Реферат: Наз-ся твердження та судження такі,які лише констатують наявність чи відсутність ек-них явищ та процесів, не даючи їм при цьому ніякої оцінки


1.Позитивними наз-ся твердження та судження такі,які лише констатують наявність чи відсутність ек-них явищ та процесів, не даючи їм при цьому ніякої оцінки. Нормативними наз твердження та судження, які містять оцінку явищ та процесів.Відповідно до цього в рамках ек.теорії розрізняють: позитивну та нормативну ек.теорію,оск ек.політика з самого початку передбачає оцінювання існуючої ек.ситуації нормативна ек.теорія і є тією частиною ек.теорії в якій остання безпосередньо межує з ек.політикою.ЕКОНОМІКА ЕК.ТЕОРІЯ ЕК.ПОЛІТИКА ЕКОНОМІКА

^ Осн напрямками дослідження ек.політики держави є:1).Виявлення того,які види ек.д-сті здійснює держава,на що вони націлені та як організовані.2).прогнозування наслідків впровадження ек.Пол-ки держави.3)оцінка і порівняння альтернативних програм досягнення тих самих цілей ек.Пол-ки.

2. Нормативні уявлення про те якою має бути економіка знаходить свій концентрований вираз в цілях ек.політики.^ Осн факторами,які впливають на вибір пріоритетних цілей ек.Пол-ки є:1)існуючий стан економіки2)Пол-на орієнтація влади.До цілей ек.Пол-ки,які знайшли широке визнання в суч умовах належать:1)Ек.зростання(збільшення кількості та поліпшення якості товарів та послуг)2)Ек.ефективність(забезпечення максимальної віддачі при міn.витратах обмежених ек.ресурсах).3)Повна зайнятість(відповідною роботою потрібно забезпечити всіх, хто бажає і здатний працювати).4)Стабільний рівень цін (необхідно уникати значних змін цін,як у сторону їх підвищення так і в сторону зниження).5)Ек.свобода(необхідно аби власники ек.ресурсів,продуктів та грош-х коштів володіли достатньою мірою свободи у розпорядженні зазначеними цінностями).6)Справедливий розподіл доходів(необхідно уникати надмірної різниці в доходах, крім того необхідно забезп-ти пристойний рівень життя тим верствам населення, які неспроможні досягти цього самі).7)Необхідно забезпечити розумний баланс у зовнішній торгівлі та міжнародних фін.операціях.8).Збереження навкол-го середовища.Зауваження:-на всі відмічені цілі ек.Пол-ки мають достатньо конкретне і однозначне формулювання(напр.4 та 6 цілі).–деяк цілі доповнюють одна одну в тому сенсі,що реалізація однієї цілі сприяє реалізації іншої(напр.1 та 6).– деякі цілі можуть суперечити одна одній(напр.1 та 8).Існує дек-ка етапів розробки та впровадження ек.Пол-ки. осн з них: 1)Визначення цілей ек.пол-ки, яке має ґрунтуватися на ретельному аналізі існуючого стану ек-ки,крім того формулювання цілей ек.політики має бути максимально конкретним та однозначним; 2)Розробка програми дій спрямованих на досягнення поставлених цілей,при цьому важливо враховувати можливість існування альтернативних варіантів досягнення цілей,їх порівняльну ефективність,прямі та побічні наслідки.Програма має містити перелік конкретних заходів, терміни їх виконання та не виключати можливість внесення змін у програму дій.3)Етап впровадження ек.політики в життя. На цьому етапі важливе значення має налагодження моніторингу тих змін, які відбуваються в ек-ці внаслідок впровадження заходів ек.політики. 4)Етап аналізу результатів впровадження ек.пол-ки.

3. Екон.пол-ка- сук-сть заходів,що здійснюються уповноваженими держ.органами з метою досягнення бажаного стану ек-ки.Ек.пол-ка в цілому може бути поділена на галузь конституючої та галузь регулюючої ек.політики.Сутність конституючої ек.політики- у встановленні та закріпленні на тривалий час типових умов госп-ня.Рез-том впровадження конституючої ек.пол-ки є певні типи та моделі ек.с-ми, а осн засобом реалізації–встановлення певного ек-ко-правового порядку.Сутність регулюючої ек.пол-ки- полягає в поточному регул-ні госп-х процесів в межах існуючих типових умов госп-ня.Хар-р та зміст регулюючої ек.пол-ки визначається тим,в рамках якого типу ек.с-ми вона здійснюється.І в цьому відношенні регулююча ек.пол-ка є похідною від конституючої.Регулююча ек.пол-ка знаходить свій конкретний вияв в с-мі держ.регул-ня ек-ки,виходячи з цього під держ.регул-ням ек-ки ми будемо розуміти-один із різновидів ек-ної пол-ки держави,а саме регулюючу ек.пол-ку.

