Реферат: Програма розвитку малого підприємництва в Старобільському районі на 2010 2012 роки
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ


ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного

управління економіки

облдержадміністрації

_________________І.В.Агібалов

“_____” ___________ 2009р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Старобільської районної ради 5-го скликання

від _________200_р.№_____

Голова Старобільської районної ради

_______________В.М.Пахниць


Голова представництва

Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

в Луганській області


_____________ В.М. Семенченко


“_____” _________ 2009 р.^ Програма розвитку
малого підприємництва

в Старобільському районі

на 2010 - 2012 роки


СТАРОБІЛЬСЬК

2009
^ Зміст програми


1. Характеристика Програми розвитку малого підприємництва в Старобільському районі на 2010-2012 роки.


2. Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва в Старобільському районі на 2010-2012 роки.


3. Головна мета Програми і очікувані результати.


4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого підприємництва.

4.1. Реалізація цільових проектів та пілотних програм.

1. Характеристика

Програми розвитку малого підприємництва в Старобільському районі

на 2010-2012 роки


1. Назва: Програма розвитку малого підприємництва в Старобільському районі на 2010 – 2012 роки


2. Підстава для розроблення:

Дійсна програма розроблена на 2010-2012 роки для Старобільського району у відповідності до Законів України від 21.12.2000 року № 2157-III «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та від 19.10.2000 року № 2063-III «Про державну підтримку малого підприємництва», відповідно до методичних рекомендацій «Щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва», затверджених Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 № 67, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.07р. № 293 «Про затвердження Порядку розробки регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання» та розпорядження голови районної райдержадміністрації від 28.08.2007 № 384 з цього ж питання. Програма є складовою частиною Програм економічного і соціального розвитку Старобільського району на 2010-2012 роки.№ з/п

Загальна характеристика району

1.

Площа території району (тис.км2) – 1,582

Кількість населення (тис. чол.) – 49,7

Специфіка*- сільське господарство

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%, станом на 01.07.2009) – 1,6

Перелік територій, які відносяться до:

зон інвестиційної привабливості –

територій приоритетного розвитку –

євро регіонів -
2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)
3.

Головний розробник Програми


Співрозробники:


управління економіки Старобільської райдержадміністрації


1.управління та відділи Старобільської райдержадміністрації

2.районний Центр зайнятості

3. МДПІ

4.громадські об`єднання підприємців

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно–громадської системи його обслуговування , підтримки і захисту.

Розповсюдження доступного iнформацiйного забезпечення суб’єктів малого підприємництва.

Зміцнення соціального статусу та підвищення престижу малого підприємництва.

Сприяння створенню нових та розвитку діючих суб’єктів МП у Старобільському районі.

Поліпшення якісних характеристик МП у системі його підтримки в Старобільському районі.

Підвищення престижу та професіоналізму підприємців, формування ефективного власника.

Створення нових робочих місць.

Підвищення прозорості та безпеки підприємництва.

Залучення громадських організацій підприємців міста до обговорення та рішення вузлових проблем розвитку та підтримки малого підприємництва.

Забезпечення малих підприємств кваліфікованими кадрами.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

^ Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані результати

1.Кількість діючих малих підприємств / кількість МП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

130/26

135/28

2.Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1240

1400

3.Кількість підприємців-фізичних осіб

2820

2950

4.Кількість фермерських господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь (га)178/28280178/28280

5.Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції району (%)


25


35

6.Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн. грн.)

8,6

9,9

7.Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

фонди підтримки підприємства

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми1


9


1

31


9


1

3


8.Залучення СМП до виконання робіт/послуг за державні кошти

- кількість одиниць / обсяги (тис. грн)9/8167,510\9153,4

9.Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

10

80

10.Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

150

160

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

3 роки (2010-2012 роки)

7.

Перелік проектів і підпрограм

Виконавці

-

8.

Об’єми коштів, необхідних на фінансування заходів

2010 – 1129,2 тис .грн

2011 – 4424,2 тис. грн.

2012 - 16659,2

Разом: 22212,6 тис. грн


9.

Основні джерела фінансування

Кошти Держбюджету – 2290,8 тис .грн

Підприємців,

організацій – 19863,0 тис .грн

Інші джерела -

Місцевий бюджет – 58,8 тис. грн

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії з питань розвитку малого підприємництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Програма може коригуватися.

Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців щодо виконання основних заходів Програми здійснює управління економіки Старобільської райдержадміністрації.

Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально, до 1 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують управління економіки Старобільської райдержадміністрації про хід її виконання. Узагальнена інформація розглядатиметься на засіданнях робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва та буде доводитися до громадськості через засоби масової інформації. Старобільська райдержадміністрація надає звіт про хід виконання Програми, разом із пропозиціями щодо подальшого її виконання районній раді до 30 числа місяця наступного за звітним періодом (за 1 квартал, півріччя, 9 місяців) та за рік – до 1 березня поточного року, що настає за звітним).

Управління економіки Старобільської райдержадміністрації щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує Головне управління економіки Луганської облдержадміністрації, Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області про хід і результати виконання Програми.

Виконання Програми припиняється достроково в разі:
– неможливості фінансування заходів і завдань Програми;
– втрати актуальності головної мети Програми.
Рішення про дострокове припинення Програми приймає районна рада за поданням районної державної адміністрації.

^ 2. Стан розвитку і аналіз проблем

малого підприємництва в Старобільському районі.

Старобільський район вже четвертий рік поспіль ( з 2004 по 2007р.р. ) за рейтинговою оцінкою рівня розвитку підприємництва по області посідає почесне 2-е місце. Станом на 1 січня 2009 року в Старобільському районі працювало 149 малих підприємств, що на 10 тис. населення становило 29 підприємств та 2981 фізична особа-підприємець. Упродовж 12 місяців 2008 року чисельність фізичних осіб-суб’єктів малого підприємництва зросла на 133 особи.

Розвиток підприємницького сектора Старобільського району характеризується стійкою тенденцією до зростання надходжень податків і зборів від суб’єктів малого бізнесу. Протягом 2008 року сплачено податків до бюджетів усіх рівнів 10 млн. 404,5 тис. грн., що на 739,4 тис. грн.(або на 7,7 %) більше аналогічного показника минулого року.

Мале підприємництво робить вагомий внесок у забезпечення зайнятості населення району. За рахунок малого бізнесу у 2008 році було створено 725 робочих місць, з них: 434 - за рахунок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та 291 – шляхом укладання договорів між працівниками та фізичними особами-підприємцями.

Суб’єкти малого підприємництва є активними учасниками у процедурах закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Із загальної кількості таких закупівель у 2008 році 36 % проведені у суб’єктів малого бізнесу. Вартість товарів, робіт і послуг, закуплених у малих підприємств та підприємців у звітному році, становить 2 млн. 310,3 тис. грн.

Мале підприємництво району станом на 1 жовтня 2009 року представляють 136 малих підприємств, що на 10 тис. населення становить 27 підприємств (кількість працюючих 1305 осіб, в середньому – 9 чоловік на одному малому підприємстві) та 2825 фізичних осіб-підприємців. З початку поточного року чисельність фізичних осіб-суб’єктів малого підприємництва зменшилась на 156 осіб.

Динаміка змін показників розвитку малого підприємництва свідчить , що незважаючи на те, що кількість малих підприємств зменшилась, але підвищилась ефективність їх роботи. За статистичними даними 2008 року, ними реалізовано 96 млн. грн. продукції та послуг, що на 15,8 % більше, ніж за 2007 рік. Малими підприємствами – юридичними особами за І півріччя 2009 року сплачено податків на 7,2% більше рівня 2008 року (6,6 млн. грн.). Фізичними особами – підприємцями зроблено також значний внесок до бюджету. А саме, ними за І півріччя 2009 року сплачено 2,9 млн. грн. податків, що також перевищує показник 2008 року на 9,5%. Потрібно зауважити, що більшість підприємців-фізичних осіб працюють за спрощеною системою оподаткування. Станом на 01.01.2009 року було зареєстровано 2981 фізична особа-підприємець, що на 4,7% (134 особи) більше відповідного періоду минулого року. Із загальної кількості 2981 СГД ( станом на 01.01.09) за єдиним податком працювали 1483 особи – це 49,5%. Тобто, умови ведення бізнесу такими підприємцями можна вже назвати пільговими, адже вони і облік ведуть спрощений, і звітність надають узагальнену. Загальний же внесок

зі сплати податків до бюджету всіма категоріями малого бізнесу району перевищив минулорічну суму ( за 2007 рік) на 721,4 тис. грн. – це лише на 7,5%. Очевидний висновок з огляду на вищенаведені дані – податкове навантаження зростає темпами далеко нижчими від росту реалізації продукції та послуг ( 7,5 до 15,8 % ).

