Реферат: Іслам і буддизм Національні релігії

Іслам


Ісламодна з світовихрелігій. Назва«іслам» переводитьсяз арабськогояк покірний.Іслам ще називаютьмусульманствомабо магометанством.Іслам винику західнійАравії на початкуVІІст. в умовахформуваннятам класовоїдержави якрелігія, якасприяла об’єднаннюнародів західноїАравії підвладою централізованоїдержави. Остаточноіслам склавсяу ХІ-ХІІ ст. якофіційна релігіяі ідеологіяфеодальногосуспільства.Іслам розповсюдженийв країнах Близькогоі СередньогоСходу (Турції, Сирії, Йорданії,Іракі, Єгипті,Ірані, Афганістані, Пакистані таінших). Вінрозповсюдженийу Середній Азії(Казахстані, Азейбарджані), а також у африканськихкраїнах Марокко, Алжир, Туніс, Лівія. Немалоприбічниківісламу і в Росії.Він розповсюдженийв Татарстані, Башкірстані.На Українііслам розповсюдженийв Криму середтатарськогонаселення.

Віровченняісламу викладеноу Корані таСуні. Коранвважаєтьсясвященноюкнигою. Змістйого нібитостав відомимлюдям від пророкаМухамеда якодкровенняАллаха. Коранмає 114 розділів(сур), зведенихв одну канонізованукнигу. Суна тежвважаєтьсясвященноюкнигою і уявляєсобою доповненнядо Корану. Вонаскладаєтьсяз переказівпро життя пророкаМухамеда. Наоснові Корануі Суни складеноШаріат — мусульманськеправо, що регламентуєвсі сторонижиття мусульман.

Догматикаісламу будуєтьсяна визнаннієдиного богаАллаха і пророкаМухамеда (Магомета)- його посланником.Вважається, що Аллах — творецьвсесвіту, земліі неба всіхформ життя. Вінуправляє світомособисто. Нічогона світі невідбуваєтьсябез волі Аллаха.Аллах визначаєі долю кожноїлюдини. Занеслухнянствоі невіру Аллахна свій розсудчи при житті, чи після смертісуворо караєлюдину. За думкамиі поведінкоюлюдини, вважаютьмусульмани, слідять спеціальнопоставленіангели.

Мусульмани, як і християни, вірять в існуваннябезсмертноїлюдської душі.Вона покидаєтіло людиниу момент смертіі попадає впотойбічнийсвіт. Душі терпеливихі покірнихпопадають врай, де їх чекаєвічне блаженство, а душі нечестивихв ад, де вонибудуть горітиу вічному полум’ї.Таким чиному свідомостімусульманстворюєтьсясистема позитивнихі негативнихстимулів слідуватизаповідямКорану.

Первиннимз обов’язківмусульманинає шануванняАллаха. У культіісламу великемісце займаєщоденна п’ятиразовамолитва (намаз).Ритуал намазудуже складнийі втомлюючий.Він вимагаєдотриманнябагатьох правил.Будь-яке, хайнезначне порушенняцих правил ведедо недійсностінамазу. Змістнамазу складуютьслова, якіпрославляютьАллаха, формули, які виражаютьпоклонінняйому, прославленняйого ім’я.

Подібнодо того, як усіправославніпроходять обрядхрещення, всіправовірнімусульманипіддаютьсяобряду сунат- обрізаннюкрайньої плоті.Це робитьсяу немовлячомувіці. Великезначення вісламі додаєтьсячитанню Корану.Якщо мусульманинсам не можейого читати, це роблять длянього інші запевну платню

Для мусульманинаобов’язковаблагодійність, тобто подачамилостиніжебракам, накористь мечетейі особистодуховним особам.Це робитьсяна прямій вказівкиКорану де сказано:«Вам не досягтиблагочестя, поки не будитеробити жертвуванняз того, що любите».Мусульманивважають, щомилостинязвільняє відгріха і сприяєдосягненнювічного блаженства.

