Реферат: Юрія Федьковича "затверджую"


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою) КУРСУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”
для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”


Спеціалізації _________________________________________

Факультет: юридичний


Кафедра теорії та історії держави і праваНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінари (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

1

1

288

8

68

68

-
152

-

-

-

1

Заочна

1

1

288

8

24

4

-
260

-

-

-

1Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Напряму____06.01. “Право”_____________________________________________________


Робоча програма складена к.ю.н. доц. Карвацькою С.Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

“29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М. В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30 серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1. Мета вивчення навчальної дисципліни

У системі юридичних наук теорії держави і права завжди займала і займає чільне місце, виконуючи як академічну, так і практичну функції. Створення на сучасному етапі в Україні якісно нової правової системи, що відповідає меті формування в Україні правової держави і громадянського суспільства має сприяти створенню нової освітньої системи в державознавстві і правознавстві, яка б забезпечила високу професійну культуру випускників-юристів, озброєних сучасними знаннями, здатних приймати самостійні рішення державних і правових питань. Одним із найефективніших засобів цього завдання є формування нової інтелектуальної юридичної еліти, у якому провідну роль має відіграти загальна теорія держави і права.

Загальна теорія держави і права як навчальна дисципліни має на меті висвітлити основоположні, найбільш суттєві, вузлові проблеми держави і права, принципові висновки про розвиток державно-правової дійсності. Всі набуті в процесі вивчення загальної теорії держави і права знання в ході подальшої юридичної освіти повинні наповнитися, збагатитися, конкретизуватися і розвинутися в ході засвоєння фундаментальної і прикладної юридичної літератури, проходженням навчальної практики. Загальна теорія держави і права як навчальна дисципліна нового покоління покликана формувати висококваліфікованих спеціалістів в галузі держави і права, які: 1) володітимуть глибокими знаннями держави і права; 2) будуть професійно підготовлені до умов сучасного суспільно-економічного розвитку, вимог ринкової економіки, здатних активно працювати в установах, підприємствах, міжнародних органах. У відповідності з такими завданнями загальної теорії держави і права як навчальної дисципліни і будується її структура.

^ Основна мета даного курсу полягає у тому, щоби у співробітництві з іншими галузями наукового знання сформулювати поняття і визначення державних та правових явищ, які дозволяють не лише пізнати сутність, зміст і форми держави і права, підвищувати їх службову роль у суспільному житті, але й використовувати державу і право для перетворення суспільства. Загальна мета даного курсу включає також допомогу студенту у створенні вмінь та навичок аналізувати поняття, категорії, орієнтуватися в основних концепціях, теоріях, що сформулювала державно-правова наука.

^ Завдання теорії держави і права як навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу і полягають у:

визначенні загальних, специфічних об’єктивних закономірностей розвитку державно-правової дійсності, форм і способів впливу держави і права на людину, що дозволить зрозуміти природу державно-правових явищ і їх роль у розвитку людської цивілізації;

розгляді у курсі базових державно-правових понять, що є вихідними логічними засадами для галузевих юридичних наук та спеціальних правових дисциплін, ступінь засвоєння яких істотно вплине на подальше вивчення інших юридичних наук;

вивченні природи і закономірностей розвитку державно-правової сфери життя суспільства в рамках системного підходу, в якому теорія держави і права виступає як фундамент юридичного світогляду, мислення і культури майбутніх спеціалістів-правознавців.

Логіка вивчення курсу будується на послідовному здійснення трьох принципів: 1) органічного взаємозв’язку держави і права; 2) їх відносній самостійності; 3) розгляді держави і права як елементів культури конкретного суспільства.

2. Основні знання, уміння та навички, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і держави, причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих ознак, які відрізняють її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із таких відмінностей є правотворча діяльність держави, тобто виключне право встановлювати і санкціонувати загальнообов’язкові правила поведінки і взаємовідносини в суспільстві. Не менш важливим є осмислення системного характеру права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві.

Теорія держави і права як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями понять, методів і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає основу їх загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. Специфіка теорії держави і права як навчальної дисципліни полягає у знанні правових понять, їх ознак, у здатності застосовувати їх до аналізу конкретних державно-правових явищ

Правознавство. Бакалаврський освітньо-кваліфікаційний рівень. 06.01 Право 8.06.0101.


Кількість кредитів – 8

Курс складається з 2 модулів, 14 навчальних елементів. 100 балів.


Загальна кількість годин.

288.


Кількість годин на тиждень.

8.


Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.Семестр, в якому читається.

Перший.


Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 70 годин, практичні – 70 годин, самостійна робота студентів – 148 годин.


Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні „Теорія держави і права” є іспит у першому семестрі.


Критерії оцінювання


Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є: – усні опитування;

- фронтальні опитування;

контрольні роботи;

тестові завдання;

колоквіуми;

реферативні доповіді;

підсумкові контрольні роботи;

семестровий екзамен.Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять з пропущених тем.

^ ПРОГРАМА КУРСУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

НЕ 1.1. Предмет та метод загальної теорії держави і права

Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права.

Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як навчальна дисципліна. Її завдання і функції.

Методологія юридичної науки. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. Спеціальні і приватно наукові методи теорії держави і права


^ НЕ 1.2. Походження держави. Поняття і сутність держави

Необхідність дослідження проблем походження держави і права. Причини та умови виникнення держави і права.

Різноманітність теорії походження держави і права. Основні теорії походження права. Співвідношення суспільства і держави.

Поняття держави. Основні ознаки держави. Сутність та соціальне призначення держави.


^ НЕ 1.3. Функції і типи держави

Поняття і класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції. Основні зовнішні функції. Форми здійснення функцій держави.

Необхідність визначення різних типів держав і правових систем. Критерії типології держав і правових систем. Поняття типу держави і права.


НЕ 1.4. Форма держави

Поняття форми держави. Форма правління та її види. Форма державного устрою та його види. Політичний режим та його види.


НЕ 1.5. Механізм держави і апарат держави

Поняття і значення механізму та апарату держави. Структура механізму та апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Види органів держави. Основні принципи організації і діяльності державного апарату.


^ НЕ 1.6. Держава у політичній системі суспільства

Поняття і структура політичної системи держави. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури.


^ НЕ 1.7. Правова держава. Громадянське суспільство

Становлення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки і риси правової держави

Становлення і розвиток громадянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава.


^ НЕ 1.8. Держава та особа

Поняття прав свободи і громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина. Види прав, свобод людини і громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі.


^ НЕ 2.1. Походження права. Поняття і ознаки права

Теорії походження права. Закономірності виникнення права. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.

Головні підходи до праворозуміння. Визначення права. Ознаки права: нормативність, обов’язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора суспільних відносин.


^ НЕ 2.2. Соціальне регулювання

Поняття та види соціального регулювання. Соціальні норми: поняття і класифікація. Економічні норми. Політичні норми. Корпоративні норми. Право і звичай. Право і релігійні норми. Взаємозв'язок права і моралі.


^ НЕ 2.3. Функції права. Принципи права

Поняття функцій права. Система функцій права. Характеристика основних функцій права. Форми реалізації функцій права.

Поняття і класифікація принципів, що діють у правовій системі. Загально-правові принципи. Міжгалузеві і галузеві принципи. Принципи правових інститутів.


НЕ 2.4. Норми права

Поняття і загальні ознаки норм права. Класифікація норм права. Структура норми права. Види правових норм. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.


НЕ 2.5. Форми права

Поняття і види форм права. Ознаки нормативного правового акта. Поняття, ознаки, види законів. Підзаконні нормативні правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. Колізії в законодавстві.


^ НЕ 2.6. Система права і система законодавства.

Систематизація законодавства.

Поняття системи права. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу системи права на галузі та інститути.Поняття та види систематизації.


^ НЕ 2.7. Правові системи сучасності

Класифікація правових систем. Правові сім'ї. Англо-саксонська правова система. Романо-германська правова система. Мусульманська правова система.

Соціалістична правова система.

Система звичаєвого права.


НЕ 2.8. Правове регулювання

Поняття правового регулювання. Способи, методи та типи правового регулювання. Види правового регулювання. Механізм правового регулювання.


НЕ 2.9. Правотворчість та законотворчість

Поняття та ознаки правотворчості. Принципи правотворчості. Види правотворчості.. Поняття і стадії правотворчого процесу. Законодавча техніка


НЕ 2.10. Правові відносини. Юридичні факти

Поняття і ознаки правових відносин. Види правових відносин. Суб’єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи. Поняття і види об’єктів правових відносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.


^ НЕ 2.11. Правова свідомість і правова культура. Правове виховання

Поняття, риси, структура та функції правосвідомості. Види правосвідомості. Правова культура: поняття та структура. Поняття, мета, функції, форми правового виховання.


^ НЕ 2.12. Реалізація права

Поняття та форми реалізації права.

Застосування права. Стадії застосування права. Акти застосування права. Прогалини в законодавстві. Застосування права по аналогії.


НЕ 2.13. Тлумачення права

Поняття тлумачення. Способи тлумачення правових норм. Результати тлумачення. Суб'єкти тлумачення. Функції тлумачення.


