Реферат: Турлари таснифлагичи 2 редЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УМУМДАВЛАТ ТАСНИФЛАГИЧИ

--------------------------------------------------------------------------------------


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ

ТУРЛАРИ ТАСНИФЛАГИЧИ 2 ред.


КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ред.2


---------------------------------------------------------------------------------------

Жорий этиш санаси

КИРИШ

Иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи – иккинчи редакция (ИФУТ – 2) Ўзбекистон Республикаси таснифлаш ва кодлаш ягона тизимининг таркибий қисми хисобланади ва Ўзбекистон миллий таснифлагичларини тузиш услубиятига асосан ишлаб чиқилган. Ушбу Ўзбекистон иқтисодий фаолият турлари таснифи учун умумий негиз Европа хамжамиятининг иқтисодий фаолият турлари статистик таснифидир (КДЕС (NACE) 2 ред.).

ИФУТ -2 – Ўздавстандарт Агентлигининг 10.03.2004 йилдаги 05-06-сонли қарори билан жорий қилинган Ўзбекистон Республикаси иқтисодий фаолият турлари таснифлагичи ИФУТ – 1 нинг (O’zDT 005:2004) қайта кўриб чиқилган таҳрири ҳисобланади.


^ НОРМАТИВ ТАЯНИШЛАР

ИФУТ 2 ред.ни тайёрлашда қуйидаги меъёрий хужжатлардан фойдаланилган:

КДЕС 2 ред. – «Европа иқтисодий хамжамиятида иқтисодий фаолият турлари статистик таснифи» (NACE Rev.2 “Statistical classification of economic activities in the European Community” / Regulation N 1893/2006) дать английское название и ссылку на утверждающий нормативный акт).

O’zDSt 6.01.1:2007 "Ўзбекистон Республикаси техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни таснифлаш ва кодлашнинг ягона тизими. Асосий қоидалар".

O’zDSt 6.01.2:2007 "Ўзбекистон Республикаси техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотларни таснифлаш ва кодлашнинг ягона тизими. Таснифлагичларни ишлаб чиқиш ва юритиш тартиби".


^ ТАСНИФЛАГИЧНИНГ МАҚСАДИ

Иқтисодий фаолият турлари таснифлагичининг қайта кўриб чиқилган иккинчи редакцияси янги фаолият турларини, технологик ёки ташкилий ўзгаришлар натижасида аҳамияти ошган фаолият турларини кузатиш, шунингдек халқаро миқёсда қиёслаш мумкин бўлган статистик маълумотларни тайёрлаш ва тарқатиш мақсадида амалдаги ИФУТ 1 ред. ўрнига тайёрланган.

ИФУТ -2 иқтисодий фаолият бирликларини (алоҳида корхоналар ёки корхоналар гуруҳи) таснифлаш учун мўлжалланган бўлиб, иқтисодий статистика соҳасидаги статистик маълумотларни (ишлаб чиқариш, бандлик, миллий ҳисоблар) тайёрлашга асос бўлади ва қуйидагиларда фойдаланилади:

статистик бирликлар тақдим этган бирламчи статистикада, шунингдек статистик маълумотларни умумлаштириш жараёнида;

миллий хисобчилик тизими асосида макроиқтисодий ҳисоб-китобларни амалга оширишда;

халқаро статистик маълумотлар алмашинувида;

республика ва ҳудудий босқичларда иқтисодий-статистик таҳлилни амалга ошириш учун;

бошқарув органлари, вазирликлар ва муассасалар, илмий-текшириш муассасаларининг кундалик иқтисодий амалиётида.


^ ТАСНИФЛАШНИНГ ТУЗИЛИШ ПРИНЦИПЛАРИ

ИФУТ-2 фаолият турларининг жамини ишлаб чиқарилаётган товарлар ва хизматлар билан боғлиқ ҳолда бир турдаги гуруҳларга ажратади. Таснифнинг хар бир даражаси одатда ўзи учун хос бўлган товар ва хизматларни ишлаб чиқариш сифатида таърифланади, баъзи холларда ҳал қилувчи белги бўлиб ишлаб чиқариш жараёни ёки ишлатиладиган хом ашё ҳисобланади.