4. ^ Виділяють такі ек.ф-ції держави в умовах ринк ек-ки:1)Правове забезп-ня ек-ки та надання деяких послуг,які сприяють ефективному функт-ню ринк с-ми.Сутність правового забезп-ня ек-ки полягає в тому,що держава у примусовому порядку визначає правила ек.гри і слідкує за їх дотриманням суб’єктів госп-ня.До послуг,які надаються державою відносяться:-забезп-ня ек-ки грошима;- здійснення арбітражних ф-цій;-застос-ня різноманітних стандартів,в т.ч. і стандартів якості товарів і послуг.2)підтримка конкурентного середовища.Монополія-це така ситуація на ринку,коли к-сть продавців е настільки малою, що дозволяє окремим продавцям контролювати заг обсяг вир-ва продукту,а отже і його ціну.Осн негативними наслідками монополізації ринків є:відхилення фактичного обсягу вир-ва від його оптим-го рівня,завищення цін та отримання монополістами в такий спосіб монопольних прибутків.Можливі такі антимонопольні заходи з боку держави:-запобігання утворенню монополій;-регул-ня цін на продукцію п-ва монополістів,і прир монополій (водо-,газо-,електропостачання,залізниця,кабельне постачання).–сприяння вступу на ринок п-ств,які вир-ють таку саму продукцію,що і п-во монополіст;-примусовий поділ п-ств монополістів на більш дрібні п-ства.3)Перерозподіл доходів - необхідність виконання державою цієї ф-ції пов’язана з тим, що сама по собі ринк с-ма забезпечує доходами лише ті домогосп-ва,які продають на відповідних ринках належні їм ек.ресурси.Проблема полягає в тому,що різні домогосп-ва наділені ек.ресурсами різною мірою.Мета перерозподілу доходів полягає в тому,аби забезпечити прийнятним рівнем доходів ті домогосподарства, які або взагалі не володіють ек.ресурсами або володіють ними у недостатній кількості.4)Коригування галузевої стр-ри сусп вир-тва.Необхідність виконання державою цієї ф-ції пов’язана з існуванням певних товарів та послуг які б сама по собі ринк с-ма або взагалі не виробляла б,або ж виробляла б в ек-но невиправданій к-сті,зокрема йдеться про сусп блага(нац.оборона,дороги, освітлення вулиць).5)стабілізація ек-ки та заохочення ек-го зростання.Під стабілізацією ек-ки звичайно розуміють забезп-ня повної зайнятості ек-них ресурсів та стабільного рівня цін.В ек.теорії існує впливовий напрямок представники якого вважають,що сама по собі ринк с-ма не здатна успішно розв’язувати ці завдання і що істотну роль тут має відігравати держава(кейнсіанська ек.теорія).Командну с-му хар-зує суп-на власність практично на всі матер ресурси і колективне прийняття ек-х рішень.Шляхом централізованого ек-го планування всі значні рішення,що стосуються об’єму ресурсів,що викор-ся,стр-ри і розподілу продукції,орг-ції вир-ва,приймаються центральним плановим органом.П-ва являються власністю держави і здійснюють вир-во на основі держ директивів,тобто вир-чі плани встановлюються плановим органом для кожного п-ва,при чому план конкретизує к-сть ресурсів,яка повинна бути виділена кожному п-ву.Співвідношення в нац продукті засобів вир-ва і засобів споживання встановлюється централізовано,таким же способом здійсн-ся і розподіл споживчих товарів серед населення.Засоби вир-ва розподіляються між галузями на основі довгострокових пріоритетів,що встановлювались центр-м плановим органом.

5. Ринк с-ма-с-ма,що здатна забезп-ти ефективне викор-ня ек ресурсів.Їй притаманна низка недосконалостей наявність яких і спричиняє на думку багатьох економістів необхідність держ.втручання у функц-ня ринків.Виділяють такі види дефектів ринк с-ми:1)Тенденція до обмеження конкуренції.2)Зовн ефекти (екстерналії)–виникають тоді коли частина витрат вир-ва або частина вигоди не включаються у витрати вир-ва безпосередніх вир-ків або ж вигоди безпосередніх споживачів.3)Відмова від вир-ва сусп благ.Порівняно з товарами індив-го спож-ня особливістю сусп благ є те що їх споживачами виступають не їх окремі особи,а їх групи чи навіть суп-во в цілому,що з рештою і унеможливлює вир-тво сусп благ в рамках виключно приватного сектору ек-ки.4)Ассиметрія інф-ї- коли вир-ки та споживачі володіють різною інфо.,щодо якості та безпечності товарів та послуг.5)Макроек-на нестабільність,яка виявляється у коливаннях заг обсягу вир-ва, зайнятості та рівня цін.6)Тенденція до посилення матер-го розшарування сусп-ва.

