Реферат: Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет кафедра " Фінансів" курсова роботаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра " Фінансів"


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

"Фінанси підприємства "

на тему:

" Розробка бюджету фінансування інвестиційних витрат Обухівського рай ДУ"


Київ 2007


РЕФЕРАТ


Дана курсова робота містить 4 таблиці, 13 формул.

Метою курсової роботи – є розробка бюджету фінансування інвестиційних витрат.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі – є Обухівське районне дорожнє управління.

Курсова робота виконана на 31 сторінці і складається з чотирьох розділів.

В першому розділі було проведено фінансовий аналіз звітності, а саме визначено показники фінансової звітності і розраховано ці показники для Обухівського районного дорожнього управління.

Другий розділ містить планування внутрішніх джерел фінансування: планування амортизаційних відрахувань, планування нерозподіленого прибутку.

В третьому розділі було сплановано зовнішні джерела фінансування і складено прогнозний баланс.

В четвертому розділі складено бюджет фінансування капітальних інвестицій.


Зміст


Вступ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5


Фінансовий аналіз звітності:

1.1 Показники фінансової звітності_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7

1.2 Розрахунок показників фінансового аналізу звітності Обухівського рай ДУ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

2. Планування внутрішніх джерел фінансування:

2.1 Планування амортизаційних відрахувань _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

2.2 Планування нерозподіленого прибутку _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

3.Планування зовнішніх джерел фінансування

3.1 Планування зовнішніх джерел фінансування_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

3.2 Складання прогнозного балансу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

4. Складання бюджету фінансування капітальних інвестицій _ _ _ _ _23


Висновок_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26


Список використаної літератури_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28


Додатки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29


ВСТУП

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених ділових рішень.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

забезпеченості зобов’язань підприємства;

визначення сум дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства, інших рішень.


Обухівське райДУ обслуговує 223км автомобільних доріг, з яких 8,3км – магістральні, 32,6км – регіональні, 88,1км – сільські. На шляхах району знаходяться 20 мостів та шляхопроводів та 2063 пм залізобетонних труб.

За 2005 рік управління виконало роботи власними силами на суму 3985,3 тис.грн. Для Служби автомобільних доріг – основного замовника – виконання склало 3586,2 тис грн., в т.ч. об'єкти комунальної власності – 925,1 тис грн.

Значна увага приділяється виконанню заходів з безпекки дорожнього руху: встановлюються та замінюються дорожні знаки,виконуються та поновлюються розмітки доріг власними силами та силами субпідрядних організацій, здійснюється ямковиі ремонт дорожнього покриття,постійно проводиться ремонт та фарбування засобів безпеки дорожнього руху, організовується зимове утримання мережі шляхів доріг тощо.

Випущено 6246,7 тис.т асфальтобетону на суму 841,3 тис.грн. на власному асфальтобетонному заводі.

Середньоспискова чисельність працюючих складає 60 чол.,виробіток на 1 працюючого складає приблизно 54864 грн.

Середня заробітна плата 1 прцівника – 839 грн.

Автотракторний парк складає 42 од., з яких – дорожньо-будівельна техніка – 18 од.,автомобілі та автобуси – 16 од. Болюче питання з наявностю автомобілей МДК – їх лише 3, автогрейдерів – 2, автомобілі КРАЗИ підтримуються лише постійними ремонтами, майже вся техніка застаріла. Найновіша з усієї наявної техніки – ЗІЛ МДК – 1998 року, з того часу райДУ техніки ніякої не отримувало.^ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ
Показники фінансового аналізу звітності


Важливим фактором, який впливає на ефективність діяльності підприємства, є стан виробничого потенціалу. Оцінити його можна за допомогою наступної групи показників:

1.Показники зносу і придатності основних засобів та нематеріальних активів:


kзн= З / ПВк.п, (1.1) kпр = 1- kз(1.2)


де З – знос основних засобів;

ПВ – первісна вартість основних засобів.