ИФУТ -2ни шакллантиришда статистик таснифларнинг асосий принципларига риоя қилинган:

кузатилаётган объектни атрофлича таърифлаш;

бир-бирини инкор этувчи тоифалар, яъни ҳар бир элементни таснифлагичнинг фақат бир тоифасига киритиш;

элементларни таснифнинг тоифаларига гуруҳлашнинг турли даражаларида изчиллик билан киритиш.

ИФУТ -2 да худди ИФУТ 1 ред.даги каби фаолият турларининг ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш сохаларига бўлиниши кўзда тутилмайди, мулк шакли, хуқуқий статусдаги фарқлар хисобга олинмайди, иқтисодий фаолиятнинг бозор ва нобозор турлари орасидаги фарқ белгиланмайди.

Тасниф иккита блокдан ташкил топади: ўхшатиш (идентификациялаш) ва номлаш. Ўхшатиш блоки беш поғонали иерархия тизими ва харфли-рақамли коддан фойдаланадиган кодлашнинг изчил тизимидан иборат. ИФУТ-2 таснифлагичи кодлари NACE 2 ред.даги кодлаш тизимини сақлаб қолиш учун иккинчи ва учинчи рақамлар ўртасида нуқтага, хамда миллий эҳтиёжларни акс эттириш мақсадида тўртинчи ва бешинчи рақамлар ўртасида нуқтага эга, бунда:

биринчи (юқори) даража харфий код билан белгиланган (секциялар);

иккинчи даража икки хонали рақамли код билан белгиланган (бўлимлар);

учинчи даража уч хонали рақамли код билан белгиланган (гуруҳлар);

тўртинчи даража тўрт хонали рақамли код билан белгиланган (синфлар);

бешинчи даража беш хонали рақамли код билан белгиланган (кичик синфлар).

Кодлар таркиби қуйидагича ифодаланиши мумкин:

^ ХХ. - бўлим

ХХ.Х - гуруҳ

ХХ.ХХ - синф

ХХ.ХХ.Х - кичик синф


Секцияларнинг ҳарфий кодлари бўлим (гуруҳ, синф)нинг рақамли кодларига боғланмаган. Бўлимлар кетма-кет кодлаштирилади, бунда ИФУТ-2 очиқ тизим ҳисоблангани, яъни унга турли ўзгартириш киритиш (гуруҳларни киритиш, чиқариб ташлаш ёки ўзгартириш) таснифлагич тузилмасига таъсир кўрсатмагани сабабли, худди халқаро таснифлагичдаги каби 04,34,40,44,48,54,57,67,76,83,89 бўлимлар кодларининг резерв рақамлари сақлаб қолинган.

Таснифнинг бирор бир даражаси пастроқ даражаларга бўлинмайдиган ҳолларда пастроқ даражага мос келадиган белги ўрнига «0» қўйилади. Қолдиқ гуруҳлар ёки синфлар, одатда, “9” рақами билан белгиланади.

Кузатилаётган бирликни ИФУТ-2нинг у ёки бу фаолият турига тўғри киритиш учун гуруҳларнинг мазмунини очиб берувчи ва/ёки таснифлагичнинг бошқа гуруҳларига ҳавола қилувчи тушунтиришлардан фойдаланиш лозим. Бунда юқори позициялар учун тушунтиришлар улар таркибига кирувчи барча гуруҳлар учун қўлланилади.

ИФУТ-2 ни халқаро таснифлагич билан уйғунлаштириш қуйидаги йўллар билан амалга оширилади:

КДЕС 2 ред. халқаро таснифлагичини унда қабул қилинган код ва холатлар номини ўзгартирмасдан тўғридан-тўғри қўллаш;

халқаро таснифлагичнинг код ва холатлари номини ва ундаги захира холатларни бузмасдан миллий иқтисодиётнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттирадиган қўшимчаларни 5-белги даражасида киритиш.


^ ИФУТ-2 ва КДЕС 2 ред. да кодлашнинг қиёсий структураси

КДЕС 2 ред.

