Реферат: N 98 ( z0902-00 ) від 01. 12
ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 107 від 26.11.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 грудня 1999 р.

vd991126 vn107 за N 906/4199


Про затвердження Інструкції про організацію проведення

ревізій і перевірок органами державної

контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями

правоохоронних органів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ

N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )


Відповідно до Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та на виконання

вимог пункту 3.4 Інструкції про порядок проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121

( z0497-97 ), зі змінами і доповненнями, внесеними наказом

ГоловКРУ України від 04.10.99 N 88 ( z0762-99 ), Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про організацію проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні за зверненнями правоохоронних органів, що додається.

2. Управлінню справами ГоловКРУ України після державної

реєстрації цього наказу довести його до відома

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі до безумовного виконання.

3. Наказ ГоловКРУ України від 24.04.98 N 77 "Про затвердження

Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням

правоохоронних органів" скасувати.

4. Управлінню правової роботи ГоловКРУ в місячний термін з

дати набрання чинності наказу провести нараду-семінар з

працівниками юридичних підрозділів по роз'ясненню зазначеної

Інструкції.

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної

реєстрації.


Заступник Міністра фінансів,

начальник ГоловКРУ України М.М.Каленський


Затверджено

Наказ ГоловКРУ України

26.11.99 N 107


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 1999 р.

за N 906/4199


Інструкція

про організацію проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні за

зверненнями правоохоронних органів


1. Загальні положення


1.1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні

(далі - ДКРС) взаємодіють з правоохоронними органами з питань

здійснення фінансового контролю на засадах самостійності в

ухваленні рішень, незалежності в діях, невтручання у сферу

компетенції один одного.

Органи ДКРС проводять ревізії й перевірки за зверненнями

правоохоронних органів відповідно до статті 14 Закону України "Про

державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).

За зверненнями правоохоронних органів посадові особи органів

ДКРС відповідно до статті 14 даного Закону можуть також брати

участь у проведенні ревізій (перевірок) підприємств, установ і

організацій, що здійснюються іншими органами державного

фінансового контролю.

Під зверненнями правоохоронних органів у цій Інструкції

розуміються постанови слідчих або прокурорів, а також вимоги,

доручення чи прохання керівників органів прокуратури, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, підрозділів

податкової міліції органів державної податкової служби в Україні

та Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України. ( Абзац

четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )


1.2. Організація контрольно-ревізійної роботи за зверненнями

правоохоронних органів здійснюється на підставі Закону України

"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Указу

Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання

підприємницької діяльності" ( 817/98 ) і цієї Інструкції.

При проведенні ревізій (перевірок), що здійснюються за

зверненнями правоохоронних органів, працівники органів ДКРС

керуються Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України,

актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України, Інструкцією про порядок проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121

( z0497-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

24.10.97 за N 497/2301 (із змінами і доповненнями), іншими

нормативно-правовими актами України.


1.3. За зверненнями органів прокуратури, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової

міліції органів державної податкової служби в Україні,

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю при Президентові України органи ДКРС проводять ревізії

(перевірки) на підконтрольних підприємствах, в установах та

організаціях усіх форм власності, а також у суб'єктів

господарювання щодо використання позик та кредитів, гарантованих

коштами бюджетів, або цільового використання коштів державних

позабюджетних фондів.

Підконтрольними для органів ДКРС є центральні та місцеві

органи виконавчої влади (крім Адміністрації Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки

України), інші бюджетні установи й організації, казенні

підприємства незалежно від джерел фінансування, а також

підприємства та організації, їх об'єднання незалежно від форми

власності, організаційно-правових форм, відомчої належності та

підпорядкованості, які отримують (отримували в ревізійному

періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних цільових

фондів, інші державні кошти (в тому числі державних валютних

фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні суб'єктів

господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до

бюджетів. ( Абзац другий пункту 1.3 в редакції Наказу ГоловКРУ

N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

Ревізії (перевірки) суб'єктів підприємницької діяльності і

організацій, що не входять до складу підконтрольних органам ДКРС,

щодо дотримання ними законодавства з фінансових питань проводяться

органами ДКРС за постановою прокурора, слідчого про проведення

ревізії чи перевірки, винесеної в ході розслідування кримінальної

справи, а також за зверненням Координаційного комітету по боротьбі

з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

( Абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

1.4. Ревізія (перевірка) суб'єкта підприємницької діяльності,

установи чи організації за зверненням правоохоронного органу і в

порядку, визначеному цією Інструкцією, може проводитися в

будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому

суб'єкті ревізій і перевірок, за винятком випадків, коли зазначені

у зверненні правоохоронного органу питання за вказаний ревізійний

період уже перевірені за зверненням цього чи іншого

правоохоронного органу. У виняткових випадках рішення про

проведення ревізії (перевірки) з питань, що уже були перевірені за

зверненням правоохоронного органу, приймає керівник вищого органу

ДКРС.


1.5. Працівник органу ДКРС, який здійснює ревізію

(перевірку), виконує службове доручення й підпорядковується

безпосередньо керівнику органу ДКРС.

Ревізор одноосібно оцінює фінансово-господарські операції -

предмет наявності в них невиконання фінансово-правових норм і несе

визначену законодавством відповідальність за якість і повноту

виконання службового доручення. Керівник ревізійної групи в ході

ревізії (перевірки), крім того, приймає ревізійні матеріали від

ревізорів і несе відповідальність за повноту виконання її

програми, правильність посилань ревізорів на нормативно-правові

акти і достатність обгрунтування та документування виявлених ними

порушень.

Посадовим особам органів ДКРС слід мати на увазі, що ніхто з

представників правоохоронних органів не має права втручатися в

роботу ревізора (керівника ревізійної групи): зобов'язувати його

до здійснення тих чи інших контрольних заходів, впливати на оцінку

ним результатів ревізійних дій, вимагати від нього надання

інформації про результати ревізії (перевірки) у спосіб, що

суперечить вимогам цієї Інструкції.


2. Порядок призначення ревізії (перевірки)


2.1. Керівники органів ДКРС повинні взяти до уваги, що

правовими підставами для звернення правоохоронних органів до

органів ДКРС стосовно проведення ревізій та перевірок є:

2.1.1. Для органів прокуратури - частина третя статті 20

Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), яка дає право

прокурорам та їх заступникам "вимагати від керівників та

колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності

підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій

та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення

спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих

експертиз".

2.1.2. Для органів Міністерства внутрішніх справ:

частина друга пункту 24 статті 11 Закону України "Про

міліцію" ( 565-12 ), що дає право керівникам управлінь та

рай-, міськвідділів "вимагати від матеріально відповідальних і

службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та

пояснення по фактах порушення законодавства, проведення

документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій

виробничої та фінансово-господарської діяльності";

підпункт "в" пункту 2 статті 12 Закону України "Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

( 3341-12 ), що дає право керівникам спеціальних підрозділів по

боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ

"залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз

кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і

фінансових органів";

підпункт 5 пункту 5 Положення про Державну службу боротьби з

економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 05.07.93 N 510 ( 510-93-п ), що дає право

керівникам підрозділів Державної служби боротьби з економічною

злочинністю "вимагати обов'язкового проведення перевірок,

інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності

підприємств, установ і організацій".

2.1.3. Для підрозділів податкової міліції органів державної

податкової служби в Україні - стаття 22 Закону України "Про

державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), що надає

керівникам підрозділів податкової міліції права, визначені

частиною другою пункту 24 статті 11 Закону України "Про міліцію"

( 565-12 ).

2.1.4. Для органів Служби безпеки - підпункт "в" пункту 2

статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи

боротьби з організованою злочинністю", що дає право керівникам

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

Служби безпеки України "залучати до проведення перевірок, ревізій

та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій

контрольних і фінансових органів".

