Реферат: Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1011 клас

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

10 – 11 класи

Пояснювальна записка

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Структура навчального процесу з фізичної культури

Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 10-11 класах учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання.

За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли рік вивчення модуля не відповідає класу навчання (наприклад у 10-класі вивчається модуль баскетбол, третій рік вивчення), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

Оцінювання навчальних досягнень

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Інваріантна складова.

10 клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в старшому шкільному віці.

Характеристика фізичної підготовленості. Методики її визначення.

Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

Вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії (відповідно до обраного профілю чи омріяної професії)

Паралімпійський рух на сучасному етапі

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у старшому шкільному віці; паралімпійський рух на сучасному етапі; обсяг, інтенсивність навантаження, тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості

володіє методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує: комплекси фізичних вправ виконання яких забезпечує успішну самореалізації у майбутній професії

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загальнорозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; вправи на координацію рухів, рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та навпаки, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки

--PAGE_BREAK--

«в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах.


--PAGE_BREAK--

демонструє вірний вибір моменту і місця для організації групових взаємодій гравців різних амплуа; активну участь в організації нападу і захисту у варіантах позиційного нападу і швидкого прорва.

--PAGE_BREAK--

Дотримується правил безпеки життєдіяльності.

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--


7 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Теоретичні відомості

Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Гандбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість гандболіста. Суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Матеріально-технічне забезпечення змагань. Правила першої допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про функціональні можливості організму.

Учень, учениця:

аналізує місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості

характеризує гандбол у сучасному олімпійському русі

називає та пояснює чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців.

дотримується методики самостійних занять.


Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні вправи для розвитку рухових якостей та навчання техніки рухових дій.

Біг з прискоренням (ривки) до 10м. з подальшим відходом назад, подолання перешкод стрибком з подальшою імітацією кидка. Вправи з набивним м’ячем. Комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети.

в и к о н у є спеціальні вправи для розвитку рухових якостей;

біг з прискоренням, вправи з набивним м’ячем. Комбіновані вправи, рухливі ігри та естафети.


Техніко-тактична підготовка

Різні способи пересувань, падіння, ведення м’яча. Блокування, вибивання та перехват м’яча. Передача та ловіння м’яча в парах з активним опором суперника. Передача м’яча в стрибку між гравцями. Кидки м’яча у ворота в стрибку з пасивним опором суперника. Кидок з ходу, кидок збоку, кидок з падінням.

Колективні дії у нападі проти організованого захисту застосовуючи систему «3-3» та «4-2». Колективні дії у захисті. Система захисту «5-1» та «4-2» персональна опіка. Узгодження дій при зонному захисті. Гра воротаря: ловіння, відбивання та гасіння м’яча. Навчальна та двостороння гра.

виконує різноманітні способи пересувань по майданчику, ведення, відбивання та перехват м’яча. Кидок з ходу, кидок збоку, кидок з падінням.


застосовує передачу м’яча з активним опором суперника, передачу в стрибку між гравцями


здійснює узгоджені дії у нападі проти організованого захисту.

Систему захисту «5-1» та «4-2», персональну опіку,

ловіння, гасіння та відбивання м’яча знаходячись на позиції воротаря.

Бере участь у навчальній та двосторонній грі.


Орієнтовні навчальні нормативи

Рік вивчення

Навчальні нормативи


Рівні компетентностінизький

середній

достатній

високий

6 рік вивчення

Передачі м’яча в стіну з відстані 3 м (кількість передач за 30 сек.)

хл.

15

16

17

18дівч.

11

12

13

15


Штрафний кидок з 7-ми метрів у верхні кути воріт (з 5-ти спроб, кількість влучних кидків)

хл.

1


2

3

4дівч.

Жодного влучного кидка

1

2

3

7 рік вивчення

Передача гандбольного м’яча на дальність в коридор 2,5 м. (м)

хл.

14

15

16

17дівч.

12

13

14

15


Кидки м’яча з 9-ти м. в нижні кути воріт (з 5-ти спроб, кількість влучних кидків)

хл.

1

2

3

4дівч.

