Реферат: Інформація про банк
Інформація про банк


Відкрите акціонерне товариство «БГ БАНК», країна реєстрації – Україна, місцезнаходження головної установи банку – 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська, 48.


Організаційно-правова форма – Відкрите (публічне) акціонерне товариство.


Офіційна скорочена назва – ВАТ «БГ БАНК».


Дата реєстрації Національним банком України 26.01.1994р., реєстраційний № 229.


Фінансова звітність за 2009 рік складена станом на 31 грудня 2009 року (кінець дня).

Фінансову звітність складено в грошовій одиниці України (у тисячах гривень).


Згідно Статуту ВАТ «БГ БАНК» органами управління банку є:

Загальні збори Учасників;

Спостережна Рада Банку;

Правління Банку.


Станом на 31.12.2009 року (кінець дня) організаційна структура Банку включає в себе:

- п’ять регіональних дирекцій (Луганська, Криворізька, Західна, Київська, Одеська)

- двадцять два відділення (в тому числі в Києві та Київській області -8, Львові – 3, Івано-Франківську-1, Кривому Розі – 5, Одесі – 2, Харкові – 1, Луганську-1, Миколаєві - 1),

- 2 пункти обміну валют (всі – в Києві).


Організаційна структура Банку включає:

три служби:

Внутрішнього аудита,

Безпеки,

Інкасації,

дванадцять департаментів:

Інформаційних технологій,

Індивідуального бізнесу;

Казначейства,

Корпоративного бізнесу,

Маркетингу;

Торгового фінансування та документарних операцій;

Цінних паперів,

Управління ризиками;

Управління персоналом,

Фінансовий;

Юридичний;

Координації та супроводження банківської мережідванадцять управлінь:

Розвитку та підтримки платіжних карток;

По роботі з проблемними активами;

Кредитних ризиків;

Операційних та фінансових ризиків;

Координації продажів в мережі;

Звітності;

Обліку банківських операцій,

Кредитних проектів;

а також в їх складі: п’ятдесят чотири відділи, один сектор та інформаційно-довідковий центр.

Організаційна структура Київської регіональної дирекції Банку включає:

три управління:

Корпоративного бізнесу,

Індивідуального бізнесу,

Обліку банківських операцій;

а також в їх складі: шість відділів та один сектор.


Організаційна структура інших регіональних дирекцій Банку включає:

три управління:

Корпоративного бізнесу,

Індивідуального бізнесу,

Обліку банківських операцій;

а також в їх складі: три відділи.


Стратегічною метою діяльності ВАТ «БГ БАНК» є зростання вартості вкладеного капіталу та отримання прибутку від банківської діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства у банківських послугах високої якості.


Для досягнення мети ВАТ «БГ БАНК» згідно свого Статуту, на підставі Банківської Ліцензії від 26.11.2008р. № 140 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банк може здійснювати такі операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

Також на підставі письмового Дозволу Національного банку України та додатку до нього від 02.10.2009р. № 140-6; та Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.12.2008р. серії АВ № 440449, від 21/10/2009р. серії АВ № 493209, серії АВ № 493210, серії АВ № 493211, серії АВ № 493212 Банк має право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

7) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

8) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

9) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


ВАТ «БГ БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, реєстраційне свідоцтво №113 від 16 грудня 2008 року , реєстраційний номер 123 від 2 вересня 1999 року.


ВАТ «БГ БАНК» функціонує як універсальний банк.


Станом на 31.12.2009р. Банк налічує:

32 953 клієнтів, серед яких:

юридичні особи – 2552;

фізичні особи – підприємці - 792;

фізичні особи – 29609.

50 246 рахунків клієнтів, серед яких:

карткових рахунків – 30112;

поточних рахунків – 16332;

вкладних рахунків – 3838;


Станом на кінець 2009 року в Банку відкрито 48 НОСТРО-рахунків та 10 ЛОРО-рахунків.