Хадж тобтопаломництвов Мекку і Мединув ісламі невважаєтьсяобов’язковимобрядом. Алекожний правовірнийповинен прагнутивідвідати цімісця, де відбуваласядіяльністьпророка Мухамеда.Роблячи хадж, правовірніпрагнуть попастиу священнийхрам в Меккіі вклонитисячорному каменю, який в правленийу срібний обручі вмурованийу північністіну храму.Хаджії, тобтолюди, які здійснилихадж, користуютьсядуже великоюшаною.

В ісламірозповсюдженийтакож культмазарів. До нихвідносять різнідавні споруди, могильні пагорби, цвинтарі, дерева, каміння тощо.Мазаром вклоняються, вони оточуютьсясвященнимилегендами, міфами.

Складовоючастиноюмусульманськогокульту є багаточисельнісвята. Щотижневомусульманисвяткуютьп’ятницю. Вонавважаєтьсяу мусульманськихкраїнах днемвідпочинкуі відвіданнямечетей. В арабськихкраїнах п’ятницявважаєтьсявихідним днем, подібно до тогояк у православнихнеділя, або уєвреїв субота.Найважливішимисвятами у мусульманвважаютьсяУраза-байрам, свято закінченняпоста, Курбан-байрам- свято жертвопринесення, Мавлюд святов честь народженняпророка Мухамедаі інші. СвятуУраза-байрампередує місячнийпост. Згіднойому правовірніможуть вживатиїжу лише вночі.

Головнимитечіями в ісламіявляютьсясунизм і шиїзм.Різниця міжними проявляєтьсяпо відношеннюдо Суни. Більшістьмусульман — суніти. Вонивизнають сунуповністю. Шиїти, які проживаютьголовним чиномв Ірані, Іракуі Йемені, визнаютьсуну лише частково.

Ісламвідіграє великуроль у арабськомусвіті і міжнароднихвідношеннях.Він є державноюрелігією 28 країн.Понад 40 країнвважають себемусульманськимиі входять доскладу організаціїісламськоїконференції.


Буддизм


Буддизмпоряд з християнствомі ісламом єсвітовою релігією.Тобто він звертаєтьсядо людей усіхнаціональностейі рас. Буддизмвиник у СтародавнійІндії у середині1-го тисячоліттядо н.е. Засновникомбуддизму вважаєтьсяГаутама, якийнібито першимдосяг станунірвани і ставБуддою. Священнакнига буддизмувідома підназвою «Трипітака».

Буддизмвизнає основоювсього існуючогонепізнанне, а безлике духовненачало, якомудається назваБудда в собі.Світ який мибачимо, є лишепроява цьогобезликогоначала. Бачимийнами світ існуєлише у виглядінескінченногоруху вічнихі незміннихпсихофізіологічнихелементів — дхарм, різноманітнікомбінаціїяких створюютьвсе багатствоявищ природи.

Крімбаченого намисвіту існує, вважають буддисти, ще два: небеснийсвіт, населенийбогами і світабсолютноїпорожнечі, вякому перебуваєБудда.

Буддистськийпантеон складаєтьсяз величезноїкількості богіві бодісотв.Очолює пантеонБудда Шанк’яМуні. Йомупідкорюютьсягрядущий Будда– Май трені, Будда Амутабу– голова раюі інші буддибодісотви.

Життялюдини, згіднобуддизму, єлише ланцюгомперероджень, характер якихвизначаєтьсязаконом карми, тобто відплатиза вчинки відпопередніхперероджень.Яке буде перевтіленнялюдини післяїї смерті, чибуде вона вмайбутньомуперетворенніздоровою, щасливою, багатою тощозалежить відїї моральногоповодження.Мета життя — звільненнявід перевтіленьі досягненнянірвани — стануабсолютногоспокою, коливідсутні всібажання, прагнення, пристрастіі пов’язаніз ними страждання.Але для більшостілюдей досягненнянірвани в одномуперевтіленнінеможливо. Їхдуші змушеніпісля кожногоперевтіленнязнову перевтілюватися.І щоб ланцюгперевтіленьбув шляхомпідняття донірвани, людинау своєму життіповинна керуватисячотирма благороднимиістинами:

