Реферат: Контрольні роботи

Контрольні роботи

Для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчвння з дмсципліни „Культурологія”.


Розробник і укладач Соболь П.П.


Вимоги до написання контрольних робіт:

Виконання контрольних робіт для заочників є однією з головних умов вивчення курсу і важливим засобом перевірки самостійної роботи студентів у міжсесійний період. Робота винна показати не лише вміння сліпого копіювання та засвоєння змісту готових текстів, але й навички самостійного осмислення певних питань, проблем, тематики. Контрольна робота може стати приводом як проміжної бесіди, так і кінцевого заліку для старанних студентів.

Контрольна робота зараховується при дотриманні таких вимог:

Робота може бути у будь-який спосіб друкованою або рукописною (при чіткому написані розбірливим почерком, без скорочення слів, дотримання полів) при використані аркушів білого паперу стандартного формату А.

Обсяг роботи має складати 12-15 аркушів за стандартами друкованого тексту з одиничним інтервалом між строчками.

Ні в якому разі не дозволяється користуватися посередниками (родичами, виконавцями за платню, стандартними шаблонами ІНТЕРНЕТ тощо), застарілими матеріалами та рефератами. Адже робота має відповідати темі, пунктам плану, відбивати індивідуальні особливості мислення студента.

Структурно робота має складатися з таких елементів: тема, план роботи, невеличкий вступ, роздільне за рубриками з назвами висвітлення кожного пункту плану, коротенькі висновки, перелік літератури, підпис у кінці тексту. Зверніть увагу на змістовність і достатню повноту висвітлення кожного пункту плану.

Варіант роботи визначає кожному студентові викладач за певними випадковими підставами чи за суб’єктивним бажанням окремих студентів при узгодженні з викладачем. Варіант розподілу для загалу приведено вище. У будь-якому разі дуже бажано, щоб варіанти роботи не повторювалися в межах групи.

На титульному аркуші вказати своє прізвище й ініціали, шифр групи й спеціальності, назву дисципліни та прізвище викладача, номер варіанту роботи. Обов’язково перевірити текст і виправити граматичні помилки (особливо після комп’ютерного набору, сканування, перекладу з інших мов).

Контрольна робота має бути подана на рецензію викладачеві не пізніше, ніж за 14 діб до початку заліку. Після зарахування робота студентові не повертається, а зберігається протягом року в архіві кафедри.

^ При недотриманні указаних вимог робота повертається студентові на доопрацювання.


Варіанти контрольних робіт.

На кожну епоху культури (європейської чи всього Західного регіону й окремих стародавніх культур інших регіонів) дається декілька варіантів робіт. Нумерація варіантів наскрізна, але їх послідовність загалом відповідає послідовності зміни культурно–історичних типів.

Зверніть увагу також на ту обставину, що вказані позиції до кожної теми не є зобов'язуючими ні кількісно, ні якісно. Кожна позиція – це аспект теми, який може бути назвою теми вашої контрольної роботи. Але темою може бути й окремий момент будь-якої з указанних і не вказаних позицій. Головна вимога – не виходити за межі теми вашого варіанту. Тому й вибір конкретної теми, її формулювання – це вже є ваша творча робота й показник самостійності мислення.

Кількість питань плану теми обмежте – від двох до чотирьох – і також сформулюйте їх самостійно. В деяких темах взагалі орієнтовні позиції не вказані: це зовсім не означає, що студент не виділяє 2-4 пунктів плану.

Варіант 1.

Тема: Міфоархаїчний світогляд.

Можливі позиції:

1. Загальна характеристика міфопоетичної культури.

2. Архаїчні концепції світобудови.

3. Міфи і обряди первісної культури.

4. Головні образи міфоархаїчної картини світу

5. Міфологічні релікти в сучасності.

Література:

Голосовкер Я.Е. Логика мифа. – М.,1987.

Гуревич И.С. Социальная мифология. – М., 1983.

Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. – Новосибирск, 1988.

Евсюков В.В. Мифы о мироздании. – М., 1986.

Ларичев В.Е. Мудрость змеи. – М., 1989.

Ларичев В.Е. Колесо времени. Новосибирск. – М.,1989

Мифология древнего мира. – М., 1977

Мифологический словарь. – М., 1990, с. 634-639.

Мифы народов мира: В 2-х тт. – М., 1987; 1988.

О происхождении богов. – М., 1990.

Стеблин-Каменский М.И. Миф – Л., 1976.

Тайлор З.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 1983.

Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посібник. – К., 1994.


Варіант 2.

Тема: Архаїчна культура праслов'янства й слов'ян.

Можливі позиції:

1 . Дивосвіт слов'янської міфології.

2. Космогонічні, астрономічні, демонологі раая і уявлення.

3. Обрядовість і світогляд слов'ян.

4. Поховальні культи і ритуали.

5. Жертвопринесення у праслов'ян.

6. Культи вогню, рослин, тварин, землі і неба.

7. Пантеон язичницьких богів.

8. Етичні уявлення, погляди, практика.

9. Художня культура архаїчної доби.

10. Релікти архаїчного світогляду в сучасній культурі.

Література:

Афанасьев А.Н. Позтические воззрения славян на природу. – М., 1994.

Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.

Велесова книга. – К., 1995.

Данилевська Н., Ткач М. Словник української міфології.//Українська культура. – К., 1990, №12, 1991, №-2.

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К.,1989.

ІванченкоМ. Дивосвіт прадавніх слов'ян. – К., 1991.

Костомаров М. І. Слов'янська міфологія. – К.: Либідь, 1994, ст. 261-252.

Лозко Г. Українське язичництво. – К., 1994.

Мифы народов мира: В 2-х тт. – М., 1988. Т. 2 (славянская мифология).

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1992.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

Плачинда С. Короткий словник слов'янської міфології. – К., 1989.

Попович М. В, Мировозрение древних славян. – К., 1985.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1994.

Рыбаков В. А. Язычество Древней Руси. – М., 1987.


Варіант З.

Тема : Культура стародавнього Єгипту.

Можливі позиції:

1. Риси світогляду єгиптян.

2. Поховальний культ в стародавньому Єгипті.

3. Тотемічні релікти: зооморфні образи богів.

4….Священні тварини та їхні культи.

5. Піраміди Єгипту: культурологічний сенс і символіка.

6. Звичаї, мораль, етикет у єгиптян.

7. Художня культура.

Література:

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 11-18.

Васильєв Л.С. История Востока: В 2т. – М., 1994.

Васильєв Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

Гольдштейн А. Ф. Зодчество. – М., 1979.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.

Древние цивилизации. – М., 1989.

Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1972.

Замаровський В. Їх величності піраміди. – К., 1988.

История искусства зарубежных стран. – М., 1980, с. 32-63.

Косидовский 3. Когда солнце было богом. – М., 1991.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Культура древнего Египта. – М., 1976.

Лобановський Б. Мистецтво Стародавнього Єгипту. – К: Мистецтво, 1972.

Любимов Лев. Искусство древнего мира: Книга для чтения. – М, 1980, с. 49-95.

Мифы народов мира: В 2-х томах. – М., 1987, т. 1, с.420-427.

Монте Пьер. Египет Рамзесов. – М., 1989.

Парминов П. Улыбка сфинкса. – М., 1991.

Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. – М.: Сов.Художник, 1996. - 85 с.

Савельева Т.К. Как жили египтяне во время строительства пирамид – М., 1971.

Эрман А. Жизнь в древнем Египте. – М., 1986.


Варіант 4.

Тема: Культура народів Давньої Месопотамії.

Можливі позиції:

1. Міфопоетика цивілізацій Месопотамії;

2. Письменство і освіта;

3. Звичаї і етична культура, духовність;

4. Релігійні вірування;

5. Художня культура і мистецтво;

Можна ці позиції розглядати стосовно окремих цивілізацій Месопотамії: Шумерів, Акадів, Вавілонії, Ассірії.

Література:

АфанасьеваВ. Гильгамеш и Энкиду. – М., 1979.

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 19-24;

Белицкий М. Забытые мифы шумеров. – М., 1980.

Белявский В.А. Вавилон легендарний и Вавилон исторический. – М., 1971.

Древние цивилизации. – М., 1989, гл. V.

Древняя Месопотамия. – М., 1990.

Заблоцка Ю. История Влижнего Востока в древности. – М., 1989.

Замаровський В. Спочатку був Шумер. – К., 1983.

Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1972, с. 87-142.

История Древнего мира. Ранняя древность. – М,, 1989.

История искусства зарубежных стран. – М., 1980, с. 64-87.

История эстетической мысли. – М., 1985. Т. 1.

Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. – М., 1983.

Крамер С. Н. Мифология Шумера и Аккада.//Мифология древнего мира. – М., 1977.

Крамер С.Н. История начинается в Шумере. – М.,1991.