Загальний дебетовий оборот по НОСТРО рахунках у 2009 році склав:

в доларах США – 1 014 439 тис. USD,

в євро – 352 264 тис. EUR,

в російських рублях – 226 447 тис. RUB,

в фунтах стерлінгів – 2 152 тис.GBP,

в українській гривні –   103 484 тис. грн.,

в грузинських ларі – 5 265 тис.GEL.

Загальний дебетовий оборот по всіх НОСТРО рахунках у 2009 році в еквіваленті склав 11 899 540 тис. грн. При цьому зростання загального обороту в зрівнянні з попереднім періодом складає 77,34 %.

Загальний кредитовий оборот по ЛОРО рахунках у 2009 році склав:

в доларах США – 294 тис. USD,

в українській гривні – 1 435 тис. грн.,

в євро – 340 тис. EUR.


Банком приділяється значна увага роботі на ринку цінних паперів. На підставі індивідуальної ліцензії Національного Банку України №3 від 31/12/08 на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України було проведено ряд операцій по купівлі-продажу цінних паперів з клієнтами-нерезидентами.

У звітному році Банк став членом фондової біржі «Перспектива» та клієнтом Національного депозитарія України.


Банк є учасником-принципалом міжнародної платіжної системи Visa. В 2009 році Банку також було підвищено статус в міжнародній платіжній системі MasterCard до Принципала.

Банком подано документи для переходу на розрахунки по операціях з БПК через власні кореспондентські рахунки, без участі банків-посередників.

Банком успішно завершено проект по реєстрації та тестуванню чипових БПК та реєстрації та тестуванні POS-терміналів для роботи на новому процесинговому центрі. В звітному році ВАТ «БГ БАНК» запустив в експлуатацію обладнання для повної персоналізації (чипові БПК та ПІН-конверти). Дане обладнання розраховано на персоналізацію близько 800 карт на день.

В цілому наприкінці 2009 року емісія Банку становила 115 367 карток.

Кількість торгівельних терміналів Банку на кінець звітного року – 9, банкоматів – 35, пунктів видачі готівки – 31.


Основними показниками діяльності Банку у 2009 році є:

- зростання коштів клієнтів Банку з 587 млн. грн. до 656 млн. грн.,

- зменшення рівня регулятивного капіталу до 243 818 тис. грн.

- в достатньому обсязі сформований резерв під можливі втрати по активних операціях.


Результатом діяльності Банку у 2009 році є збиток у розмірі 20 027 тисяч гривень. Доходи складають – 208 732 тисяч гривень, а витрати – 228 759 тисяч гривень.

Процентні доходи склали 169 102 тисяч гривень (81% всіх доходів), з них процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках склали 9% всіх процентних доходів, процентні доходи за кредитами клієнтам – 87%, за операціями з цінними паперами - 4% всіх процентних доходів.

Процентні витрати склали 102 676 тисяч гривень (або 45% всіх витрат), з яких 33% процентних витрат за коштами, залученими від інших банків, 65% процентних витрат за коштами, що залучені від клієнтів та 2% - за цінними паперами власного боргу.

Чистий процентний дохід за звітний період склав 66 426 тисяч гривень.

Комісійні доходи складають 23 019 тисяч гривень (8,2% всіх доходів), комісійні витрати – 6320 тисяч гривень (або 2,8% всіх витрат). Чистий комісійний дохід дорівнює 16 699 тисячам гривень.

Торговельний дохід склав 11 400 тисяч гривень, або 6% від усіх доходів, в тому числі результат від переоцінки іноземної валюти – 281 тис. грн. (0,1% всіх доходів). За 2009 рік отримано інших доходів на загальну суму 5119 тисячі гривень (2,5% всіх доходів).

За звітний рік адміністративні та інші операційні витрати Банку склали 111 285 тисяч гривень (49% всіх витрат), в тому числі витрати на персонал 57791 тисяч гривень (25% всіх витрат.

Збиток від операцій Банку становив за звітний рік 10957 тисячі гривень, а збиток до оподаткування 20474 тисяч гривень. Відрахування в резерви складають 4% загальних витрат (9517 тисяч гривень). Поточні витрати на податок на прибуток складають 1451 тисячу гривень (1% всіх витрат), відстрочений податок на прибуток складає 1898 тисяч гривень.


Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності), який відображає здатність Банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, за станом на 01.01.2010р. становив 26,29% за умови нормативного значення не менше 10%.


Починаючи з 2008 року в Банку складається звітність по сегментах контрагентів. Основними сегментами починаючи з 2009 року визначено:

послуги корпоративним клієнтам (юридичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі фінансовим небанківським установам та фізичним особам - підприємцям);

послуги індивідуальним клієнтам (фізичним особам).

казначейські операції (операції Банку з цінними паперами та з банківськими установами);

Private banking (послуги індивідуальним клієнтам-власникам значного особистого капіталу).

Згідно з новою стратегією, яка була розроблена керівництвом та прийнята Спостережною радою Банку , новим сегментом визначено операції з індивідуальним клієнтам-власникам значного особистого капіталу. Критеріями, за якими клієнт може бути віднесеним до цієї категорії є:

залишки на поточних рахунках більше 500 тис.грн ( або в еквіваленті) на протязі не менш 3-х місяців;

депозит на суму від 500 тис.грн ( або в еквіваленті);

річний дохід більше 550 тис.грн;

кредит на суму більше 1 000 тис.грн.


В травні 2009 року був створений підрозділ, метою діяльності якого стало залучення та якісне обслуговування індивідуальних клієнтів-власників значного особистого капіталу. Відділення по обслуговуванню VIP-клієнтів надає як стандартні банківські послуги так і ексклюзивні, спеціально розроблені банківські та інвестиційні послуги.

Протягом звітного періоду ВАТ «БГ Банк» не припиняв окремих видів банківських операцій та не зазнавав обмежень щодо володіння активами.


Не відбувалося злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Банку.


Банк реалізує стратегію управління ризиками через принцип збалансованості між прибутками та рівнем ризику, що приймає на себе Банк. Цей принцип дозволяє зберігати фінансову стійкість в умовах негативного впливу на діяльність зовнішніх та внутрішніх чинників.

У своїй діяльності банк керується наступними внутрішньобанківськими принципами управління ризиками:

визначення рівня толерантності до кожного з ризиків;

розмежування функцій і відповідальності Спостережної ради і Правління банку, профільних комітетів і підрозділів банку в процесі управління ризиками;

встановлення єдиних принципів ідентифікації і оцінки ризиків;

встановлення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з урахуванням рівня ризиків, з яким працює банк;

дотримання встановлених політик, процедур і регламентів при проведенні банківських операцій;

забезпечення життєздатності банку в кризових ситуаціях (у разі системної кризи або стану, близького до системної кризи).

Для забезпечення функції оцінки і управління ризиками в організаційній структурі створені відокремлені від комерційних відділів підрозділи ризик-менеджменту. В системі управління ризиками ключову роль відіграє Спостережна рада, що періодично визначає основні параметри системи управління ризиками, в т.ч. рівень толерантності Банку до ризиків.

У разі виникнення значних негативних змін в поточному чи очікуваному рівні одного з ризиків Банку, Правління негайно повідомляє про це Спостережну раду.

У побудові системи ризик-менеджменту Банк керується рекомендаціями Національного банку України та Базельського комітету банківського нагляду.

До заходів з попередження фінансової дестабілізації відносяться регулярний аналіз рівня ризиків, винесення на розгляд профільних комітетів банку питань щодо зниження рівня ризиків, контроль ризиків з боку Правління та Спостережної ради, профільних комітетів банку тощо.

Крім того, в Банку розроблений план негайних заходів на випадок втрати ліквідності. Цим документом регулюється план дій та процедур, яким має слідувати банк для попередження кризових ситуацій та у разі їх виникнення. Наприклад, до таких заходів відносяться аналіз ліквідної позиції, виконання банком нормативів ліквідності та нормативу обов’язкового резервування, спостереження за коливаннями внутрішньої ресурсної бази, кон’юнктурою міжбанківського ринку, макроекономічними показниками країни.

