Реферат: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» Затверджено


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики


Кафедра видавничої справи та редагування


Укладач: д-р філол. наук, проф. Серажим К. С.


ТЕКСТОЗНАВСТВО


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.030303 «Видавнича справа та редагування»


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 11

від „20” червня 2008 р.


Зав. кафедри


____________ проф. Тимошик М. С.


Директор Інституту


________________ проф. Різун В. В.


КИЇВ-2008


Робоча навчальна програма з дисципліни «Текстознавство».


Укладач: д-р. філол. н., проф. Серажим К. С.


Викладачі: д-р. філол. н., проф. Серажим К. С.,

к-т. філол. н., асист. Афанасьєва К. О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.


___________________________

^ Підпис голови НМК факультету/ інституту


ВСТУП

Мета дисципліни полягає в отриманні студентами необхідних теоретичних знань про текст, а також у виробленні практичних навичок редакторської роботи з текстом.

^ Завдання курсу – допомогти студентам засвоїти методологічні принципи побудови журналістських текстів.

Опанувавши дисципліну, студент повинен:

знати суть і механізми породження тексту та особливості його функціонування у ЗМК;

вміти використовувати у своїй журналістській і редакційно-видавничій діяльності принципи та методи застосування елементів тексту.

^ Перелік основних положень, якими мають оволодіти студенти, вивчивши дисципліну

“Текстознавство”:

Головним показником успішного засвоєння дисципліни є уміння студентів творити тексти, давати їм змістову та структурну характеристику

Після завершення навчального курсу студенти повинні знати:

основні віхи історії розвитку текстознавства;

становлення наукових основ вивчення тексту;

породження й існування тексту: автор, редактор, реципієнт;

співвідношення понять “текст” і “дискурс” та різницю між ними;

аспекти співвідношення “заголовок – текст” (заголовок і зміст тексту, заголовок й архітектоніка тексту, заголовок і мовна структура тексту);

елементи тексту.

Студенти мають здобути такі практичні навички:

вміти творити власні тексти й аналізувати їх за смисловими та структурними критеріями;

аналізувати й розуміти текст як предмет дослідження різних наукових дисциплін: лінгвістики, семантики, прагматики, теорії комунікацій;

володіти технікою аналізу тексту з погляду автора, редактора, реципієнта;

сприймати і розуміти текст як посередник між автором та реципієнтом у комунікативному акті.

Форми і принципи проведення поточного та підсумкового контролю

Навчальний курс “Текстознавство” викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається із 28-ми лекційних тем, що згруповані у два тематичні модулі. Наприкінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення (результати беруться до уваги на іспиті). На викладання дисципліни відведено 66 годин; із них 28 лекційних та 14 практичних занять, а також 8 – на поточні консультації та 16 – на самостійну роботу.

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання знань відповідною кількістю балів відбувається за такими формами контролю знань (максимальну кількість балів зазначено у наведеній нижче таблиці “Бальна система оцінювання різних форм навчання студента”).

Поточний контроль знань:

усна відповідь на семінарському занятті;

доповнення на семінарському занятті;

письмові роботи (робота з текстом), передбачені планами практичних занять;

виконання домашніх комплексних завдань; Проміжний контроль знань:

- після засвоєння кожного модулю в аудиторії проводиться модульна контрольна робота. Студенти письмово відповідають на запитання (2-3 запитання із кожної модульної теми).

Підсумковий контроль знань:

тест;

іспит;

аналіз тексту за структурами.

Шкала оцінювання

Формули і порядок розрахунку оцінок (100-бальна шкала) та порядок переведення їх у міжнародну та національну шкали подається нижче у таблиці 1.


^ Таблиця 1. Розрахунок оцінок за 100-бальною шкалою


^ 100-бальна шкала

Оцінка за шкалою

ЕЗТ8

Визначення оцінки

Оцінка за

нац.

шкалою

Оц. за

шкалою

КНУ

85-100

А

Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

відм.

75-85

В

Дуже добре - вище середнього з кількома помилками

4

добре

65-75

С

Добре - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

55-65

Б

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

задов.