6. ^ Виділяють такі ек.ф-ції держави в умовах ринк ек-ки:1)Правове забезп-ня ек-ки та надання деяких послуг, які сприяють ефективному функц-ню ринкової с-ми.Сутність правового забезп-ня ек-ки-- держава у примусовому порядку визначає правила ек.гри і слідкує за їх дотриманням суб’єктів господарювання.До послуг,які надаються державою відносяться:-забезп-ня ек-ки грошима;-здійснення арбітражних ф-цій;-застос-ня різноманітних стандартів,в т.ч. стандартів якості товарів і послуг.2)підтримка конкур-го середовища.Монополія-це така ситуація на ринку,коли к-сть продавців е настільки малою,що дозволяє окремим продавцям контролювати заг обсяг вир-тва продукту, а отже і його ціну.Осн негативними наслідками монополізації ринків є: відхилення фактичного обсягу вир-тва від його оптим-го рівня,завищення цін та отримання монополістами в такий спосіб монопольних прибутків.Можливі такі антимонопольні заходи з боку держави:-запобігання утворенню монополій;-регулювання цін на продукцію п-ва монополістів,і насамперед прир монополій(водо-,газо-,електропостачання,залізниця,кабельне постачання).–сприяння вступу на ринок п-ств,які виробляють таку саму продукцію,що і п-во монополіст;-примусовий поділ п-ств монополістів на більш дрібні п-ва.3).Перерозподіл доходів-необхідність виконання державою цієї ф-ції пов’язана з тим, що сама по собі ринкова с-ма забезпечує доходами лише ті домогосп-ва,які продають на відпов-х ринках належні їм ек.ресурси.Проблема полягає в тому,що різні домогосп-ва наділені ек.ресурсами різною мірою.Мета перерозподілу доходів полягає в тому,аби забезпечити прийнятним рівнем доходів ті домогосп-ва,які або взагалі не володіють ек.ресурсами або володіють ними у недостатній кількості.4)Коригування галузевої стр-ри сусп вир-тва.Необх-сть виконання державою цієї ф-ції пов’язана з існуванням певних товарів та послуг які б сама по собі ринк с-ма або взагалі не виробляла б,або ж виробляла б в ек-но невиправданій к-сті,зокрема йдеться про сусп блага(нац.оборона,дороги,освітлення вулиць).5)стабілізація ек-ки та заохочення ек-ного зростання.Під стабілізацією економіки звичайно розуміють забезпечення повної зайнятості ек-них ресурсів та стабільного рівня цін.В ек.теорії існує впливовий напрямок представники якого вважають,що сама по собі ринк с-ма не здатна успішно розв’язувати ці завдання і що істотну роль тут має відігравати держава (кейнсіанська ек.теорія).

7. Ринк ек-ку можна розглядати як таку,що складається з 2-х секторів:приватного і державного.^ В широкому сенсі слова держ.сектор ек-ки охплює всю ек-ну д-сть держави.У вузькому- сук-сть п-ств, які перебувають у повній,або частковій власності держави.На відміну від приватних п-ств прибутковість не є осн мотивом д-сті держ.п-ств.Для оцінки масштабів держ.сектору ек-ки можуть застос-тись такі показники.1)Питома вага держ.вир-ва у заг обсязі вир-ва.2)Частка зайнятих у держ.секторі у заг чисельності зайнятих.3)Розмір держ.витрат по відношенню до заг обсягу вир-ва.

8.^ Розрізняють 2 групи методів ДРЕ: адміністративні та ек-ні. Адм-ні методи-не пов’язані з матер-м стимулюванням,ґрунтуються на силі держ.влади і включають заходи заборони або примусу і дозволу.Адм-на д-сть є засобом виконання обов’язків,покладених на відповідні підрозділи і керівників, а також створює передумови вирішення ек-х і соц-х завдань,переведення с-ми в новий стан розв’язання конфліктних ситуацій.Адм-ні дії потрібно аргументувати з огляду на їх можливі наслідки.Ек-ні–ґрунтуються на створенні додаткових матер-х стимулів або антистимулів для певних видів д-сті чи розвитку ек-ки в цілому(податкові пільги).Ек методи-це с-ма прийомів і способів прямого впливу та його напряму на суп-но-госп-кий розвиток з дотриманням вимог ек законів за певних товарно-грошових відносин і з викор-ням ін ек-х важелів задля створення умов,що забезп-ють досягнення високих ек рез-тів.До ек методів регул-ня належать прогноз-ня,планування,програм-ня,матер-не стимулювання і санкції,фін-ня й кредит-ня,викор-ня таких ек.категорій,як ЗП, с/в,прибуток,ціна та ін.

9.Правове забезп-ня ек-ки та надання деяких послуг,які сприяють ефект-му функт-ню ринк с-ми.^ Сутність правового забезп-ня ек-ки полягає в тому,що держава у примусовому порядку визначає правила ек.гри і слідкує за їх дотриманням суб’єктів господ-ня.До послуг,які надаються державою відносяться:- забезпечення ек-ки грошима;-здійснення арбітражних ф-цій;-застос-ня різноманітних стандартів,в т.ч і стандартів якості товарів і послуг.Щоб створити необхідну для ефект-го функт-ня ринк ек-ки правову базу,потрібні заходи з надання законного статусу приватним п-вам,визначення власності та гарантії викон-ня контрактів.Уряд встановлює також законні „правила гри”,що регулюють відносини між п-вами,постач-ками ресурсів і споживачами.На основі зак-ства на уряд покладено вик-ня ф-цій арбітра у сфері ек-х агентів.Крім того,уряд може застосовувати владу для встан-ня відповідних покарань.Осн ф-ції,що забезп-ються урядом,-підтримка громадського порядку;введення стандартів вимір-ня к-сті та якості продуктів;створення грошової с-ми,що полегшує обмін товарів і послуг.Приймаючи певний закон,держава упроваджує правила поведінки,якими мають керуватись вир-ки у взаємовідносинах і відносинах зі споживачами,в окремих питаннях–працівники п-ств із дирекцією.Це є базова форма д-сті уряду.