Робота підприємств малого та середнього бізнесу не повинна асоціюватися тільки з торговою діяльністю. За останні роки в розвитку підприємництва набули розвитку виробничі напрямки: виробництво меблів, продуктів харчування та переробка сільськогосподарської сировини. В районі відновлено роботу по виробництву газованої питної води філією сільгосптовариства з обмеженою відповідальністю агрофірми «Калмичанка» - «Старобільський завод продтоварів».

Однією з умов розвитку малого бізнесу є формування оптимальної мережі інфраструктури його підтримки. В Старобільському районі знаходяться на обліку 9 кредитних спілок: «Агро-Кредит», «Фермер», «Благодійниця», «Землевласник», «Ай-Дар», «Імперіал ЛТД», Старобільська філія кредитної спілки «Казна», філія «СРТ-Старобільськ», Старобільське відділення КС «Київська Русь», діяльність яких направлена на залучення вільних коштів та кредитування суб’єктів малого підприємництва. Як складові інфраструктури підтримки підприємництва в районі функціонують 1 бізнес-центр та 3 страхові компанії.

З метою створення належних умов для розвитку та підтримки малого підприємництва діє Єдиний дозвільний центр у Старобільському районі. Райдержадміністрацією вживаються всі можливі заходи для покращення роботи центру та більш якісного обслуговування суб’єктів господарської діяльності з питань видачі документів дозвільного характеру. На жаль, сьогодні залишається ряд проблемних питань. Суперечки та невідповідність деяких нормативно – правових актів не сприяють спрощенню проходження дозвільних процедур.

Між Старобільською райдержадміністрацією та громадськими організаціями Спілкою підприємців «Промінь» та Асоціацією бізнесу Старобільського району було підписано договори про узгодження сумісних дій та співпрацю.

Для надання практичної допомоги підприємцям, підвищення їх інформованості та правової обізнаності, з метою усунення перешкод в реалізації їх законних прав та інтересів, в районі працює постійно діюча інформаційна служба «Гаряча лінія».

В районному центрі зайнятості діє програма, спрямована на підтримку розвитку малого підприємництва серед безробітних. Упродовж 9 місяців поточного року було проведено 2 семінари для 41 безробітного з орієнтацією на підприємницьку діяльність із залученням податкового інспектора, 1 семінар для 12 безробітних з загальних основ підприємницької діяльності, 8 семінарів для 120 учасників з питань організації «зеленого туризму», 1 семінар «Від бізнес-ідеї до власної справи» для 14 учасників та 3 семінари „Як розпочати свій бізнес” для 55 учасників, що свідчить про наслідки кризи в цій сфері. Але, з-за недостатнього фінансування з фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття, профнавчання з курсу «підприємець-початківець» протягом 9 місяців поточного року не проводилось, але створено 4 дотаційні робочі місця. На всі діючи дотаційні місця передбачаються витрати в загальній сумі 6,3 тис.грн. на місяць.

З метою залучення сільського населення до підприємницької діяльності продовжує роботу мобільна група пересувного консультаційного пункту у сільській місцевості, яка протягом звітного періоду здійснила виїзди до 10 сільських рад і надала 134 консультації.

«Мобільним консультативним пунктом соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях; віддалених районних міст» відділу у справах сім’ї та молоді, РЦСССДМ: надавалась консультативна допомога з питання працевлаштування представникам не зайнятої молоді району; проводилась інформаційна робота спеціалізованого формування „Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях; віддалених районних міст” для надання соціально – медичних, соціально – психологічних, отримання освіти, професії, можливості працевлаштування різним категоріям населення. За звітний період МКП було проведено 109 заходів (охопл.2592 осіб), надано 290 індивідуальних послуг; приймали участь у семінарах що проводились у районному центрі зайнятості з основ підприємницької діяльності, з техніки пошуку роботи, з загальної інформованості не зайнятої молоді; два рази на місяць з молоддю, яка знаходиться на обліку у районному центрі зайнятості, проводяться бесіди на теми: «Профілактика негативних явищ», «Попередження насильства в сім’ї», а з жінками – відеолекторії: «Шляхи виїзду українських громадян за кордон», «Чи варто шукати щастя за кордоном?» (15 заходів-охопл.273 особи); згідно програми „Сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та підприємницькій сферах у Луганській області на 2006 – 2010 роки” ведеться організаційна робота по відбору кандидатур до участі у обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

При Старобільській райдержадміністрації замість Регіональної координаційної ради з питань розвитку підприємництва розпочала свою діяльність робоча група з питань сприяння розвитку малого підприємництва, яка також сприяє реалізації на районному рівні державної політики у сфері розвитку підприємництва та регуляторної політики. Завдяки роботі цієї групи координується діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємців у розвитку підприємництва в районі. Створюються умови для популяризації підприємництва, розвитку підприємницької ініціативи. Робоча група приймає активну участь у розгляді проектів програм розвитку та підтримки малого підприємництва в районі, а також аналізуватиме хід виконання її заходів.