НЕ 2.14. Законність і правопорядок. Правомірна поведінка.

Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи законності. Гарантії законності.

Правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку.

Поняття правомірної поведінки. Характеристика правомірної поведінки. Класифікація правомірної поведінки.


^ НЕ 2.15. Правопорушення та юридична відповідальність

Поняття правопорушення і його види. Соціальні корені (причини) правопорушень.

Поняття юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Цілі і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.


^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
НЕ 1..1


Предмет та метод загальної теорії держави і права

Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права.

Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як навчальна дисципліна. Її завдання і функції.

Методологія юридичної науки. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. Спеціальні і приватно наукові методи теорії держави і права

Література:

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 6-58.

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – С. 3-34.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2001. – Розділ I. “Вступ до загальної теорії держави і права”. – С. 3-21.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ I. “Предмет і метод загальної теорії держави і права”. – С. 3-15.

5. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, .Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Глава 1. “Предмет, методи і функції загальної теорії держави і права”. – С. 5-22.4

4Тестування; усне опитування;

Фронтальне опитування


1

1


13

НЕ 1.2

Походження держави. Поняття і сутність держави

. Необхідність дослідження проблем походження держави і права. Причини та умови виникнення держави і права.

Різноманітність теорії походження держави і права. Основні теорії походження права. Співвідношення суспільства і держави.

Поняття держави. Основні ознаки держави. Сутність та соціальне призначення держави.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 59-67.

2.Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – С. 35-40, 60-76, 110-119.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Гл. 3. “Походження держави”.  С. 22-42.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ II. “Походження держави”. – С. 2236.

5. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Гл.VI. “Функції держави”. – С. 23-29, 31-34.4

4Фронтальне опитування;

термінологічний диктант;

тестування

1


1


1

Реферативна доповідь на тему: „Проблеми сутності держави у сучасній юридичній науці”

5

3

НЕ 1.3

Функції і типи держави

Поняття і класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції. Основні зовнішні функції. Форми здійснення функцій держави.

Необхідність визначення різних типів держав і правових систем. Критерії типології держав і правових систем. Поняття типу держави і права.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Ю,рінком Інтер, 2006. – С. 70-73.

2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – Р. VII-XI. 

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консум, 2002. – С. 47-55.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ V. “Функції держави”. – С. 42-49, 68-84.

5. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Гл.VI. “Функції держави”. – С. 82-89.


4

4;тестування; усне опитування;

фронтальне опитування

1

1


1

Реферативна доповідь на тему: „Порівняльна характеристика основних критеріїв типології держав”

5

3

НЕ 1.4

Форма держави

Поняття форми держави. Форма правління та її види. Форма державного устрою та його види. Політичний режим та його види.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Глава 5. – С. 124-139.

2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – Р. VІ. – С. 130-205.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Гл.6. Форма держави. §1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління.  С. 73-86.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ VI. Форма держави. §1.Поняття і структура форми держави; §2.Форма правління держави. – С. 85-113.

5. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Глава 7. Форми держави. §1.Поняття та елементи форми держави; §2.Форма державного правління. – С. 90-100.


6

6Складання таблиць;

усне опитування;

тестування

1


1


13

НЕ 1..5

Механізм держави і апарат держави

Поняття і значення механізму та апарату держави. Структура механізму та апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Види органів держави. Основні принципи організації і діяльності державного апарату.

Література:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Гл.7. Механізм і апарат держави; Гл.8. Державні органи влади в Україні.  С. 87-134.

2. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Глава 8. Механізм держави. – С. 100-111.

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.  Тернопіль: Лілея, 2002.  Тема 7. Механізм та апарат держави.  С. 61-68.


2

2Складання тематичних схем;

фронтальне опитування;

тестування

1


1


13

НЕ 1.6

Держава у політичній системі суспільства

Поняття і структура політичної системи держави. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 8. “Держава в політичній системі суспільства”. – С. 211-224.

2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. – К.: Атака, 2005. – Р. ХІІ. – С. 302-319.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Глава 5. С. 57-65.

4. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ 4. С. 59-67.

5. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суші: ВТД «Уні-

верситетська книга», 2005. – Глава 9. – С. 133-136.

6. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. — К.: Знання, 2005. Тема 5. — С. 100-108.


2

2Складання тематичних схем;

фронтальне опитування;

тестування

1


1


13

НЕ 1.7

Правова держава. Громадянське суспільство

Становлення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки і риси правової держави

Становлення і розвиток громадянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 7. – С. 172-210.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Гл.5, § 1. Громадянське суспільство і держава.  С. 57-62, 134-142.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ IV. Громадянське суспільство, політична система і держава. – С. 50-59, 148-163.

