Реферат: Затверджено на засіданні


Затверджено на засіданні
методичного об’єднання

11 червня 2010р.

(протокол № 8)


Голова ММО

___________ О.Л. Гладух

Погоджено:

Завідуючий

методичним кабінетом


О.М. Клименко

„___” ___________2010р.

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

У 2009-2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У період, коли освіта набуває кардинальних змін, виникає непохідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. На перший план ставиться проблема людини, особистості, яка здатна до саморозвитку, самореалізації, саме тому освіта повинна перебудуватися на постійне глибоке вивчення дитини як цілісної особистості і забезпечувати її постійний розвиток.

Виходячи з основних завдань сучасної школи, протягом 2008-2009 н. року методичне об’єднання вчителів інформатики працювало над темою: “Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження інтерактивних методик навчання".

Відповідно до визначеної теми роботи були намічені основні завдання методичної роботи об’єднання. Ключовими серед них стали:

впровадження в процес навчання і виховання школярів інноваційних педтехнологій, що сприяють розвитку пізнавальних і особистісних якостей учнів;

посилення індивідуалізації навчання;

широке впровадження в практику технології особистісно орієнтованого навчання;

організація роботи з обдарованими дітьми;

вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів шляхом впровадження моніторингу;

забезпечення на уроках і в позаурочний час особистісно орієнтованого підходу до учнів.

Кожен вчитель – член методичного об’єднання протягом навчального року наполегливо працював над виконанням намічених методичних завдань та розкриттям теми роботи всього методичного об’єднання. Члени МО – відповідальні, активні, творчі вчителі, які розуміють над чим саме і як треба працювати протягом навчального року, щоб досягти проставленої мети в організації навчання та виховання своїх учнів та розкрити основні освітні питання.

У школах міста викладають 8 вчителів інформатики.

Із них:

- за віком: до 30 років – 3 , до 50 років – 5 , старше 55 – 0 вчителів;

- за стажем роботи:, до 3 років – 2, до 10 років –3, до 20 років – 2 , до 30 років - 1 більше 30 років – 0 ;

за категоріями: вища категорія – 2, перша – 2, друга – 2, спеціаліст - 2;

- педагогічні звання вчителі не мають.

- курсову перепідготовку вчителі не проходили.

^ Список членів ММО вчителів інформатики
Прізвище, ім’я вчителя


Освіта,

фах

Кваліф. категор.

Рік остан. атест.

Пед.

стаж


Тема, над якою працює вчитель


1


Ковтун Сергій Володимирович


Вища, Харк. Держ. Автом.Дорож.Унів. 2000 Автомобілі й автомобільне господарство


ІІ


2005
„Впровадження методу проектів на уроках інформатики.”


2
Рожкова Тетяна Дмитрівна

Вища, ХДУРадіоелектороніки, 1994, електронно обчислювальні машини, системи, комплекси


Вища


2004


14р.


„Рейтингове оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках інформатики”3


Тижненко Наталія Едуардівна

Вища, ХДУ, 1992, математика, ХПІ ім.. Леніна, 1984, інженер, механік-дослідник

Вища


2008


22р

„Лекційно-практична система викладання інформатики в 10-11 класах.”4


Жданова Лариса Володимирівна


Вища, ХНУ, 2005, фізика, математика

Спеціаліст


-
“Використання інноваційних технологій на уроках інформатики”5


Гладух Олена Леонідівна


Виша, ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2002, Математика, основи інформатики


ІІ


2007
“Формування пізнавальних інтересів та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій”.

6

Тюніна Світлана Анатоліївна

Вища, УІПА, 2008,

Технік-механік. Викладач практичного навчання в галузі машинобудування.

Спеціаліст

-

1

“Використання інноваційних технологій при викладанні інформатики”

7

Наказ ненко Тамара Миколаївна

Вища, ХПІ, 1993, математика, інформатика


І


2006


16

«Активізація пізнавальної діяльності учнів через запровадження інтерактивних методів навчання»

8

Ювченко Микола Петрович

Вища, Глухівський педуніверситет, фізика


І


2009


7р.

“Удосконалення загальної методики проведення уроку на основі застосування активних та інтерактивних форм роботи”

Робота вчителів була спрямована на удосконалення прийомів і методів проведення сучасного уроку, вивчення передових педагогічних технологій та впровадження їх у педагогічну практику, формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики, удосконалення форм і методів роботи.