45-55

Е

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

1-35

Р

Незадовільно - попрацювати перед тим, як отримати оцінку

2

незадов.


Нормативна дисципліна “Текстознавство” має два модулі.

Підсумкова оцінка в балах розраховується за накопичувальною системою. Максимальна їх кількість -100, проте для допуску до іспиту (він оцінюється у 20 балів) студенту слід набрати 80 балів (із 112 можливих). Таким чином, кожен студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань. Система оцінювання таких способів набуття знань подається у таблиці 2.

^ Таблиця 2. Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

^ Способи набуття знань

Бали

Максимум балів

Поточний контроль

1

Відсутність на лекції

Мінус 1

0

2

Відсутність на практичному занятті

Мінус 1

0

2

Усна відповідь на практичному занятті

До 2

28

3

Доповнення на практичному занятті

1

14

4

Вправа на практичному занятті (робота з текстом) – обов’язкова до виконання

До 2

28

5

Комплексне домашнє завдання (письмово) – обов’язкова до виконання

До 3

42

Разом

112

^ Проміжний контроль знань

7

Письмове виконання проміжної модульної контрольної роботи

До 3

6

Разом

6

^ Підсумковий контроль знань

8

Відповідь на запитання

До 5

5

9

Тест

До 5

5

10

Аналіз тексту за структурами

До 10

10

Разом

20

^ Загальна кількість балів

100

Підготовка до іспиту

Допущеними до іспиту вважаються ті студенти, котрі:

виконали вправи, передбачені планами практичних (робота з текстом на практичному занятті);

виконали письмові роботи з виконання домашніх комплексних завдань (1-5 сторінок);

Якщо студент не набрав потрібної кількості балів (80) і вважається не допущеним до іспиту, то він може виконати самостійну роботу на запропоновану викладачем “Проблемну” тему у вигляді реферату, доповіді чи бібліографічного списку (по 3 бали за кожну з трьох допустимих робіт). Кожен студент повинен володіти термінологічним мінімумом із текстознавства, передбаченим програмою курсу.

Іспит охоплює:

- тест;

- відповідь на питання з білета, що стосується історії або теорії текстознавства;

- усний опис запропонованої викладачем методики або методу аналізу тексту та аналіз, оцінку чи правку запропонованого викладачем тексту.

Іспит оцінюється в 20 балів. До цих балів враховуються:

оцінки за результатами тестування;

відповідь на запитання з білета;

“бонуси” за віднаходження “прихованих” помилок при розгляді лекційної вправи “Робота з текстом”.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

^ Назва лекції (семінарського заняття)

Кількість годин

лекції

практичні

Змістовий модуль 1

1.

^ Лекція. Суть та наукові основи текстознавства.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 1.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Рубрикація

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово) Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

2.

^ Лекція. Аспекти дослідження тексту.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 2.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Рубрикація

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

3.

^ Лекція. Основи текстуальної парадигматики.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 3.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Переліки

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

4.

^ Лекція. Властивості тексту.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 4.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Назви

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)

1

5.

^ Лекція. Основні методологічні принципи побудови тексту.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 5.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Назви

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

Змістовий модуль 2

6.

^ Лекція. Структури тексту.

Комплексне домашнє завдання

2


Практичне заняття 6.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Скорочення

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

7.

^ Лекція. Породження й існування тексту: автор, редактор, реципієнт.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 7.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Виділення

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово) Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

8.

^ Лекція. Будова тексту.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 8.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту – Числа

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

9.

^ Лекція. Композиційні зв'язки заголовка з текстом.

Комплексне домашнє завдання

2Практичне заняття 9.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту – Дати

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

10.

^ Лекція. Прецедентні та патогенні тексти.

Комплексне домашнє завдання

2^ Практичне заняття 10.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Одиниці виміру

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

11.

^ Лекція. Категорії оцінки й аргументів у газетних текстах.

Комплексне домашнє завдання

2^ Практичне заняття 11.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Цитата

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

12.

^ Лекція. Гіпертекст.

Комплексне домашнє завдання

2^ Практичне заняття 12.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Епіграф

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

13.