10. Забезп-ня соц спрямованості ринк ек-ки зумовлює необхідність перерозподілу доходу.Уряд бере на себе завдання зменшити соц-ну нерівність у сусп-ві,вживши певних заходів і реалізувавши цілі програми.1)трансфертні бюджетні платежі забезпечують пільги соціально незахищених верствам населення,зокрема інвалідам,малозабезпеченим.У розвинених країнах є держ програми медичної допомоги, соціального забезп-ня, допомоги сім’ї,що реалізується шляхом перерозподілу доходів через бюджет.2)доходи розподіляються за доп ринкового втручання,тобто модифікацією цін,що встановлюються ринковим механізмом.Коригування перерозподілу ресурсів передбачається в разі різкого порушення функт-ня ринку,тобто якщо конкурентна ринк с-ма виробляла „не ту” к-сть певних послуг(товарів) або не мала змоги виділити будь які ресурси на вир-во окремих товарів(послуг),випуск яких ек-но виправданий.Перший випадок пов’язаний з переливанням ресурсів або з побічним ефектом,другий–із держ-ми чи соц-ми благами.Якщо вир-во або спож-ня товару призводить до появи у будь якої третьої сторони витрат,що не компенсуються, виникають витрати переливання. Найочевидніші з них пов’язані із забрудненням навкол середовища.Якщо виникають витрати перерозподілу,тобто виробник переносить частину своїх витрат на населення,то витрати його вир-ва є нижчими від їх можливого рівня до перенесення.Держава має вживати заходів щодо регул-ня непропорційного розподілу ресурсів,пов’язаного з витратами переливання.Уряд за доп певних заходів може „трансформувати” витрати переливання у внутр витрати вир-ва.До таких заходів належать розроблення відповідних зак-чих актів,що спрямовані на заборону або обмеження забруднення і примушують „забруднювачів” збільшувати витрати на надійніше знищення промислових відходів, і запровадження особливих податків.Другий не такий прямий захід ґрунтується на тому, що податки загалом є витратами.Уряд може ввести особливий податок, що дорівнює або наближається до витрат переливання на одиницю продукції.В рез-ті врівноважений обсяг продукції зменшиться так що дорівнюватиме оптимальному обсягу продукту, отже, на виробництво не виділятиметься надмінна кількість ресурсів.Уряд може розв’язати проблему непропорційного розподілу ресурсів трьома способами: підвищити попит та пропозицію або узявши на себе роль виробника. Третій варіант ліквідації диспропорції в розподілі ресурсів прийнятний тоді, коли вигоди переливання надто великі. Уряд може взяти на себе фінансування таких галузей або в крайньому разі зробити їх власністю держави і безпосередньо управляти ними.Може виникнути і ін ситуація,коли суп-во витрачатиме більше,ніж дозволяють вир-чі потужності.Якщо сук витрати перевищують обсяг випуску продукту за повної зайнятості,то надлишкові витрати призведуть до підвищення цін.Надмірні сук витрати мають інфляційний хар-р.У такому разі уряд повинен ліквідувати надмірні витрати,зменшити видатки.

11. Конкуренція–це осн регулюючий механізм в ринковій ек-ці.Досконала конкуренція передбачає існування достатньої к-сті виробників, де вплив кожного п-ва на ціноутворення не може бути визначальним.Недосконала конкуренція та наявність монополії створюють серйозні проблеми.Недосконала конкуренція виникає тоді,коли будь-який конкурент має змогу одноосібно впливати на ціни.Якщо монополія замінює конкуренцію,то продавці впливають на ринок і маніпулюють цінами на власну користь,завдаючи шкоду суспільству загалом.Зважаючи на особливості монополізованих товарних ринків в Україні, тут доцільно впроваджувати такий комплекс заходів щодо захисту конкуренції:- децентралізація упр-ня(передбачає розмежування ф-цій між органами державної виконавчої влади; позбавлення зазначених органів невластивих їм ф-цій;надання права втручатись у госп-ку д-сть п-ств;зменшення к-сті галузевих органів державної виконавчої влади);-зменшення к-сті чи зняття бар’єрів,що обмежують вихід суб’єктів господарювання на існуючі ринки (це можна зробити шляхом скорочення переліку товарів, які в процесі зовнішньоекономічної діяльності підлягають квотуванню та ліцензуванню);-стимулювання виходу на монополізовані ринки нових суб’єктів господарювання (це надання їм додаткових пільг в отриманні кредитів, державних замовлень);-поділ існуючих держ монопольних утворень(передбачає розукрупнення підприємств із метою зниження рівнів монополізації ринку державними монопольними утвореннями та створення кількох самостійно діючих п-ств або об’єднань на місці монополістів);-ліквідація держ-х орг-ційних структур монопольного типу.