2.1.5. Для слідчого і прокурора в кримінальних справах, що

перебувають в їх провадженні, - стаття 66

Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), що дає їм

право "викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких

осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для

дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій,

посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати

проведення ревізій". ( Підпункт 2.1.5 із змінами, внесеними згідно

з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

2.1.6. Для Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України - підпункт "в"

пункту 1 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові

основи боротьби з організованою злочинністю" та частина 3 статті 4

Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення діяльності

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю" від 30.12.94 N 829/94 (із змінами і доповненнями), що

дають, зокрема, право Координаційному комітетові "доручати

відповідним державним органам або створюваним Координаційним

комітетом комісіям проведення перевірок додержання органами

виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями усіх

форм власності вимог чинного законодавства, фінансово-кредитної

дисципліни, сплати податків та внесення інших платежів до бюджету;

в разі виявлення фактів, що свідчать про вчинення правопорушень,

передавати матеріали до відповідних органів для вирішення питання

щодо відповідальності винних осіб".

2.1.7. Для інших спеціальних органів по боротьбі з

організованою злочинністю - підпункт "в" пункту 1 статті 18 Закону

України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю", що зобов'язує органи ДКРС "проводити у межах своєї

компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за

дотриманням законодавства України організаціями і громадянами" за

дорученнями цих органів.


2.2. Звернення правоохоронного органу як щодо проведення

ревізії (перевірки), так і стосовно участі в проведенні ревізії

(перевірки) має містити:

повну назву підприємства (установи, організації), його

місцезнаходження (адресу, вказану в установчих документах або

фактичну), дані про організаційно-правову форму;

коротку суть фінансових порушень;

конкретні питання стосовно дотримання законодавства з

фінансових питань, на які необхідно дати відповідь;

період, за який слід перевірити діяльність підприємства,

установи чи організації з визначених питань.

Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає наведеним

вище вимогам цього пункту, підлягає поверненню йому для уточнення.

Для прийняття керівником органу ДКРС рішення щодо проведення

ревізії (перевірки) доцільно також, щоб звернення правоохоронного

органу містило такі дані:

про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів, коштів

державних валютних фондів, використання державного чи комунального

майна або наявність пільг як коштів, що одержані з бюджету;

( Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

у яких матеріально відповідальних осіб обов'язково потрібно

провести інвентаризації та на яких підприємствах, в установах і

організаціях - зустрічні перевірки і з яких питань (з обов'язковим

зазначенням місцезнаходження об'єктів зустрічних перевірок);

про підрозділ правоохоронного органу, номер телефону і

прізвище його працівника, з яким слід підтримувати зв'язок для

вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу.

У випадку перебування матеріально відповідальної чи посадової

особи, проти якої порушено кримінальну справу, під арештом, а

також при вилученні бухгалтерських документів ініціатором ревізії

(перевірки) про це зазначається у зверненні правоохоронного

органу.

2.3. Звернення правоохоронних органів щодо проведення

органами ДКРС ревізій (перевірок) або виділення посадових осіб для

участі в проведенні ревізій (перевірок) розглядаються начальниками

Головного контрольно-ревізійного управління України,

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі (або їх заступниками, на яких

цей обов'язок покладено відповідними наказами) чи начальниками

контрольно-ревізійних відділів у районах і містах; у результаті

приймається одне з таких рішень:

звернення правоохоронного органу прийнято до виконання,

згідно з ним організовується і проводиться позапланова ревізія

(перевірка);

звернення правоохоронного органу прийнято до виконання,

згідно з ним позапланово виділяються посадові особи для участі в

проведенні ревізії (перевірки);

звернення правоохоронного органу стосовно проведення ревізії

(перевірки) прийнято до виконання в плановому порядку;

у проведенні ревізії (перевірки) чи виділенні посадових осіб

для участі в проведенні ревізії (перевірки) відмовлено.