Ліндсей Джек. Коротка історія культури. Т. 1: Від доісторичних часів до доби Відродження. — К: Мистецтво, 1995. — 240 с.

Массон В.М. Первые цивилизации. – Л., 1989.

Матвеев К.П., Сазонов А.А. Земля древнего Двуречья. – М., 1986. 10

Мифы народов мира: В 2-х т. – М, 1988, т-2, с.647-654.

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – X.: Основи; – К.: "Знання", КОО, 1999. - 336 с.

Поликарпов В.С. Лекции по истории мировой культури. – Харьков, 1995.

Редер Д. Г. Мифы и легенды Двуречья. – М., 1965.

Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). – Мн., 1998.

Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон, Якобсен Т. В преддверии философии. – М., 1984.

«Я открою тебе сокровенное слово»: Литература Вавилонии и Ассирии. – М., 1981.


Варіант 5.

Тема: Культура давнього (домусульманського) Ірану.

Можливі позиції:

1. Зороастрійська релігія.

2. Іранська міфологія.

3. Література і мистецтво.

4. Арійська ідея в XX ст.

Література:

"Авеста" (священная книга зороастризма).//Литература древнего Востока. Тексты. – М., МГУ, 1984, с.4-40.

Берзин 3.0. Чему учил Заратустра. – М., 1987.

Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М.,1987.

Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. – М, 1980.

Дандемаев М.А. Иран при первьіх Ахеменидах. – М., 1963.

Дандемаев М.А. Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 1980.

Древние цившгазации. – М., 1989, гл. VII.

Искусство стран Востока. – М., 1986.

КузьминаЕ.Е. Страна Кавата и Афрасиаба. – М., 1977.

Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. – М., 1977.

Мифы народов мира. – М., 1987, т. 1, с. 460-461; 560-565.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1990.

Хрестоматия по истории древнего Востока. – М., 1980, ч. 2.

Варіант 6.

Тема: Інтелектуальні, художні і практичні досягнення ранніх цивілізацій Середземномор'я.

Можливі позиції:

1. Наукові досягнення

2. Мистецькі здобутки

3. Суднобудування і освоєння морів (колонізація).

4. Вплив на класичну (античну) культуру

5. Подібності і відмінності міфоуявлень

6. Правові досягнення

Розглянути можна й на прикладі окремих цивілізацій: Хетти; Урарту; Хуррити; Фінікія; Крито-мікенська; "Ахейські” греки.

Література:

Блаватская Т.В. Греческое общество II тыс. до н.э. и его культура. – М., 1976.

Замаровский В. Тайны хеттов. – М., 1968.

История искусства зарубежных стран. – М., 1980, с. 95-102.

История Древней Греции./Под ред. Кузищина В.И. – М., 1986, гл. ІII-ІV, с. 35-65.

Любимов Лев. Искусство древнего мира. – М., 1980, с. 138-156.

Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1988, т. 2, с. 549-550; 590-592; 607-608.

Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). – М., 1959.

Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего мира. – М., 1985, ч.І, с. 186-231;ч.2, с. 18-34.

Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока й мир Танаха (Ветхого Завета). – Мн., 1998.

Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М.,1980 ч.2, с.260-300.


Варіант 7.

Тема: Сирійсько-палестонська культура. Феномен Біблії.

Можливі позиції:

1.Сирійсько-палестинський вплив на історію цивілізацій;

2.Іудаїзм і дві світові релігії;

3.Міфологія Біблії. Біблійний фольклор;

4.Історія біблійських знахідок;

5.Біблія як пам'ятка культури.

Література:

Амусин И.Д. Рукописи Мертвого Моря. – М., 1960.

Беленький М.С. О мифологии и философии Библии, – М., 1977.

Библейская энциклопедия. – М., 1991.

Библия. Книги Св. Писання. – М., 1991.

Бойд Р.Т. Курганы. Гробницы. Сокровища: Иллюстрированное введение в библейскую архитектуру (с ческ.). – М., 1991.

Гече Г. Библейские истории. – М., 1988.

Косідовський 3. Біблійні оповіді. – К., 1978.

Крейг У. Самое начало. – Чикаго, 1992.

Мифы народов мира: В 2-х т. – М.. 1987, т.І.. с. 450-460, с. 581-591.

Рижский М.И. Библейские пророки й библейские пророчества. – М., 1987.

Синило Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). – Мн., 1998.

Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991, 47-54; 57; 161-164; 214-220.

Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М.. 1985.