12. Монополія–це така ситуація на ринку,коли к-сть продавців є настільки малою,що дозволяє окремим продавцям контролювати заг обсяг вир-ва продукту,а отже,і його ціну.Осн негативними наслідками монопольних ринків є:1)відхилення фактичного обсягу вир-ва від його оптимального рівня;2)завищення цін та отримання монополістами у такий спосіб монопольних надприбутків.Можливі такі антимонопольні заходи з боку держави:1)запобігання утворенню монополії;2)регул-ня цін на продукцію п-ств-монополістів,а насамперед,прир-х монополій(водо-,газо-, електропостачання,залізниця,кабельне постачання);3)сприяння вступу на ринок п-ств,які виробляють таку саму продукцію,що і п-во-монополіст;4)примусовий поділ п-ств-монополістів на більш дрібні п-ва.

13. ^ Для оцінки масштабів держ-го сектору ек-ки можуть застосовуватись такі пок-ки:1)питома вага держ-го вир-ва у заг обсязі вир-ва;2)частка зайнятих у держ секторі у заг чисельності зайнятості;3) розмір держ-х витрат по відношенню до заг обсягу вир-ва.1. Чисті податки;2.Сусп блага;3.Витрати;4Продукти;5.Чисті податки;6.Суспблага;7.Витрати;8.Екресурси;9.Доходи;10.Ек.ресурси;11.Споживчівитрати;12.Продукти;13.Продукти;14.Доходи;15.Витрати;16.Ек ресурси.В рамках наведеної схеми держава здійснює такі види д-сті:1)перше купує на відповідних ринках економічні ресурси та продукти і несе при цьому витрати;2)надає п-вам та домогосподарствам суспільні блага та отримує від них чисті податки–це податки за мінусом трансфертних платежів без відшкодувальних виплат з боку держави, домогосподарств або ж підприємством (наприклад, пенсійне забезпечення).

14. Зауваження:Центр питанням цієї теми є питання про те чи здатна сама по собі ринкова с-ма без втручання з боку держави забезпечити і стабільно утримувати фактичний обсяг вир-ва на рівні потенц-го обсягу вир-ва.При розгляді цього питання будемо вважати,що ек-ка є закритою і складається лише з приватного сектору і заощадження здійснюються лише домогосп-вами.Клас. теорія зайнятості ґрунтується на 2-х осн положеннях:1)ситуація коли рівень сук витрат буде недостатнім для закупки всього обсягу вир-ва який виробляється в умовах повної зайнятості навряд чи можлива.2)якщо ж така ситуація і виникатиме то включатимуться такі ринкові регулятори,як:гнучкість ставки процента,цін та ЗП,в рез-ті чого скорочення сук витрат не призводитиме до зменшення реального обсягу вир-ва. Зазначені положення значною мірою ґрунтуються на законі Сея, згідно з яким сам процес вир-ва створює доходи рівні вартості вироблених товарів та послуг,тобто пропозиція породжує свій власний попит.Фактором, який ускладнює дію закона Сея є–заощадження, тобто та частина доходів,яка не витрачається на на придбання товарів та послуг.Отже вже сам факт існування заощаджень вносить порушення в потік „доходи-витрати”, призводить до того,що сук витрати можуть виявлятися недостатніми для закупівлі всього обсягу вир-ної продукції.Проте як вважають економісти-класики існування заощаджень не призводить до скорочення сукупних витрат оскільки окрім заощаджень існують інвестиції(тут витрати п-ємців на придбання продукції вир-го призначення) і всі заощаджені домогосп-вами кошти будуть витрачені п-ємцями у формі інвестицій,а інститутом,який забезпечує трансформацію заощаджень у інвестицій є ринок позичкових коштів на якому домогосп-ва пропонують позичкові кошти,а п-ємці пред’являють попит на них.Ринок позичкових коштів:На цьому графіку крива пропозиції грошей яка водночас є кривою заощаджень має форму висхідної лінії оск домогосп-ва будуть тим більше заощаджувати та пропонувати коштів чим більш високою буде ставка процента.З ін боку крива попиту на гроші яка водночас є кривою інвестицій має форму низхідної лінії оскільки підприємці будуть тим більше позичати коштів та витрачати їх у формі інвестицій чим більш низькою буде ставка процента.При ставці процента Ре обсяг заощаджень точно відповідатиме обсягу інвестицій. Додатковим аргументом економістів-класиків на користь тези про те, що повна зайнятість і відповідно обсяг вир-тва є нормою ринкової с-ми виступає твердження про еластичність цін та ЗП. Навіть тоді коли не всі заощадження трансформуються у інвестиції скорочення сукупних витрат, а отже і сук попиту призведе не до скорочення реального обсягу вир-ва та зайнятості, а до зниження рівня цін.Класична модель сук попиту та сукупної пропозиції:В класичній моделі крива сук пропозиції АS має форму вертикальної прямої оск вважається,що фактичний обсяг вир-ва завжди перебуває на рівні потенц-го обсягу вир-ва.Зниження сук попиту від AD1 до AD2 призводить до зниження рівня цін на продукцію від Р1 до Р2 при незмінному обсязі вир-ва Qр.Реальна ЗП не змінюється,а падає номінальна при зменшенні цін і незмінному Q.Висновки клас-ї ек.теорії,щодо доцільності впровадження держ.пол-ки підтримки повної зайнятості:1)ринкова с-ма завдяки таким регуляторам, як гнучкість ставки процента, цін та ЗП спроможна самостійно без допомоги держави стабільно утримувати фактичний обсяг вир-тва на рівні потенційного обсягу вир-тва в умовах повної зайнятості і в цьому відношенні ринкова с-ма є саморегулюючою, самодостатньою с-мою;2)держ.політика підтримки повної зайнятості є не тільки зайвою але і шкідливою оскільки може заблокувати дію ринк-х механізмів само регул-ня.Кращою ек.пол-кою держави-є пол-ка держ.невтручання в ек-ку.