2.4. Позапланові ревізії та перевірки за зверненнями

правоохоронних органів проводяться при наявності хоча б однієї з

таких обставин:

надання прокурором, слідчим постанови на проведення ревізії

(перевірки), винесеної в ході розслідування кримінальної справи;

( Абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

надання письмових відомостей (актів відомчих перевірок,

протоколів зборів трудового колективу, заяв і скарг посадових осіб

чи інших працівників суб'єкта господарювання, первинних

бухгалтерських документів тощо) про зловживання чи значні

фінансові порушення на підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в

установі, організації;

надання письмових відомостей про фінансові порушення на

підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в установі чи

організації, за умов проведення їх реорганізації (ліквідації);

надання письмових відомостей про порушення чинного

законодавства в ході приватизації майна, що на час ревізії

(перевірки) перебуває у віданні підконтрольного органу ДКРС

підприємства, установи, організації;

надання письмових відомостей про нецільове використання позик

та кредитів, гарантованих бюджетом, термін повернення яких

об'єктом контролю порушено.

2.5. Звернення правоохоронних органів щодо проведення органом

ДКРС ревізій (перевірок) на підприємствах, в установах,

організаціях, які не містять визначених пунктом 2.4 даної

Інструкції підстав, приймаються до виконання у плановому порядку,

про що в термін не пізніше 10 робочих днів з дня їх надходження в

орган ДКРС письмово інформується їх ініціатор. Ревізії (перевірки)

за такими письмовими зверненнями включаються в плани роботи органу

ДКРС в порядку черговості їх надходження та в залежності від

визначеної правоохоронними органами важливості справи і

виконуються у строки, узгоджені з останніми.

2.6. Посадові особи органів ДКРС направляються за зверненнями

правоохоронних органів для участі в проведенні ревізій

(перевірок), що проводяться іншими органами державного фінансового

контролю, при наявності хоча б однієї з таких обставин:

проведення органом державного фінансового контролю, якому за

чинним законодавством надано відповідні повноваження, ревізії за

постановою прокурора, слідчого на підприємстві, в установі,

організації незалежно від форми власності; ( Абзац другий пункту

2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 98

( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

наявність вимоги правоохоронного органу про виділення

спеціалістів для участі в проведенні ревізії (перевірки) на


підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в установі, організації,

що вже здійснюється іншим державним органом, наділеним

відповідними повноваженнями.

2.7. Звернення правоохоронних органів, що стосуються

проведення ревізій (перевірок) у межах повноважень і компетенції

органів ДКРС та оформлені відповідно до вимог зазначеної

Інструкції, є обов'язковими для виконання в плановому чи

позаплановому порядку.

2.8. На звернення правоохоронних органів щодо проведення

ревізії (перевірки) на підприємствах, в установах чи організаціях,

що не є підконтрольними органам ДКРС, при відсутності постанов про

порушення кримінальних справ або за умов неодержання ними в

ревізійному періоді позик та кредитів, гарантованих коштами

бюджетів, державних позабюджетних фондів, а також на звернення з

питань, що не належать до компетенції органів ДКРС, ініціатору

ревізії (перевірки) в термін не пізніше 10 робочих днів дається

обгрунтувана відповідь про неможливість проведення за даних

обставин ревізій чи перевірок на зазначених об'єктах органами

ДКРС.

2.9. При призначенні ревізії (перевірки) керівником

контрольно-ревізійного органу визначається персональний склад

ревізорів та призначається керівник ревізійної групи, який складає

програму ревізії (перевірки) відповідно до компетенції органу ДКРС

і питань, поставлених у зверненні, та узгоджує її з правоохоронним

органом, за ініціативою якого проводиться ревізія чи перевірка

(бажано, щоб керівник правоохоронного підрозділу проставив на

програмі напис "Погоджено", дату, підпис, посаду і своє прізвище).

При потребі приймається спільне з правоохоронним органом рішення

про залучення спеціалістів інших контрольних органів, фахівців

відповідних галузей (товарознавців, технологів, будівельників,

спеціалістів з питань ціноутворення тощо), про призначення

спеціальних лабораторних аналізів.