Життя є страждання;

Причиною страждань є бажання;

Звільнитися від страждань можна лише, подавивши в собі бажання, пристрасті;

Щоб подавити в собі бажання і звільнитися від страждань, людина повинна додержуватися моральних принципів «благородного срединого восьмирічного шляху», який складається з праведних поглядів, прагнень, речей, поведінки, життя, зусиль, споглядання, роздумів. Головними моральними принципами повинні бути любов до всього живого і ахінса, тобто утримання від заподіяння болю і зла будь-яким живим істотам.

Ціосновнідогмати буддизмурізними школамитлумачатьсяпо-різному.Найбільш поширениминапрямкамибуддизму з’являютьсямахаяна, хіпаяна, ламанізм. Цінапрямки буддизмувідрізняютьсяобрядністюі внутрішнімустроєм монастирів.

Основоюбуддистськоїцеркви з’являютьсямонастирі. Вмонахи приймаютьсятільки чоловіки.Богослужінняв буддистськиххрамах здійснюєтьсялише однимиламами, безприсутностімирян і заключаютьсяу читанні хоромканонічнихтекстів.

Формикульту в буддизмінадзвичайнорізноманітні.Деякі буддистикожної весниздійснюютьдзул-хурал — покаяння запогане поводженняз домашньоюхудобою. Джереломцього обрядує ахінса і уявленняпро те що в кожнійдомашній хубодіможе житиперевтіленийпомерлий родич.Буддисти здійснюютьобряд найдан-хурал, який полягаєв шануваннінайдані (відлюдники, які возведенів ранг богів).Усі буддистимають домашнійалтарь з зображеннямбогів. Вонишанують різніталісмани.Буддисти молятьсябодісатвам- божествам, які начебтомають здібністьвтілюватисяу людину приїї народженніі сприяти їйв досягненнівищого щастя- нірвани. Коженбуддистськиймонастир прагнеобзавестисьвласним бодіставою, щоб привернутиувагу віруючих.Опріч молитвбуддисти заучуютьі повторюютьбагато заклинань.Молитви і заклинанняможуть маханізуватися.Їх текст закладаєтьсяу циліндри — так звані хурде.Вони можутьбути різнихрозмірів іприводитисяу рух різнимизасобами, пальцямилюдини, вітром, зусиллямибагатьох людей, якщо це великіхурде. Вважаєтьсящо одне обертанняхурде рівносильнопрочитаннюусіх молитв, що містятьсяв ньому.

Буддизмрозповсюдженийголовним чиномв Азії. Він відіграєзначні рольв житті Китаю, Японії, особливоКамбоджі, В’єтнамуі інших країн.


Національнірелігії


Національнимиє релігії, якіне вийшли замежі якоїсьетнічної спільностіі розповсюдженів межах якогосьодного регіону.До них відносятьіудаїзм, індуїзмта інші.

Іудаїзм- релігія, якарозповсюдженасеред населенняєврейськогопоходження.Він склавсянаприкінці2-го – на початку1-го тисячоліттядо н.е. Джереломвіровченняіудаїзму єСтарий Заповітперша частинаБіблії і Талмуд, який уявляєсобою збірникомдогматичнихрелігійно-етичнихі правовихзаконоположеньіудаїзму. Характернимдля іудаїзмує віра в єдиногобога Яхве. Вінуявляєтьсятворцем неба, землі, всьогоіснуючого. Вінже управляєсвітом. Іудеївірять у приходмесії (небесногоспасителя), який відновитьнезалежнеєврейськецарство.

Іудаїстськийкульт міститьв собі величезнукількістьритуальнихприписів іохоплює майжевесь побутвіруючих.

Середнаселення Індіїдуже розповсюдженийкомплекс релігійнихвірувань, щоскладають однуз найпоширенішихрелігій світу- індуїзм.

