Реферат: Організація роботи дільничної станції Хутір Михайлівський

--PAGE_BREAK--До кінця чергування маневровий диспетчер повинний створити зміні, що вступає на чергування умови, для нормальної роботи, у тому числі:
-                   підготувати сортувальні колії для розформування поїздів відповідно до оперативного плану і графіку руху;
-                   підготувати поїзди для відправлення і групи вагонів для подачі їх до вантажних фронтів на початку зміни.
Інструкційна – технологічна карта маневрового диспетчера приведена в доповненні 6.
Робоче місце маневрового диспетчера обладнано:
-                   вибірковим дротовим зв'язком з черговим по ДН-5 і поїзними диспетчерами ДН-5 та НОД-15;
-                   прямим телефонним зв'язком з черговим по станції, відділом декларування, ПТЕК, конторою передачі, ПКО, технічною конторою;
-                   телефонним стрілочним зв'язком з черговим по гірці, операторами постів централізації №1, №2, оператором пункту технічного огляду вагонів;
-                   радіозв'язком з черговим по гірці, машиністами маневрових локомотивів і складачами поїздів;
-                   двостороннім парковим зв'язком з складачами поїздів, локомотивними бригадами, регулювальниками швидкості руху вагонів і інших працівників, що беруть участь в обробці поїздів на приймально – відправних коліях станції.
Своєчасним і безпечним прийомом, відправленням і пропуском поїздів у межах станції, пропуском поїзних локомотивів у депо і під поїзди з депо, а також маневровими пересуваннями керує черговий по станції (ДСП). Розпорядження ДСП, спрямовані на здійснення даної роботи, є обов'язковими для працівників усіх служб, пов'язаних із прийомом, підготовкою і відправленням поїздів.
Маневрову роботу безпосередньо виконують дві маневрові бригади: гіркова і району місцевої роботи. По команді ДСЦ окремі операції може виконувати роз'їзна складальна бригада диспетчерського локомотива.
У маневрові бригади входять:
Гіркова маневрова бригада
Маневрова бригада району місцевої роботи
складач поїздів;
старший регулювальник швидкості руху вагонів;
машиніст маневрового локомотива черговий по гірці;
регулювальник швидкості руху вагонів.
складач поїздів;
оператор поста централізації;
машиніст маневрового локомотива і його помічник;
регулювальник швидкості руху вагонів.
Єдині зміни на станції організуються для забезпечення злагодженості в роботі з виконання змінного плану.
Склад єдиної зміни:
Маневровий диспетчер
2 чергових по станції
черговий по парку
черговий по гірці
2 складача поїздів
2 машиніста маневрових локомотивів
1 помічник машиніста маневрового локомотива
1 старший регулювальник швидкості руху вагонів
3 регулювальника швидкості руху вагонів
2 оператора поста централізації
Організація диспетчерського керівництва розформування, формування поїздів В основу технології роботи дільничної станції покладений диспетчерський метод керівництва розформуванням, формуванням поїздів і місцевої роботи, що забезпечує найбільш раціональне використання технічних засобів і скорочення часу перебування вагонів на станції.
Маневровий диспетчер, керуючись змінним планом поїздоутворення і відправлення поїздів і з огляду на накопичення вагонів на сортувальних коліях, наявність вагонів на навантажувальна-розвантажувальних і під'їзних коліях підприємств, з огляду на дану інформації про підхід поїздів, планує роботу станції, безупинно контролюючи виконання плану і технологічного процесу станції, вживає оперативних заходів для забезпечення своєчасного огляду поїздів у комерційному і технічному відношенні, обробку документів усіма причетними службами і відправлення поїздів з станції.
ДСЦ погоджує з ДНЦ підведення поїздів, відчеплення і причеплення вагонів до транзитних поїздів на підставі нарядів працівників служб, що беруть участь в обробці поїзда. Маневровий диспетчер планує подачу і прибирання вагонів з місцевим вантажем на станції Зернову, Чигинок, Свесу, Есмань, Ямпіль, подачу вагонів на фронти навантаження – вивантаження ст. Хутір-Михайлівський.
В АРМі оператора ЕОМ 4 розряду (накопичувача) ведеться безперервний облік наявності і розташування вагонів на сортувальних коліях по призначеннях плану формування поїздів. Номера вагонів розташовуються в такому порядку, у якому вони фактично розташовані на коліях сортувального парку після розформування.
При відчепленні вагонів або розформуванні частини поїзда на гірці, ДСЦ дає ДСПГ передає номер останнього вагона в групі, що відчіплюється, складачу поїздів. ДСПГ передає завдання складачу поїздів по радіозв'язку та одержує підтвердження від нього про правильне сприйняття у виді повторення завдання.