15.Класична теорія зайнятості cтала об’єктом активної критики починаючи з 30-х років 20ст, коли капіталістична ек-ка зазнала значних потрясінь в ході великої депресії.У 1936р.Кейнс виступив з новою теорією зайнятості,яка різко відрізнялась від класичної та на декілька десятиліть стала домінуючою в макроек-ці та відповідно в макроекономічній політиці. Кейнсіанська критика класичної теорії зайнятості включає такі положення:1)плани заощаджень та інвестицій не відповідають одна одній, в результаті чого в ек-ці можуть спостерігатись значні коливання заг обсягу вир-ва, зайнятості та рівня цін.У свою чергу зазначена невідповідність пояснюється такими причинами:1.1.субєкти заощаджень та інвестицій-це різні суб’єкти.Якщо рішення щодо заощаджень приймають домогосп-ва то рішення щодо інвестицій - підприємства.1.2.субєкти заощаджень та інвестицій керуються різними мотивами, зокрема існує дуже багато мотивів заощаджень пов’язаних із ставкою процента (напр.заощадження на час виходу на пенсію).Так само і при плануванні інвестицій враховується не тільки ставка процента але і очікувана норма прибутку від інвестицій.1.3.на грошовому ринку як джерело інвестицій можуть виступати не тільки поточні заощадження але і раніше здійснювані в готівковій формі заощадження, в рез-ті інвестиції можуть перевищити поточні заощадження.З ін боку у разі здійснення частини поточних заощаджень у готівковій формі,інвестиції можуть виявлятися меншими за поточні заощадження.В обох випадках створ-ся підгрунття для макроек-ної нестабільності.2)у короткостроковому періоді ціни на продукцію не є еластичними у бік їх зниження,тому скорочення сук витрат, а від так і сук попиту призводить не до зниження загального рівня цін на продукцію, а до скорочення реального обсягу вир-ва і зайнятості.Кейнсіанська модель сук попиту та сук пропозиціїВ кейнсіанській моделі крива сук пропозиції AS має форму горизонтальної прямої оск вважаться,що економіка може невизначено тривалий час перебувати в стані неповної зайнятості.Зниження сук попиту від АD1 до AD2 призводить до зниження реального обсягу вир-ва від Q1 до Q2 при незмінному рівні цін Р1.3)опинившись у стані спаду, як наприклад у точці Е2 на рисунку ек-ка не може сам-но вийти з нього.І лише завдяки втручанню держави націленому на збільшення сук попиту, ек-ка може вийти з стану рівноваги в умовах неповної занятості ек ресурсів.Висновки Кейнс-ї ек-ної теорії щодо доцільності впровадження держ.пол-ки стабілізації ек-ки:1)сама по собі ринкова с-ма не містить механізмів,які б стабільно утримували б фактичний обсяг вир-ва на рівні максимально можливого обсягу вир-ва за повної зайнятості.В умовах нерегульованої ринкової с-ми повна зайнятість ек ресурсів є радше виключенням із правила ніж самим правилом.2)Утримати ек-ку у стані максимально близькому до стану повної зайнятості та за стабільного рівня цін,а отже і уникнути втрат від спадів вир-ва, безробіття та інфляції можна лише у разі запровадження активної держ.пол-ки регул-ня сук витрат,а через них реального обсягу вир-ва,зайнятості та рівня цін.