Для роботи МО протягом 2009-2010 н. року було заплановано 8 (вісім) робочих засідань. Всі заплановані засідання методоб”єднання були проведені відповідно плану і підтверджені протокольно.

На засіданнях МО яких розглядались такі питання:

“Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики” (Доповідач Ковтун С.В), «Використання активних форм роботи на уроках інформатики». (Тюніна С.А.), «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання» (Наказненко Т.М.) та організаційні питання.

У своїх доповідях вчителі досить повно висвітлили теми. Під час обговорення виступів активними були такі члени методичного об'єднання: Гладух О.Л., Рожкова Т.Д., Ковтун С.В.

Питання, винесені на обговорення, вважаємо актуальними. Пріоритетним є питання, яким бути сучасному уроку. Це впровадження особистісно-зорїєнтованого навчання, інтерактивних, комп'ютерно-інформативних технологій. Засідання, присвячене цьому питанню, було проведено у формі круглого столу. Учасники круглого столу виказали свою точку зору на сучасний урок. В обговоренні цього питання взяли участь Жданова Л.В. та Наказненко Т.М.

Розглянуті на засіданнях МО питання, на думку всіх членів методоб”єднання, були цікавими, корисними, пізнавальними, актуальними, бо в певній мірі висвітлювали тему роботи МО і допомагали виконувати основні завдання методичної роботи.

Члени МО брали активну участь у підготовці і проведенні засідань. Кожен вчитель добирав необхідні матеріали з науково-методичних журналів, опрацьовував ці матеріали і готував змістовний, цікавий виступ на засідання методоб”єднання. Також кожен вчитель намагався при висвітленні конкретного питання поділитись власним досвідом роботи з цієї проблеми, надати колегам деякі корисні поради та методичні рекомендації. Всі вчителі – члени МО протягом року готували виступи для засідань методоб”єднання. Всі виступи і доповіді вчителів внесено до матеріалів роботи МО. Найбільш активними при підготовці до засідань стали вчителі Гладух О.Л., Тижненко Н.Е.., Рожкова Т.Д.. Ці вчителі мають певний досвід роботи, власні бачення та підходи до організації навчання школярів, можуть поділитись деякими наробками та надати методичні рекомендації колегам.

Додатково були розглянуті питання: І.Про розгляд методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів;

Про внесення корективів до навчальних програм з інформатики у 10-11 кл;

Про участь у олімпіадах, конкурсах;

4. Звіт педпрацівників, які пройшли куросову перепідготовку;

5. Результати проведення міських олімпіад;

6. Результати навчальних досягнень учнів за І семестр;

7. Участь МО у ярмарку пед. ідей.

Учителі протягом навчального року працювали за програмами:

Гладух О.Л. – працювала за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (10-11 класи)

Програма вивчення дисципліни “Сходинки до інформатики” для (2-6кл.)

Програма курсу «Основи інформатики. 8 клас» (В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Столяров)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Ковтун С.В. – працював за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (10-11 класи)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Рожкова Т.Д. – працювала за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (6,10-11 класи)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Програма курсу «Основи інформатики. 8 клас» (В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Столяров)

Програма курсу «Основи інформатики. 7 клас» (В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Столяров)

Тижненко Н.Е. працювала за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (10-11 класи)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Жданова Л.В. працювала за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (10-11 класи)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Тюніна С.А. працювала за програмами:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. (10-11 класи)

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Програма вивчення дисципліни “Сходинки до інформатики” для (2кл.)

Програма курсу «Курс користувача. 8 клас» Запоріжжя: Прем’єр, 2003.

Наказненко Т.М. працювала за програмами:

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Ювченко М.П. працював за програмами:

Інформатика. Програма для учнів 9-12 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (Завадський І.О., Потапов Ж.В., Дорошенко Ю.О.) (9 клас)

Протягом навчального року вчителі працювали за підручниками:

Зарецька І.Т. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. У 2-х част. - К.: Навч. книга, 2006

Верлань А.Ф., Апатова Н.В. : Інформатика: Підручник для учнів 10-11 кл. серед. загально освіт. шк.. – К.: Форум, 2001

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика: 9 кл. : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009