На підставі отриманої від старших прийомоздавачів вантажу інформації про закінчення вантажних операцій ДСЦ дає завдання складачеві поїздів на прибирання вагонів. Одержавши від складача поїздів номера вагонів (складач передає номери вагонів по радіозв'язку, починаючи від локомотива), ДСЦ дає завдання оператору ЕОМ 4 розряду (накопичувачу) на розмітку цих вагонів.
По закінченні накопичення вагонів на поїзд, ДСЦ, керуючись планом відправлення поїздів, при необхідності дає завдання складачеві поїздів на закінчення формування поїзда і повідомляє про це оператора ЕОМ 4 розряду контори передач для складання вихідної передавальну відомості (ВПВ).
Для оперативного планування і контролю за ходом роботи, обліку й аналізу виконання змінного плану ДСЦ веде змінний план – графік роботи станції.
  Організація роботи станційного технологічного центра обробки поїзної інформації і перевізних документів (СТЦ) Основні положення
Станційний технологічний центр забезпечує:
-              перевірку відповідності результатів списування вагонів з даними натурного листа поїзда, з їхньою кількістю і розташуванням у поїзді;
-              своєчасну і якісну добірку перевізних документів на прибуваючі поїзди і поїзди, що відправляються;
-              повноту і правильність складання натурних листів, добірку документів відповідно до наявності і розташуванням вагонів у поїздах;
-              безперервного номерного обліку наявності і розташування вагонів на сортувальних коліях;
-              контроль за повнотою комплекту перевізних документів, правильність їхнього оформлення, повноту інформації
-              передачу інформації про прибуваючі поїзди і вантажі маневровому диспетчерові, а про вагони під вивантаження – товарному касирові;
-              контроль дотримання плану формування поїздів, вимог ПТЕ, установлених норм ваги і довжини формованих поїздів;
-              забезпечення схоронності перевізних документів;
-              облік і контроль за своєчасним відправленням вагонів зі станції;
-              ведення установлених форм обліку і звітності;
-              передачу інформації на поїзди;
-              відстеження конвенційних заборон;
-              корегування ТГНЛ на підставі повідомлень ВУ-23, оперативних указівок, наказів;
-              дачу оперативних повідомлень;
-              штемпелювання поїзних перевізних документів;
-              повідомлення працівників НОРБ про наявність вантажів, що підлягають охороні;
-              обліку просування вагонів з вантажами ВМ, негабаритними вантажами, транспортерами, ешелонами і транспортом, рефрижераторними секціями;
-              дотримання встановлених норм і часу на обробку поїздів і документів;
-              збереження таємниці інформації обмеженого користування, що знаходяться в перевізних документах.
Працівники СТЦ несуть відповідальність за виконання плану формування поїздів, схоронність перевізних документів, повноту і правильність добірки документів, складання натурного листа, складання актів загальної форми, корегування ТГНЛ, дачу оперативних повідомлень, якісне штемпелювання перевізних документів, збереження таємниці інформації, що знаходиться в перевізних документах.
Керівництво роботою СТЦ здійснює начальник станційного технологічного центра обробки поїзної інформації і перевізних документів (НСТЦ).
Списування номерів вагонів прибуваючих поїздів і поїздів, що відправляються, виконуються оператором ЕОМ 3 розряду за допомогою АРМа поста списування, що встановлені на постах №1, №4. Дані з АРМів постів списування передаються в Конотоп на сервер РІСЦ-5 для звірення з ТНГЛ. Після звірення переданих даних у сервері на АРМ оператора ЕОМ 4 розряду (телетайпіст) передаються всі номери списаних вагонів. У випадку надходженні даних на АРМ оператора ЕОМ 4 розряду (телетайпіста) про невідповідність номерів списаних вагонів він повідомляє оператора ЕОМ 3 розряду (поста списування) з метою звірення номерів вагонів у складі поїзда з виходом на колію прийому.
Після проходу поїзда через тензометричні динамічні ваги оператор ЕОМ 3 розряду поста №1 одержує результати зважування, бере довідку №136 і робить корегування (уводить номер поїзда та індекс). Після чого передає інформацію на сервер і АРМ оператора ЕОМ 4 розряду (телетайпіста).
У ТГНЛ повинен бути чітко записаний номер хвостового вагона, прізвище старшого оператора СТЦ і прізвище оператора ЕОМ 3 розряду. При розбіжностях кількості вагонів фактично прибулих і в ТГНЛ, і невідповідності номерів вагонів прибулих у поїзді та у ТГНЛ, старший оператор СТЦ через оператора ЕОМ 3 розряду або іншого працівника станції перевіряє їх на коліях станції.