Жодного влучного кидка

1

2

3

Варіативний модуль «Гімнастика»

Пояснювальна записка

Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, вправи, які виконуються на гімнастичних приладах: акробатиці, колоді, опорному стрибку, брусах та перекладині, крім цього внесені вправи лазіння по канату, стрибки зі скакалкою, елементи художньої гімнастики, ритмічна гімнастика та аеробіка для дівчат і атлетична гімнастика для юнаків, а також вправи з використанням тренажерів.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» орієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

У процесі вивчення акробатики у змісті навчального матеріалу подаються лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів вправ при цьому включаються елементи, вивченні в попередні роки.

Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне обладнання. Під час складання навчальних нормативів з цих видів програми оцінюється техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної комбінації (правильність виконання 3–5 елементів), ступінь оволодіння технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення), засвоєння комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання відстані канату без допомоги ніг для юнаків. Вчитель може додатково оцінювати дівчат з правильності виконання комплексу вправ з ритмічної гімнастики та аеробіки.

При навчанні акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків слід забезпечити страхування учнів. З метою профілактики травматизму на кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння гімнастичних вправ та комбінацій.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

6рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Методика розвитку гнучкості.

Правила техніки безпеки.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є методику розвитку гнучкості;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами;

Спеціальна фізична підготовка

Стройові вправи і прийоми, загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; перетягування каната; вправи для формування та корекції постави. Перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи;


вправи спеціальної фізичної підготовки

в и к о н у є стройові вправи і прийоми; загальнорозвивальні вправи з предметами (скакалка, гімнастична палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без предметів; перетягування каната;

вправи для формування та корекції постави; перешикування та повороти в русі; загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи амплітудного характеру для розвитку гнучкості; вправи на координацію рухів

в и к о н у є вправи з подоланням особистої ваги; з допоміжними навантаженнями: в парах із подоланням опору та ваги партнера; на тренажерах; вправи з гантелями або гирями (від 2 до 16 кг), з набивними м’ячами (1–3 кг), штангою (від 40 до 100 % особистої ваги), вправи під час ходьби та бігу з партнером на плечах; вправи з партнером на гімнастичній лаві та стінці; перештовхування та опір партнерові; пробігання коротких (20–50 м) відрізків з максимальною швидкістю; стрибкові вправи з великою кількістю повторень та частотою виконання; вправи для розслаблення, збільшення еластичності та розтягнення м’язів; для зміцнення серцево-судинної та дихальної систем;

в и к о н у є багаторазове повторення спеціально-підвідних вправ для оволодіння технікою конкретного гімнастичного елементу; вправи для розтягування м’язів у разі постійного збільшення кількості повторень, амплітуди й швидкості виконання (3–4 серії по 10–15 повторень);

дотримується правил техніки безпеки під час занять атлетизмом, загальною і спеціальною фізичною підготовкою;

Стрибки

опорні стрибки:

юнаки — способом «ноги нарізно» через гімнастичного козла в довжину;

дівчата — способом «зігнувши ноги», «боком з поворотом на 90°та 180°» через коня у ширину;


зі скакалкою на швидкість та витривалість

в и к о н у є опорні стрибки через гімнастичного козла:

стрибок через гімнастичного козла в довжину «ноги нарізно» (висота 100 — 115–120 см);

стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — упор присівши — зіскок вигнувшись — о. с., стрибок боком (висота 100 — 115 см);

юнаки та дівчата — зі скакалкою (4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с, 2 хв у повільному темпі)

Лазіння

юнаки — лазіння по вертикальному канату.

в и к о н у є лазіння по канату у два чи три прийоми; без допомоги ніг;

Рівновага

дівчата — вхід з додатковою опорою; поворот кругом махом лівої (правої), поворот праворуч (ліворуч) на 90°, руки в сторони; упор присівши; стійка ноги нарізно, руки в сторони; поворот ліворуч (праворуч); стійка вздовж

в и к о н у є вправи на рівновагу: комбінація елементів вправ;
з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ;

Акробатика

юнаки — стійки на голові та руках; зв’язки елементів;

дівчата «міст» із положення стоячи;

в и к о н у є комбінацію елементів вправ; стійку на кистях; стійка на голові та руках силою;

«міст» із положення лежачи і стоячи (з допомогою та страховкою);