З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва на районному рівні Старобільською райдержадміністрацією відкрито доступ суб’єктам підприємництва, зокрема через офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації та веб-сайт райдержадміністрації, до інформації про державне та комунальне майно, яке пропонується до відчуження або передачі в оренду. Щоквартально здійснюється інвентаризація об’єктів, що можуть бути передані суб’єктам малого підприємництва, наявність та стан вільних нежилих приміщень державної та комунальної власності, які можуть ними використовуватися.

Продовжується робота по залученню менеджерів підприємств усіх форм власності та підприємців району до участі у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”.

Виходячи з необхідності продовження діалогу влади і бізнесу як дієвого інструменту створення і ефективного здійснення державної регуляторної політики, виражаючи переконання, що успіх в реалізації державної політики підтримки підприємництва неможливий без об'єднання зусиль всіх гілок влади, прагнучи всесторонньо сприяти державній владі в забезпеченні ефективної господарської діяльності, 15 липня 2009 року відбувся районний форум «Влада і бізнес – партнери». Учасники форуму обговорювали питання, пов’язані із визначенням реальних шляхів співпраці влади і бізнесу та створенням в районі сприятливих умов для функціонування суб’єктів господарювання усіх форм власності, розвитку підприємництва і конкуренції та ефективної регуляторної політики. За підсумками зустрічі було затверджено Резолюцію учасників районного форуму «Влада і бізнес – партнери».

Вже традиційно, в першу неділю вересня, згідно з Указом Президента України, святкується День підприємця. З метою розширення міжрайонної співпраці, обміну досвідом в сфері підтримки малого підприємництва та співпраці малих підприємств щодо виробництва та реалізації продукції 4 вересня 2009 року в м. Старобільськ була проведена міжрайонна виставка-ярмарок «Слобожанщина 2009», присвячена Дню підприємця, в якій прийняли участь 19 місцевих підприємств і підприємців малого бізнесу та підприємницьких структур з 3-х сусідніх районів. На святковому концерті, який проходив в районному будинку культури, крім нагородження та відзначення кращих підприємців району, відбувся районний конкурс перукарської майстерності. Всі учасники та переможці конкурсу були нагороджені подяками та цінними подарунками.

Мале підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання, насичення ринку товарами, створення умов конкуренції, вирішення проблеми зайнятості населення, структурної перебудови економіки, зміцнення економіки району.

Одним із основних пріоритетних напрямів політики в кризовий період визначено сприяння розвитку підприємництва. Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури попиту, а місцева влада ставить перед собою завдання максимально сприяти людям, які бажають започаткувати свій власний бізнес, створювати нові робочі місця, і, звичайно ж, сплачувати державі податки, зацікавленій у розвитку бізнесу, бо це запорука розвитку держави, що дасть змогу підтримувати тих, хто по-справжньому цього потребує: дітей, сиріт та інвалідів, жити інтересами простих людей, працювати для перспективи, процвітання держави і регіону.


^ Аналіз

факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

(SWOT – аналіз)

^ Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1.Наявність системи зворотного зв’язку для вирішення проблем підприємців ( «гарячої лінії»).

2.Функціонування в районі єдиного дозвільного центру.

3. Використання суб’єктами господарської діяльності району веб-сайту райдержадміністрації в здійсненні своєї діяльності.

4. Постійне оновлення інформації щодо наявності вільних нежитлових приміщень, які можуть надаватись суб’єктам підприємницької діяльності в оренду та у власність для започаткування та ведення бізнесу.

5.Розвиток виробничого комплексу.


1. Суперечливість, нестабільність і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малого бізнесу, у тому числі з питань дозвільної системи.

2. Важкий доступ до кредитних ресурсів.

3.Недостатня фінансова підтримка з місцевих бюджетів.

4.Наявність «тіньового» бізнесу.

5.Низький рівень впровадження інновацій.

6.Недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу.


Можливості (O)

Загрози (T)

1.Дія законів України:

- «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

-  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2.Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконання місцевих програм і проектів, що реалізуються в різних сферах.