ОКЭД-2

Секциялар
A-Q ҳарфлари
Секциялар

A-Q ҳарфлари

Бўлимлар
2-хонали рақамли кодлар (01-99)
Бўлимлар

2-хонали рақамли кодлар (01-99)
Гуруҳлар3-хонали рақамли кодлар (01.1-99.0)Гуруҳлар
3-хонали рақамли кодлар (01.1-99.0)
Синфлар4-хонали рақамли кодлар (01.11-99.00)Синфлар
4-хонали рақамли кодлар (01.11-99.00)


Кичик синфлар

5-хонали рақамли кодлар (01.110-99.000)


ИФУТ-2, ИФУТ 1 ред. таснифлагичлари ва Халқ хўжалиги тармоқлари таснифлагичи ХХТУТдан фойдаланиб иқтисодий фаолият турлари бўйича гурухлагувчи маълумотларни қиёслаш ўтиш калитлари ёрдамида амалга оширилади.

^ ТАСНИФЛАШНИ ҚЎЛЛАШ ҚОИДАЛАРИ

ИФУТ-2 да таснифлаш объектлари бўлиб бир ёки кўп ихтисосли фаолият кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектлар иқтисодий фаолиятининг барча турлари ҳисобланиши мумкин, шу билан бирга фаолиятнинг барча турларини тўғри таснифлашгина эмас, балки хар бир фаолият турининг тутган ўрнини ҳам белгилаш аҳамиятга эгадир.

Амалда битта бирлик иқтисодий фаолиятнинг бир неча турини бажаради, шунинг учун ёрдамчи хисобланмаган, яъни фақат шу бирлик фойдаланиши учун оралиқ товарлар ёки хизматлар билан таъминловчи, турлар иқтисодий фаолиятнинг асосий ва иккинчи даражали (иккиламчи) турларига бўлинади.

Агар иқтисодий бирликнинг қўшимча қиймат хажмида бирор фаолият турининг хиссаси кўпроқ бўлса, шу фаолият тури асосий хисобланади. Агар қўшимча қиймат хақида маълумотлар бўлмаса, қўшимча қиймат критерийси асосида олиниши мумкин бўлган таснифлашга имкони борича яқинлаштириш учун айланма, бандлар сони, иш хақи миқдори ва бошқалар каби критерийлардан фойдаланилади.

Агар амалга оширилаётган фаолият турларидан бирортаси 50% дан ошса, у автоматик тарзда асосий деб белгиланади. Бирорта ҳам фаолият тури 50% дан ошмаса, асосий фаолият турини аниқлаш учун таснифлашнинг юқоридан пастга принципи қўлланади, яъни 5 хонали код даражасидаги бирликнинг таснифи, тузилманинг юқорироқ даражасидаги таснифига мос келиши керак. Шундай қилиб, биринчи босқичда қўшимча қийматдаги улуши энг аҳамиятли бўлган секция аниқланади, бу секция ичида мос келувчи бўлим, шу бўлимдаги гуруҳ, синф ва кичик синф аниқланади.

^ Иқтисодий фаолиятнинг иккинчи даражали тури деганда шу бирликнинг учинчи томонларга бериш учун яроқли товар ёки хизматлар ишлаб чиқариш бўйича иқтисодий фаолиятнинг хар қандай бошқа тури кўзда тутилади.

Иқтисодий фаолиятнинг асосий ва иккинчи даражали турлари, одатда, бухгалтерлик хисоби, транспортировка қилиш, сақлаш, сотиб олиш, сотиш, товарлар сотилишини тезлаштириш, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш каби иқтисодий фаолиятнинг ёрдамчи турларидан бир қанчаси иштирокида амалга оширилади. Бирлик фаолиятининг ёрдамчи турлари фаолиятнинг асосий турини аниқлашда инкор қилинади.

^ Иқтисодий фаолиятнинг ёрдамчи тури қуйидаги шартларга жавоб бериши керак:

- фақат тегишли бирликка (бирликларга) хизмат кўрсатиш; яъни уни амалга ошириш натижасида ишлаб чиқарилган товарлар ва кўрсатилган хизматлар бозорда сотилиши мумкин эмас;

- дастлабки материаллар бирлик харажатларининг бир қисмини ташкил қилиши;

- хизмат кўрсатиши ёки, айрим холларда, бирликнинг сўнгги махсулоти таркибига кирмайдиган оралиқ товарлар ишлаб чиқариш;

- ўз тури ва хажмига кўра ўхшаш ишлаб чиқариш бирликлари фаолиятига мос бўлиши.