зв’язки вивчених акробатичних елементів;

Виси та упори

юнаки — вправи на:

перекладині: підйом переворотом або силою в упор;паралельних брусах: упор на брусах, махи в упорі, сід «ноги нарізно», махом назад або махом вперед зіскок;

дівчата — вправи на:

різновисоких брусах: підйом переворотом в упор на нижній жердині;


перекладині:

в и к о н у є вправи у висах та упорах:

підтягування у висі; поєднання елементів вправ; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; підйом переворотом або силою, перемах правою (лівою) оберт уперед — перемах назад — опускання у вис — мах уперед — махом назад зіскок прогнувшись — о. с., підйом силою або переворотом — опускання у вис — вис зігнувшись — вис прогнувшись — вис зігнувшись — опускання у вис ззаду — вис зігнувшись — вис — зіскок — о. с.;

згинання та розгинання рук в упорі на брусах; утримування кута; зв’язки вивчених елементів на брусах;

підйом переворотом в упор на нижній жердині — перемах правою (лівою), перехватом рук за верхню жердину поворот у вис лежачи — сід на правому (лівому) стегні, тримаючись правою (лівою) рукою за верхню жердину, ліва (права) рука в сторону — тримаючись зворотним хватом лівої (правої) руки, зіскок з поворотом на 180о — о. с.

підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (висота 95 см); поєднання елементів вправ;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави

Елементи художньої гімнастики

дівчата

«хвиля» руками і тулубом; поворот на двох ногах та одній нозі на 90° – 180° –360°; стрибки «кроком»; уверх поштовхом двох ніг прогнувшись з поворотом на 180° у горизонтальну рівновагу; підбивні стрибки в різні боки; танцювальні кроки і вправи; вправи з предметами (м’яч, стрічка, обруч та ін.);

в и к о н у є комбінацію елементів художньої гімнастики на 32 рахунки (без предмета);

Ритмічна гімнастика та аеробіка

дівчата

складання і виконання комплексів вправ;

в и к о н у є комплекс вправ ритмічної гімнастики та аеробіки з 9–12 вправ;

Смуга перешкод

юнаки та дівчата

в и к о н у є подолання гімнастичної смуги перешкод;

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання вправ.

Вправи на тренажерах

юнаки та дівчата

в и к о н у є вправи на тренажерах для розвитку основних м’язових груп;

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять

Колове тренування

юнаки та дівчата

в и к о н у є комплекси вправ для колового тренування;

Атлетична гімнастика

юнаки

підготовчий комплекс вправ без обтяжень з атлетизму;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

--PAGE_BREAK--

з а с т о с о в у є самострахування під час виконання гімнастичних вправ.

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

н а з и в а є

о б ґ р у н т о в у є

д о т р и м у є т ь с я правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою;

--PAGE_BREAK--


Біг 100 м (с)


юн.

більше 15,8

15,8

15,0

14,3дівч.

більше 18,3

18,3

17,8

16,8


Рівномірний біг

1500(хв, с)

юн.

більше 7,20

7,20

6,50

6,10дівч.


більше 8,50

8,50

8,20

7,40


Стрибок у дов-жину з місця (см)

юн.

до 205

205

215

225дівч.

до 150

150

170

180


Стрибок у дов-жину з розбігу см)

юн.

до 360

360

400

430
дівч.

до 250

250

270

310


Стрибок у ви-соту з розбігу способом «пе-реступання» (см)

юн.

до 95

95

110

125
дівч.

до 75

75

85

95


Метання мало-го м’яча на дальність

юн.

до 40

40

50

55дівч.

до 17

17

21

25

Обладнання, необхідне для вивчення модуля «Легка атлетика»

п/п

Обладнання

Кількість

1

Стадіон, бігова доріжка

1 шт.

2

Стрибкова яма

1 шт.

3

Сектор для стрибків у висоту

1 шт.

4

Сектор для метань

1 шт.

5

Набивні та

тенісні м’ячі

10 шт.

20 шт.

6

Секундомір

1 шт.

7

Метромір

1 шт.

8

Рулетка

1 шт.

9

Граблі

1 шт.

10

Лопата

1 шт.