^ Лекція. Дискурс і текст: співвідношення понять

Комплексне домашнє завдання

2^ Практичне заняття 13.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Присвята

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1

14.

^ Лекція. Проблеми редакторської підготовки видання

Комплексне домашнє завдання

2^ Практичне заняття 14.

План:

Усна відповідь на питання з лекційного матеріалу

Розгляд теми практичного заняття: Елементи тексту - Присвята

Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття (письмово)

Перевірка комплексного домашнього завдання (письмово)
1Змістовий модуль 1

^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ


^ Лекція 1. СУТЬ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕКСТОЗНАВСТВА

План

Поняття “текст”. Специфіка визначень.

Становлення наукових основ вивчення тексту.

Текст як предмет дослідження різних гуманітарних наук.

Текстологія і текстознавство.

Комплексне домашнє завдання (письмово 2-3 сторінки): проаналізувати текст як предмет дослідження таких наукових дисциплін: лінгвістика, семантика, прагматика, теорія комунікації.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Грамматические категории текста // Известия АН СССР. - 1977. - № 6. - С. 524.

Гальперин И.Р. О понятии “текст” // ВЯ. - 1974. - № 6. - С. 71.

Гальперин И.Р. Текст и исполнение в дихотомии “язык и речь” // Тезисы конференций “Язык и речь”. - Тбилиси, 1971.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.

Крайнікова Т.С. Коректура. - К.: Наша наука і культура, 2005. - 248 с.

Севбо И.Е. Структура связного текста и автоматизации реформирования. – М., 1969.

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. - К., 2002.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Супрун А.Е. Язык - речь - текст. - Алма-Ата, 1966.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. – К.: Наша культура і наука - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М.С. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 328 с. (Серія “Бібліотека видавця, редактора, автора”).

Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (навчальні, художні) // Друкарство. - 2004. - № 1. - С. 18-22.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 1

Питання:

1. Дати обґрунтоване тлумачення понять “текст” і “твір”. Провівши їх порівняльну характеристику, навести приклади.

2. Висвітлити стан і перспективи розвитку наукових основ вивчення тексту.

3. Дати обґрунтоване тлумачення понять “текстологія” і “текстознавство”. Провівши їх порівняльну характеристику, навести приклади.

4. Розкрити суть основних методологічних принципів текстознавства.


Самостійна робота – робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 2. АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ

План

Аспекти дослідження тексту та його види.

Журналістикознавчий аспект.

Культурологічний аспект.

Лінгвістичний аспект.

Семантичний аспект.

Мовленнєвий аспект.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І - проаналізувати текст за такими аспектами дослідження - журналістикознавчим і культурологічним; частина II -проаналізувати складну систему рубрик у науковому виданні.

Рекомендована література

Арутюнова Н.Д. Прагматика // Швейцер А.Д. Социолингвистика // ЛЗС / Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 389-390.

Крайнікова Т.С. Коректура. - К.: Наша наука і культура, 2005. - 248 с.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: Релф-бук; К.: Ваклер, 2001. - С. 377.

Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. - М.: Высшая школа, 1973. - С. 178-263.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Отв. ред. А.И. Новиков. - М.: Наука, 1985. - С. 3.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука. - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М.С. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 328 с. (Серія “Бібліотека видавця, редактора, автора”)

Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (навчальні, художні) // Друкарство. - 2004. - № 1. - С. 18-22.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 2.

Питання:

1. Розкрити суть журналістикознавчого аспекту дослідження тексту.

2. Розкрити суть культурологічного аспекту дослідження тексту.

3. Розкрити суть семантичного аспекту дослідження тексту.

4. Розкрити суть лінгвістичного аспекту дослідження тексту.

5. Розкрити суть мовленнєвого аспекту дослідження тексту.


Самостійна робота — робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 3. ОСНОВИ ТЕКСТУАЛЬНОЇ ПАРАДИГМАТИКИ

План

Текстовий континуум у культурному полі. Систематизація текстів. Класифікація усної словесності.

Первинні та вторинні тексти: види та функції.