16.Фактором, який ускладнює дію закона Сея є–заощадження,тобто та частина доходів,яка не витрачається на на придбання товарів та послуг.Отже вже сам факт існування заощаджень вносить порушення в потік „доходи-витрати”, призводить до того,що сукупні витрати можуть виявлятися недостатніми для закупівлі всього обсягу виробленої продукції.Проте як вважають економісти-класики існування заощаджень не призводить до скорочення сукупних витрат оскільки окрім заощаджень існують інвестиції(тут витрати підприємців на придбання продукції виробничого призначення) і всі заощаджені домогосп-вами кошти будуть витрачені п-ємцями у формі інвестицій,а інститутом,який забезпечує трансформацію заощаджень у інвестицій є ринок позичкових коштів на якому домогосп-ва пропонують позичкові кошти,а п-ємці пред’являють попит на них.Ринок позичкових коштів:На цьому графіку крива пропозиції грошей яка водночас є кривою заощаджень має форму висхідної лінії оскільки домогосп-ва будуть тим більше заощаджувати та пропонувати коштів чим більш високою буде ставка процента.З ін боку крива попиту на гроші яка водночас є кривою інвестицій має форму низхідної лінії оск п-ємці будуть тим більше позичати коштів та витрачати їх у формі інвестицій чим більш низькою буде ставка процента.При ставці процента Ре обсяг заощаджень точно відповідатиме обсягу інвестицій.Додатковим аргументом економістів-класиків на користь тези про те, що повна зайнятість і відповідно обсяг вир-ва є нормою ринкової с-ми виступає твердження про еластичність цін та ЗП.Навіть тоді коли не всі заощадження трансформуються у інвестиції скорочення сук витрат,а отже і сук попиту призведе не до скорочення реального обсягу вир-ва та зайнятості,а до зниження рівня цін.

17. Кейнс-ка критика клас-ї теорії зайнятості включає такі положення:1)плани заощаджень та інвестицій не відповідають одна одній,в рез-ті чого в ек-ці можуть спостерігатись значні коливання заг обсягу вир-ва,зайнятості та рівня цін.У свою чергу зазначена невідповідність пояснюється такими причинами:1.1.субєкти заощаджень та інвестицій-це різні суб’єкти.Якщо рішення щодо заощаджень приймають домогосп-ва то рішення щодо інвестицій-п-ва.1.2.субєкти заощаджень та інвестицій керуються різними мотивами,зокрема існує дуже багато мотивів заощаджень пов’язаних із ставкою процента(напр.заощадження на час виходу на пенсію).Так само і при плануванні інвестицій враховується не тільки ставка процента але і очікувана норма прибутку від інвестицій.1.3.на грошовому ринку як джерело інвестицій можуть виступати не тільки поточні заощадження але і раніше здійснювані в готівковій формі заощадження,в рез-ті інвестиції можуть перевищити поточні заощадження.З ін боку у разі здійснення частини поточних заощаджень у готівковій формі,інвестиції можуть виявлятися меншими за поточні заощадження.В обох випадках створюється підгрунття для макроек-ї нестабільності.2)у короткостроковому періоді ціни на продукцію не є еластичними у бік їх зниження, тому скорочення сук витрат,а від так і сук попиту призводить не до зниження заг рівня цін на продукцію,а до скорочення реального обсягу вир-ва і зайнятості.Кейнс-ка модель сук попиту та сук пропозиціїВ Кейнс-кій моделі крива сук пропозиції AS має форму горизонтальної прямої оск вважаться,що ек-ка може невизначено тривалий час перебувати в стані неповної зайнятості.Зниження сук попиту від АD1 до AD2 призводить до зниження реального обсягу вир-ва від Q1 до Q2 при незмінному рівні цін Р1.3)опинившись у стані спаду, як напр у точці Е2 на рисунку ек-ка не може сам-но вийти з нього.І лише завдяки втручанню держави націленому на збільшення сук- попиту,ек-ка може вийти з стану рівноваги в умовах неповної занятості ек ресурсів.