Варіативний модуль «Футбол»

Пояснювальна записка

Варіативний модуль «Футбол» є важливою складовою навчальної програми з фізичної культури для 10-11класів загальноосвітніх навчальних закладів. Основний зміст модуля відповідає головним завданням програми, формуючи через навчання футболу стійкий інтерес юнаків і дівчат до занять фізичною культурою зокрема та здорового способу життя взагалі.

При цьому навчальний матеріал модуля адаптований до занять з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну спрямованість, і містить найпростіші елементи техніки та дій у нападі і захисті, теоретичні відомості, а також вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей.

Окрім цього, контрольні навчальні нормативи, включені до змісту модуля, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання та дозволяє врахувати динаміку особистих результатів кожного учня.

Під час побудови навчального процесу варто використовувати різноманітні дидактичні методи, враховуючи вікові та статеві особливості учнів, матеріалу, що вивчається, а також наявні матеріальні можливості школи. При вивченні модуля «Футбол» з дівчатами необхідно враховувати особливості будови їхнього організму, фізіологічні процеси, які у них відбуваються, тому доцільно проводити вивчення матеріалу диференційовано, а ігри – окремо з дівчатами та хлопцями.

У процесі навчання футболу в 10-11 класах застосовуються такі групи методів:

наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо);

словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо);

практичні (метод вправ та його варіанти – початкове вивчення прийомів у цілому або частинами), метод багаторазового повторення (перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо).

Під час вивчення елементів техніки та дій у нападі і захисті в учнів формуються певні рухові навички. Тому кожний прийом вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто дотримуватися такої послідовності:

ознайомлення з прийомом;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

вивчення прийому у спрощених умовах;

вдосконалення прийому в умовах, близьких до ігрових;

закріплення прийому у грі.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

6 рік вивчення

Теоретичні відомості

Розвиток футболу в Україні та за кордоном.Фізична підготовка юного футболіста.Особливості підготовки дівчат у футболі.Правила гри та арбітраж.

характеризує розвиток футболу в Україні та за кордоном, фізичнупідготовкуюного футболіста, особливості підготовки дівчат у футболі, основні правила гри та основні засади арбітражу.

Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей

Зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод, з перенесенням, розстановкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловінням м’яча, стрибками і бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; ривки до м’яча з наступним ударом по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання підвішеного м’яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті; спортивні ігри гандбол, баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем за спрощеними правилами з елементами футболу; удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед; боротьба за м’яч за допомогою поштовхів; біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль.

володіє технікою виконання вправ;

виконує: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу; удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед; біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль.

Елементи техніки та дій у нападі і захисті

Пересування: різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем;удари по м’ячу ногою: вдосконалення точності ударів, уміння розраховувати силу удару;


удари по м’ячу головою: вдосконалення техніки ударів лобом;зупинки м’яча: вдосконалення зупинок м’яча різними способами;


ведення м’яча: вдосконалення ведення м’яча різними способами;


відволікальні дії (фінти): вдосконалення фінтів з урахуванням розвитку в учнів рухових якостей;
відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті;вкидання м’яча: вдосконалення точності і дальності вкидання м’яча;


жонглювання м’ячем;елементи гри воротаря: вдосконалення техніки ловіння та відбивання, кидків руками та вибивання м’яча ногами, уміння визначати напрямок можливого удару, гри на виходах, швидкої організації атаки, керування грою партнерів по обороні.

індивідуальні дії у нападі: вдосконалення здатностей та умінь діяти у нападі;

групові дії у нападі: вдосконалення швидкості організації атак;

командні дії у нападі: організація швидкого та поступового нападу.

індивідуальні дії у захисті: вдосконалення здатностей та умінь діяти у захисті;

групові дії у захисті: підсилення захисту; вдосконалення узгодженості дій в обороні.

командні дії у захисті: організація оборони проти швидкого та поступового нападу.