У листі, яким орган ДКРС інформує правоохоронний орган про

прийняття його звернення до позапланового виконання, вказується

керівник ревізійної групи (ревізор), його телефон та орієнтовний

термін виконання.

2.10. Органи ДКРС не приймають до виконання звернення

правоохоронних органів щодо:

визначення доцільності нормативно-правових актів органів

державної влади та місцевого самоврядування, якщо такі акти

прийнято в межах повноважень останніх;

визначення доцільності складення господарських договорів;

перевірки стану розрахунків між суб'єктами підприємницької

діяльності, спірні питання стосовно яких вирішуються в

претензійно-позовному порядку (за винятком випадків, коли такі

питання поставлені постановою ініціатора ревізії чи перевірки);

проведення економічних і інших експертиз;

інших питань, які не входять до компетенції органів ДКРС.

2.11. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності, на якому

потрібно провести ревізію (перевірку), зареєстрований і

розташований на приватній квартирі, то така ревізія (перевірка)

може проводитись у приміщенні суб'єкта підприємницької діяльності

лише в присутності працівників правоохоронного органу або в

приміщенні правоохоронного органу за належно вилученими

ініціатором ревізії (перевірки) первинними бухгалтерськими

документами і регістрами.

У разі проведення ревізії (перевірки) за вилученими

правоохоронним органом оригіналами документів, якщо за вказаною

ініціатором ревізії (перевірки) адресою об'єкт контролю відсутній,

присутність посадових осіб об'єкта контролю для давання пояснень

та підписання акта ревізії (перевірки) забезпечує правоохоронний

орган.

2.12. Ревізійні дії за вилученими у підприємства, установи чи

організації оригіналами документів та підписання акта (проміжного

акта) ревізії (перевірки) проводяться у місці, узгодженому з

правоохоронним органом, що вилучив документи. ( Інструкцію

доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 )

від 01.12.2000 )


3. Організація і проведення ревізій (перевірок)


3.1. Ревізії (перевірки) за зверненнями правоохоронних

органів, підписаними їх керівниками, заступниками керівників чи

начальниками спеціальних підрозділів, проводяться органами ДКРС,

як правило, у строк до 30 робочих днів з дати початку ревізії

(перевірки). Дата початку ревізії (перевірки) зазначається

керівником органу ДКРС у посвідченні щодо її проведення. У

виняткових випадках, при особливій складності, а також при

великому переліку об'єктів, де необхідно провести зустрічні

перевірки, цей строк може бути продовжений керівником органу ДКРС

на термін, узгоджений з правоохоронним органом, за ініціативою

якого проводиться ревізія (перевірка). При відсутності згоди

ініціатора ревізії (перевірки) на її продовження за умов

ненадходження матеріалів зустрічних перевірок або виявлення в ході

ревізії (перевірки) відсутності частини документів бухгалтерського

обліку результати ревізії (перевірки) оформляються проміжним актом

і невідкладно передаються до правоохоронного органу.

3.2. Внесені правоохоронними органами в ході ревізії

(перевірки) додаткові питання приймаються ревізором до виконання

лише за рішенням керівника органу ДКРС.

3.3. Керівнику ревізійної групи (ревізору) слід мати на

увазі, що працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти

посадовим особам органів ДКРС у виконанні їх обов'язків. У разі

недопущення працівників органів ДКРС на територію підприємства,

установи чи організації, відмови у наданні документів для ревізії

(перевірки) та будь-якої іншої протиправної дії органи

прокуратури, МВС, СБУ чи податкової міліції на прохання ревізорів

зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої

протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії (перевірки),

охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та

матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для

притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

3.4. Якщо на початку або в ході проведення ревізії

(перевірки) буде встановлено, що на підприємстві, в установі,

організації відсутній належний бухгалтерський облік (відсутні

первинні документи, облікові регістри і звіти), що унеможливлює її

проведення, ревізор перевіряє, чи повідомлено про це письмово

керівником об'єкта контролю правоохоронний орган, чи створено за

наказом керівника об'єкта контролю комісію для складання переліку

відсутніх документів та розслідування причин їх зникнення або

знищення, чи оформлено актом результати роботи комісії та чи

надіслано копію акта у 10-денний термін органу, у сфері управління

якого перебуває об'єкт контролю, податковим та фінансовим органам.

