Реферат: Раїна дніпродзержинська міська рада


УК­РАЇНА
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

09 сесія VІ скликання


Р І Ш Е Н Н Я

Від 29.06.2011 №150-09/VІ м. Дніпродзержинськ


Про зміну найменування середньої

загальноосвітньої школи №3

та затвердження статуту комунального

закладу «Навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітній навчальний заклад –

дошкільний навчальний заклад» №3

м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської

міської ради в новій редакції


З метою реалізації державної політики в галузі освіти, відповідно до законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Змінити найменування середньої загальноосвітньої школи №3 на комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради.

2. Затвердити статут комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради в новій редакції (додається).

3. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М. підписати статут комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради в новій редакції.

4. Управлінню освіти і науки міської ради (Баштаненко) та комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад –

дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради (Нагай) здійснити необхідні заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів, пов’язаних із зміною найменування юридичної особи у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

5. Відділу державної реєстрації міської ради (Соколова) здійснити відповідну реєстрацію проведених змін до установчих документів.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на управління освіти і науки міської ради (Баштаненко), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М., контроль – на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту (Коробочка).


Міський голова С.О.САФРОНОВ


Додаток

до рішення міської ради

від 29.06.2011 №150-09/VІ


С Т А Т У Т

^ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» №3 М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА»

^ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)


Стаття 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради (далі-Заклад) є комунальним унітарним закладом освіти, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Власником та засновником Закладу є територіальна громада м.Дніпродзержинська в особі Дніпродзержинської міської ради (далі – Засновник).

1.3 Заклад є правонаступником майнових та юридичних прав і обов’язків середньої загальноосвітньої школи №3.

1.4. Найменування Закладу.

Заклад може використовувати, як повну, так і скорочену назви:

- повна назва – комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради.

- скорочена назва - НВК №3

1.5. Місцезнаходження Закладу:

вулиця Матросова,35

м.Дніпродзержинськ

Дніпропетровська область

51938

1.6. Заклад є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.7. Заклад має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та реєстраційні рахунки у банківських установах, має круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

1.8. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Дніпродзержинської міської ради, розпорядженнями Дніпродзержинського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради, розпорядчими актами виконавчих органів, уповноважених Дніпродзержинською міською радою, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.9. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Закладу, крім випадків, встановлених законодавством. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Закладу, як і Заклад не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

1.10. Заклад має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:

- укладати угоди;

- набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки;

- бути позивачем і відповідачем в судах.


Стаття 2

^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої та дошкільної освіти в обсязі державних стандартів загальної середньої, початкової та дошкільної освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

2.2. Основні завдання Закладу:

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в дошкільному та шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, Базового компонента дошкільної освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання і виховання між дошкільною, початковою та середньою освітою, досягнення учнями (вихованцями) достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей з порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку шляхом спеціально організованого корекційного навчально-виховного процесу в початковій школі;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- виховання в учнів (вихованців) любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;

- виховання в учнів поваги до Конституції України; державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

- організація роботи з обдарованими дітьми та учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та учнів;

- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного та шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

2.3. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, рівності умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожного вихованця; єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей та учнів; єдності виховних впливів сім’ї і Закладу; наступності між дошкільною, початковою, базовою загальною та повною загальною середньою освітою; світського характеру освіти; особистісно-орієнтованого підходу до розвитку особистості дитини; демократизації та гуманізації педагогічного процесу; відповідності змісту, рівня і обсягу освіти особливостям розвитку та стану здоров’я учнів (вихованців).

2.4. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.


Стаття 3

^ КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

3.1. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №3 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради складається з двох підрозділів – шкільного та дошкільного і має структуру:

дошкільне відділення – групи для дітей дошкільного віку від 2 до 6 (7) років;

1 ступінь – початкова школа – 1- 4 класи для учнів 6-9 років;

2 ступінь – основна школа – 5- 9 класи для учнів 10-15 років;

3 ступінь – старша школа – 10 - 11 класи для учнів 16-17(18) років

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти для дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів в класах інтенсивної педагогічної корекції. згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

3.2. Навчально-виховний процес здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається, згідно існуючих положень, право прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном. Хворим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання.

3.3. Режим роботи Закладу встановлюється Засновником.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи дошкільного відділення - 12 годин. Вихідні дні: субота, неділя.

За необхідності для задоволення потреб родини можлива організація роботи груп та початкових класів з різним режимом перебування: 9-годинного, 12-годинного, 24-годинного, короткотривалого перебування; можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, неробочі та святкові дні.

3.4. Кількість дошкільних груп, мережа класів та груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється Засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, що їх замінюють, та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

3.5. Порядок комплектування Закладу визначається за нормативно-правовими актами.