виконує:

пересування: різні прийоми пересування у поєднанні з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: вдосконалення ударів на точність (у ціль, у ворота, партнеру, що рухається);

удари по м’ячу головою: удари лобом, виконуючи їх з активним опором, звертаючи при цьому увагу на високий стрибок;

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними способами з найменшою витратою часу, на високій швидкості руху;

ведення м’яча: ведення м’яча різними способами на високій швидкості, змінюючи напрямок і ритм руху, застосовуючи відволікальні дії (фінти);

відволікальні дії (фінти): вдосконалення фінтів з урахуванням розвитку власних рухових якостей, враховуючи ігрове місце у складі команди;

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті; визначення задуму суперника, що володіє м’ячем;

вкидання м’яча: вкидання м’яча на точність і дальність, змінюючи відстань до цілі;

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою (правою, лівою), стегном (правим, лівим), головою;

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання різних м’ячів, знаходячись у воротах і на виході з воріт; кидки руками та вибивання м’яча ногами на точність і дальність;

застосовує несподіване та своєчасне «відкривання», доцільне ведення й обведення, раціональні передачі, ефективні удари; повздовжні, діагональні, середні та довгі передачі; своєчасне «закривання», ефективну протидію веденню, обведенню, передачі, удару;

здійснює організацію швидкого та поступового нападу; підсилення захисту за рахунок збільшення кількості гравців, що обороняються; узгоджені дії в обороні; організацію оборони проти швидкого та поступового нападу; визначення напрямку можливого удару;

гру на виходах, швидку організацію атаки, керування грою партнерів по обороні (для воротарів).

дотримується правил навчальних ігор; правил техніки безпеки під час занять футболом.

7 рік вивчення

Теоретичні відомості

Розвиток футболу в Україні та за кордоном.Технічнапідготовка юного футболіста.Особливості підготовки дівчат у футболі.Правила гри та арбітраж.

характеризує розвиток футболу в Україні та за кордоном, технічнупідготовкуюного футболіста, особливості підготовки дівчат у футбол, основні правила гри та основні засади арбітражу;

виконує елементи арбітражу під час навчальних ігор.

Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей

Зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод, з перенесенням, розстановкою та збиранням предметів, метанням у ціль, кидками та ловінням м’яча, стрибками і бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; ривки до м’яча з наступним ударом по воротах; стрибки з імітуванням удару головою та ногою; діставання підвішеного м’яча головою та ногою, у стрибку з місця і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу з ударами головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті; спортивні ігри гандбол, баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем за спрощеними правилами з елементами футболу; удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед; боротьба за м’яч за допомогою поштовхів; біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль; футбол у зменшених за чисельністю складах.

володіє технікою виконання вправ;

виконує: стрибки з місця і з розбігу з імітуванням удару головою чи ногою по м’ячах, підвішених на різній висоті; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами з елементами футболу; удари по футбольному і набивному м’ячах на дальність; кидки набивного м’яча ногою на дальність за рахунок енергійного маху ногою вперед; біг з максимальною швидкістю після імітування удару ногою чи головою у стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг боком і спиною вперед наввипередки; швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний та ін.; прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль.

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--


7 рік вивчення

5ударівна точність одним із вивчених способів угандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика) після ведення м’яча


хл

1 або жодного влучного удару

2

3

4-5
д

жодного влучного удару

1

2

3-5


5 зупинок м’яча, що опускається, одним із вивчених способів


хл

1 або жодної правильно виконаної зупинки


2


3


4-5
д

жодної правильно виконаної зупинки


1


2


3-5


Для воротарів: 5 спроб ловіння м’яча одним із вивчених способів після накидування м’яча партнером

хл

1 або жодної правильно виконаної спроби

2

3

4-5д

жодної правильно виконаної спроби

1

2

3-5

Орієнтовний перелік обладнання:

(кількість обладнання розраховано на навчальний заклад, який має один комплект класів)

М'ячі футбольні 40 шт.

Фішки 20 шт.

Жилетки футбольні 2х20 шт.

Ворота футбольні (замість них

можна використовувати фішки)2 шт.

Сітки для футбольних воріт 2 шт.

Насос для надування м'ячів 1 шт.

Голки ніпельні 5 шт.

Рулетка 1 шт.

Секундомір 1 шт.

Свисток 1 шт.

Комп'ютер 1 шт.

Проектор 1 шт.

Екран 1 шт.

Макет футбольного поля 1 шт.


еще рефераты
Еще работы по спорту