Агар асосли сабаб йўқ бўлса (бирлашиш, қайта ташкил қилиш, васийликка олиш ва х.к.), бирликларнинг асосий фаолият тури бир йилда бир мартадан ортиқ ўзгармайди. Шундай қилиб, мавсумий факторлар, ёки ишлаб чиқариш структурасини ўзгартириш хақидаги қарор сабабли йил давомидаги фаолиятнинг ўзгариши ҳисобга олинмайди, чунки тез-тез ўзгартириб туришлар натижасида қисқа муддатли (ойлик ва чораклик) ва узоқ муддатли статистик маълумотлар ўртасида номувофиқлик юзага келиши мумкин.


^ ТАСНИФЛАГИЧНИ ЮРИТИШ ТАРТИБИ

Таснифлагични юритиш таснифлагичнинг намунавий ва контроль нусхасини яратишни, улардаги маълумотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини таъминлаш мақсадида ўзгартиришлар киритиш, шунингдек фаолиятнинг янги турларини таснифлаш ва кодлашни кўзда тутади.

ИФУТ-2ни юритиш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

таснифлагичнинг намунавий нусхасини Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси юритади;

таснифлагичга, ундан фойдаланувчилар таклифларини ҳисобга олган ҳолда, киритиладиган ўзгартиришларни тайёрлашни Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси манфаатдор ташкилотлар билан келишган ҳолда амалга оширади;

таснифлагичга киритиладиган ўзгаришлар жорий этилиш тартиби ва муддати кўрсатилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан тасдиқланади ва Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасига топширилади;

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси таснифлагичнинг намунавий нусхасига ўзгаришларни киритишни амалга оширади ва тасдиқланган ўзгаришлар, уларни жорий этиш тартиби ва муддати хақида фойдаланувчиларни хабардор этади.


^ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ ТАСНИФЛАГИЧИ
(ИФУТ 2 ред.)
Гуруҳ

Синф

Кичик синф

НОМ

ИФУТ 1 ред.

ХХТУТ

А Секцияси
^ ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ

01


^ Деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда хизмат кўрсатиш

01.1Мавсумий экинлар етиштириш
01.11
Донли экинлар (шолидан ташқари), дуккаклилар ва мойли экинлар уруғини етиштириш01.111

Донли экинлар (шолидан ташқари) етиштириш

01111

21110


01.112

Дуккакли экинлар етиштириш

01121 01119

21110


01.113

Мойли экинлар ва уларнинг уруғини етиштириш

01113

2116001.12

01.120

Шоли етиштириш

01111

2111001.13
Сабзавотлар ва полиз экинлари, илдизмевали экинлар етиштириш01.131

Сабзавотлар етиштириш

01119 01121

21120 21130 21190


01.132

Полиз экинлари етиштириш

01119 01121

21190


01.133

Крахмал ва инулинга бой илдизмевали экинлар ва уларнинг уруғларини етиштириш

01119 01121

21120 21130 21190


01.139

Бошқа илдизмевали экинлар ва уларнинг уруғларини, қўзиқоринлар ва трюфелларни етиштириш