Нормативна база Банку, що регулює управління ризиками, включає політику управління ризиками та положення, що визначають питання управління окремих банківських ризиків.

Нижче зазначені основні підходи до управління ризиками, які використовує Банк:

кредитний ризик: основні підходи управління кредитними ризиками полягають у своєчасній ідентифікації можливих кредитних ризиків та формування резервів під можливі втрати в разі реалізації даних ризиків; вдосконалення системи рейтингування для визначення та оцінки рівня ризику, що несуть в собі кредитний ризик; перманентний моніторинг кредитних ризиків, як на індивідуальному так і на портфельному рівнях. Окремими інструментами залишаються: диверсифікація, лімітування та чітко визначена та виважена система повноважень з прийняття рішень, щодо ухвалення операцій, що несуть у собі кредитний ризик;

ризик ліквідності: основними підходами до управління ризиками ліквідності є регулярний процес ідентифікації та звітування про концентрацію активів і зобов’язань Банку; дотримання планів на випадок кризових обставин щодо ліквідності та фінансування і запровадження порядку регулярного уточнення цього плану; розробка і подання Спостережній раді та/або Правлінню на розгляд і затвердження планів, щодо джерел ліквідності, які розглядаються у розрізі їх видів, рівнів ліквідності, строків до погашення та валют. Окремо слід виділити впровадження системи моніторингу, що базується на методі єдиного фондового пулу, або на ідентифікації розривів ліквідності за активами та зобов’язаннями у національній та в іноземній валютах, строк погашення яких настає, протягом відповідних майбутніх періодів часу та інших сучасних методах, наприклад, симуляції грошових потоків. Також Банк створює резерви ліквідності; встановлює ліміти невідповідності між строковими активами і пасивами за різними групами строковості;

валютний та ринковий ризики: при оцінюванні даного ризику Банк визначає ступінь невідповідності розмірів активів і зобов'язань у тій чи іншій валюті, або відкриту валютну позицію. Для більш ефективного управління Банк проводить підготовку достовірних даних і ефективних методик, таких як розрахунок вартості під ризиком (VаR), стрес-тестування, для оцінки характеру і вартості ринкових позицій Банку і для оцінки рівня ринкового ризику, на який Банк наражається або наражатиметься Банк Також для управління цими ризиками використовується обмеження рівня очікуваних та непередбачених втрат;

процентний ризик: впровадження обмежень щодо розривів між чутливими до зміни процентних ставок активами і пасивами по різних групах строковості, проведення стрес-тестування для оцінки величини максимальних втрат від зміни процентних ставок за певний період часу;

операційно-технологічний ризик: формалізація бізнес-процесів, впровадження системи контролю рівня операційного навантаження, рівня помилок або порушень, допущених при здійсненні операцій;

ризик репутації: основною задачею є охоплення стандартів роботи з клієнтами та іншими зовнішніми сторонами, робота з інформацією та найманням персоналу із відповідною позитивною репутацією. Також при управлінні даним ризиком Банк реалізує процес контролю репутації клієнтів Банку задля уникнення контактів із клієнтами з незадовільною репутацією, які (контакти) можуть негативно вплинути на репутацію самого Банку. Крім того, для адекватного управління ризиком репутації Банк проводить регулярний моніторинг повідомлень засобів масової інформації про Банк, пов’язані з ним структури та клієнтів з метою вжиття відповідних заходів, спрямованих на підтримання позитивної репутації Банку та його іміджу;

юридичний ризик: полягає у перманентній оцінці легітимності і прийнятності відносин із клієнтами та контрагентами Банку, в тому числі процедури оцінки легітимності контрактів і угод (впровадження типових договорів та обов'язкова юридична експертиза всіх комерційних договорів). Також Банком передбачено процес моніторингу змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан Банку, або спричинити зміну параметрів його роботи. Окремими інструментами є процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих Банком або проти Банку, тощо.В організаційній структурі Банку наявні такі комітети, що здійснюють управління ризиками:

