Реферат: Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже


ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы


Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 - “Информатика” мамандығы бойынша «Информатика бакалавры» академиялық беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавр

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта білім. Бакалаврға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес анықталады.

ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, жаратылыстанудың, компьютерлік және ақпараттық технологиялардың дамуының тенденциялары мен перспективалары туралы, бұл технологиялардың қолданбалы есептерді шешуде қолдану тәсілдері мен әдістері туралы түсінік болуы керек; компьютерді меңгеруі, қазіргі инструментальдық құралдарды қолдана білу; қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалану.

^ Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығын сай бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, информатика саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу.

Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі бойынша практикалық және теориялық әрекеттерге байланысты эмпериялық және теориялық білімді, дағдыны қамтитын жеке тұлғаның сапасын қалыптастыру.

5В011100 – «Информатика» мамандығын бітіруші 6M011100-«Информатика» магистратурада білімін жалғастыруына болады.

^ Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы: 129 кредит+ 8 кредит (дене шынықтыру)+8 кредит (оқу практикасы)+6 кредит (педагогикалық практика)+6 кредит (өндірістік практика)+3 кредит(қорытынды аттестация) - (ECTS-240 кредит)^ Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
^ Жалпы білім пәндері

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf1102

Информатика

3
ОТKN 1103

Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

2
Ale 1104

Әлеуметтану

2
ETD 2105

Экология және тұрақты даму

2
К(О)Т 1106

Қазақ (орыс) тілі

6
ETN 2107

Экономикалық теория негіздері

2
ShT 1103

Шетел тілі

6
KN 2109

Құқық негіздері

2
Saya 2110

Саясаттану

2
Fil 2111

Философия

3^ Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

PMK1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1
PED 2202

Педагогика

3
Etn2203

Этнопедагогика

2
PAD1204

Психология және адам дамуы

3
OoT2205

Өзін-өзі тану

2
ZhFMG2206

Жасөспірім физиологиясы және мектеп гигиенасы

2
КК(О)Т 3207

Кәсіби қазақ(орыс) тілі

2
KBShT3208

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

2
IOA 3309

Информатиканы оқыту әдістемесі

3^ Таңдау компоненті

44

66

ZhM 1201

1.Жоғары математика

3
EM 1201

2. Элементарлық математика

Prog 1202

1. Программалау

3
ADS 1202

2.Алгоритмдер және деректер структурасы

DM 1203

1.Дискретті математика

3
SA 1203

2.Сандық әдістер

EZhA 2204

1.Есептеу жүйелерінің архитектурасы

3
SM 2204

2. Символдық математика

KG 2205

1.Компьютерлік графика

3
HT 2205

2. HTML-технологиялары

PTT 2206

1. Программалау технологиясы және тілдер

3
AT 2206

2. Ақпараттық технологиялар

OBP 2207

1. Объектіге бағытталған программалау

3
EON2207

2. Электрондық оқыту негіздері

КМ2208

1.Компьютерлік математика

3
DP2208

2.Дербес электрондық есептеуіш машинасындағы практикум

KPZh3209

1.Қолданбалы программалық жабдықтау

3
BIKZh3209

2.Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер

PZhT 3210

1. Программалаудың жаңа технологиялары

3
PTTTA 3210

2.Программалау тілдерінің теориясы және трансляция әдістері

OIAT 3211

1. Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

3
PK 3211

2.Перифериялық құрғылар

KZhAK 3212


SN 3212

1. Компьютерлік жүйелерде ақпараттық қорғау

2. Схемотехника негіздері

3
BKT 3213

1. Берілгендер қоры теориясы

3
MOT 3213

2. Бұлтты технологияларға кіріспе

MOP 321

1.Мультимедиалық оқыту программалары

3
KEA 3214

2. Көппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасы
^ Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

7

TZhTa3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2
ITN1302

Информатиканың теориялық негіздері

3^ Таңдау компоненті

27

40

WD 3301

1.Web-дизайн

3
WAT 3301

2.Web-беттерді әзірлеу технологиялары
OPZhAT 3302

1.Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар

3

EOKKT 3302

2.Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары
ATN 3303


1. Анимациялық технологиялар негіздері

3
IM 3303

2.Имитациялық модельдеу

EZhZhT 3304


1.Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникациялар

3
GT 3304

2.Графтар теориясы

DKAZh 4305


1.Деректер қоры және ақпараттық жүйелер

3
ST 4305

2.Сандық технологиялар

PE4306

1.Параллель есептеулер

3
OAOZ4306

2.Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу

ShKMIOA 4307

1. Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту әдістемесі

3
4307

2. Программалау көмегімен олимпиадалық есептерді шешу әдістері
KZh 4308

1. Компьютерлік желілер

3
ZhIN 4308

2. Жасанды интеллект жүйелері

OZ 3309


1.Мобильді байланыс технологиялар

3
OZh 3309

2.Операциялық жүйелер
^ Жалпы кредит саны

129

193


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: КТ 1101

^ Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Тайман С. –тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

^ Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.

Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда» үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.

2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.

3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992

5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992

6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993

7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.

8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.

9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992

10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990

11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.