Якщо kзн > 0,4 , то у підприємства з'являється потреба в оновленні своїх основних засобів.

2.Показники поточної платоспроможності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:


kа.л. = ГК / ПЗ (1.3)


де ГК – грошові кошти;

ПЗ – поточні зобов'язання.

Даний показник показує, яку частку поточного боргу підприємство може погасити негайно за рахунок власних грошових коштів (норма 20%).

Коефіцієнт критичної ліквідності:


Kк.л. = (ГК + ПФІ + ВО + ДЗ) / ПЗ (1.4)


де ПФІ – поточні фінансові інвестиції;

ВО – векселі одержанні;

ДЗ – дебіторська заборгованість.

Даний показник визначає частку поточних зобов'язань, які підприємство спроможне погасити протягом періоду , що дорівнює тривалості обороту дебіторської заборгованості за товари, роботу чи послуги. Він повинен наближатись 1.

Коефієнт поточної ліквідності:


kп.л. = Об.акт. / ПЗ (1.5)


де Об.акт. – оборотні активи.

Даний показник визначає спроможність підприємства погасити поточні зобов'язання протягом періоду, що дорівнює обороту оборотних активів. Він повинен наближатись 1,5.

3.Коефіцієнти перспективної платоспроможності.

Перспективна платоспроможність визначає фінансову стійкість підприємства, тобто незалежність його від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт покриття необоротних активів власними коштами:


Δ1 =ВК – А (1.6)


де ВК – власний капітал;

А – активи.

Коефіцієнт покриття запасів власними коштами:


Δ2 = Δ1 – Запаси (1.7)


де Запаси – виробничі запаси.

Коефіцієнт автономії:


kа = ВК / ВБ (1.8)


де ВБ – валюта баланса.

Даний показник характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і визначає частку активів, які покриваються власними джерелами. Він повинен наближатись 0,5.

Коефіцієнт заборгованості:


k­з = ЗК / ВК (1.9)


де ЗК - зобов'язання кредиторскі.

Даний показник вказує на запас стійкості перспективної платоспроможності і характеризується співвідношенням запозиченого та власного капіталів.

4. Коефіцієнти рентабельності: (рентабельність доходу від основної діяльності підприємства)


Rод = ( ЧД – В ) / В (1.10)


де ЧД – чистий дохід;

В – витрати.


Розрахунок показників фінансового аналізу звітності Обухівського рай ДУ


kзн = 216 / 2058 = 0,10

kпр = 1 – 0,10 = 0,90

В даній організації основні засоби перебувають:

kа.л. = 5 / 640 = 0,01

Так як на рахунку організації знаходиться невелика сума грошових коштів, то це значить, що рай ДУ здатне негайно погасити невелику частку поточних заборгованосте, і ця частка становить 0,01 ( 1%).

kк.л. = ( 5 + 39 ) / 640 = 0,07

Частка поточних заборгованостей, яку організація спроможна погасити протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту дебіторської заборгованості, становить 0,07 ( 7% ).

kп.л. = 771 / 640 = 1,20

Частка поточних заборгованостей, яку організація спроможна погасити протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту оборотних активів, становить 1,20 ( 120% ).

Δ1 = 1973 – 1842 = 131

Враховуючи те, що ВК > А , то можна зазначити , частина необоротних активів куплені за власні кошти.

Δ2 = 131 – ( 554 + 169) = - 592

В даний період своєї діяльності організація не спроможна покрити запаси власними коштами.

kа = 1973 / 2613 = 0,76

Ступінь незалежності рай ДУ від зовнішніх джерел фінансування становить 76%.

k­з = 640 / 1973 = 0,32

На кожну 1грн. власних засобів організації припадає 0,32 грн. запозичених коштів.

Rод = ( 4095,2 – 3826,7 – 61,6 ) / (3826,7 + 61,6 ) = 0,05

Показник ефективності даної організації досить незначний і становить лише 5 %.