3.Залучення інвестицій в сферу розвитку малого бізнесу.

4. Поліпшення якості послуг.

5.Скорочення кількості безробітних, створення нових робочих місць.

6. Дієвість Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»

7.Зниження регіональних диспропорцій в розвитку підприємництва між містом та селом.

1.Недосконалість та нестабільність чинної нормативно-правової бази

2.Потенційні збитки, які можуть понести суб’єкти господарської діяльності від змін у валютних курсах.

3. Різкі зміни темпів інфляції.

4. Зростання цін на енергоносії.

5.Недостатність фінансових ресурсів на виконання місцевої програми.

6.Відтік кваліфікованої робочої сили внаслідок кризових явищ.

 

Питання розвитку малого підприємництва особливо актуалізується в умовах розгортання світової фінансової кризи та зростання безробіття, оскільки він є найбільш гнучким у пристосуванні до нових викликів глобальної економіки, проте не має достатніх резервних ресурсів та страхових інструментів для самостійного подолання кризового тиску, який з кожним днем лише посилюється. Тому оптимізація реалізації людського фактору в умовах формування ринкової системи господарювання, пом’якшення наслідків дії чинників кризи залежать від ефективного розгортання підприємництва в усіх сферах і на всіх рівнях господарського життя.

Розвиток малого та середнього бізнесу, особливо в умовах кризи, повинен сприяти вирішенню низки завдань: це і дієвий засіб забезпечення зайнятості, формування нових імпортозамінюючих виробництв, зниження соціального навантаження на бюджет, модернізація виробництва, запровадження інновацій тощо.

Однією з важливих задач пошуку тактики активізації зусиль щодо підтримки малого підприємництва на регіональному рівні є розробка і впровадження дієвих конструктивних регіональних програм, в яких чітко визначені пріоритетні напрямки і механізми підтримки малого підприємництва на місцевому рівні.

Сталий розвиток підприємництва можливий лише при забезпеченні сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов. Всі ці умови, їх складові формуються поступово в рамках системи підтримки розвитку підприємництва та програмно-цільових методів рішення проблем.

Програма на 2010-2012 роки направлена на:

розвиток виробничих сфер діяльності;

зниження регіональних диспропорцій в розвитку підприємництва між містом та селом;

розвиток молодіжного підприємництва та підвищення значення органів місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в процесі підтримки малого підприємництва^ Прогноз розвитку малого підприємництва

в Старобільському районі на 2010 -2012 рокиПоказники

2008 рік

2009 рік очікуваний результат

2010 рік прогноз

2011 рік прогноз


2012 рік прогноз

1. Кількість малих підприємств (одиниць)

136

130

130

132


135

2.Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік населення

27

26

27

28283.Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1305

1240

1280

1320


1400

4.Питома вага продукції (робіт, послуг) реалізованої малими підприємствами в загальному обсязі реалізації району31,7

25

30

3235


5.Надходження до бюджетів всіх рівнів (млн. грн.) від діяльності малого підприємництва

10,4

8,6

8,7

9,29,9

6.Кількість фермерських господарств (одиниць) / площа землі в обробітку (га)

178/

28280

178/

28280

178/

28280

178/

28280


178/

28280

7. Кількість підприємців – фізичних осіб (осіб)

2981

2820

2820

2900


2950

8. Середньомісячна заробітна плата (грн.)

835,09

880

900

950


1000

9. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри

- інформаційно-консультативні установи

- страхові організації

- кредитні спілки1


1

3

91


1

3

91


1

3

91


1

3

91


1

3

9


Мале підприємництво в Старобільському районі – важлива складова ринкової структури господарства території, спосіб створення нових робочих місць та одне з джерел поповнення місцевого бюджету.

Станом на 1.10.2009 року мале підприємництво Старобільського району представлене 136 малими підприємствами( 91,3 % до відповідного періоду 2008 року), що на 10 тис. населення становить 27 малих підприємств (93,1% до відповідного періоду 2008 року) та 2825 фізичною особою-підприємцем (94,2 % до 2008 року). З початку 2009 року чисельність фізичних осіб- суб’єктів малого підприємництва зменшилась на 156 осіб.

Станом на 01.10.2008 року мале підприємництво району представляли 149 малих підприємств ( 94,9% до відповідного періоду 2007 року), що на 10 тис. населення становило 29 малих підприємств (96,7% до відповідного періоду 2007 року) та 2998 фізичних осіб-підприємців (105,5 % до 2007 року). З початку 2008 року чисельність фізичних осіб- суб’єктів малого підприємництва зросла на 152 особи, що становить 77,9 % до відповідного періоду 2007 року.