Протягом 2009-2010 н.р. були показані такі відкриті уроки: Урок інформатики в 9 класі ЗОШ № 3 на тему: «Створення текстових написів. Настроювання кольору» (вчитель Наказненко Т.М), Урок інформатики у 11 класі ЗОШ № 6 на тему: “Використання управляючих об”єктів в презентації” (Вчитель Тюніна С.А.). Проведені уроки показали високий рівень майстерності вчителів. Майже всі проведені уроки ґрунтувалися на співтворчості вчителя та учнів. Плануючи структуру уроку, вчителі орієнтуються на особистісно-зорієнтоване навчання, використовують інтерактивні методи. Під час підготовки до уроку вчителями були враховані вікові особливості учнів, рівень підготовленості класу. Вибір типу уроку, методів і форм навчальної діяльності був зумовлений його дидактичною метою. Вчителі усвідомлюють, що на сучасному уроці важливо не стільки подати певну суму знань учням, певну інформацію, скільки навчити здобувати її самостійно, спонукати їх вийти за рамки уроку, стимулювати їхню пізнавальну активність. Вчителями Тюніною С.А.., Наказненко Т.М. були використані інтерактивні методи: робота в парах, малих групах, мозковий штурм.

Вчителі методично правильно витримали структуру уроку відповідно до його типу; максимально організували індивідуальну роботу з кожним учнем класу; забезпечили клас диференційованими завданнями; використовували на уроці інтерактивні методи та прийоми навчання; тобто забезпечили достатній рівень виходу всього класу на кінцевий результат уроку.

Такий підхід вчителів до підготовки та проведення даних, конкретних, відкритих уроків дав можливість кожному учневі класу розкрити свої здібності, побачити і повірити у свої успіхи і досягнення, висловити свою думку на уроці, дати оцінку роботи всього класу на уроці і сформулювати самооцінку.

Вчителями були проведені такі відкриті заходи з предмету: «Позакласний захід у 9 класі ЗОШ № 3 «Інтелектуальна інтерактивна гра “Найрозумніший””; ЗОШ № 6 –«Інтелектуальна інтерактивна гра “Евріка””.

Для проведення цих позакласних заходів вчителі підібрали і вміло використали багато цікавої додаткової літератури, матеріалів, ілюстрацій, творчих і пізнавальних завдань для учнів.

Позакласні заходи з предмету були проведені у формі рольової, інтелектуальної гри, з використанням методів інтриги. Всі учні у стали активними учасниками гри, змагання, бо вчителі, в свою чергу, вміло використали прийоми зацікавлення учнів: привабливу мету, подив, проблемну ситуацію; залучили до проведення заходів персонажів.

Уроки відповідали сучасним вимогам, позакласні заходи спрямовувались на розвиток кожного учня.

Враховуючи тему роботи МО на навчальний рік та основні методичні завдання, вчителі намагались так підібрати тему відкритого уроку і заходу, так визначитись із формою, методами та прийомами, використати на уроці чи заході, щоб якомога детально відобразити у своїй методиці викладання предмету шляхи формування життєвих компетентностей школярів. Також вчителі широко впровадили в роботі методику проведення нестандартних та особистісно зорієнтованих уроків та заходів.

За відгуками про відвідані уроки та заходи, проведені під час семінарів можна впевнено сказати, що члени методичного об’єднання знають, усвідомили і виконують завдання сучасної школи. Для кожного вчителя його учні – це яскраві, неповторні особистості, співавтори уроку. Тому на всіх відкритих уроках спостерігалось доброзичливе ставлення вчителя до учнів, співтворчість, співпраця, атмосфера взаємодовіри. Без уваги вчителя не залишилась жодна дитина в класі.

На думку вчителів – членів МО, семінари пройшли цікаво, результативно. Наполегливо готувались до її проведення і вчителі, і учні. Кожен відкритий урок і захід мав яскраві моменти, залишив позитивні враження.

Протягом 2009-2010 н. року вчителі – члени МО працювали над темами самоосвіти.
Прізвище, ім’я вчителя


Навчальний заклад

предмет


Тема, над якою працює вчитель


1


Ковтун Сергій Володимирович


Люботинська гімназія № 1


інформатика

„Впровадження методу проектів на уроках інформатики.”


2
Рожкова Тетяна Дмитрівна

Люботинський МНВК


інформатика

„Рейтингове оцінювання навчальних досягнень

учнів з інформатики ”3


Тижненко Наталія Едуардівна

Люботинський МНВК


інформатика

„Лекційно-практична система викладання інформатики в 10-11 класах.”4


Жданова Лариса Володимирівна


Караванська ЗОШ


інформатика

“Використання інноваційних технологій на уроках інформатики”5


Гладух Олена Леонідівна


Люботинська ЗОШ № 2


інформатика

“Формування пізнавальних інтересів та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій”.