^ Кредитні комітети. Кредитні комітети - колегіальні органи управління кредитною діяльністю Банку, основними завданнями яких є забезпечення мінімізації кредитних ризиків, ефективне розміщення кредитних ресурсів, визначення порядку та способів їх використання, надання та повернення кредитів, виходячи з інтересів Банку. В Банку існує три рівня Кредитних комітетів, що знижує кредитні ризики та підвищує ефективність роботи даних комітетів. До складу кожного рівня Кредитного комітету входить представник департаменту управління ризиками, який в свою чергу має право накладати вето, тим самим виносячи розгляд рішення на вищий рівень Кредитного комітету і/або засідання Правління та/або Спостережної ради. Склад Комітетів визначено у відповідному положенні про комітети, та затверджується Правлінням Банку;

^ Комітет з управління активами і пасивами (КУАП). КУАП здійснює управління активами і пасивами для досягнення стратегічних цілей Банку, розглядає питання, пов'язані із стратегією і тактикою управління активами та пасивами Банку. Він створюється та припиняє свою діяльність згідно з рішенням Правління Банку та підзвітний Правлінню Банку. Його основні функції:

розгляд питання відповідності строків погашення активів і пасивів;

визначення стратегії управління активами і пасивами;

прийняття рішень та винесення рекомендацій щодо оперативного управління активами і пасивами;

контроль за виконанням Бюджету Головного Банку;

управління ринковим, стратегічним, юридичним ризиками та ризиком репутації;

управління ризиком зміни процентної ставки та ризиком ліквідності.

в) ^ Департамент управління ризиками. До завдань цього департаменту входять ідентифікація, кількісна та якісна оцінки ризиків, створення та контроль за дотриманням моніторингу та контролю вище вказаних ризиків. Для підвищення ефективності управління ризиками, Банк виділив управління кредитними ризиками та управління операційних та фінансових ризиків.


Органами управління Банку є Загальні збори Акціонерів, Спостережна рада Банку, Правління Банку. Вищим органом управління Банку є Загальні збори Акціонерів.

Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та Служба внутрішнього аудиту Банку.

Загальні збори складаються з Акціонерів або їх представників. В загальних зборах мають право приймати участь його Акціонери в незалежності від кількості акцій, якими вони володіють.

Приймати участь в загальних зборах Акціонерів без права голосу можуть члени Правління Банку, які не є акціонерами.

До компетенції загальних зборів Банку належить прийняття рішень щодо:

- визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

- зміни розміру статутного капіталу Банку;

- обрання (призначення) та відкликання (звільнення) голів та членів Спостережної Ради Банку, Ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства; затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

- затвердження розподілу прибутку Банку, строку та порядку виплати частини прибутку (дисидентів), визначення порядку покриття збитків;

- припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу:

- затвердження положення про Ревізійну комісію Банку, внесення змін та доповнень до нього;

- притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Спостережної ради Банку;

- затвердження реєстроутримувача та прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку від одного реєстроутримувача до іншого;

- перетворення Банку, у тому числі про виділ, злиття, приєднання, поділ, призначення комісії з припинення діяльності Банку, затвердження передавального акта та розподільчого балансу Банку;

- обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів у випадках, передбачених законодавством України;

- затвердження кодексу етики для членів Спостережної ради;

- вирішення інших питань передбачених законодавством України.


В період між скликанням Загальних зборів Акціонерів органом Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління Банку та захист прав Акціонерів Банку, є Спостережна рада Банку.