4. Котюк В.О. Загальна теорії держави і права.  К.: Атака, 2005.  Розділ XV. Держава і громадянське суспільство.  С. 270-290, 348-361.


4

4Тестування; усне опитування;

термінологічний диктант

1

1


2

Реферативна доповідь на тему: „Витоки концепції правової держави”

5

4

НЕ 1.8

Держава та особа

Поняття прав свободи і громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина. Види прав, свобод людини і громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 4. – С. 74-113.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Гл.9, § 3. Особа і держава.  С. 142-146; Гл.11. Права людини і громадянина.  С. 167-198.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ IX. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина. – С. 133-147.

4. Котюк В.О. Загальна теорії держави і права. – К.: Атака, 2005. – Розділ XVI. Держава і громадянин.  С. 361-383.


2

2Реферативні доповіді;

тестування

2


13
Всього за модулем 1

25

Модуль 2. Теорія права

НЕ 2.1

Походження права. Поняття і ознаки права

Теорії походження права. Закономірності виникнення права. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.

Головні підходи до праворозуміння. Визначення права. Ознаки права: нормативність, обов’язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора суспільних відносин.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 9-11. – С. 225-263, 280-295.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – С. 207-220.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 164-173, 179-186.

4. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 119-134.


4

4Усне опитування;

тестування

1


12

НЕ 2.2

Соціальне регулювання

Поняття та види соціального регулювання Соціальні норми: поняття і класифікація. Економічні норми. Політичні норми. Корпоративні норми. Право і звичай. Право і релігійні норми. Взаємозв'язок права і моралі.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 10. – С. 264-279.

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Корнсум, 2001. – Глава 15. “Норми права у системі соціальних норм” – С. 260-274.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – Розділ XII. “Право в системі соціальних норм”. – С. 226-234.

4. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Глава 13. “Норми права та інші соціальні норми” – С. 172-178, 183-186.


2

2Складання схем і таблиць;

тестування

0,5


0,51

НЕ 2.3

Функції права. Принципи права

Поняття функцій права. Система функцій права. Характеристика основних функцій права. Форми реалізації функцій права.

Поняття і класифікація принципів, що діють у правовій системі. Загально-правові принципи. Міжгалузеві і галузеві принципи. Принципи правових інститутів.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Гл. 13. – С. 316-333.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 193-201.

3. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум, 2000. – С. 221-227, 245-246.

4. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 134-136.

5. Теория государства и права / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М.: Юристь, 1999. – С. 154-157.

6. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996. Гл. 3 § 2 "Суть і функції права". – С. 28-33.2

2Фронтальне опитування;


тестування

1


1

Реферативна доповідь на тему: „Форми реалізації функцій права”

5

2

НЕ 2.4

Норми права

Поняття і загальні ознаки норм права. Класифікація норм права. Структура норми права. Види правових норм. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.

Література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. Гл. 16. – С. 365-387.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 279-292.

3. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум, 2000. – С. 275-293.

4. Теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 178-183.

5. Котюк В.О. Теорія права. – К.: Вентурі, 1996. Гл. 3 § 2 "Суть і функції права". – С. 44-53.


4

4усне опитування;

контрольна робота

2


24

НЕ 2.5
^ Перелік контрольних запитань до кожного модуля
Модуль 1.

Місце теорії держави i права в системі суспільних та юридичних наук.

Завдання і функції теорії держави i права.

Методологія теорії держави і права.

Патріархальна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

Теологічна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

Договірна теорія походження держави: автори концепції, основні положення, сучасне значення.

Теорія насилля як концепція походження держави: автори теорії, основні положення, сучасне значення.

Органічна теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення.

Психологічна теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення

Марксистська (класова) теорія походження держави: автори концепцій, основні положення, сучасне значення

Поняття, ознаки та сутність держави.

Співвідношення змісту та сутності держави.

Класифікація основних функцій держави. Поняття та ознаки функцій держави.

Поняття типу держав. Критерії типології.

Поняття форми держави та її елементів.

Форма державного правління та її види. Нетипові форми державного правління.

Монархія як форма правління. Типи монархічних форм правління

Республіка як форма правління.

Поняття форми державного устрою. Проста (унітарна) форма державного устрою.

Складна форма державного устрою.

Поняття та види політичного (державного) режиму.

Поняття і структура політичної системи держави.

Поняття та структура механізму держави.

Система і класифікація державних органів влади.

Поняття і ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

Принципи організації та діяльності механізму держави.