Церен 3. Библейские холмы. – М.Д986, с. 88-146; 245-320; 430-449.

Шифман И.Ш. Ветхий Завет й его мир. – М., 1987.

Варіант 8.

Тема : Культура стародавнього Китаю.

Можливі позиції:

1. Дві провідні культурні традиції: даосизм, конфуціанство;

2. Займана культурна традиція буддизму;

3. Світовий рівень класичної культури;

4. Особливості художньої культури Китаю;

5. Специфічність міфології; міфологія і філософія;

6. Психокультура далекого Сходу.

Література:

Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. – Новосибирск, 1989 (див.розділ: даосизм, конфуціанство).

Васильєв Л.С. Культи , религии,традиции в Китае. – М.. 1970. Дао й даосизм в Китае. – М., 1982.

Древнекитайская философия: В 2-х тт. – М, 1972, т.І (див. книги "Дао де Цзін","Лунь-юй").

Древние цивилизации. – М., 1989, гл. XIV.

Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.

Історія світової культури: Культурні регіони. – К., 1997, р. II.

Мифы народов мира: В 2-х т. – М, 1987, т.1, с. 652-661.

Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1983.

Шуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен ИДЗИН. – М., 1993.

Этика и ритуал в традиционном Китае. – М., 1988.

Варіант 9.

Тема: Індійська цивілізація і культура.

Можливі позиції:

1. Міфологія.

2. Класична література і театр.

3. Особливості художньої культури;

4. Релігія;

5. Стійка безперервна традиція культури.

Література:

Антонова К.А. История Индии. – М.,1979, с.8-108.

Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – М., 1969.

Бонгард-Левин Г.И. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. – М.: Наука, 1980.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1994, т.1.

Гусева Н.Р. Многоликая Индия. – М., 1987.

Древние цивилизации. – М., 1989, гл. XII.

Дева Б.Ч. Индийская музнка. – М., 1980.

Історія світової культури: Культурні регіони. – К., 1997, р. Ш.

Калидаса. Избранное: Драмы и поэмы. – М., 1973.

Классическая йога. – М., 1992.

Культура древней Индии. – М., 1975.

Литература Древнего Востока. Тексты. – М.: МГУ, 1986, с. 46-85.

Махабхарата. Рамаяна. – М., 1987.

Мифы народов мира, – М., 1987, т.1, с.220-226; 393-394; 326-327, 535-543.

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. – М., 1991.

Ригведа. Часть 1: мандалы І-IV. – М., 1989, с. 426-543.

Сидоров В. Е. Художественная литература Древней Индии. – М., 1972.

Тюляев С.Н. Искусство Индии. – М., 1988.


Варіант10.

Тема: Античний культурний світ, антична класика.

Можливі позиції:

1 Античність як особливий тип культури.

2. Філософські і наукові досягнення, суднобудування.

3. Видовища античного світу.

4. Проституція в античні часи.

5. Освіта в різні періоди античності.

6. Мораль, звичаї, етикет.

7. Містеріальні культи й оргії.

Література:

Античность как тип культуры. – М., 1988.

Брабич В., Плетнев Г. Зрелища Древнего мира. – Л., 1971.

Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. – М., 1988.

Древние цивилизации. – М., 1989; гл. XVII, XVIII.

Дюпуи Е. Проституция в Древности. – Кишинев, 1991.

История Европы. – М., 1988, т. І – Древняя Европа.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М.. 1990.

Рожанский И.Д. Античная наука. – М., 1980.

Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. – М., 1988.

Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху античности. – М., 1978.

Снисаренко Л.Б. Эвпатриды Удачи. – Л., 1990.


Варіант 11

Тема: Культурні наслідки грецької колонізації Північного Причорномор'я

Можливі позиції:

1. Ранні мілетські поселення еллінів. Ольвія як поліс.

2. Поселення Кубані і Криму.

3. Культура Боспорського царства.

4. Художнє життя грецьких колоній.

Література:

Античные города Северного Причерноморья: Очерки истории культуры. – М.-Л., 1956.

Античная Греция: В 2-х ч. – М., 1983, ч І. С. 366-420 (Поліс в Причорномор'ї).

Блаватский В.Д. Искусство Северного Причерноморья античной эпохи. – М.,1947.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. – К., 1992.

Крыжицкий С., Лейпунская Н. Ольвия. Память тысячелетий. – Одесса, 1982.

Кругликова И.Т. Синдская гавань. Горгипия. Анапа. – М., 1977.