До виключної компетенції Спостережної ради Банку належить:

обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови та членів Правління (включаючи Заступників Голови Правління)

контроль за діяльністю Правління;

визначення зовнішнього аудитора;

прийняття рішень про проведення ревізій, встановлення порядку проведення ревізій та здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

визначення порядку використання Обов’язкових фондів, порядку створення,розміру відрахувань та порядку використання інших фондів (за виключенням прийняття рішень щодо покриття збитків);

прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх банків, підприємств, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів та положень, погодження їх керівників;

визначення умов оплати праці та/або іншого матеріального стимулювання Голови та членів Правління та будь-яких інших працівників Банку, визначених Спостережною радою;

прийняття рішення про укладення контракту або трудового договору з Головою та членами Правління Банку та визначення його умов. Контракт або трудовий договір з Головою та членами Правління підписується Головою Спостережної ради Банку;

визначення умов оплати праці та/або іншого матеріального стимулювання Голови та членів Спостережної ради та Голови та членів Ревізійної комісії шляхом прийняття відповідного рішення Спостережної ради;

затвердження Кодексу етики для членів та Голови Правління;

затвердження положення про Правління та про Службу внутрішнього аудиту, внесення змін та доповнень до них;

підготовка та внесення Загальним зборам пропозицій щодо основних напрямів діяльності Банку;

визначення та затвердження стратегії Банку;

визначення організаційної структури Банку;

схвалення річного фінансового плану і бюджету та здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення належних систем внутрішнього контролю та управління ризиками;

визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

затвердження облікової політики Банку;

затвердження внутрішніх положень, правил, процедур та інших внутрішніх документів Банку, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів або Правління, внесення змін та доповнень до них;

З метою контролю за діяльністю Правління надання попередньої згоди останньому на укладання наступних правочинів, контрактів та проведення наступних операцій та дій:

Придбання акцій та/або часток в інших товариствах, якщо таке придбання призведе до збільшення участі Банку в статутному капіталі таких товариств понад 50 (п’ятдесят відсотків) статутного капіталу таких товариств або відчуження акцій та/або часток в інших товариствах, якщо таке відчуження призведе до зменьшення участі Банку в статутному капіталі таких товариств менше 50 (п’ятдесят відсотків) статутного капіталу таких товариств або сума операції перевищує 2,5% (два с половиною відсотки) власного капіталу Банку на кінець попереднього календарного місяця;

Придбання, відчуження будь-яким способом або застава рухомого та/або нерухомого майна та майнових прав, якщо такий правочин здійснюється поза межами звичайної господарської діяльності Банку і не відповідає попередній практиці та сума такої операції перевищує 2,5% (два с половиною відсотки) власного капіталу Банку на кінець попереднього календарного місяця;

Здійснення будь-яких інших інвестицій, часткова або загальна сума яких перевищує 2,5% (два с половиною відсотки) власного капіталу Банку на кінець попереднього календарного місяця;

Отримання кредитів, крім отриманих на міжбанківському ринку, в сумі, що перевищує 2,5% (два с половиною відсотки) власного капіталу Банку на кінець попереднього календарного місяця;

Початок здійснення нових видів послуг (напрямків діяльності), завершення або призупинення здійснення існуючих послуг (напрямків діяльності);

Затвердження правочинів та/або контрактів, які передбачають одноразові витрати або витрати, що сплачуються кількома траншами, сума яких перевищує 1% (один відсоток) власного капіталу Банку на кінець попереднього календарного місяця;

встановлення інших лімітів та/або зміна лімітів, передбачених п.11.6.20. Статуту, в межах яких Правління Банку може укладати будь-які правочини, господарські договори, контракти без їх попереднього погодження зі Спостережною радою;

отримання від Правління звітів про діяльність Банку (серед іншого, інформацію щодо операцій з пов’язаними особами);

перегляд річного звіту та балансу Банку, висновків Ревізійної комісії, зовнішнього аудитора, а також прийняття рішень щодо рекомендацій для Загальних зборів з цих питань;

надання пропозицій Загальним зборам щодо збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу, умов випуску та обігу Акцій;

прийняття рішення про придбання, перепродаж та анулювання Банком акцій власної емісії (згідно п.4.21. цього Статуту);

прийняття рішення про випуск та затверждення умов випуску та обігу цінних паперів Банку (крім акцій);

попередній розгляд будь-яких питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовка пропозицій стосовно прийняття рішень з таких питань;

призначення і звільнення з посади головного бухгалтера Банку;

погодження кандидатури на посаду керівника Служби внутрішнього аудиту;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;

затвердження умов договору з реєстроутримувачем на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку;

вирішення інших питань та виконання функцій, віднесених до її компетенції законодавством України, Статутом або делегованих Спостережній раді Загальними зборами.