01121 01119

21120 21130 2119001.14

01.140

Шакарқамиш етиштириш

01119

2119001.15

01.150

Тамаки етиштириш

01119

2119001.16
Толали йигирилувчи экинларни етиштириш01.161

Пахта етиштириш

01112

21150


01.162

Зиғир етиштириш

01119

21190


01.169

Бошқа йигирилувчи (толали) экинларни етиштириш

01119

2119001.19
Бошқа мавсумий экинларни етиштириш01.191

Ем-хашак экинлари ва уларнинг уруғларини етиштириш

01114

21170


01.192

Гуллар ва уларнинг уруғларини етиштириш

01122

21190


01.199

Бошқа тоифаларга киритилмаган кўп йиллик бўлмаган экинларни етиштириш

01122

21190
01.2Кўп йиллик экинларни етиштириш
01.21

01.210

Узум етиштириш

01130

2114001.22

01.220

Тропик ва субтропик мевалар етиштириш

01130

2114001.23

01.230

Цитрус мевалар етиштириш

01130

2114001.24

01.240

Данакли ва пўчоқли уруғи бўлган мевалар етиштириш

01130

2114001.25

01.250

Мевали дарахтлар, буталар ва ёнғоқларнинг бошқа турларини етиштириш

01130 01122

21140 2119001.26

01.260

Мойли мевалар етиштириш

01130 01119

21140 2119001.27

01.270

Ичимлик ишлаб чиқариш учун экинлар етиштириш

01130

21140 2119001.28

01.280

Зираворлар, хушбўй, кучли наркотик ва фармацевтика экинларини етиштириш

01130 01119 01121

2119001.29

01.290

Бошқа кўп йиллик экинларни етиштириш

02011 01119

31100 21190
01.3Кўчатхона махсулотлари ишлаб чиқариш
01.30

01.300

Кўчатхона махсулотлари ишлаб чиқариш

01122

21190
01.4Чорвачилик
01.41

01.410

Йирик шохли қорамолларнинг сут берадиган зотларини кўпайтириш

01210

2121001.42

01.420

Йирик шохли қорамолларнинг бошқа зотларини ва буйволларни кўпайтириш

01210

2121001.43
Отлар ва бошқа туёқли зотларни кўпайтириш01.431

Отларни кўпайтириш

01224

21250


01.432

Эшаклар, хачирлар ва бошқа туёқли зотларни кўпайтириш

01225

2125001.44

01.440

Туялар ва туясимонларни кўпайтириш

01254

2125001.45
Қўйлар ва эчкиларни кўпайтириш01.451

Қоракўл зотли қўйларни кўпайтириш

01221

21230


01.452

Қоракўл зотлилардан ташқари қўйларни кўпайтириш

01222

21230


01.453

Эчкиларни кўпайтириш

01223

2123001.46

01.460

Чўчқалар ва чўчқа болаларини кўпайтириш

01230

2122001.47

01.470

Паррандачилик

01240

21241 21242 21243 2124401.49
Хайвонларнинг бошқа турларини кўпайтириш01.491

Ипак қуртини кўпайтириш

01251

21250


01.492

Асалариларни кўпайтириш

01252

21250


01.493

Қуёнлар ва бошқа мўйнали хайвонларни кўпайтириш

01253 01255

21250


01.499

Бошқа тоифаларга киритилмаган хайвонларни кўпайтириш

01259

21250
01.5Аралаш қишлоқ хўжалиги
01.50

01.500

Аралаш қишлоқ хўжалиги

01300

21110 21120 21150 21170 21210 21230 21241 21242 21243
01.6Қишлоқ хўжалик соҳасидаги ёрдамчи фаолият турлари
01.61
Қишлоқ хўжалик экинлари етиштириш соҳасидаги ёрдамчи фаолият турлари01.611

Қишлоқ хўжалик техникасини оператори ва техник ходими билан бериш

01413

22400


01.612

Ўсимликларни касаллик ва зараркунанда хашоратлардан, шунингдек кемирувчилардан ҳимоя қилиш

01412

22300 95610


01.613

Қишлоқ хўжалик суғориш ускуналарига хизмат кўрсатиш

01411

22100


01.619

Деҳқончилик соҳасида бошқа хизматлар кўрсатиш

01419

9561001.62

01.620

Хайвонларни кўпайтириш соҳасидаги ёрдамчи фаолият турлари

01420 92720

22300 9561001.63

01.630

Ҳосил йиғилгандан кейинги қишлоқ хўжалик фаолияти

01119 01130 01419

21150 21120 21130 21140 21190 9561001.64

01.640

Уруғларга ишлов бериш ва экишга тайёрлаш

01113 01114 01119 01121 01122 01130 01412 01419

21110 21120 21130 21160 21170 21190
01.7Овчилик ва ёввойи хайвонларни тутиш, бу соҳаларда хизмат кўрсатиш
01.70