6

Тюніна Світлана Анатоліївна

Люботинська ЗОШ № 6


інформатика

“Використання інноваційних технологій при викладанні інформатики”

7.

Наказ ненко Тамара Миколаївна

Люботинська ЗОШ № 3


інформатика

«Активізація пізнавальної діяльності учнів через запровадження інтерактивних методів навчання»

8.

Ювченко Микола Петрович

Люботинська ЗОШ № 4


інформатика

“Удосконалення загальної методики проведення уроку на основі застосування активних та інтерактивних форм роботи”

У плані засідань МО було визначено, що у червні на засіданні МО вчителі будуть звітувати про проведену ними роботу над темами самоосвіти. Протягом року вчителі опрацьовували необхідну методичну літературу по своєму питанню, відпрацьовували методи реалізації обраної теми в практику роботи з учнями; спілкувались із колегами щодо шляхів вирішення обраного питання. Всі необхідні матеріали кожен вчитель збирав, оформляв належним чином і на червневому засіданні МО звітував перед колегами.

Протягом року кожен вчитель підготував і провів відкритий урок у своєму класі з теми самоосвіти, на якому показав власне бачення проблеми і власні підходи до її вирішення.

Протягом 2009-2010 н. року для проведення засідань МО використовували форми “круглий стіл”, “відкритий мікрофон”. Була спроба застосувати прийом “аукціон ідей” під час заслуховування виступів членів методоб”єднання про роботу над темою самоосвіти. Але такий прийом ведення засідання МО необхідно далі вдосконалювати і впроваджувати в практику роботи методоб”єднання, бо перша спроба закінчилась звичайним обміном думками по даному питанню. Більш цікаво пройшло засідання МО, на якому розглядалось питання: «Використання нових інформаційно-комунікативних технологій з метою підвищення ефективності викладання інформатики». Для обговорення цієї проблеми вчителі – члени МО розділились на дві групи і на конкретній темі уроку (по будь-якому класу) опрацьовували всі можливі варіанти впровадження технологій: перша група пропонувала технологію, а друга намагалась її впровадити; і навпаки.

За словами членів МО надалі необхідно розширяти коло форм і прийомів проведення засідань методоб”єднання, бо такий підхід сприяє підвищенню інтересу і творчості вчителів при підготовці до роботи на засіданні МО.

Тема засідання

Форма проведення

Дата, протокол №

Хто проводив?

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Активізація пізнавальної діяльності учнів через запровадження інтерактивних методів навчання.


Робота членів МО над темами самоосвіти.

“круглий стіл”


“відкритий мікрофон”

“круглий стіл”


“аукціон ідей”


Пр. № 6 від 29.03.2010р.


Прот. № 7 від 29.04.2010р.


Прот. № 8 від 11.06.10р.

Ковтун С.В.


Наказненко Т.М.


Керівник МО

Результативність роботи членів МО:

Участь у педярмарку.

Гладух О.Л.. – вчитель інформатики ЗОШ № 2 приймала участь у ярмарку пед. ідей, працювала над роботою «Інтерактивні технології на уроках інформатики».

Участь у конкурсах:

Наказненко Т.М. – вчитель Люботинської ЗОШ № 3,

приймала учисть у міському етапі конкурсу “Вчитель року”, з номінації “математика”

Робота з учнями:

участь учнів у шкільних, міських та обласних олімпіадах з інформатики

участь у Web - олімпіадах з інформатики

участь учнів у обласному фестивалі комп’ютерної графіки та анімації
Вчитель
Хто з учнів

Де брав участь

Результат

Гладух О.Л.Олійник Д.

Сарга І.

Новикова А.

Чернишов О.

Чеченьова О.


Давидова В.

Міський етап олімпіади

Міський етап олімпіади

Міський етап олімпіади

Міський етап олімпіади

Обласний фестиваль комп’ютерної графіки та анімації

Обласний фестиваль комп’ютерної графіки та анімації

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

Ковтун С.В.

Попов М.

Ванєєв Б.

Лутицька В.

Міський етап олімпіади

Міський етап олімпіади

Міський етап олімпіади

ІІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

У 2009-2010 н.р. учні гімназії № 1: Зінченко Аліна, Лук'янець Олексій, Зінченко Ірина, Доценко Віталій, Детинич Костянтин, Попов Максим, Топчій Ольга, Лутицька Вікторія, Буцький Олександр, Ванєєв Богдан, Васюта Артур та ЗОШ № 2: Бещатих Ганна, Олійник Дмитро, Кость Сергій брали участь у інтернет-конкурсі «Бобер». Учні гімназії Детинич К., Васюта А. отримали найкращі результати у конкурсі, добрі результати отримали такі учні, як Ванєєв Б., Доценко В., Лук'янець О.