Зазначені контрольні дії ревізор оформляє проміжним актом, який

невідкладно надсилається контрольно-ревізійним підрозділом

ініціатору ревізії (перевірки). Водночас контрольно-ревізійним

підрозділом письмово повідомляється ініціатор ревізії (перевірки)

та керівництво об'єкта контролю про необхідність поновлення

бухгалтерського обліку і обсяги цієї роботи. Після зазначеного

письмового інформування керівництвом контрольно-ревізійного

підрозділу може бути прийнято рішення про призупинення такої

ревізії (перевірки). Питання поновлення бухгалтерського обліку на

об'єкті, який перевіряється, вирішує відповідний правоохоронний

орган. Працівники органів ДКРС не залучаються до поновлення

бухгалтерського обліку. Після поновлення бухгалтерського обліку в

обсягах, що визначаються чинним законодавством, за повідомленням

правоохоронного органу або керівництва об'єкта контролю ревізія

(перевірка) продовжується.

3.5. Ревізія (перевірка) проводиться за оригіналами або

належним чином оформленими копіями первинних бухгалтерських

документів, даними обліку і звітності, документами розпорядчого

характеру та іншими документами, які відповідають вимогам наказу

Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 ( z0168-95 ) "Про

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку і

звітності".

При виявленні недостач коштів, матеріальних цінностей та

інших порушень з ознаками зловживань за умов, коли збереження

підтверджувальних документів на об'єкті, який перевіряється, не

гарантується, а також у випадках виявлення фіктивних документів,

підробок і фальсифікацій ревізори вилучають оригінали необхідних

документів на строк до закінчення ревізії (перевірки). У справах

підприємства, установи, організації залишається акт вилучення та

копії або реєстр вилучених документів, завірені підписами ревізора

і головного бухгалтера чи іншої відповідальної особи об'єкта, що

ревізується. Копії зазначених документів робляться за рахунок

об'єкта контролю. Про вилучення в період ревізії (перевірки)

оригіналів необхідних документів керівником контрольно-ревізійного

підрозділу невідкладно письмово повідомляється ініціатор ревізії

(перевірки), який вирішує питання щодо забезпечення їх збереження,

а після завершення ревізії (перевірки) - потреби в приєднанні їх

до справи. Якщо правоохоронним органом до часу завершення ревізії

(перевірки) не буде прийнято рішення про виїмку документів у

органу ДКРС, то останній не пізніше наступного дня після

підписання акта ревізії або перевірки має повернути ці документи

керівництву об'єкта контролю під розписку з переліком повернених

документів. Виїмка правоохоронним органом в органу ДКРС вилучених

останнім в об'єкта контролю документів оформляється протоколом із

зазначенням в ньому всіх тих даних, що містяться в акті вилучення.

3.6. У ході ревізії (перевірки) працівники органів ДКРС

здійснюють контрольні дії, керуючись при цьому Інструкцією про

порядок проведення ревізій і перевірок органами державної

контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженою наказом

ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 ) та зареєстрованої

в Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301 (із змінами

і доповненнями).

3.7. У разі потреби ревізори інформують правоохоронні органи

про доцільність проведення контрольних обмірів, контрольних

запусків сировини у виробництво, призначення лабораторних

аналізів, що потребують спеціальних знань. Проведення зазначених

робіт, при неможливості забезпечити їх оперативне виконання силами

органу ДКРС, організовує правоохоронний орган - ініціатор ревізії

(перевірки). Матеріали роботи залучених спеціалістів подаються в

письмовій формі до органу ДКРС, який проводить ревізію

(перевірку).

