Реферат: Голова тендерного комітетуУправління капітального будівництва Чернівецьої облдержадміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО
ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
Р.Т.Мартинов

м.п.документація конкурсних торгівна закупівлю робіт з


Прибудови (будівництва) учбового блоку на 9 класів

до школи в с.Магала Новоселицького району


 

 


 

м. Чернівці - 2010

^ Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації

- місцезнаходження:

^ 58013, м.Чернівці, вул.Червоноармійська,194-А


- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

^ Мартинов Радион Титович,голова тендерного комітету т\ф (03722) 4-66-68,52-05-28, e-mail: ukboda.cv@yandex.ua

Гуряк Любов Дмитрівна, заступник голови тендерного комітету тел. (0372) 4-66-46 e-mail: kdvukb@yandex.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

^ Прибудова (будівництво) учбового блоку на 9 класів до школи в с.Магала

- вид предмета закупівлі:

будівництво

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

с.Магала Новоселицького району Чернівецької області

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

жовтень 2010р. – грудень 2011р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро або дол. США (зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро або дол. США (зазначається валюта), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. У такому разі документація конкурсних торгів повинна містити формулу (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується наказом про призначення, довіреністю. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: Не відкривати до 17:30 год. 15.09.2010р.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів ;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить 102 000 гривень (сто дві тисячі гривень) (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону.
- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія, депозит (відповідно до підпункту 8 частини першої статті 1 Закону).
- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів - відповідає терміну дії конкурсної пропозиції Учасника (п.5 документації конкурсних торгів).

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;
- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозиції. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання, будівельних машин і механізмів та іншої матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)

^ 2.Інші документи:

- копія Статуту або іншого установчого документу.

- копія ліцензії на виконання робіт

- копія паспорту (для фізичних осіб).

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство (реквізити для договору; керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- довідка з ДПІ про відсутность заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

1. Документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів повинно мати:

Розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами;

 Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

 Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

Розрахунок загально-виробничих витрат

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

 Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Мінрегіонбудом за погодженням з Мінекономіки).

2 Інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначени у Додатку 1

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Відсутні.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 

 

Особисто або поштою

м.Чернівці, вул.Червоноармійська,194-А, приймальня

 

15.09.2010р., 17:00 за к.ч.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

м.Чернівці, вул.Червоноармійська,194-А, кабінет голови тендерного комітету

 

15.09.2010р.17:30 за к.ч.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення або довіреністю.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або довіреність.Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів . Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

^ Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм - Ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів дорівнює 100 балам.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів .

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів .

^ Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм"Ціна".

^ 2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

^ 4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1)учасник:
-не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
-не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
-не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, зокрема п.1 розділу 3 документації.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
^ Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
-ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Типовий договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.

2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3.Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до / без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є: предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
термін та місце надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.


^ 4.Забезпечення виконання договору про закупівлю

- розмір  забезпечення виконання договору про закупівлю: 510 000 гривень (п’ятсот десять тисяч гривень)

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: завдаток або депозит . Документ про забезпечення виконання договору надається учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.Додаток 1


^ Технічне завдання до конкурсної документації з Прибудови (будівництва) учбового блоку на 9 класів до школи в с.Магала Новоселицького району

п/п


Найменування робіт та витрат

Одиниця

виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5^ ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ`1

Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними

на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,

група грунтiв 2

1000м3

1,38332

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

крiплень з укосами, група грунтiв 2

100м3

1,0413

Навантаження грунту вручну на автомобiлi-самоскиди

100м3

1,0414

Перевезення грунту до 5 км у відвал

т

2781,45

Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-

самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними

на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,

група грунтiв 2

1000м3

1,37316

Підвезення грунту до 5 км, для зворотньої засипки

т

2567,77

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю

59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група

грунтiв 2

1000м3

0,67358

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група

грунтiв 1, 2

100м3

6,7359

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група

грунтiв 2

100м3

2,88610

Розробка грунту вручну в котлованах з перемiщенням

пересувними транспортерами, група грунтiв 2

100м3

4,1111

Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3

1000м3

0,1143

ФУНДАМЕНТИ`12

Улаштування бетонної пiдготовки

100м3

0,752313

Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,

при ширинi зверху понад 1000 мм

100м3

2,343214

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 8 мм

т

0,47715

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

2,820116

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 8 мм

т

0,170317

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм

т

0,47718

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм

т

2,798119

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,17031

2

3

4

5

20

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,04321

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 20-22 мм

т

0,091222

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 16-18 мм

т

0,058323

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм

т

0,04324

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм

т

0,02225

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 20-22 мм

т

0,091226

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 16-18 мм

т

0,058327

Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних

100м3

2,508328

Установлення закладних деталей вагою до 20 кг

т

0,946229

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 16-18 мм

т

0,330

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 20-22 мм

т

0,64231

Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна

бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового

мурування, цеглi, бетону

100м2

0,577232

Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна

цементна з рiдким склом

100м2

1,204333

Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок

т

0,51434

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,07435

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,4436

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 5-6 мм

т

0,07437

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 мм

т

0,4438

Улаштування основи пiд фундаменти

100м3

0,05639

Улаштування поясiв в опалубцi

100м3

0,017240

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,011241

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

10 мм

т

0,05542

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 5-6 мм

т

0,011243

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток просторових дiаметром 10 мм

т

0,055

СТІНИ`44

Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м

м3

798,3245

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті

поверху до 4 м

м3

615,5746

Армування мурування стiн та iнших конструкцiй

т

1,7547

Укладання перемичок масою до 0,3 т

100шт

5,2448

Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при

найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 5 т

100шт

0,6549

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1x

шт

850

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1x

шт

11851

Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1x

шт

2752

Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

191

2

3

4

5

53

Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

25054

Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

1455

Перемички з/б марки 3ПБ36-4-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

356

Перемички з/б марки 3ПБ30-8-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

2657

Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

5258

Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

759

Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

960

Перемички з/б марки 5ПБ27-37-П серія 1.038.1-1 вип.1x


шт

5661

Укладання балок перекриття масою до 1 т

100шт

0,1262

Прогони залізобетонні марки ПРГ28.1.3-4Т серія 1.225-2

вип.

шт

463

Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т серія 1.225-2

вип. 1

шт

264

Прогони залізобетонні марки ПРГ36.1.4-4Т серія 1.225-2

вип. 11x


шт

665

Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та випускiв

арматури

100кг

0,228

РАМИ РМ - РМ5`66

Улаштування залiзобетонних колон у дерев'янiй

опалубцi висотою до 4 м, периметром до 2 м

100м3

0,2467

Улаштування поясiв в опалубцi

100м3

0,41368

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

6 мм

т

0,71669

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр

8 мм

т

0,39770

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 10 мм

т

0,23571

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 12 мм

т

0,31372

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 14 мм

т

0,04573

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 16-18 мм

т

3,42474

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 20-22 мм

т

0,81175

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,

клас А-III, дiаметр 25-28 мм

т

1,06376

Надбавки до цiн загот
еще рефераты
Еще работы по разное