Сприймання тексту. Реципієнт у ролі співавтора. Сенсорні процеси: рецепція, перцепція, запам’ятовування. Суб’єктивізм читацького сприйняття тексту.

Герменевтика як теорія й інструмент розуміння тексту.

^ Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І - проаналізувати текст за такими аспектами дослідження - лінгвістичним і семантичним; частина II - знайти приклади використання всіх видів рубрик у періодиці та зробити таблицю “Використання різних видів рубрик у газетному виданні” (назва рубрики - приклад).

Рекомендована література

Богин Г.И. Типология понимания текста. - Калинин, 1986.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. - М., 1961.

Ильин Р.Н. Выразительные средства телевидения. - М., 1966.

Каплан Л.И. Психологический анализ понимания научного текста: Автореф. ...канд. филол. наук. - М., 1953.

Різун В.В. Літературне редагування. - К., 1996.

Рощин С.К. Психология и журналистика. - М., 1989.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. -72 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. – К.: Наша культура і наука. - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник. - К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Якобсон Р.О. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. - М., 1972.

Практичне заняття 3.

Питання:

1. Охарактеризувати текст як продукт реалізації авторської особистості. Навести приклади.

2. Окреслити та проаналізувати види авторської пресупозиції.

3. Висвітлити процес сприйняття та запам’ятовування тексту.


Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 4. ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТУ

План

Пов’язаність тексту із соціальною практикою.

Образність тексту.

Текст як носій авторської інтенції та джерело читацького пізнання.

Текст як засіб упливу.

Інформативність тексту.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І - проаналізувати текст з погляду його інформативності; частина II – навести приклади текстів, пов’язаних із соціальною практикою. Обґрунтувати відповідь.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. - М., 1981.

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984.

Різун В.В. Аспекти теорії тексту // Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікацій і тексту. – К.: Редакційно-видавничий центр “Київський університет”, 1998.

Серажим К.С. Комунікаційні аспекти організації тексту // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Випуск 6. – Xарків: ХДПУ, 2001, – С. 240-256.

Серажим К.С. Релевантність смислової структури та розуміння журналістського тексту // Українська періодика: Історія і сучасність. / Доп. та повід. Шостої Всеукр. наук.-теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р. – Львів, 2000. – С. 209-214.

Серажим К.С. Специфіка сприйняття і розуміння журналістського тексту // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1997. – С. 94-111.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 4.

Питання:

Охарактеризувати текст як носій авторської інтенції та джерело читацького пізнання. Навести приклади.

Проаналізувати спеціальні текстові засоби. Яким чином вони впливають на розуміння і сприйняття тексту?

З’ясувати роль і місце інформативності у журналістському тексті..


Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 5. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ

План

Підхід до тексту як до завершеної системи. Цілісність і зв’язність тексту. Структура тексту.

Ієрархія мовних рівнів тексту.

Єдність внутрішньої будови тексту: оцінка на основі семантичних і синтаксичних критеріїв.

Функціональна, семантична і синтаксична завершеність тексту.

^ Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І - проаналізувати текст за мовленнєвим аспектом дослідження; частина II - знайти приклади неуніфікованої рубрикації у сучасному виданні та виправити її недоліки. Зіставити стару та нову системи рубрикації. Пояснити доцільність правки.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. - М., 1981.

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984.

Коваль А.П. Композиція та архітектоніка публіцистичного тексту // Особливості мови і стилю ЗМІ. -К., 1983.

Лазарева 3.А. Системно-стилистические характеристики газеты. – Екатеринбург, 1993.

Лосева Л.М. Как строится текст. - М., 1991.

Мамалнга А.И. Структура газетного текста. – К., 1983.

Мучнин Б.С. Человек и текст: Основи культуры письменной речи. - М.: Книга, 1985.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 5.

Питання:

Охарактеризувати текст як продукт реалізації авторської особистості. Навести приклади.

Окреслити та проаналізувати види авторської пресупозиції.

Висвітлити процес сприйняття та запам’ятовування тексту.


Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.


^ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАПИТАННЯ ДО ПЕРШОГО МОДУЛЯ

І варіант


Дати обґрунтоване тлумачення понять “текстологія” і “текстознавство”. Провівши їх порівняльну характеристику, навести приклади.