Правління Банку (надалі – Правління) є виконавчим органом Банку, який здійснює управління його поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів і Спостережної Ради Банку.

У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам Акціонерів та Спостережній раді Банку.

Правління Банку діє на підставі Положення, що затверджується Спостережною радою Банку.

До компетенції Правління Банку належать всі питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Банку.

До виключної компетенції Правління Банку належить:

організація виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради;

організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

підготовка необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами та Спостережною радою;

винесення на розгляд Спостережної ради матеріалів, проектів договорів та рішень, які потребують попереднього узгодження згідно Статуту;

керівництво поточною діяльністю Банку, його філій, представництв, відділень, серед іншого вирішення питань організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, розрахунково-касового обслуговування, зберігання грошей і цінностей Банку, роботи з цінними паперами, задоволення інтересів клієнтів та будь-які інші питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Банку;

організація поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності;

вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів;

затвердження внутрішніх правил, положень, процедур, серед іншого, затвердження правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу Банку та інших внутрішніх документів Банку, що регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів та Спостережної ради, внесення змін та доповнень до них;

розпорядження майном Банку в межах, встановлених Статутом та/або рішеннями Загальних зборів та/або рішеннями Спостережної ради;

контроль за дотриманням законодавства України в діяльності Банку, його філіях, відділеннях та представництвах;

здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Банку, його філій, відділень та представництв;

формування Обов’язкових фондів (за виключенням прийняття рішень щодо покриття збитків);

прийняття рішення про створення та ліквідацію відділень та інших структурних підрозділів Банку (за виключенням випадків, які потребують погодження Спостережною радою, згідно Статуту та/або рішень Спостережної ради);

призначення та звільнення керівників та головних бухгалтерів дочірніх банків, філій, представництв та відділень Банку;

затвердження штатного розпису Банку;

визначення умов оплати праці та/або іншого матеріального стимулювання працівників Банку, за виключенням Голови та членів Правління з врахуванням рекомендацій щодо окремих працівників Банку, визначених Спостережною радою;

розгляд і подання на затвердження Загальних зборів підтвердженої зовнішніми аудиторами фінансової звітності Банку;

розгляд матеріалів внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також звітів філій і відділень Банку, і прийняття відповідних рішень;

вирішення всіх інших питань діяльності Банку, які не належать до компетенції Загальних зборів, Спостережної ради, або тих, що були делеговані Правлінню.


Правління несе відповідальність за дотриманням Банком всіх вимог, встановлених згідно із законодавством України, нормативно-правових актів Національного банку України, щодо складання документів, фінансових та бухгалтерських звітів, забезпечує їх достовірність та своєчасність подання.
^ Діяльністю Правління керує Голова Правління, який виконує наступні функції: скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них; розподіляє обов’язки між членами Правління, підписує відповідні накази (інші акти) та/або видає довіреності (в тому числі з правом передоручення) щодо делегування членам Правління певних повноважень відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління;
без довіреності представляє інтереси Банку у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності, державними органами та фізичними особами щодо будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю Банку, та здійснює будь-які інші дії від імені Банку в межах повноважень, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Спостережної ради та Положенням про Правління;

забезпечує підготовку необхідних матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами та Спостережною радою та забезпечує виконання прийнятих цими органами рішень;

делегує будь-які свої повноваження та обов’язки іншим особам в порядку, визначеному законодавством України;

укладає від імені Банку будь-які правочини, господарські договори, контракти, сума за якими не перевищує ліміту, встановленого Статутом та/або Спостережною радою. У випадку перевищення такого ліміту укладення таких правочинів Головою Правління можливе лише після отримання на це рішення
еще рефераты
Еще работы по разное