12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж

13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г

14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж

15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г

16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf 1102

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Информатика пәнiн оқыту мақсаты студенттерге есептердi компьютер көмегiмен шешу әдiстерiн оқыту және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады. Информатиканың негiзгi ұғымдарын игеру мақсатында студенттердiң “алгоритмдiк“ ойлау дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты қазiргi қоғамның ресурсы ретiнде бейнелеу және ақпараттық ресурстарды басқару әдiстерiн оқыту; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн, ақпараттық жүйелер негiздерiн оқыту; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пәнінің курсы

^ Курстың/пәннің мазмұны: Информатика пәнi ақпараттың құрылымын, жалпы қасиеттерiн, сонымен қатар оны жинау, өңдеу, сақтау, тасымалдау және сипаттау әдiстерiн зерттейдi. Ақпаратты сипаттау және өңдеу, оның құрылымы мен түрлерiн талдау әдiстерiн бiлуi тиiс; Басқарушылық сипаттағы есептердi компьютер көмегiмен шешудiң алгоритмдерi мен программаларын жасау әдiстерiн меңгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялық жүйелермен, түрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер қоймасын басқару жүйелерiмен, қолданбалы программалар пакетiмен жұмыс iстеу дағдыларын қалыптастыруға және компьютерлiк желi қызметiн қолдана бiлуге тиiс; Деректер қоймаларын, ақпараттық жүйелерiн жобалау және жасауды үйрену; Арнайы есептердi щешуге арналған қолданбалы программалық қамсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жүйелер мен ақпараттық технологиялардың заман талабына сай жиi өзгерiске түсуiн қадағалай бiлу.

Ұсынылатын әдебиет:

Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.Б., Дәулетқұлов А.Б. Жаңа Ақпаратлық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.

Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.

Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

^ Пәннің коды: OТKN 1103

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Жиенбаева Л.Б. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің болашақ маман, азамат ретінде төтенше жағдай кезіәнде өзін-өзі ұстай білуі, өзіндік көмек және өзара көмек көрсете алуы мен хабарлау, басқару жұмыстарын ұйымдастыру жолдарын оқытады, практикалық іс-әрекеттерге үйретеді.

^ Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пәндерінің курстары

Курстың/пәннің мазмұны:

Кіріспе. ТЖ кезіндегі АҚ міндеттері мен орны АҚ құрылымдары.. Тіршілік қауіпсіздігін ұйымдастырудың негіздері. ҚР АҚ туралы заңы.7.05.1997ж. Төтенше жағдайлардың жіктелуі. ЖЗҚ түрлері, қауіпті өндірістік нысандардағы аварияларға сипаттама.Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖтуралы ҚРзаңы.5.07.1996ж. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ сипаттама.Апат, авария, зілзала. Қазақстандағы табиғи сипаттағы ТЖ. Химиялық қауіпті нысандардағы авариялар кезінде жүргізілетін іс-шаралар. ҚӘУЗ олардың жіктелуі.Уланған кезде көрсетілетін алғашқы көмек. Өрттер мен жарылыстар.Табиғи және техногендік өрттер.Өрттен қорғауға арналған іс-шаралар.Өрт сөндіру құралдары. Жұқпалы аурулар олардың алдын алу Карантин, Обсервация. Сақтандыру іс-шараларының түрлері. Жарақаттанғанда, қан кеткенде,сүйек сынғанда, буын шыққанда, күйгенде, үсігенде көрсетілетін алғашқы көмек. Жарақатқа таңғыш қою әдістері. Жарақат көрсеткіштері және оның себептерін зерттеу әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности». Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002г.

Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва ВШ, 2001.

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1. - Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


^ Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: Ale 1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

^ Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж

3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж

4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж

5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж

6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

10. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан

^ Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды: Etd 2105

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Ізбасарова Ж. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерекше маңызға ие болып отыр. «Экология» пәні экологиялық міндетін, нақты экологиялық жағдайды терең түсіне отырып экологиялық білім мен тәрбие, қоршаған ортаны жақсарту, қалыптастыру болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Өсімдіктану”, “Жануартану”, “Тәнтану”, “Тіршіліктану” пәндерінің курсы

^ Курстың/пәннің мазмұны: 18 ғ. Бастап экологияның даму кезеңдері. Популяцияның құрылымы. Популяцияның түрден айырмашалағы. Экологиялық қойма ұғымы. Г.Ф.Гаузенің «Бәсекелестік ығыстыру» ережесі. Биоалуантүрлілік мәселесі-өзекті экологиялық мәселелердің бірі. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Тұрақты даму концепциясы.Атмосфераны қорғау және климаттың антропогендік өзг еруінің алдын алу. ҚР атмосфералық ауаны ластаудан қорғау заңы. Қалдықтарды қауіпсіз жою мәселелері. Қалдықтарды шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігі.

Ұсынылатын әдебиет:

Оспанова Г.С., Бозшатаева Г. «Экология» Алматы, 2002ж.

Баешов А және т.б. «Экология негіздері» Түркістан, 2000ж.

Сағымбаев Ғ. «Экология негіздері» Алматы, 1995ж.

Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаева Г.З. «Экология» Алматы, 2001ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ (орыс ) тілі

Пәннің коды: К(O) Ya 1106

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

^ Оқу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші: Наметша Р. -аға оқытушы

Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

^ Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О. лектора/профессора: Наметша Р., старший преподаватель

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.

Пререквизиты:

Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литаратуры по специальности.

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.

8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

^ Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

^ Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды: ETN 2107

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Тоқжолов Б.А, аға оқытушы; Айкупешова Д.М., аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа ашық экономикалық қатынастардың сапалы, рыноктік жүйедегі студенттердің ой қорларының мол болуын қамтиды.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері.

^ Курстың/пәннің мазмұны:

Экономикалық теория пәні және зерттеу әдіс-тәсілдері. Экономикалық теорияның, саяси экономияның және экономикстің өзара байланыстары. Экономикалық теория пәні. Экономикалық теорияның қызметтері, даму кезеңдері. Экономикалық процестерді зерттеп анықтаудың әдістері. Экономикалық категориялар мен заңдар. Экономикалық теория және экономикалық саясат. Адам және экономика.Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Қоғамдық өндіріс, оның құрылымы мен нәтижесі. Ұдайы өндіріс: фазалары, түрлері және үлгілері. Экономикалық жүйе, оның элементтері және экономикалық жүйелер үлгілерін жіктеу. Экономикалық жүйедегі меншік қатынастарының орны және меншіктің экономикалық, құқықтық мазмұны. Нарықтық экономикадағы меншік формаларының түрлері. Қоғамдық шаруашылық формалары. Натуралды шаруашылық және оның сипаттық белгілері. Тауарлы шаруашылық: пайда болу жағдайлары және тарихи үлгілері. Құн және баға түсініктері. Ақшаның пайда болуы және мәні. Ақша айналыс заңы.

Ұсынылатын әдебиет:

Экономикалық теория негіздері. Оқулық- Алматы, Санат 1998,

Экономикалық теория. Оқу құралы- Алматы, 1999,

Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе 2002,

Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов- М, 1993,

^ Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: ShT 1108

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші: Танирбергенова С.С., аға оқытушы; Оспанова Б.Ж..,аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

^ Курстың/пәннің мазмұны: Фонетика. Ағылшын тілінің алфавитімен, дыбыстарымен, буын турлерімен және негізі жұрнақтар мен қосымшалардың оқылуымен таныстыру. Орфография: тілдің дыбыстық-қаріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лекксикалық минимум, сонымен қатар мамандықтын профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексикалық дифференциациясы. Грамматика. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дадысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жанабаева К. «Basic English»

2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»

3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991.

4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2109

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Нарикбаев Ә, аға оқытушы; Қындыбаева Р.Р., аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;

Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;

Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек, әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)

Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық тарихы, Экономикалық теория

^ Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсы әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндерінің бірі ретінде жоғары білімді мамандар даярлауда үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытты алғышарттардың бірі болып құқықтық тәрбие, заңдық білімдерді нақтылау сияқты мәселелер қарастырылуда. Осыған байланысты аталмыш курс бағдарламасында демократиялық, құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының негізгі қағидалары, заң және оның түрлері сияқты ұғымдар тереңірек қарастырылады. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық. Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылуы негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республика-сының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері т.б.

Ұсынылатын әдебиет:

Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.

Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.

Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.

Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.

Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997ж,

Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.

Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.

Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004ж.

Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Алматы, «Жеті Жарғы» 2006 ж.


^ Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер - шағын топтарда жұмыс, презентация, пікір-талас, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану. Лекциялық курс құқық негіздерінің машықтарын игеру үшін іскерлік ойындар, ситуациялық семинарлар, практикалық тапсырмалар түрінде өтетін семинар сабақтардың негізі болып табылады.

Компьютер арқылы тапсырылатын тестілеу студенттерге өз білімдерін тексеруге мүмкіншілік береді және қосымша тренинг та болады.

Практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі және компьютерлік тестілер қазіргі құқықтық білім беру талаптарына сай келеді.


^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


^ Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу.

Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

^ Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы. Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар. Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.

3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.

4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

5. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.

6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.

7. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

8. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


^ Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 2111

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Оспанов Б. -аға оқытушы

Пәннің мақсаты: Студенттерде философияық білім негіздері, дүние кұрылымы, дүниедегі адамның ролі мен орны туралы түсініктер қалыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен дүниенің мәні мәселерін талдау. Адамның өзін-өзі тануында, ақпараттандыру мен жаћанданумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелерді талдаудағы философиялық білімнің ролін түсіну. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігінің мәнін ашу, тарихи оқиғаларды сыни көзқарас тұрғысынан талдау қабілетін жетілдіру.

Пререквизит: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану, Адам және қоғам.

^ Курстың мазмұны: Әлемдік және Отандық философия тарихы, әр алуан философиялық ілімдер. Философия мәдениет феномені ретінде, оның мәдени тарихы контексі. Болмыс философиясы, болмыс және бейболмыс мәселесі. Материя өмір сүру тәсілдері мен формалары. Сана және таным философиясы, таным методологиясы. Диалек
еще рефераты
Еще работы по разное