01.700

Овчилик ва ёввойи хайвонларни тутиш, бу соҳаларда хизмат кўрсатиш

01500

31400

02


Ўрмончилик ва ёғоч тайёрлаш

02.1Ўрмончилик ва бошқа ўрмон хўжалиги фаолияти
02.10

02.100

Ўрмончилик ва бошқа ўрмон хўжалиги фаолияти

02011 01122

31100 21190
02.2Ёғоч тайёрлаш
02.20

02.200

Ёғоч тайёрлаш

02012

15100 31300
02.3Ёғочдан ташқари ўрмон маҳсулотларини йиғиш
02.30

02.300

Ёғочдан ташқари ўрмон маҳсулотларини йиғиш

02011 01121 01130

31100 21140 21190
02.4Ўрмончилик соҳасидаги техник хизматлар
02.40

02.400

Ўрмончилик соҳасидаги техник хизматлар

02020 74140

32000 31100

03


^ Балиқ овлаш ва аквакультура

03.1Балиқ овлаш
03.11

03.110

Денгизларда балиқ овлаш

05010

18300 22300 9562003.12

03.120

Чучук сувларда балиқ овлаш

05010

18300 22300 95620
03.2Аквакультура
03.21

03.210

Денгиз аквакультураси

05020

2130003.22

03.220

Чучук сув аквакультураси

05020 01259

21300 21250

В секцияси
^ ТОҒ-КОН САНОАТИ ВА ОЧИҚ КОНЛАРНИ ИШЛАШ

05


^ Кўмир ва лигнит қазиб олиш

05.1Тошкўмир қазиб олиш
05.10

05.100

Тошкўмир қазиб олиш

10100

11311 11312 11320 11330
05.2Лигнит қазиб олиш
05.20

05.200

Лигнит қазиб олиш

10200

11311 11312 11320 11330

06


Хом нефт ва табиий газ қазиб олиш

06.1Хом нефт қазиб олиш
06.10

06.100

Хом нефт қазиб олиш

11100

11210
06.2Табиий газ қазиб олиш
06.20

06.200

Табиий газ қазиб олиш

11100

11231

07


Металл рудаларини қазиб олиш

07.1Темир рудасини қазиб олиш
07.10

07.100

Темир рудасини қазиб олиш

13100

12111 12112
07.2Рангли металл рудаларини қазиб олиш
07.21

07.210

Уран ва торий рудаларини қазиб олиш

12000

1231107.29

07.290

Бошқа рангли металл рудаларини қазиб олиш

13200

12211 12221 12231 12241 12251 12260 12271 12281 12311 12411

08


Тоғ-кон саноати билан боғлиқ бошқа фаолият

08.1Очиқ тош, тупроқ ва қум конларини ишлаш
08.11

08.110

Қурилиш ва пардозлаш учун тош, оҳактош, гипс, бўр ва сланецлар қазиб олиш

14110 14120 14130

16211 1623108.12

08.120

Очиқ шағал ва қум конларини ишлаш, тупроқ ва каолин қазиб олиш

14210 14220

12120 16180 16161 16261
08.9Бошқа тоифаларга киритилмаган тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш билан боғлиқ фаолият
08.91

08.910

Кимё саноати ва ўғитлар ишлаб чиқариш учун минерал хом ашёлар қазиб олиш

14300

12211 1310108.92

08.920

Торф қазиб олиш

10300

11611 1161208.93

08.930

Туз қазиб олиш

14400

1816008.99

08.990

Бошқа тоифаларга киритилмаган тоғ-кон саноати билан боғлиқ фаолият

14500

12120 12413 16221 16250 16261 16511 1973109


^ Тоғ-кон саноати соҳасидаги техник хизматлар

09.1Нефт ва табиий газ қазиб олиш соҳасидаги техник хизматлар
09.10

09.100

Нефт ва табиий газ қазиб олиш соҳасидаги техник хизматлар

11200 11100

65000 11210 11231
09.9Тоғ-кон саноатининг бошқа соҳалари ва ёпиқ усулда қазишга техник ёрдам кўрсатиш
09.90

09.900

Тоғ-кон саноатининг бошқа соҳалари ва ёпиқ усулда қазишга техник ёрдам кўрсатиш

10100 10200 10300 12000 13100 13200 14110 14120 14130 14210 14220 14300 14400 14500

11312 11320 11330 11311 11611 11612 12311 12111 12112

C секцияси
^ ИШЛАБ ЧИҚАРАДИГАН САНОАТ

10


Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

10.1Гўштни қайта ишлаш ва консервалаш, гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш
10.11
Гўштни қайта ишлаш10.111