Враховуючи те, що Rод = 0,05, kп.л. = 1,20, k­з = 0,32,можна зробить висновок, що даній організації необхідно збільшити доходи.


Додаткові вихідні дані:

1. Приріст чистого доходу від надання послуг становить 21%

2. Обсяг капітальних інвестицій становить 22%

3. Строк корисного використання нових засобів становить 10 років

4. Річна ставка відсотків за банківськими кредитами становить:

Короткостроковий – 15,8%

Довгостроковий – 21.7%

Визначимо обсяг капітальних інвестицій:

Залишкова вартість основних засобів становить 1842 тис.грн.

Капітальні інвестиції на перше півріччя планованого року становить:

1842 * 0,22 = 405,24 тис.грн.^ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ


2.1. Планування амортизаційних відрахувань


За основними фондами на Обухівськову рай ДУ амортизація нараховується прямолінійним методом. При такому методі за основними фондами, які вже діяли на підприємстві у звітному році, планова сума амортизаційних відрахувань дорівнює фактичній її сумі у звітному році.

Для Обухівського рай ДУ вона становить 199,2 тис.грн.

Отже, на перше півріччя планового року амортизаційні відрахування становлять:

199,2 / 2 = 99,60 тис.грн.

У другому півріччі до такої суми додається амортизаційні відрахування за введенні в дію основні фонди. Річна норма амортизацій розраховується так:


Nр = 1 / n = 1 / 10*2 = 0,05 (2.1)


Тоді для нових основних засобів сума амортизаційних відрахувань за новими фондами у другому півріччі становить:

405,24 * 0,05 = 20,26 тис.грн.

а за всією сукупністю основні фонди:

99,6 + 20,26 = 119,86 тис.грн.


^ 2.2 Планування нерозподіленого прибутку


Спочатку визначається чистий прибуток від звичайної діяльності підприємства за допомогою прогнозного звіту про фінансовий результат. Порядок формування планового звіту діяльності Обухівського рай ДУ наведено в таблиці 2.1. Він складається на підставі даних додатку 2.

Таблиця 2.1.

Плановий звіт про фінансовий результат

Стаття

1 півріччя

2 півріччя

Чистий дохід від надання послуг

4095,2/2=2047,6

2047,6*1,21=2477,6


Собівартість наданих послуг


3826,7/2=1913,35

1913,35+20,26=

1933,61

Валовий прибуток

134,25

543,99

Адміністративні витрати

61,6/2=30,8

30,8

Інші операційні витрати

17,7/2=8,85

8,85

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Прибуток94,6504,34

Фінансові витрати

17,0/2=8,5

8,5

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток86,1495,84

Податок на прибутокФінансовий результат від звичайної діяльності:

Прибуток86,1

495,84

Чистий прибуток

86,1

495,84


Окрім амортизаційних відрахувань і нерозподіленого прибутку підприємство має додаткові внутрішні джерела. Так, якщо збільшуються обсяги надання послуг, то зростає потреба у виробничих запасах. А отже, кредиторська заборгованість за надані послуги збільшується, оскільки підприємство купує оборотні ресурси в більших обсягах.

Якщо ж скорочується собівартість, то потреба в оборотних ресурсах зменшується, і звільняються кошти, які раніше використовувалися для фінансування більших за обсягом запасів. Щоб врахувати ці додаткові джерела , складається прогнозний баланс.

Необхідно врахувати, що за 1 варіантом прогнозного балансу на кінець року I півріччя з'являється нова стаття – Капітальні інвестиції, в розмірі 405,24 тис.грн. Знос основних фондів на кінець півріччя збільшується на суму амортизаційних відрахувань за I півріччя на 100,1 тис.грн. Зріс також нерозподілений прибуток. Він складає 64,58 тис.грн. Підприємство також здійснило відрахування до резервного капіталу у розмірі 25% (86,1*0,25 = 21,52).

Таблиця 2.2

^ Баланс на 30 квітня, в тис.грн.


Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року I півріччя

1 варіант

2 варіант

1

2

3

4

5

1.^ Необоротні активи

Незавершене будівництво


020
405,24

405,24

Основні засоби:

Залишкова вартість


030


1842

1741,9

1741,9

Первісна вартість

031

2058

2058

2058

Знос

032

216

216+100,1=316,1

316,1

Усього за розділом 1

080

1842

2147,14

2147,14Продовження таблиця 2.2

1

2

3

4

5

^ Оборотні активи

Запаси :

Виробничі запаси

100

554

554

554

Незавершене виробництво

120

169

169

169

Дебіторська заборгованість за надані послуги:

чиста реалізаційна вартість160393939

первісна вартість

161

39

39

39

Грошові кошти

В національній валюті


230


5


5


5

Інші оборотні активи

250

4

4

4

Усього за розділом 2

260

771

771

771

Баланс

280

2613

2918,14

2918,14

Пасив

^ 1.Власний капітал

Статутний капітал

300

1973

1973

1973

Додатковий вкладений капітал

320200,13

Резервний капітал

340
21,52

21,52

Нерозподілений прибуток

350
64,58

64,58

Усього за розділом 1

380

1973

2059,1

2259,23

^ 3.Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

44016,41

Усього за розділом 3

48016,41

4.Поточні зобов’язання


Продовження таблиця 2.2

1

2

3

4

5

Короткострокові кредити банків


5002,5

Кредиторська заборгованість за надані послуги


530


525


525


525

Поточні зобов'язання за розрахунками:

З бюджетом550888

Зі страхування

570

20

20

20

З оплати праці

580

38

38

38

Із внутрішніх розрахунків

600

41

41

41

Інші поточні зобов'язання

610

8

8

8

Усього за розділом 4

620

640

640

642,5

Баланс

640

2613

2699,1

2918,14


Після таких змін сума активів підприємства становитиме 2918,14 тис.грн., а сума пасивів – 2699,1 тис.грн., тобто має місце дефіцит джерел фінансування:

2918,14− 2699,1 = 219,04 тис.грн.

Для його покриття необхідні зовнішні джерела фінансування.


^ 3. ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ


3.1 Планування зовнішніх джерел фінансування

Зовнішніми є залучені і запозичені джерела фінансування. Запозичені кошти є дешевшими за залучені, тому що у кредиторів ризик неповернення запозичених коштів є меншим, ніж у інвесторів, акціонерів. Тому спочатку оцінюється можливість запозичених коштів як більш дешевий, але в таких обсягах, які забезпечать прийнятний для підприємства ризик втрати платоспроможності.

Серед запозичених джерел фінансування дешевшим є короткострокові кредити, тому для покриття дефіциту коштів, у першу чергу, визначають можливий обсяг запозичених короткострокових кредитів, його обмежує коефіцієнт поточної ліквідності.

Для Обухівськову рай ДУ планове значення становить 1,20, а оборотних активів – 771 тис.грн. Таким значенням показників відповідають поточні зобов’язання в обсязі:

ПЗ = 771 / 1.20 = 642,5

Тоді за 2 варіантом прогнозного балансу можна передбачити короткострокові кредити у сумі :

642,5 – 640 = 2,5 тис.грн.

При цьому дефіцит джерел фінансування активів скоротився:

219,04 – 2,5 = 216,54 тис.грн.

Тепер визначаєм можливості забезпечення довгострокових кредитів. Вони обмежуються коефіцієнтом заборгованості. За плановим його значенням та обсягом власних джерел фінансування для 1 варіанту можна віднайти обсяг запозичених джерел, для 2 варіанту обсяг довгострокових кредитів.

На Обухівському рай ДУ заплановане забезпечення становить 0,32, а обсяг власних джерел фінансування: ^ ВК = 2059,1 тис.грн. Тоді загальна сума запозичених джерел фінансування за 2 варіантом прогнозованого балансу становить:

З
еще рефераты
Еще работы по разное