Куманецкий К. История культуры древней Греции й Рима. – М., 1990.

Росляков С.Н. Ольвия и ее искусство. Краеведческий очерк. – Одесса., 1991.

Славин И. Здесь был город Ольвия. – К., 1967.

Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-Ш веков до н.э. – М., 1982.


Варіант 12.

Тема: Художня культура античної Греції.

Можливі позиції:

1. Художні уподобання і досягнення еллінів. Естетика античності.

2. Архітектура.

3. Пластика.

4. Театр.

5. Вазопис і живопис.

Література:

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М. 1983.

Брунов Н.И. Парфенон й Эрехтейон. – М., 1986.

Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992. (З части ).

Гусейнов Г.Ч. Аристофан. – М.. 1988

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.

Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988.

История зарубежного театра. – М., 1981, ч. І, с. 9-53

История искусства зарубежных стран. – М., 1980.

Любимов Лев. Искусство древнего мира. – М., 1980, с. 157-285.

Сидорова Н.А. и др. Античная расписная керамика. – М., 1985.

Соколов Г.И. Олимпия. – М., 1981.

Татаркевич В. Античная эстетика. – М., 1977.

Черняк В.З. Семь чудес и другие. – М., 1990.

Эсхил. Трагедии. – М., 1989, с. 354-421.


Варіант 13

Тема: Культура республіканського та імператорського Риму.

Можливі позиції:

1. Специфічність римського генію і культури.

2. Войовничість. Практицизм. Соціальний порядок.

3. Видовища і художня культура.

4. Архітектура і скульптура.

5. Особливість римської міфології.

6. "Рим" – міфічна ідея наступних епох і держав.

7. Римська класика і класицизм романських народів.

8. Художня література і театр.

Література:

Античная литература: Рим. Хрестоматия. – М., 1981.

Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984, с. 154-187.

Бартенев И.А., БатажковаВ.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 40-50.

Брабич В., Плетнева С. Зрелища древнего мира. – М., 1971, гл. 2.

Древние цивилизации. – М., 1989, гл. XVIII.

История искусства зарубежных стран. – М., 1981. С. 156-194.

История зарубежного театра. – М., 1981,ч.П, с. 54-78.

Культура Древнего Рима: В 3-хчастях. – М., 1985.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции й Рима, – М., 1990.

Любимов Лев. Искусство Древнего Мира. – М., 1990. с. 287-319.

Мертлик Р. Античные легенди и сказания. – М., 1991.

Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1988, т.2 (римская).

Сенека Л.А. Письма к Луцилию. Трагедии. – М.. 1986.

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.

Тронский И.М. История античной литературы. – М.. 1983, с. 263-450.


Варіант 14

Тема: Відкопані скарби скіфської культури.

Можливі позиції:

1. Поховальний культ і збережеш пам'ятки торевтики.

2. Міфологія і світогляд скіфів.

3. Художня культура в скіфських курганах.

4. Проблема греко - скіфського художнього синтезу.

Література:

Алексеев А.Ю. Скифская хроника. – СПб.,1992.

Бессонов С.С. Религия скифов. – Николаев, 1997 (б-ка ім. С.О. Гмирьова).

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Е.Л. От Скифии до Индии. – М., 1983.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. – К., 1992.

Древние цивилизации. – М., 1989 (розділ "Скіфська цивілізація").

Толочко П., Мазурін В. Золото степу: Археологія України. – Київ.,1992.

Любимов Лев. Искусство древнего мира: книга для чтения. – М., 1980., с.37-48.

Мифы народов мира: В 2-х томах. – М., 1988, т:2, с. 445-450.

Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К.,1983

Ольховський В.С. Погребально-поминальная обрядовость населения степной Скифии. – М.,1991.

Полин С.В. От Скифии к Сарматии. – К., 1992.

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. – М., 1985.

Русяева А.С. Искусство греков Северного Причерноморья. – Николаев,1997.

Степовик Д. Скарби України. – К., 1991.

Варіант 15

Тема: Середньовічна цивілізація і культура.

Можливі позиції:

1. Загальна характеристика,

2. Принцип ієрархічного служіння Богові, монарху, прекрасній Дамі.

3. Співвідношення цивілізації і культури в середні віки.

4. Культура Душі.

Література:

Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. – М. ,1987, с. 107-153.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М, 1987.

Гуревич А.Я. Культура и общество средних веков. – М., 1989.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

Гуревич А.Я. Проблеми средневековой народной культуры. – М., 1981

Даркевич В.П. Кукольный театр средневековья.//Панорама искусств, 1985, вып. 8, с. 245-254.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

Варіант 16

Тема: Візантійська культура.