3.8. Результати контрольних обмірів, контрольних запусків

сировини у виробництво, лабораторних аналізів за належно

оформленими спеціалістами і підписаними керівництвом об'єкта

контролю довідками стисло викладаються в основному акті.

3.9. При потребі перевірки стану збереження коштів і

товарно-матеріальних цінностей та здійснення розрахунків

проводяться інвентаризації.

Керівник ревізійної групи забезпечує раптовість проведення

інвентаризації та присутність при цьому відповідних посадових і

матеріально відповідальних осіб. Ініціатор ревізії (перевірки) при

потребі забезпечує залучення до інвентаризацій вузькогалузевих

спеціалістів (експертів, мистецтвознавців тощо).

У разі відсутності керівника, матеріально відповідальних

осіб, що унеможливлює проведення інвентаризації за наказом

керівництва об'єкта контролю, організацію проведення

інвентаризації із залученням незалежних спеціалістів забезпечує

ініціатор ревізії (перевірки).

3.10. За фактами виявлених порушень та недостач готівки і

товарно-матеріальних цінностей, а також в інших випадках, коли є

потреба, ревізор запрошує письмові пояснення від посадових та

матеріально відповідальних осіб об'єкта, який ревізується

(перевіряється). Пояснення, конкретні й вичерпні по суті

поставлених питань, запрошуються на ім'я керівника органу ДКРС,

яким призначена ревізія (перевірка), з обов'язковим позначенням

дати. З огляду на ці вимоги рекомендується вручати особам, від

яких запрошуються пояснення, питання в письмовій формі. Копії

переліків цих питань нарівні з одержаними поясненнями слід

долучати до матеріалів ревізійної справи.

3.11. Якщо в період проведення ревізії (перевірки) посадова

(матеріально відповідальна) особа не з'явилася на запрошення

ревізора, відмовилася від надання письмового пояснення або не дала

вичерпних відповідей на поставлені питання, ревізор письмово

інформує про це відповідний правоохоронний орган для реагування у

відповідності з чинним законодавством.

3.12. При встановленні фактів недостач, знищення або умисного

псування товарно-матеріальних цінностей розмір збитків

визначається згідно з чинними законами або іншими

нормативно-правовими актами.

3.13. При виявленні фактів використання коштів і

товарно-матеріальних цінностей не за призначенням їх відшкодування

і поновлення, а також усунення інших порушень фінансової

дисципліни проводиться згідно з чинним законодавством.

3.14. Якщо в ході ревізії (перевірки) встановлені випадки

недостач, знищення, псування товарно-матеріальних цінностей, які

були виявлені до початку її проведення при інвентаризаціях силами

працівників самого підприємства, установи, організації чи іншими

контрольними органами, то ревізором обов'язково перевіряється

правильність визначення й відображення в бухгалтерському обліку

розміру збитків у відповідності до чинного законодавства; у

випадках його порушення визначається і відображається в акті

ревізії (перевірки) різниця в оцінці майна, що підлягає

відшкодуванню.

3.15. У період проведення ревізії (перевірки) представники

правоохоронного органу - ініціатора ревізії (перевірки), при

потребі, сприяють одержанню в установленому порядку ревізором від

Національного банку України та його установ, комерційних банків та

інших кредитних установ потрібних відомостей, копій документів,

довідок про банківські операції й залишки коштів на рахунках

об'єктів, що ревізуються (перевіряються).

3.16. Для встановлення достовірності здійснених

фінансово-господарських операцій на об'єкті, який ревізується

(перевіряється), правильності їх відображення в його

бухгалтерському обліку ревізори при необхідності за сприяння

правоохоронного органу отримують документальні підтвердження цим

операціям на інших підприємствах, в установах чи організаціях. Для

цього на об'єкти, які мали правовідносини з об'єктом контролю,

направляються або письмові запити про надання довідок, копій

документів про операції та розрахунки з підприємством, установою,

організацією, що ревізується або перевіряється, або на такі

об'єкти для ознайомлення з відповідними оригіналами документів,

одержання їх копій чи пояснень за п
еще рефераты
Еще работы по разное