3.6. Комплектування груп та класів проводиться за віковими ознаками.

3.7. Комплектування класів інтенсивної педагогічної корекції проводиться як за віковими ознаками, так і за діагнозами. До цих класів направляє дітей за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, та встановлює граничний термін їх перебування управління освіти і науки з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Учні, хвороби яких вимагають докладного вивчення і уточнення, можуть перебувати в класах інтенсивної педагогічної корекції. Після завершення діагностування з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації такі учні зараховуються до класів відповідного напрямку.

3.8. Наповнюваність груп та класів, в тому числі класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей з особливими потребами, визначається Засновником за нормативно-правовими актами. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми та класів учнями у Закладі.

Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством фінансів України.

3.8. У школі 1 ступеню для учнів 1 – 4-х класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, яких вони замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб, яких вони замінюють.

Режим роботи груп подовженого дня затверджується наказом директора.

3.9. Прийом дітей до дошкільного відділення Закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі поданих документів:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- документів для нарахування плати за харчування дитини.

3.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (травень-липень).

3.11. За дитиною зберігається місце в дошкільному відділенні Закладу у разі її хвороби чи карантину; санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють; а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.12. Відрахування дитини із дошкільного відділення Закладу здійснюється:

- за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі даного типу;

- коли дитина не відвідує заклад без поважних причин понад місяць;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу.

Адміністрація Закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3.13. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, та надання консультативної допомоги сім’ї.

3.14. Діти, які перебувають у Закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому Закладі.

3.15. До першого класу шкільного підрозділу приймаються та переводяться діти, як правило, із шести років і проводиться до 31 серпня.

Зарахування та переведення учнів здійснюється, як правило, до 31 серпня за наказом директора, що видається на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта;

- медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (для знов прибулих учнів)

- документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.16. До класів інтенсивної педагогічної корекції приймаються та переводяться діти, як правило, із семи років, прийом учнів до Закладу проводиться до 30 серпня. Додатково додається висновок міської (обласної) психолого-медико-педагогічної консультації та направлення управління освіти і науки міської ради. Крім того, всім новоприбулим учням з недорозвиненим мовленням рекомендовано мати висновок сурдолога.

3.16.Прийом дітей до дошкільних груп та учнів до всіх класів здійснюється на без конкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи при наявності вільних місць у відповідному класі. Перевага в зарахуванні надається учням, які проживають на мікрорайоні школи.

3.17. Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

3.18. Під час прийому дитини до Закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.


Стаття 4

^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В планах відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план Закладу складається на навчальний рік, для дошкільного відділення додатково на період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Закладу і погоджується з управлінням освіти і науки міської ради.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Ук5раїни із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальний план затверджується управлінням освіти і науки міської ради. У вигляді додатків до нього додаються розклад уроків (щоденний, щотижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

4.3. Заклад організовує профільне навчання в старшій школі за одним або кількома обраними основними напрямами: суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним, спортивним.

Профіль навчання визначається з урахуванням інтересів школярів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури міста.

4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової загальної освіти, зміст середньої освіти визначається Державним стандартом загальної середньої освіти, який є обов’язковим та реалізується згідно з Державними базовими програмами, корекційними програмами для учнів з особливими потребами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Зміна змісту і обсягу Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти не допускається.

4.5. Відповідно до робочого навчального плану, педагогічні працівники самостійно добирають рекомендовані програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань і здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.6. Навчально-виховний процес в навчальному Закладі здійснюється українською мовою як державною.

4.7. Навчальний рік у дошкільному відділенні Закладу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

4.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальний рік у шкільній ланці поділяється на семестри. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальної програми з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів ( у першому класі – 30 тижнів).

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку закладу до роботи у новому навчальному році.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути менше 30 календарних днів, улітку - 8 тижнів.

4.9. Відволікання учнів від навчальних занять та інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

- у перших класах - 35 хвилин,

- у других-четвертих класах - 40 хвилин,

- у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і науки міської ради та міською санітарно-епідеміологічною службою.

4.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.13. Відповідно до Статутних цілей і завдань Заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та Міністерством охорони здоров’я України. Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Закладу.

Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.

4.14. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні, у наступних класах воно обов’язково здійснюється оцінками за 12 бальною шкалою оцінювання, побудованої за принципом урахування особистих досягнень учнів, визначених у чотирьох рівнях: початковому, середньому, достатньому і високому.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік або державній підсумковій атестації.

4.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.

4.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, котрі закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову середню освіту;

- по закінченні Закладу – атестат про повну загальну середню освіту, профільний сертифікат.