Розкрити суть журналістикознавчого та семантичного аспектів дослідження тексту.

Охарактеризувати текст як продукт реалізації авторської особистості. Навести приклади.

ІІ варіант


Дати обґрунтоване тлумачення понять “текст” і “твір”. Провівши їх порівняльну характеристику, навести приклади.

Розкрити суть культурологічного та лінгвістичного аспектів дослідження тексту.

Висвітлити процес сприйняття та запам’ятовування тексту.Змістовий модуль 2

^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ

Лекція 6. СТРУКТУРИ ТЕКСТУ.

План

- Види структур тексту.

1.Фактологічна структура.

Співвідношення тексту і факту.

Тематична структура (перцептивна та композиційна).

Архітектонічна структура.

Логіко-поняттєва структура (авторська та перцептивна).

Емоційно-експресивна структура тексту.

Інформаційна структура (авторська та перцептивна).

Комунікативна структура.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): зробити аналіз фактологічної, тематичної та архітектонічної структур тексту на прикладі газетного матеріалу.

Рекомендована література

Крайнікова Т.С. Коректура. - К.: Наша наука і культура, 2005. - 248 с.

Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. - М.: Высшая школа, 1973. - С. 178-263.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука. - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (навчальні, художні) // Друкарство. - 2004. - № 1. -С. 18-22.

Тимопшк М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 6.

Питання:

1. Охарактеризувати кожну структуру тексту

- Фактологічна структура.

- Співвідношення тексту і факту.

- Тематична структура (перцептивна та композиційна).

- Архітектонічна структура.

- Логіко-поняттєва структура (авторська та перцептивна).

- Емоційно-експресивна структура тексту.

- Інформаційна структура (авторська та перцептивна).

- Комунікативна структура.


^ Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 7. ПОРОДЖЕННЯ Й ІСНУВАННЯ ТЕКСТУ: АВТОР, РЕДАКТОР, РЕЦИПІЄНТ

План

Текст - посередник між автором та реципієнтом у комунікативному акті.

Текст як продукт реалізації авторської особистості.

Авторський задум (концепція).

Мовна діяльність автора.

Усне та писемне мовлення.

Різні втілення авторського задуму. Позамовні фактори. Емоційність та експресивність тексту.

Текст як “відправна точка” у декодуванні редактором авторського задуму.


Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): зробити аналіз логіко-поняттєвої, емоційної, інформаційної та комунікативної структур тексту на прикладі газетного матеріалу.

^ Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): провести мікродослідження на тему “Функціонування чисел у публіцистичному стилі”.


Рекомендована література

Антипов Г.А. Текст как явление культуры. – М., 1989.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.

Коваль А.П. Композиція та архітектоніка публіцистичного тексту // Особливості мови і стилю ЗМІ. – К., 1983.

Лосева Л.М. Как строится текст. - М., 1991.

Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. - М., 1987.

Мамалиґа А.И. Структура газетного текста. – К., 1983.

Редактирование отдельньгх видов литературі: Учебник. - М.: Вісшая школа, 1973. - С. 178-263.

Різун В.В. Літературне редагування. – К., 1996.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука. - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 7.

Питання

Визначити роль автора, редактора та реципієнта у створенні та функціонуванні тексту.

Дати своє трактування тексту як посередника між автором і реципієнтом у комунікативному акті.

Визначити, як впливає на вираження теми тексту його архітектоніка та композиція.


Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 8. БУДОВА ТЕКСТУ

План

Композиція тексту.

Архітектоніка тексту.

Абзацоподіл тексту.

Рубрикація в тексті.

Заголовковий комплекс у тексті.

Ефект обдуреного та посиленого очікування.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І – знайти та проаналізувати приклади ефектів обдуреного та посиленого очікування у газетних текстах; частина II – дослідити роль епіграфа у художньому, публіцистичному та науково-популярному творі. Узагальнити свої спостереження.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.

Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. - К., 1991.

Іванченко Р.Г. Мовний штамп в літературній практиці. - Л., 1965.

Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стилістичністю викладу. – К., 1962.