Також протягом навчального року учні брали участь у обласному дистанційному фестивалі «Комп’ютерної графіки та анімації»: ЗОШ № 4 – Блізняков Андрій, гімназії № 1 – Малінкіна Анастасія, Семеринський Владислав, ЗОШ № 2 – Чеченьова Ольга, Давидова Вікторія, Губаренко Едуард.

Учні ЗОШ №2 Чеченьова Ольга та Давидова Вікторія посіли у цьому конкурсі ІІІ місце.

Робота з обдарованими дітьми проводиться як у процесі навчання так і в позаурочний час (додаткові заняття, консультації з учнями). Найбільш активними в цьому напрямку роботи стали вчителі Гладух О.Л., Ковтун С.В., Рожкова Т.Д. , які створюють умови для дітей у класі, що кожна дитина хотіла продемонструвати свої знання і досягнення у навчанні, щоб учні не боялись змагатись у інтелектуальних іграх і відстоювати свою думку, щоб учні хотіли підвищувати рівень своїх знань, умінь і навичок.

у 2009/2010 навчальному році ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики проводився для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ІІІ (обласному) етапі взяло участь 4 учнів.

Зміст завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики був спрямований на стимулювання школярів до подальшого вдосконалення своїх знань з цього предмета. Окрім того, завдання були зорієнтовані на рівень складності завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, передбачали знання мов програмування. Максимальна кількість балів, яку могли набрати учні 8-11 класів – 50 балів. Середній бал виконання завдань по місту – 8,65, що становить 17,3%.Середній бал виконання завдань по класах:8 кл. – 14,2 9 кл. – 7,4 10 кл. – 7 11 кл. – 2,1
Завдання, прислані із ХОНМІБО, розраховані на обдарованих учнів; учнів, які додатково займаються інформатикою.

Рейтинги шкільних команд:
Порівнюючи результати навчальних досягнень учнів з інформатики за 1 семестр маємо:


початковий

середній

достатній

високий

>

<

>

<

>

<

>

<

По місту

2007/2008 20%

36% №6


2008/2009 8,1%

18% №4

2009/2010 5,1%

12,5% КЗОШ


2007/2008 1,4% №2


2008/2009

0% КЗОШ


2009/2010

0% №2, 3, 6

По місту

2007/2008 37,2%

42% №6, 3


2008/2009 33,3%

45,4 % №5

2009/2010 38,9%

52% №5


2007/2008 20% №1


2008/2009

22,8 % №3


2009/2010

29% №6

По місту

2007/2008 27%

50% №2


2008/2009 40,9%

57,3% №1

2009/2010 38,1%

51,6% №6


2007/2008 19% № 6


2008/2009

28 % №4


2009/2010

19% №5

По місту

2007/2008 15%

30,5% КЗОШ

2008/2009 17,2%

22,8% №3

2009/2010 16,4%

19,8 % №3


2007/2008 3% №6


2008/2009

9% №5


2009/2010

6% КЗОШ

За останні роки спостерігається покращення якісного показника навчальних досягнень учнів по місту за результатами I семестру з інформатики – ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ №5.

Назва закладу


Якісні показники навчальних досягнень

з інформатики за І семестр

2008/2009

2009/2010

ЛГ № 1

ЗОШ № 2

ЗОШ № 3

ЗОШ № 4

ЗОШ № 5

ЗОШ № 6

Караван ЗОШ

По місту


7,44

7,13

7,79

6,39

6,09

7,90

7,44

7,03


7,08

7,50

7,41

6,91

6,45

7,71

6,03

7,06
В поточному навчальному році вчителі інформатики виготовляли дидактичні матеріали та наочність до уроків по мірі необхідності: до окремої теми навчального матеріалу, для конкретного уроку. Переважно це таблиці – схеми з предмету; індивідуальні картки для опитування на уроках, роздатковий матеріал.

Всі виготовлені матеріали та наочні посібники зберігаються у кожного вчителя у кабінеті.

На протязі навчального року проводилася робота з молодим спеціалістом Тюніною С.А. та вчителями – початківцями Ювченко М.П. та Наказненко Т.М.. З ними проводилися бесіди, анкетування, проводилися педагогічні ділові ігри, вони приймали участь у теоретичних та практичних семінарах.