Поняття, структура і принципи правового статусу громадянина.

Поняття і структура політичної системи суспільства.

Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави і Україні.

Поняття, сутність і структура громадянського суспільства.

Теорія права: специфіка предмета, структура, функції.


Модуль 2.

Поняття права: істотні ознаки, соціальне призначення.

Доктрина природного права: джерела, ідеї та еволюція їх розвитку.

Юридичний позитивізм.

Соціологічні теорії права: історія виникнення та сучасний стан.

Нормативізм.

Марксистська концепція права.

Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація, місце правових норм серед соціальних.

Механізм правового регулювання: предмет, методи, способи, типи, стадії. Галузевий правовий режим.

Функції права: поняття, система, форми реалізації.

Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права.

Норма права: поняття, ознаки, види.

Структура норми права. Поняття логічної норми. Співвідношення норм-приписів і логічних норм.

Гіпотеза в структурі норми. Види гіпотез.

Диспозиція в структурі норми. Види диспозицій.

Санкція в структурі норми. Види санкцій.

Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення.

Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості використання в сучасних системах права.

Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

Закон: поняття, основні ознаки, види. Закони України. Конституція України – Основний Закон.

Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, властивості, види.

Правова система, система права і система законодавства: співвідношення понять.

Поняття та види (способи) систематизації законодавства: перспективи розвитку в Україні.

Основні правові системи світу. Поняття правової сім’ї.

Система континентального права.

Система загального права.

Система мусульманського права.

Співвідношення національного та міжнародного права.

Порівняльне правознавство: виникнення, предмет, цілі, співвідношення з теорією права.

Правовідносини: поняття, структура, види.

Правосуб’єктність. Суб’єкти та об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

Юридичні факти та фактичний склад: поняття, види.

Поняття і види правотворчості.

Юридична техніка: поняття, види, значення.

Прогалини в праві: поняття, види, методи встановлення, шляхи усунення.

Реалізація норм права: поняття та форми.

Застосування норм права: поняття, структура, види, стадії.

Умови реалізації права у формі застосування права.

Акти застосування норм права: поняття, структура, види.

Основні вимоги, які забезпечують правильне застосування юридичних норм.

Тлумачення норм права як специфічна форма юридичного пізнання: поняття та види (приклади).

Тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення правових норм: поняття, значення, види.

Види і способи тлумачення правових норм (приклади).

Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості, види.

Юридичні колізії та способи їх розв’язання.

Правопорушення: поняття, причини, види.

Юридичний склад правопорушення.

Поняття та види вини.

Юридична відповідальність: поняття, види, співвідношення з державним примусом.

Підстави юридичної відповідальності.

Обставини, що виключають та звільняють від юридичної відповідальності.

Законність: поняття та основні принципи. Шляхи зміцнення законності в Україні.

Юридичні гарантії законності: стан і перспективи розвитку в Україні.

Правопорядок: поняття та шляхи зміцнення в Україні.

Правосвідомість: поняття, структура, види.

Правова культура: поняття, структура, види. Стан та шляхи підвищення в Україні.

Правовий нігілізм: поняття, історичне коріння та шляхи подолання в Україні.

Правове виховання: сутність, методи, значення.

Право і особистість. Правовий статус особи: поняття, зміст, принципи.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу „Теорії держави і права”


Предмет теорії держави i права, його особливості.

Завдання і функції теорії держави i права.

Методологія теорії держави і права.

Структура методології теорії держави і права.

Поняття держави: етапи розвитку та сучасний стан.

Походження держави. Загальна характеристика теорій походження держави.

Ознаки держави.

Сутність та соціальне призначення держави.

Поняття та класифікація функцій держави.

Поняття історичного типу держави. Критерії типології держави.

Поняття форми держави та її елементів.

Форма державного правління та її види. Нетипові форми державного правління.

Монархія як форма правління. Типи монархічних форм правління.

Республіка як форма правління.

Поняття форми державного устрою. Проста (унітарна) форма державного устрою.

Складна форма державного устрою.

Поняття та види політичного (державного) режиму.

Поняття і структура політичної системи держави.

Співвідношення держави та інших елементів політичної системи суспільства.

Поняття та елементи механізму держави.

Апарат держави: поняття та структура.

Система і класифікація державних органів влади.

Поняття і ознаки органу держави. Класифікація державних органів.

Принципи організації та діяльності механізму держави.

Поняття, основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

Поняття, сутність і структура громадянського суспільства.

Основні підходи до право розуміння.

Визначення права. Сутнісні ознаки права.

Сутність і соціальне призначення права.

Загальна характеристика основних правових
еще рефераты
Еще работы по разное