технічна контора обладнана: прямим телефонним зв'язком із ДСП, двостороннім парковим зв'язком, пневмопоштою, телефонним зв'язком, АРМами старшого оператора СТЦ.
Перелік необхідного устаткування технічної контори приведений у доповненні 5.
Працівники технічної контори при виконанні доручених обов'язків керуються:
-              інформаційно-довідковими матеріалами;
-              альбомами схем залізниць;
-              алфавітним списком станцій і картами схем залізниць з нумерацією сітьових станцій і ділянок;
-              таблицями для визначення умовної ваги, тари і довжини рухомого складу;
-              правилами перевезень вантажів і тарифами на вантажні залізничні перевезення;
-              технологічним процесом роботи станції;
-              посадовими інструкціями;
-              таблицями єдиної сітьової розмітки;
-              інструктивними вказівками по складанню натурного листа;
-              інструкцією з кодування вихідної інформації;
-              наказами залізниць України, УЗ про обмеження пропуску окремих вантажів (конвекційних заборони);
-              планом формування і графіком руху поїздів;
Робочі місця працівників, що обробляють перевізні документи в станційному технологічному центрі розташовані з урахуванням потоковості обробки поїзних документів.
  Попередня обробка інформації про підхід поїздів і підготовка документів для розформування поїздів Інформацію про склад поїздів, що прибувають у розформування, оператор ЕОМ 4 розряду контори передачі отримує з АСКВП УЗ.
Оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) розмічає ТГНЛ і передає маневровому диспетчерові.
Перевізні документи парних та непарний поїзд, що підлягає розформуванню, від локомотивної бригади забирає ДСПП, перевіряє цілісність і схоронність пакетів та доставляє в СТЦ.
Порядок оформлення прийому перевізних документів приведений у доповненні 8.
Старший оператор СТЦ робить перевірку відповідності ТГНЛ із даними списування вагонів і звіряє номер хвостового вагона з черговим по станції, корегує ТГНЛ. Одержавши документи, перевіряють їхню повноту, нумерує, записує в книгу їхня кількість і передає в обробку відповідно до технологічного ланцюжка, після обробки документів штемпелює і передає оператору ЕОМ 4 розряду (накопичувачу). Оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) ТГНЛ передає маневровому диспетчеру для складання сортувального листка.
Документи на поїзди, що надходять з Московської залізниці, штемпелюються штемпелем «ЗЕРНОВО-ПРИЙНЯТИЙ» у графах 47, 57, 58 і 96.
Документи на вагони, що прибувають під вивантаження, оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) штемпелює календарним штемпелем ст. Хутір-Михайлівський із вказівкою номера поїзда і часу прибуття поїзда. Штемпель проставляється у вагонному листі і накладній.
Документи на місцеві вагони записуються в книгу ГУ-48 і здаються під розпис товарному касирові. Місцеві вагони в натурному листі умовно розмічаються трикутником.
При відсутності вагонного листа, 1, 2, 4, 5 листи документів СМГС або неповноти документів ГУ-29 Оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) оформляє акт загальної форми ГУ-23 у 3-х екземплярах, дає оперативне повідомлення. Один екземпляр акта залишається в справах станції, два екземпляри – вкладаються у вантажні документи.
При затримці вагонів по технічним несправностях працівники ПТО складають повідомлення форми ВУ-23М, підписує його ДСЦ. Оператор ПТО повідомляє старшому оператору СТЦ час виявлення несправності, що зазначена в акті ф. ВУ-23М в графі «виявлене». Старший оператор СТЦ при складанні акта ф. ГУ-23 указує час, переданий оператором ПТО. Оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) при заповненні журналу «Відчеплення РД» ставить час зазначене в акті ф. ГУ-23. На підставі повідомлення форми ВУ-36 оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) робить відмітку в книзі про вихід вагона з ремонту, оформляє наряд на прибирання вагона.
Розмічений сортувальний листок ДСЦ передає оператору ЕОМ 4 розряду (накопичувачу), що веде в АРМі безперервний облік наявності і розташування вагонів на сортувально-відправних коліях по призначенням плану формування поїздів.
Номера вагонів заносяться в АРМ оператора ЕОМ 4 розряду (накопичувача) у такому порядку, у якому вони розташовуються на коліях сортувального парку після розформування. У такій же послідовності оператор ЕОМ 4 розряду (накопичувач) розкладає у визначені комірки вантажні документи, що надійшли після обробки і перевірки їхньої цілісності і наявності додаткових документів згідно графи 23.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по транспорту