ПІБ вчителя

Навчальний заклад

Предмет викладання

Рік викладання

Ювченко Микола Петрович


Наказненко Тамара Миколаївна


Тюніна Світлана Анатоліївна

Люботинська ЗОШ № 4


Люботинська ЗОШ № 3


Люботинська ЗОШ № 6

інформатика


інформатика


інформатика


1


1


2

Протягом 2009-2010 н.р. вчителі не проходили курсову перепідготовку.


^ Результативність роботи членів ММО за 2009/2010 навчальний рік
з/п

П.І.Б. вчителя

Навчальний заклад
^ Форми роботи


олімпіада


Виставка ярмарок педагогічних ідей


Конкурси (вказати які)

Семінари, конференції (вказати рівень)


1


Ковтун Сергій Володимирович


Люботинська гімназія № 1

3 переможця міської олімпіади
11 учасників

Інтернет-конкурсу “Бобер”

2
Рожкова Тетяна Дмитрівна

Люботинський МНВК2 учасника в обласному конкурсі з комп’ютерної графіки та анімації


3


Гладух Олена Леонідівна


Люботинська ЗОШ № 2

4 переможця міської олімпіади

Робота “Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики”

3 учасника в обласному конкурсі з комп’ютерної графіки та анімації, з них – 2 переможця

3 учасники

Інтернет-конкурсу “Бобер”

Урок інформатики на міському семінарі для вчителів початкових класів

4

Ювченко Микола Петрович

Люботинська ЗОШ № 41 учасник в обласному конкурсі з комп’ютерної графіки та анімації
5

Наказненко Тамара Миколаївна

Люботинська ЗОШ № 3Міський конкурс “Вчитель року” у номінації “Математика”

Міський семінар вчителів інформатики

6

Тюніна Світлана Анатоліївна

Люботинська ЗОШ № 6


Міський семінар вчителів інформатики


Протягом 2009-2010 н. року вчителі – члени МО доклали достатньо зусиль і досвіду роботи для реалізації і виконання основних завдань методичної роботи об”єднання. Всі вчителі добре готувались до засідань методоб”єднання, добирали цікавий; методично необхідний матеріал для виступів; з відповідальністю ставились до підготовки та проведення відкритих уроків та позакласних заходів; були активними учасниками і доповідачами на засіданнях МО та семінарах. При обговоренні питань, винесених на засідання МО не тільки висловлювали власну точку зору, а й обґрунтовували її, вказували на важливість даної проблеми, надавали конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв”язання проблеми.

План роботи МО вчителів інформатики на 2009-2010 н.рік виконано. Всі заплановані засідання проведені, що підтверджено протокольно. Всі теоретичні питання розглянуті, обговорені, по кожному винесені та ухвалені конкретні рішення. Необхідні матеріали засідань методоб”єднання оформлені належним чином і зібрані в папку МО.

Але залишаються актуальними проблеми щодо більш широкого впровадження новітніх форм та методів для проведення засідань методоб”єднання. Тому керівнику МО слід детально продумати, як організувати роботу на наступний рік.

З огляду на першочергові завдання методичне об’єднання вчителів інформатики вважає необхідним у 20010 –2011 н. році продовжити роботу над темою: “Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження інтерактивних методик навчання”.

Ця тема досить об’ємна і потребує детального вивчення, дослідження кожного її аспекту. Тому основними завданнями методичної роботи на новий навчальний рік стануть:

детально опрацьовувати всі аспекти та шляхи формування компетентностей школярів;

широко впроваджувати компетентний підхід до навчання ;

опрацьовувати та впроваджувати в практику новітні педтехнології, інноваційні форми та методи навчання.

Виходячи з обраної теми роботи та намічених завдань методичної об’єднання, протягом наступного навчального року на засіданнях МО будуть розглянуті слідуючи теоретичні питання:

“ Сучасний урок у школі ”;

- “ Форми та методи інтерактивного навчання”;

- “ Розвиток розумових здібностей учнів на уроках інформатики”;

- “ Інтерактивні технології у навчанні”;

- “ Впровадження моніторингових досліджень якості знань учнів”.

Також, протягом 2010-11 н. р . необхідно детально продумати і організувати роботу вчителів над темами самоосвіти. Для теми самоосвіти можна обрати питання, що актуальні під час роботи у конкретному класі. Головне, щоб тема самоосвіти була цікавою для самого вчителя, а також актуальною для школи і корисною для кожного вчителя.


Керівник ММО вчителів інформатики О.Л. Гладухеще рефераты
Еще работы по разное