Прилюк Д .М. Теорія і практика журналістської текстчості : Проблеми майстерності. – К., 1983. – С. 167.

Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерності в журналістиці. – К., 1963. – С. 236. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) / Під ред. В.Й. Здоровеги. – Львів, 1989. – С. 74.

Лазарева З. А. Заголовок в газете. — Свердловск, 1989.

Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. - М.: Высшая школа, 1973. - С. 178-263.

Різун В.В. Літературне редагування. - К., 1996.

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. - К., 2002.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. - К.: Наша культура і наука - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.


Практичне заняття 8.

Питання:

1. Дайте визначення ефекту посиленого очікування.

2. Дайте визначення ефекту обдуреного очікування.

3. У чому полягає сутність композиції тексту?

2. Назвіть форми вираження змісту тексту.

3. Охарактеризуйте основні чинники абзацоподілу в тексті.

4. Визначте функції абзацного членування.

5. Дайте визначення рубрики та суперрубрики.

6. Назвіть рубрикацій ні норми.

7. Назвіть і охарактеризуйте елементи заголовного комплексу.

8. Проаналізуйте класифікацію заголовків.

9. Визначте заголовкові норми.


Самостійна робота – робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.

Лекція 9. КОМПОЗИЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАГОЛОВКА З ТЕКСТОМ

План

Заголовок і зміст тексту. Заголовки одного напряму. Комплексні заголовки. Повноформативні та неповноформативні (пунктирні) заголовки.

Заголовок і членування тексту на частини. Заголовок, що поєднує кілька текстів.

Семантичні співвідношення “заголовок - зачин”.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І – на прикладах газетних заголовків охарактеризувати заголовки одного напряму (співвідносяться з одним елементом значеннєвої структури тексту); частина II – написати кілька присвят до власних творів. Обґрунтувати їхню адресність.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.

Іванченко Р.Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. - К., 1991.

Іванченко Р.Г. Літературне редагування. - К., 1970.

Іванченко Р.Г. Мовний штамп в літературній практиці. - Львів, 1965.

Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стилістичністю викладу. - К., 1962.

Редактирование отдельных видов литературы: Учебник. - М.: Высшая школа, 1973. - С. 178-263.

Різун В.В. Літературне редагування. - К., 1996.

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. - К., 2002.

Серажим К.С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В.В. Різуна. - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 72 с.

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. – К.: Наша культура і наука - Концерн “Видавничий дім Ін Юре”, 2004. - 224 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с.

Практичне заняття 9.

Питання:

1. Виокремити та вказати, в чому полягає особливість заголовка тексту. Дослідити різні аспекти співвідношення “заголовок - текст”.

2. Простежити, як назва тексту - заголовок - сигналізує про його зміст.

3. Пояснити різницю між комплексними заголовками та заголовками одного напряму.


Самостійна робота - робота з текстом за темою заняття.

Аналіз комплексного домашнього завдання.


Лекція 10. ПРЕЦЕДЕНТНІ ТА ПАТОГЕННІ ТЕКСТИ.

План

Прецедентні тексти як складник ідеологічного контексту дискурсу.

Прецеденті феномени: ім’я, висловлювання, ситуація, факт.

Стереотипна ситуація та стереотипний образ.

Текстові ремінісценції.

Ідентифікація і типологія патогенного тексту

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І – знайти та проаналізувати прецедентні та патогенні тексти у сучасних ЗМК (у пресі, на радіо, телебаченні); частина II – простежити функціонування одиниць виміру у різних видах літератури. Зробити узагальнення.

Комплексне домашнє завдання (письмово 3-5 сторінки): частина І – на прикладах газетних заголовків виявити та проаналізувати, як відображаються в заголовку різні елементи значеннєвої схеми тексту (основна думка, настановні тези, аналітична оцінка ситуації, мета повідомлення); частина II – розглянути систему виділень у навчальному, науковому та довідковому виданнях. Написати звіт про те, як залежить складність (багатоступеневість) виділень і вибір засобів виділення від читацького та цільового призначення видання.

Рекомендована література

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследов
еще рефераты
Еще работы по разное