Він склавсяв перші сторіччянової ери наоснові ведичноїрелігії ібрахманізму.Ідейними джереламиіндуїзму єстароіндійськісвященні тексти- веди, брахмани, упанішади, пурани, «ЗаконМану», «Махабхарата»,«Рамаяна» тощо.Релігійно-філософськуоснову індуїзмустановлятьідея дхарми, тобто безликоїдуховної сили, яка впорядковуєвсесвіт, а такожвизначає нормирелігійногоі світовогожиття. Індуїсти, як і буддисти, вірять в Санжари: вічний круговоротжиття як перевтіленнядуш. Вони вірятьу карму, тобтоу відплату приперевтіленнідуш за добріі погані вчинки.Як і буддисти, вони вважаютьодним з головнихморальнийпринцип ахінсу, тобто незавданняшкоди усьомуживому. Індуїстивірять в мокші- звільненнядуш від круговоротуі перевтіленняі злиття збожественнимабсолютом.

Мокшідосягаєтьсяза допомогоюйога. Вона вчить, що найвищогоблаженствалюдина можедосягти повнимзвільненнямсвоєї свідомостівід впливузовнішньогосвіту і досягненнямособливогопсихічногостану — «самадхи»(зосередження).В стані «самадхи»згасають усібажання, мисленнязосереджуєтьсяна якийсь внутрішнійточці, порушуєтьсязв’язок іззовнішнімсвітом. В станісамадхи начебтоз’являєтьсяздатністьінтуїтивногобачення істини.

Йогарозробиласистему вправдосягненняморально-етичної, фізичної іпізнавальноїсамодисципліни, у якій важливемісце посідаютьутримання віднасильстванад всім живим, забезпеченнянайдоцільнішогоположення тіла, регулюваннядихання (виконаннясистем заходів, що обмежуютьприродній ритмдихання), зосередженнядумки лише наокремому об’єктіпри певномувиключенніпочуттів таінші.

Йога далаопис ряду цікавихз науковогопогляду психічнихявищ. Вона сталапредметомдослідженьмедицини, спортивноїмедицини зокрема.Йогічна технікасамообмеженняі медитаціївикористовуєтьсязараз у багатьохнових культахдавньоіндійськогопоходження, у кришнаїтіві інших.

Індуїзмрелігія політеїстична.Поряд з головнимибогами Брахма, Вішну, Шивашануєтьсяпантеон іншихбогів. Основнимитечіями в індуїзміє вішнуїзм, який визнаєголовним богомВішну і шиваїзм, який визнаєголовним богом- Шиву.

Середперсів, що мешкаютьв Індії, а такожсеред гебрівв Ірані розповсюдженоюрелігією єзороастризм.Назва цієїрелігії походитьвід імені їїзасновникапророка Зороастро( іранськеЗаратуштра).Священноюкнигою зороастризмує Авеста. В основізороастризмулежить ідеяборотьби двохначал: доброго, світлого уособленогов образі богаАгура-Мазди(Ормузд), і злого, темного, щоуособлюєтьсяв образі богаАнгра-Майнью(Аріман). Зороастризмпропагуює ідеїкінця світу, загробноївідплати заземне життя, про останнійсуд божий, воскресінняз мертвих, народженняспасителя таінші. Ці ідеїмали великийвплив на формуванняхристиянстваі ісламу.

У Китаїпоряд з буддизмомрозповсюдженнітакі національнірелігії, якдаосизм іконфуціанство.Національноюрелігією Японіїє синтоїзм.Поряд з цимиі іншими достатньорозвинутимирелігіями уряді регіонівАзії, Африки, ПівденноїАмерики, народівпівночі доцього часуіснують родоплеміннірелігії у формітотемізму, фетишизму, культу предківтощо.


Література


Чекер Р.О. Релігія – основа буття. Навчальний посібник.- К. 2008.

Титаренко О.С. Основи філософії і філософських знань. – К. 2007.

Бабичев Р.К. Релігієзнавство. К. – 2006.

Хомич К.С. Основи релігійних знань. К. 2008.

еще рефераты
Еще работы по религии