Можливі позиції:

1. Становлення релігійної ідеології і культури церковного життя християнства;

2. Художній стиль мистецтва.

3. Політична і релігійна культури: взаємодія, стосунки.

4. Архітектурні ансамблі.

5. Естетичні погляди

Література:

Аверинцев С.С. Император Юлиан й становление "византизма".//Традиция в истории культуры. – М., 1978.

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской культуры. – М., 1977.

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 51-58.

Бычков В.В. Византийская эстетика. – М., 1977.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.

Древнерусское искусство. – М., 1977, с. 421-454 (Аверинцев)

Культура Византии ІV-VІІ вв, – М., 1988.

Культура Византии VІІ-ХІІ вв. – М., 1989.

Любимов Лев. Искусство Древней Руси. – М., 1974, с. 13-80.

Поляковская М.А.,Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. – Свердловск, 1989.

Удальцова З.В. Византийская культура. – М., 1988.

Варіант 17

Тема: Культура Київської Русі

Можливі позиції:

1. Загальна характеристика цивілізації і культури.

2. Мистецтво слова.

3. Художній стиль і художня культура.

4. "Софія Київська"і "Слово о полку Ігоревім", порівняльна характеристика.

5. Християнство і культура Русі

Література:

Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. – М., 1990, с167-186.

Асєєв Ю.С. Джерела: Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

Асеев Ю.С. Архитектура древнего Києва. – К., 1982,

Бычко А.К. Народная мудрость Руси. – К., 1988.

Бычков В.В. Эстетическое сознание Древней Руси. – М., 1988.

Введение христианства на Руси. – М., 1987.

Горський В.С. Святі Київської Русі. – К., 1994.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ-ХПвв. – К., 1988.

Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996, розд.ІІ.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1988.

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986.

Любимов Лев. Искусство Древней Руси. – М., 1974.

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-ХVЇЇ в. – М.,1984, гл. І, II.

Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья. ХІ-ХІ 11 В. – М., 1980.

Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия. ІХ-ХІV вв. – М., 1978.

Сахаров А.М. Дипломатия Древней Руси. – М., 1980.

Варіант 18

Тема: Художні синтези і художні стилі захід­ної Європи в період зрілого середньовіччя

Можливі позиції:

1. Архітектурні художні ансамблі.

2. Романський художній стиль.

3. Західноєвропейська готика..

4. Демократизм середньовіччя.

Література:

Бартенев И.А., Батажкова В.Н Очерки истории архитектурных стилей. – М.,1983, с. 58-66 – романский, с. 67-82 – готика.

Гуревич А .Я Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981.

Даркевич В.П. Народная культура средневековья. – М., 1988.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.., 1988.

Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. – М., 1990.

Западно-европейский эпос. Хрестоматия. – Ленинград, 1977.

История зарубежного искусства. – М., 1984, с. 89-106.

Муратова К.М. Мастера французской готики ХІІ-ХІП в. – М., 1988.

Фламенка. – М., 1984 (провансальська поезія XIII ст.).

Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988.

Эрши Анна. Живопись интернациональной готики. – Будапешт, 1986, (альбом, монография).


Варіант 19

Тема: Епоха Відродження: культурний зміст.

Можливі позиції:

1. Загальна характеристика культури ренесансної епохи.

2. Світогляд, ідеологія, естетика.

3. Стиль мислення і художній стиль.

4. Гуманізм в розумінні епохи Відродження.

5. Етичні вчення гуманістів.

6. Основні етапи розвитку ренесансної культури.

Література:

Античное наследие в эпохе Возрождения. – М., 1984.

Барг М.А. Шекспир и история. – М.. 1979.

Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М., 1987, 203-245.

Баткин М.Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М.: Наука, 1978.

Баткин М.Л. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995.

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры (1933). – СПб., 1996.

Горфункель М.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1989.

Гофен 3. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.


Кузнецов Б. Идеи и образы возрождения (Наука ХЇУ-ХУІ в.) – М., 1979.

Культура эпохи Возрождения. – Л., 1986.

Культура эпохи Возрождения и реформация. – Л., 1981, с. 130-242.

Культура и общественная мысль: Античность. Средние века. Возрождение. – М., 1988.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978, с. 181-276; 379-429; 514-535; 598-605;

Маккиавелли Н. Государь. – М.. 1990.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991. (с. 251-302 - гуманизм).

Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стили. – К., 1981, с. 58-113.

Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. – Л., 1979.

Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в эпоху ренессанса. – М.,1982.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. – М,, 1985.

Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978.

Эразм Роттердамский и культура его времени. – М, 1988.


Варіант 20

Тема: Італійське Відродження

Можливі позиції:

1. Італійські гуманісти: стиль життя і мислення;

2. Місце і роль мистецтва в італійському Відродженні;

3. Італійський "ренесанс" як художній стиль;

4. Ренесанс в різних видах мистецтва.

Література:

Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти. – М., Наука, 1979.

Баткин Л.М. Итальянские гуманисты; стиль жизни, стиль мьішления. – М., 1978.

Виппер В.Р. Итальянский ренессанс ХПІ-ХУШ в. – Л., 1962.

Горфункель А.Х. Гуманизм й натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977.

Гофен Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. – М., 1988.

История зарубежного театра. – М., 1981, ч. 1.

Новелла зпохи Возрождения. – К., 1990.

Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1986, с. 58-113.

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. – М., 1989.

Петров М.Т. Итальянская интеллигенция в зпоху Ренессанса. – М., 1982.

Проблемы культуры итальянского Возрождения. – М., 1979.

Рафаэль и его время. – М., 1986.

Роменець В.Я. Історія психології епохи Відродження. – К., 1988.

Ротенберг Е.И. Искусство Италии: Средняя Италия в период Высокого Возрождения. – М., 1974

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М., 1985.

Федорова Е.В. Знаменитые города Италии: Рим, Флоренция, Венеция. – М.,1985,с.155-185;212-256;274-284.

Шаповалова М.С. та ін. Історія зарубіжної літератури. – Львів, 1982. (Відродження в Італії).

Варіант 21

Тема: Епоха Відродження в українській культурі.

Можливі позиції:

1. Західноєвропейський і український ренесанс: порівняльна характеристика.

2. Гуманістичні і середньовічні тенденції в українській культурі ХУ-ХУП ст.

3. Визначні діячі гуманістично-освітньої культури України.

Література:

Вишенський Іван. Твори. – К., 1986.

Жаборюк А.А. Український живопис доби середньовіччя. – К., 1978.

Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич. – К., 1972.

Історія Української культури./За ред. І. Крип'якевича. – К., 1994.

Комарова А. Культурне Відродження в Україні. – Львів, 1993.

Костомаров М.І. Галерея портретів. – К., 1993 (К. Острозький).

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

Любченко В.Ф. Львівська скульптура ХУІ-ХУП ст. – К., 1981.

Мицько І.З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

Нічик В.М. та ін. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ - поч. ХVІІ ст.). – К., 1990.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво II половини XVI - 1 пол. XVII ст. – К., 1985.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993, р. VIII-X.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К, 1996 (ХІV – ХVІ ст.).

Українська культура: Лекції заред. Дм. Антоновича. – К., 1993, с. 45-54; .95:98; 112-115; 245-248; 282-287; 317-324; 391-394; 414-418.

Українська література XIV - XVI ст. – К., 1988. (Тексти).

Українська поезія XVI ст. – К., 1987. (Антологія "Бібл. поета").

Шкварець В. та ін. Історія української культури. – Миколаїв, 1996.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990, т.2.


Варіант 22

Тема: Особливості культури європейської епохи раціоналізму 17 ст.

Можливі позиції:


1. Науково-художні стилі класицизму і бароко: єдність і розбі­жність.

2. Античний спадок в культурі XVII ст. (в класицизмі і бароко).

3. Наукова революція XVII ст. в Західній Європі.

4. Мистецтво і художня культура бароко в Західній Європі.

Література:

Античность в европейской живописи ХVП-нач. XX веков. – М., 1985, с.58-87.

Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. – М., 1990, с. 97-120.

Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М., 1987, с. 292-323.

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 160-169; 136-159; (Гл. 14,15).

Даниэль С.М. Картина классической зпохи. – Л., 1986, с.23-167.

Испанский театр. – М., 1969 (бібліотека всесвітньої літератури).

История зарубежного театра. – М., 1987, ч. 1, с.203-244.

История зарубежного искусства. – М., 1984, с. 186-229.

Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. – М., 1974.

Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Хрестоматия. – М., 1980.

Мастера классического искусства Запада. – М., 1983.

Мольер Ж.-Б. Полное собрание сочинений.: В 3-х т. – М., 1985-87.