Қушхоналарда мол сўйиш, гўштга ишлов бериш ёки қадоқлаш

15110 15120

18211


10.112

Янги, совитилган ва музлатилган гўшт ишлаб чиқариш

15110 15120

18211


10.119

Гўштни қайта ишлаш бўйича бошқа фаолият

15110 15120

1821110.12

10.120

Уй паррандалари гўштини қайта ишлаш

15120

1821110.13
Гўштдан ва уй паррандалари гўштидан маҳсулотлар ишлаб чиқариш10.131

Тузланган, қуритилган ёки дудланган гўшт, парранда гўшти ва озуқавий субмаҳсулотлар ишлаб чиқариш

15131

18211


10.132

Колбаса маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15132

18211


10.139

Бошқа тоифаларга киритилмаган гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15139

18211
10.2Балиқ, қисқичбақасимонлар ва моллюскаларни қайта ишлаш ва консервалаш
10.20

10.200

Балиқ, қисқичбақасимонлар ва моллюскаларни қайта ишлаш ва консервалаш

15200

18300
10.3Мевалар ва сабзавотларни қайта ишлаш ва консервалаш
10.31

10.310

Картошкани қайта ишлаш ва консервалаш

15310

18151 1815210.32

10.320

Мева ва сабзавот шарбатларини ишлаб чиқариш

15320

18151 1815210.39

10.390

Мевалар ва сабзавотларни қайта ишлаш ва консервалашнинг бошқа турлари

15330 01419 51310

18151 18152 18191 95610 71124
10.4Ўсимлик ва хайвонлар ёғлари ва мойларини ишлаб чиқариш
10.41

10.410

Ўсимлик ва хайвонлар ёғлари ва мойларини ишлаб чиқариш

15410 15420 01130

18121 18300 21140 21190 2116010.42

10.420

Маргарин ва овқатга ишлатиладиган аралаш ёғлар ишлаб чиқариш

15430

18121
10.5Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш
10.51

10.510

Сутни қайта ишлаш ва пишлоқ ишлаб чиқариш

15510

18221 1822210.52

10.520

Музқаймоқ ишлаб чиқариш

15520

18221
10.6Тегирмончилик саноати маҳсулотлари, крахмал ва крахмалли маҳсулотлар ишлаб чиқариш
10.61

10.610

Тегирмон-ёрма саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15610

19211 19212 1819110.62

10.620

Крахмал ва крахмалли маҳсулотлар ишлаб чиқариш

15620

18149
10.7Нон ва хамирдан тайёрланган маҳсулотлар ишлаб чиқариш
10.71

10.710

Нон, хамирдан янги тайёрланган қандолат маҳсулотлари, торт ва пирожное ишлаб чиқариш

15810

1811310.72

10.720

Сухари ва печенье, хамирдан тайёрланган узоқ сақланадиган қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15820

1811410.73

10.730

Макарон маҳсулотлари ва шунга ўхшаш унли маҳсулотлар ишлаб чиқариш

15850

18115
10.8Бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш
10.81

10.810

Шакар ишлаб чиқариш

15830

1811110.82

10.820

Какао, шоколад ва и сершакар қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15840

1811410.83

10.830

Чой ва қаҳва ишлаб чиқариш

15860

18171 18172 1819110.84

10.840

Зиравор ва дориворлар ишлаб чиқариш

15870 14400

18121 18191 18192 1816010.85

10.850

Тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15131 15132 15133 15139 15200 15330 15810 15850

18211 18300 18152 18113 1811510.86

10.860

Болалар овқати ва парҳез озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15880

1819110.89

10.890

Бошқа тоифаларга киритилмаган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

