Реферат: Роль менеджменту в суспільстві

Державна податкова адміністрація України.

Академія державної податкової служби України

Реферат

З предмету: «Менеджмент»

на тему:

Роль менеджменту в суспільстві

Виконала:

Студентка групи ФБ-313

Мельникова А.Г.

Перевіри ла:

Новицька О.В.

м.Ірпінь 2000

Зворотний зв'язок між менеджментом і су­спільством полягає в тому, що управлінська діяльність підвищує продуктивність суспіль­ства в цілому. Менеджмент при цьому виконує три такі функції: економічну, соціальну й міжна­родну (зовнішньоекономічну). Звичайно, передусім менеджмент пов'язаний із пошуком і утриманням організацією своєї ринкової ніші. Крім цього, реа­лізація менеджменту виявляється у маркетинговій діяльності організації, бізнесовому чи політично­му маркетингу.

У чому полягаєекономічна функція менедж­менту?

По-перше, в підвищенні ефективності виробниц­тва, передусім продуктивності праці. Аналізуючи діяльність фірми, слід враховувати, що прибуток — не причина існування підприємства, а резуль­тат здійснення функцій (маркетинг, інновації, про­дуктивність) персоналом, об'єднаним завдяки ме­неджменту в єдину систему. Менеджмент забезпечує вільне продуктивне спілкування персоналу на підприємстві як по вертикалі (зверху вниз і знизу вверх), так і по горизонталі (між різними підрозді­лами і працівниками). Це спілкування виходить за межі кабінетів вищого керівництва і дає мож­ливість використати потенціал колективного інте­лекту й енергії.

По-друге, менеджмент дає змогу уникнути фінансових потрясінь в умовах ринку. Річ у тім, що в умовах ринкової конкуренції важливо не стільки одержати прибуток, скільки створити умо­ви, необхідні для подальшого успішного функціо­нування підприємств.

Та або інша операція менеджменту має прино­сити такий прибуток, який дав би можливість аку­мулювати досить коштів, що створюють реальні передумови для подолання можливих труднощів у майбутньому, успішно елімінувати вплив ризикових ситуацій.

Соціальна функція означає, що менеджмент знижує рівень соціальної напруженості на підпри­ємстві і в суспільстві. Річ у тім, що управлінська діяльність, виходячи з ідей наукового менеджмен­ту, сформульованих Ф. Тейлором ще наприкінці XIX ст. і розвинених його послідовниками, покликана всіляко пом'якшувати, а в ідеалі — усунути конфлікти між менеджерами і робітниками. І це багато в чому вдається на провідних зарубіжних фірмах завдяки поширенню акцій серед робітників, застосуванню системи «довічного найму» та ін. Конкурентоспроможність фірми, в якій немає внутрішніх конфліктів, а до того ж чітко розподі­лені функції між підрозділами, є дуже високою. Звичайно, зниження рівня конфліктності в органі­заціях, підвищення рівня доходів їхніх працівників сприяють зниженню конфліктності і в суспільстві, хоч і не можна усунути їх зовсім, оскільки існує безліч позаекономічних причин. Однак кожен, хто бував у розвинених країнах, добре знає, що при­стойні особисті законні доходи дають можливість переважній більшості населення мати відповідні за комфортом умови життя, планувати свій роз­виток, картеру, брати участь у різноманітних фор­мах ділового та політичного життя тощо.

Слід особливо наголосити, що провідні бізнес­мени та політичні лідери справляють сильний со­ціальний вплив на суспільство і як особистості. І якщо ці особистості гідні своєї держави і завдань, що стоять перед суспільством, то це прискорює його розвиток, посилює згуртованість його членів. Можна згадати роль Франсуа Міттерана на посту прези­дента Франції, Гельмута Коля на посту канцлера Німеччини. У США високо цінують громадську діяльність Лі Якокки на посту президента корпо­рації «Крайслер». Він не тільки став ініціатором піднесення конкурентоспроможності американ­ського автомобілебудування, а й створив комітет для відновлення Статуї Свободи у Нью-Йорку.

Міжнародна (зовнішньоекономічна) функція пов'язана зі зміцненням позиції організації та дер­жави у міжнародному середовищі. Річ у тім, що дедалі більша роль у завоюванні позицій на світо­вому ринку відводиться «управлінській експансії», тобто посиленню впливу на третій світ через підго­товку кадрів і розроблення проектів. Сьогодні фак­тично сформувався ринок менеджменту — ринок управлінських дій, проектів, кадрів, який активно впливає на товарний ринок, ринок капіталів, цінних паперів та ін.

Провідна роль тут належить США, де в 1964 році було створено спеціальну організацію — Кор­пус міжнародної управлінської допомоги. Це — найбільший у світі центр управлінського досвіду, ресурси якого енергійно просуваються на ринки всіх країн. У роботі Корпусу беруть участь 8,5 тис. американських спеціалістів і консультантів з управ­ління; фінансування його діяльності здійснюють 200 великих компаній США, ряд добродійних фондів і федеральний уряд. Щороку Корпус реа­лізує близько 700 проектів для більш як 60 країн, у ЗО з яких він має свої постійні представництва. В ефективній діяльності такого представництва в Асуані (Єгипет), а також у високій ефективності розробленої Корпусом структури управління Асу­анською гідроелектростанцією на Нілі одному з авторів цієї книги довелося, наприклад, переко­натися ще десять років тому під час перебування в Єгипті.

Роль міжнародної функції менеджменту на­шим підприємствам слід враховувати під час ви­ходу на світові ринки. Передусім треба зважати на ту обставину, що чимало керівників зарубіж­них фірм-конкурентів спираються на багатий досвід американського менеджменту.

еще рефераты
Еще работы по социологии