18. Кейнс-ка критика клас-ї теорії зайнятості включає такі положення:1)плани заощаджень та інвестицій не відповідають одна одній, в результаті чого в економіці можуть спостерігатись значні коливання заг обсягу вир-ва,зайнятості та рівня цін.У свою чергу зазначена невідповідність пояснюється такими причинами:1.1.субєкти заощаджень та інвестицій-це різні суб’єкти.Якщо рішення щодо заощаджень приймають домогосп-ва то рішення щодо інвестицій-п-ва.1.2.субєкти заощаджень та інвестицій керуються різними мотивами,зокрема існує дуже багато мотивів заощаджень пов’язаних із ставкою процента(напр.заощадження на час виходу на пенсію).Так само і при плануванні інвестицій враховується не тільки ставка процента але і очікувана норма прибутку від інвестицій.1.3.на грошовому ринку як джерело інвестицій можуть виступати не тільки поточні заощадження але і раніше здійснювані в готівковій формі заощадження, в результаті інвестиції можуть перевищити поточні заощадження.З ін боку у разі здійснення частини поточних заощаджень у готівковій формі,інвестиції можуть виявлятися меншими за поточні заощадження.В обох випадках створюється підгрунття для макроек-ї нестабільності.2)у короткостроковому періоді ціни на продукцію не є еластичними у бік їх зниження,тому скорочення сук витрат,а від так і сук попиту призводить не до зниження заг рівня цін на продукцію, а до скорочення реального обсягу вир-ва і зайнятості.Кейнс-ка модель сук попиту та сук пропозиціїВ Кейнс-кій моделі крива сук пропозиції AS має форму горизонтальної прямої оск вважаться,що ек-ка може невизначено тривалий час перебувати в стані неповної зайнятості.Зниження сук попиту від АD1 до AD2 призводить до зниження реального обсягу вир-ва від Q1 до Q2 при незмінному рівні цін Р1.3)опинившись у стані спаду,як напр у точці Е2 на рисунку ек-ка не може сам-но вийти з нього.І лише завдяки втручанню держави націленому на збільшення сук попиту, ек-ка може вийти з стану рівноваги в умовах неповної занятості ек ресурсів.Висновки кейнсіанської ек-ної теорії щодо доцільності впровадження держ.політики стабілізації ек-ки:1)сама по собі ринкова с-ма не містить механізмів,які б стабільно утримували б фактичний обсяг вир-тва на рівні максимально можливого обсягу вир-ва за повної зайнятості.В умовах нерегульованої ринкової с-ми повна зайнятість ек ресурсів є радше виключенням із правила ніж самим правилом. 2)Утримати ек-ку у стані максимально близькому до стану повної зайнятості та за стабільного рівня цін, а отже і уникнути втрат від спадів вир-тва,безробіття та інфляції можна лише у разі запровадження активної держ.політики регулювання сук витрат,а через них реального обсягу вир-ва, зайнятості та рівня цін.

19.. ^ Класична модель сук попиту та сук пропозиції :В класичній моделі крива сук пропозиції АS має форму вертикальної прямої оск вважається,що фактичний обсяг вир-ва завжди перебуває на рівні потенц-го обсягу вир-ва.Зниження сук попиту від AD1 до AD2 призводить до зниження рівня цін на продукцію від Р1 до Р2 при незмінному обсязі вир-ва Qр.Реальна ЗП не змінюється,а падає номінальна при зменшенні цін і незмінному Q.Висновки класичної ек.теорії, щодо доцільності впровадження держ.політики підтримки повної зайнятості:1)ринкова с-ма завдяки таким регуляторам,як гнучкість ставки процента,цін та ЗП спроможна сам-но без доп держави стабільно утримувати фактичний обсяг вир-ва на рівні потенційного обсягу вир-ва в умовах повної зайнятості і в цьому відношенні ринкова с-ма є саморегулюючою,самодостатньою с-мою;2)держ.політика підтримки повної зайнятості є не тільки зайвою але і шкідливою оск може заблокувати дію ринк-х механізмів саморегул-ня.Кращою ек.пол-кою держави- є пол-ка держ.невтручання в ек-ку.

20.Бюджет є невід’ємною частиною ринк-х відносин і одночасно важливим інструментом реалізації держ. пол-ки.Бюджет як одна з ланок фін-ї с-ми відображає виробничі відносини, відтворює відносини розподілу, опосередковує рух грошової маси.За доп бюджету перерозподіляється частина фін. ресурсів між адм-но-територ-ми одиницями України з метою вдосконалення стр-ри суп-го вир-ва і забезп-ня соц-х гарантій населення.Є важливим інструментом держави,через який забезпечується контроль за стоном вир-ва в цілому.Бюджет є складною е
Стимулююча фіскальна п-ка впроваджується при спаді ек-ки.Зменьшення податків стимулює зростання сук попиту(на рис. p AD1 до AD2) та збільшеню обсягів вир-ва(з Q1 до Q2).

24. Фіскальна п-ка-це сук-сть заходів держави у сфері оподаткування та держ-х витрат.Дискреційна фіскальна п-ка включає свідоме викор-ня держ-го оподаткування і власних витрат для досягнення макроек-ної рівноваги.Якщо в економіці спостерігається викликана надлишковим попитом інфляція, застосовуються стримуюча фіскальна політика, яка включає:1)зменшення держ-х витрат чи збільшення податків;2)сполучення впливу зменшення витрат держави і зростання податків. Така фіскальна п-ка орієнтується на збалансований бюджет і навіть на бюджет з позитивним сальдо, якщо перед ек-кою стоїть проблема контролю над інфляцією. Слід підкреслити,що держ витрати є дійовим засобом фіскальної п-ки тоді, коли є значний держ-й сектор в ек-ці.

Стримуюча фіскальна п-ка є адекватною інфляйії попиту,адже підвищення рівня податкових ставок зменьшує сукупний попит і стримує ріст інфляції(ріст цін при незмінному потенційному обсягу вир-ва)

25.Дискреційна фіскальна п-ка включає свідоме використання держ оподаткування і власних витрат для досягнення макроек-ної рівноваги.Дискреційна політика (від лат discretio)-політика, що проводиться державою на власний розсуд, тоб
еще рефераты
Еще работы по разное