15890 15139 15620 15810

18147 18191 18211 18149 18113
10.9Хайвонлар учун тайёр озуқа ишлаб чиқариш
10.91

10.910

Фермаларда боқиладиган хайвонлар учун тайёр озуқа ишлаб чиқариш

15710

19111 19122 1922010.92

10.920

Уй хайвонлари учун тайёр озуқа ишлаб чиқариш

15720

18191 19220

11


^ Ичимликлар ишлаб чиқариш

11.0Ичимликлар ишлаб чиқариш
11.01

11.010

Спиртли ичимликларни дистиллаш, тозалаш ва аралаштириш

15910 15920 51340

18142 18141 7112411.02

11.020

Узумдан вино ишлаб чиқариш

15930 01130 51340

18143 2114011.03

11.030

Сидр (олма виноси) ва бошқа мева винолари ишлаб чиқариш

15940

1814311.04

11.040

Бошқа дистилланмаган ферментланган (бижғитилган) ичимликлар ишлаб чиқариш

15950

1814311.05

11.050

Пиво ишлаб чиқариш

15960

1814411.06

11.060

Cолод (ундириб янчилган буғдой, арпа ва ш.к.) ишлаб чиқариш

15970

1814411.07

11.070

Спиртсиз ичимликлар ишлаб чиқариш; бутилкада минерал сувлар ва бошқа сувлар ишлаб чиқариш

15980

18145

12


^ Тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш

12.0Тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш
12.00

12.000

Тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш

16000

18181 18182

13


^ Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

13.1Тўқимачилик толаларини тайёрлаш ва йигириш
13.10
Тўқимачилик толаларини тайёрлаш ва йигириш13.101

Пахта толаларини тайёрлаш ва йигириш

17110

17111 17116


13.102

Жун толаларни тайёрлаш ва йигириш

17120 17130

17114 17121


13.103

Ипак толаларини тайёрлаш ва йигириш

17150

17115 17131


13.109

Бошқа толаларни тайёрлаш ва йигириш

17140 17160 17170

17113 17112 17117 17133
13.2Тўқувчилик саноати
13.20
Тўқувчилик саноати13.201

Ип газлама ишлаб чиқариш

17210

17116


13.202

Жун газлама ишлаб чиқариш

17220 17230

17121


13.203

Ипак газлама ишлаб чиқариш

17240

17131


13.209

Бошқа газламалар ишлаб чиқариш

17250 18300

17117 17133
13.3Тўқимачилик маҳсулотларини безаш
13.30

13.300

Тўқимачилик маҳсулотларини безаш

17300 52740

17131 17133 17122 17142 17153 17230 17363
13.9Бошқа тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш
13.91

13.910

Тўқилган ва трикотаж полотно ишлаб чиқариш

17600 18300

17151 17330 17361 1736213.92

13.920

Кийимдан ташқари тайёр тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

17400

17141 17142 17151 19790 17121 1721013.93

13.930

Гилам ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқариш

17510

17121 1712213.94

13.940

Арқон, канат, чилвир, боғичлар ишлаб чиқариш ва тўр тўқиш

17520

17133 1713413.95

13.950

Кийимдан ташқари нотўқима маҳсулотлар ишлаб чиқариш

17530

1713213.96

13.960

Бошқа техник ва саноат тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

17540

17116 17117 17141 17142 17161 1721013.99

13.990

Бошқа тоифаларга киритилмаган тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

17540 36630

17116 17117 17141 17142 17161 19790

14


^ Кийим ишлаб чиқариш

14.1Мўйнали кийимлардан ташқари кийимлар ишлаб чиқариш
14.11

14.110

Чармдан кийимлар ишлаб чиқариш

18100

17310 1732014.12

14.120

Коржомалар ишлаб чиқариш

18210

1721014.13

14.130

Бошқа устки кийимлар ишлаб чиқариш

18220

17210 1722014.14

14.140

Ички кийимлар ишлаб чиқариш

18230

17210 1722014.19

14.190

Бошқа кийимлар ва аксессуарлар ишлаб чиқариш

18240

17210 17220 17141 17142
14.2Мўйнали маҳсулотлар ишлаб чиқариш
14.20

14.200

Мўйнали маҳсулотлар ишлаб чиқариш

18300

17330 17361 17362
14.3Тўқилган ва трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқариш
14.31

14.310

Тўқилган ва трикотаж пайпоқ-носки маҳсулотлари ишлаб чиқариш

17710

17151 1715214.39

14.390

Бошқа тўқилган ва трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқариш

17720

17151 17152

15


^ Тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш

15.1Терини ошлаш ва ишлов бериш; чемоданлар ва шу каби буюмлар, эгар-жабдуқлар ишлаб чиқариш; мўйнага ишлов бериш ва бўяш
15.11

15.110

Терини ошлаш ва ишлов бериш; мўйнага ишлов бериш ва бўяш

еще рефераты
Еще работы по разное