Наливайко Д.С. Искусство: направлення, течения, стили – К., 1980. с. 106-139.

Рославец Е.Н. Живопись Франции ХVІІ-ХVІП веков. – К.. 1990.

Театр французского классицизма. – М., (библиотека всемирной литературі.)

Варіант 23

Тема: Українське бароко як художній стиль.

Можливі позиції:

1. Українське і західноєвропейське бароко;

2. Особливості українського бароко в різних сферах культурного життя;

3. Бароко в українському мистецтві.

Література:

Возняк М. Історія української літератури: У 2-х кн. – Львів, 1994, кн. 2. Героїчний епос українського народу. – К., 1993.

Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні ХУІІ-ХУІП ст. – К.,1988

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні ХУІ-ХУПІ ст. – К., 1988.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХУІ-ХУШ ст. – К., 1989.

Історія української культури (за ред. І. Крип'якевича), – К., 1994; (с. 258-275; 500-519;629-635).

Історія української музики: В 6 т. – К., 1990, т.1.

Козицький Г. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К. 1971.

Любченко В.Ф. Львівська скульптура ХУІ-ХУІІ ст. – К., 1981.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, етили. – К., 1981, с. 106-139.

Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. – К., 1991.

Варіант 24

Тема: Українська освітня культура могил ямської доби та її наслідки.

Література:

Можливі позиції:

Брюховецький В. Відродження (Києво-Могилянська академія).IIКиївська старовина, 1993, № 1.

Захара И.С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVІІ-ХVПІ в. – К., 1982.

Календар-довідник "УКМА" (Українська Києво-Могилянська академія), 1993-94, 1994-95.

Козицький Г. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К., 1971.

Костомаров М. І. Галерея портретів. – К., 1993, с. 103-217.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1992.

Отечественная философская мысль ХІ-ХVП веков й греческая культура. – К., 1991,с. 258-272.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. – К.., 1990, т. 1., с. 439-521, т.2, с. 212-223.

Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів. – К., 1988.

Сакович А. БиблияИлии. Киев: 1645-1649//Панорама искусств. – М., 1983, с. 335-347.

Українська книжна поезія XVII ст. – К., 1992.

Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996, с. 66-83.


Варіант 25

Тема: Світогляд епохи Просвітництва в Захід­ній Європі 18 ст.

Можливі позиції:

1. Головні риси світогляду та ідеології "просвітництва"

2. "Володарі думок" і "енциклопедисти" XVIII ст.

3. Художній вираз епохи Просвітництва в мистецтві класичному і сентиментальному.

4. "Рококо" як непросвітницький художній стиль XVIII ст.

Література:

Артамонов С.Д. Вольтер и его век. – М., 1980.

Артамонов С.Д. История зарубежной литературн. – М., 1988.

Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. – М., 1987, с. 324-341.

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983, с. 160-169;324-341.

Герман М.Ю. АнтуанВатто. – М., 1980.

Герман М.Ю. Давид. – М., 1964.

Делиль Жак. Сады (поэма). – Л., 1987.

Искусство. Книга для учителя: В Зх частях. – М., 1988, ч.2.

История зарубежного театра. – М., 1981, ч. 1, с.245-333.

История зарубежной литературы XVIII века. – М., 1991.

Кагарлицкий И.Ю. Театр на века: Театр зпохи Просвещения: тенденции и традиции. – М., 1987.

Литературньїе манифестн западноевропейских классицистов. – М., 1980.

Малая история искусств. XVIII в. – М., 1977.

Наливайко Д.С. Искусство: направлення, течения, стили. – К., 1981, с. 170-224.

Шнаппер А. ДаЛ і т е р а т у р а Загальна до вивчення всього курсу:

Аверинцев С.С.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд. ЛГУ, 1968, 338 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977, 380 с.

Антология исследований культуры. – СПб., 1997, т. 1.

Арзаканян Ц.Г. Культура и цивилизация: проблемы теории и истории культуры.//Вестник истории мировой культуры, 1961, № 3.

Арнольдов А.И. Цивилизация грядущего столетия. – М., 1997.

Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989.

*Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. – М., 1987;

Барт Р. Мифологии. – М., 1996.

*Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983;

Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. – М., 1998.

Белогрудов О.А. Культурология: Программа-конспект. – М.: ГИС, 1997.

Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Мысль, 1990

Библер В.С. Цивилизация и культура. – М., 1993.

Библер В.С. Культура. Диалог культу
еще рефераты
Еще работы по разное