при розв’язуванні складених задач виявлено невміння правильно ділити задачу на змістовні частини,

учням важко аналізувати та будувати план розв’язання задачі;

відсутні навички застосування логічного та абстрактного мислення.

Отже, учителям слід звернути увагу на вдосконалення форм і методів роботи щодо формування в учнів умінь і навичок розв’язування складених задач.

Узагальнені результати підсумкового етапу дослідження з природознавства учнів 4-х класів за дванадцятибальною системою оцінювання є наступними: на початковому рівні виявили знання 2 % учнів, на середньому – 17%, на достатньому – 46 %, на високому – 35%. Таким чином, якість знань складає 81 %. А середній бал – 8,4 – свідчить про засвоєння змісту освіти на достатньому рівні.

Мал.9. Порівняння результатів виконання контрольних зрізів учнями 4-х класів ЗНЗ Якимівського району


Найбільша частотність повторювань оцінок є 7 і 8 балів. Частота розподілу результатів зрізу знань учнів всіх етапів дослідження:Мал.10. Частота розподілу результатів зрізу знань з природознавства ЗНЗ учнів 4-х класів Якимівського району


Показник навченості учнів 4 класів з природознавства за результатами підсумкового етапу моніторингових досліджень склав 0,698, що на 0,13 більше, ніж за проміжним етапом, і на 0,17, ніж за стартовим. Найнижчі показники мають учні Ганнівської ЗОШ (0,41), Атманайської ЗОШ та Охрімівської ЗОШ (0,53)


Мал.11. Динаміка змін показника рівня навченості з природознавства учнів 4-х класів ЗНЗ Якимівського району


Середній бал становить 8,4, що на 0,8 бала більше, ніж за проміжним етапом і на 1,7 бала більше, ніж за стартовим. Частка учнів, що навчаються на високому і достатньому рівнях, склала 81%, що на 9% більше, ніж за результатами проміжного етапу, і на 27% більше, ніж за результатами стартового етапу моніторингових досліджень рівня навченості учнів 4 класів з природознавства. Отже, існує стійка тенденція до підвищення якості знань учнів протягом навчального року.

Найкращими є результати виконання завдань за темами «Розподіл прісної і солоної води на Землі» та «Визначення пріоритетності води на Землі» (90% вірних відповідей); «Співвідношення понять з теми “Сонячна система”» (85%) та «Поняття про держави-“сусіди” України» (82% вірних відповідей). Від 80 до 70% вірних відповідей дано учнями на питання тем «Материки й океани», «Робота з контурною картою», «Поняття про озера України», «Поняття про органи травлення», «Ланцюг живлення». По 64% вірних відповідей отримано на питання щодо ознак комах, ознак риб і ссавців, пропозиції щодо охорони природи рідного краю.

Недоліки:

в учнів недостатньо сформовані уявлення про основні відмінності між видами тварин;

потребують удосконалення навички роботи з контурною картою.

Учителям початкових класів слід пов’язувати матеріал, що вивчається, з життєвим досвідом учнів, розширювати світогляд учнів щодо географії України, створювати умови для мотивації учнів до самостійної роботи з підручником, із контурною картою.


^ Загальні висновки:

Рівень навчальних досягнень в початковій школі з предметів, що підлягали моніторинговому дослідженню – математика, читання, природознавство – відповідає достатньому.

Спостерігається велика розбіжність між показниками рівня навченості в розрізі шкіл району.

Суттєва різниця між показниками стартового етапу і проміжного та підсумкового етапів в бік покращення результатів свідчить про підвищення рівня знань учнів на середину та кінець року.

Спостерігається позитивна динаміка зменшення відсотка учнів, що навчаються на початковому та середньому рівнях за рахунок збільшення кількості учнів високого та достатнього рівнів навчальних досягнень.

На підставі аналізу виявленого рівня знань учнів 4 класів можна зробити висновок, що у більшості учнів закладів освіти сформовані предметні навчальні уміння з предметів, що підлягали моніторингу.


Рекомендації адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів:

Розглянути результати моніторингових досліджень на нарадах, педагогічних радах.

Запланувати заходи щодо внутрішкільного контролю за станом викладання предметів початкової ланки, за якими учні показали низький та середній рівень.

Посилити ефективність методичної роботи в закладі освіти через запровадження інноваційних методів роботи з педагогами.

Контролювати планування роботи шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів, враховуючи результати моніторингових досліджень якості читання та природничо-математичної освіти.

З метою виявлення дотримання вимог оцінювання навчальних досягнень учнів співставляти дані моніторингових досліджень і контрольних робіт.


^ Рекомендації керівникам ШМО:

Здійснити виважений аналіз результатів моніторингових досліджень на рівні школи та розробити належні заходи щодо подолання виявлених недоліків навчально-виховного процесу.

У разі необхідності надавати методичну допомогу вчителям, учні яких показали початковий та середній рівні навчальних досягнень.

На засіданнях ШМО розглянути шляхи формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал.

Впроваджувати інтерактивні технології в проведенні засідань ШМО з метою підготовки вчителів до застосування їх на уроках.^ Рекомендації вчителям:

Під час організації навчально-виховного процесу на кожному уроці приділяти особливу увагу завданням на формування в учнів базових понять, умінь узагальнювати, аналізувати, порівнювати.

Відпрацювати систему повторення програмового матеріалу з метою ліквідації прогалин у знаннях.

Використовувати коригувальні вправи на розвиток пізнавальних інтересів.

Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань через застосування інтерактивних технологій, технологій евристичного навчання, дослідницько-пошукові завдання; сприяти формуванню навчальної мотивації учнів, прийомів навчальної та самоосвітньої діяльності на уроках.

Застосовувати різнорівневі завдання для різних за рівнем підготовки груп учнів.
еще рефераты
Еще работы по разное