Реферат: Поняття цивільного правовідношення та особливості цивільно-правових відносин

Реферат на тему:

Поняттяцивільного правовідношення таособливості цивільно-правовихвідносин

Для задоволення своїх потреб люди ви­мушені вступати в різноманітні суспільні відносини. У міру того, як ці суспільні 1 відносини врегульовуються нормами пра­ва — вони переростають в правовідноси­ни. Таким чином, правовідносини — це ча­стина суспільних відносин, які врегульовані нормами права.

Одним із наслідків зворотного впливу норм права на суспільні відносини є те, що учасники цих відносин наділяються певними правами і обов'язками відносно один одного, причому невиконання обо­в'язків тягне за собою застосування до порушника засобів, державно-примусово­го характеру. Врегульовані нормами ци­вільного права суспільні відносини нази­ваються цивільно-правовими відносинами.

Цивільні правовідносини — це врегульо­вані нормами цивільного права майнові відносини, відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності, та осо­бисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридичне рівними но­сіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків, реалізація яких забезпечуєть­ся можливістю застосування засобів дер­жавно-примусового впливу.

У цьому визначенні зазначені такі особливості циві­льних правовідносин:

по-перше, це певні майнові і деякі особисті немай­нові відносини, а також відносини, що виникають в сфері інтелектуальної діяльності;

по-друге, ці відносини виникають між суб'єктами на засадах юридичної рівності, незалежності, самостійності, вільного волевиявлення, що робить неможливим пану­вання одного із суб'єктів над іншим, підпорядкування волі іншого своїй волі;

по-третє, невиконання будь-ким із учасників право­відносин взятих обов'язків або порушення чужих прав тягне за собою застосування до порушника засобів дер­жавного примусу. Як правило, засоби такого примусу носять майновий характер.

еще рефераты
Еще работы по спорту