До кінця 2009 року очікується зменшення кількості малих підприємств до 130 (на 4,4 % менше, ніж у попередньому році), що на 10 тис. населення становить 26 малих підприємств( на 3,7 % менше відповідного показника 2008 року).

^ Прогноз на 2010-2012 роки: у 2010 році – 130 малих підприємства( на рівні очікуваного показника 2009 року), що на 10 тис. населення – 27 малих підприємств ( на 3,8% більше очікуваного показника 2009); у 2011 році – 132 ( на 1,5 % більше прогнозованого показника 2010 року), що на 10 тис. населення – 28 малих підприємств (на 3,7 % більше прогнозованого показника 2010 року); у 2012 році – 135 ( на 2,3% більше прогнозованого показника 2011 року), що на 10 тис. населення – 28 ( на рівні прогнозованого показника 2011 року).

Протягом 10 місяців 2008 року спостерігалась стійка тенденція до зростання кількості фізичних осіб-підприємців, а протягом жовтня – грудня 2008 їх кількість почала зменшуватись ( на 17 осіб). Очікуваний показник в 2009 році – 2820 осіб, що на 5,4 % менше, ніж у попередньому році.

^ Прогноз на 2010 – 2012 роки:

у 2010 році – 2820 осіб, що на рівні очікуваного показника 2009 року;

у 2011 році – 2900 осіб, що на 2,8 % більше прогнозованого показника 2010 року;

у 2012 році – 2950 осіб, що на 1,7% більше прогнозованого показника 2011 року.

У 2008 році питома вага продукції ( робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами склала 31,7 % в загальному обсязі реалізації району. У 2009 році цей показник очікується отримати на рівні 25 %. Прогноз на 2010 рік – 30 %, на 2011 – 32%, на 2012 рік – 35%. Збільшення частки малого підприємництва в обсягах реалізації – головний стратегічний пріоритет, який покладений в основу розвитку підприємництва району.

Суб’єктами малого бізнесу ( малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями) сплачено податків до бюджетів усіх рівнів у 2008 році 10,4 млн. грн. У 2009 році цей показник очікується отримати на рівні 8,6 млн. грн., що на 17,3 % менше до відповідного періоду 2008 року. Прогноз на 2010 рік складає 8,7 млн. грн. ( на 1,2 % більше очікуваного показника 2009 року); на 2011 – 9,2 млн. грн. ( на 5,7 % більше прогнозованого показника 2010 року); на 2012 рік – 9,9 млн. грн. ( на 7,6 % більше прогнозованого показника 2011 року).
За підсумками 2008 року на малих підприємствах чисельність працюючих становила 1305 осіб. Очікуваний показник 2009 року – 1240( на 5 % менше до відповідного показника 2008 року).У 2010 році прогнозується збільшення кількості працівників малих підприємств до 1280 осіб ( на 3,2 % більше до очікуваного показника 2009 року); в 2011 – 1320 осіб ( на 3,1 % більше прогнозованого 2010 року); в 2012 році – 1400 осіб( на 6,1 % більше прогнозованого 2011 року) .Середньомісячна заробітна плата у 2008 році складала 835,09 грн. Очікуваний показник 2009 року – 880 грн., що на 5,4 % більше, ніж у попередньому році. Прогноз на 2010 рік - 900 грн.( на 2,3 % більше очікуваного показника 2009 року); у 2011 році – 950 грн.( на 5,6 % більше прогнозованого показника 2010 року), у 2012 році – 1000 грн. ( на 5,3 % більше прогнозованого показника 2011 року).

У 2008 році в Старобільському районі діяло 178 фермерських господарств, у користуванні яких знаходилось 28280 га. Очікуваний показник 2009 року та прогнозовані показники на 2010-2012 роки планується отримати на рівні 2008 року.


^ Проблемними питаннями розвитку малого підприємництва залишаються:

суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;

недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців - початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах;

несприятливість регуляторного середовища сфери підприємництва; 

недостатня розвиненість інститутів мікрокредитування;

відсутність інвестиційних проектів, на здійснення яких суб’єктами господарювання застосувався б механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами;

зменшення кількості малих підприємств;

зменшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.^ 3. Головна мета та пріоритети Програ
еще рефераты
Еще работы по разное