4.18. Нагородження та заохочення учнів:

- учні 1-4-х класів, 5-8, 10-х класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" за підсумками навчального року;

- учні 9, 11-х класів нагороджуються похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Матеріальне заохочення учнів за успіхи у навчанні здійснюється в межах коштів, передбачених на ці цілі.

4.19. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в Закладі здійснюється практичним психологом.

4.20. Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального.

4.21. Основною формою державного контролю за діяльність Закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Стаття 5

^ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

- учні (вихованці);

- педагогічні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- допоміжний та адміністративно-господарський персонал;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері освіти за наявності ліцензії.

5.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною і оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітньо-культурного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, відповідально виконувати правила поведінки для учнів;

- дотримуватися законодавства про загальну середню освіту, своєчасно і в повному обсязі здобувати її, правильно вибирати шлях подальшого навчання, без запізнень відвідувати навчальний заклад, сумлінно виконувати обов'язки учня під час навчальних занять, не заважати іншим здобувати якісну освіту, подавати довідки та пояснення про причину відсутності на уроках, непідготовленості до навчальних занять;

- свідомо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, утверджувати здоровий спосіб життя, запобігати тютюновій і наркотичній залежності, захищати здоров'я та права інших людей жити у довкіллі, вільному від тютюнового диму, асоціальних проявів;

- брати посильну участь у різних видах суспільно-корисної праці, не заборонених чинним законодавством;

- завжди бути чистими і охайними, дотримуватися правил особистої гігієни, наслідувати народну мудрість "чистота – запорука здоров'я";

- обережно й дбайливо відноситися до державного, комунального, громадського і особистого майна, попереджувати ситуації його псування;

- запобігати виникненню пожеж у навчальному закладі, уникати зустрічі з пожежно-небезпечними і вибухонебезпечними речовинами та матеріалами, дотримуватися правил безпеки роботи з горючими речовинами, легкозаймистими рідинами.

5.5. Педагогічний працівник Закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Педагогічні працівники приймаються на роботу до Закладу начальником управління освіти і науки міської ради.

5.7. Педагогічне навантаження та розмір тарифних ставок встановлюється Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників, трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

5.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання учнів (вихованців) за погодженням з радою Закладу; педагогічну ініціативу;

- вимогу від адміністрації Закладу створення умов для здійснення навчально-виховного та корекційного процесу;

- позачергову атестацію на отримання відповідних категорій і педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- отримання компенсації при втраті роботи в зв’язку зі змінами в організації роботи Закладу освіти;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку в організаціях та установах, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання;

- отримання пенсії згідно чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

5.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння дітьми та учнями навчально-виховних програм на рівні державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

- виконувати інструкції з охорони життя та здоров’я вихованців, санітарні правила утримання дітей та учнів в закладах освіти, інструкції з техніки безпеки, протипожежної безпеки;

- співпрацювати з сім’ями учнів (вихованців) Закладу з питань виховання та навчання дітей дошкільного віку та учнів школи;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- систематично проходити медичне обстеження;

- нести моральну та матеріальну відповідальність за наслідки своєї роботи;

- сприяти задоволенню запиту батьків на додаткові платні освітні послуги;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів місцевого самоврядування.

5.10. З метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання учнів (вихованців), забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці не рідше, ніж 1 раз у 5 років в установі проводиться атестація кожного педагогічного працівника. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.11. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умов договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

5.12. Допоміжний (обслуговуючий) персонал приймається на роботу і звільняється директором Закладу згідно з чинним законодавством, призначення на посаду головних бухгалтерів, бухгалтерів погоджується з управлінням освіти і науки. Їхні права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

5.13. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

5.14. Батьки дітей та учнів, або особи, що їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

5.15. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;

- звертатись до органів місцевого і громадського самоврядування з питань навчання, виховання та утримання дітей та учнів;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

- захищати в органах громадського самоврядування Закладу та відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей та учнів;

- заслуховувати звіти директора та педагогічних працівників Закладу про роботу у виховних групах.

5.16. Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я та психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми дошкільної освіти, учнями – початкової, базової, повної загальної середньої освіти в обсязі державних вимог;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати адміністрацію Закладу про можливість відсутності або хворобу дитини;

- надавати допомогу Закладові у зміцненні матеріально-технічної бази, впорядкуванню та благоустрою території, ліквідації наслідків аварій та стихійних явищ.

Заклад надає батькам і особам, що їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

5.17. Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей та учнів. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Заклад може виступати позив
Стаття 7

^ ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Медичне обслуговування учнів (вихованців) Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та законодавства України.

7.2. В Закладі діти та учні забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками (лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою), які входять до штату Закладу та відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

7.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи та відновлювальне лікування, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль та державний нагл
еще рефераты
Еще работы по разное