Реферат: Отчет по практике в автотранспортном підприємство Фаворит

1. Характеристика підприємства

Автотранспортне підприємство „Фаворит” було створене 11 липня 2005 року. Організаційно-правова форма – приватне підприємство. Місцезнаходження підприємства: м.Київ, вул. Козацька,20. Підприємство розташоване у Деснянському районі м. Києва на земельній ділянці загальною площею 18310 кв. м.

Міський код та телефон: (044) 282 82 20.

Код за ЄДРПОУ – 06813576.

Номер свідоцтва про державну реєстрацію підприємства – 14786.

Підприємство займається наданням послуг підприємствам, організаціям, та фізичним особам по перевезенню вантажів на території України та здійснює ремонт вантажного автотранспорту.

Виробнича програма на ІV квартал 2008 року:

1) а) Погодинні вантажні перевезення, які здійснюються трьома вантажними автомобілями:

— КАМАЗ-5320 (бортовий, ДП), q=8 тонн;

— ГАЗ-5312 (2 автомобіля) (бортовий, паливо А-92), q=3 тонни.

Кількість автомобілегодин роботи:

— КАМАЗ-5320 АГр =720;

— ГАЗ-5312 (для кожного автомобіля) АГр =900.

Загальний пробіг автомобілів:

— КАМАЗ-5320 Lзаг =3345 км;

— ГАЗ-5312 (для кожного автомобіля)Lзаг=4230 км.

2) Ремонт вантажного автотранспорту:

Планова кількість відремонтованих автомобілів складає 80 одиниць.

На підприємстві „Фаворит” заходяться такі основні засоби:

— три вантажних автомобіля, загальна первісна вартість яких становить 180 тисяч гривень;

— гараж, вартістю 33 тисячі гривень;

— ремонтний цех, вартістю 40 тисяч гривень;

— підйомник, вартістю 10 тисяч гривень;

— обладнання та апаратура для ремонту автомобілів, вартістю 15 тисяч гривень;

— інструменти, вартістю 4 тисячі гривень;

— офісне приміщення, вартістю 45 тисяч гривень;

— офісні меблі, вартістю 8 тисяч гривень;

— два комп’ютера, вартістю 4 тисячі гривень;

— сигналізація, вартістю 1тисяча гривень.

Первісна вартість всіх основних фондів становить 340 тисяч гривень.

Залишкова вартість (балансова вартість) всіх основних засобів становить 204 тисячі гривень.

Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,4.

Знос основних засобів становить 136 тисяч гривень.

Основними ринками збуту та клієнтами підприємства являються юридичні особи та населення м.Києва, які потребують вищезазначених автотранспортних послуг.

Філій та дочірніх підприємств ВАТ «Фаворит» не має.

Статутний капітал підприємства АТП „Фаворит” – 336 788 гривень.

Загальна кількість працівників підприємства – 10 осіб.

Структура управління підприємством включає:

— директора,

— бухгалтера-касира,

— головного механіка служби експлуатації та ремонту.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюється 3 висококваліфікованими водіями.

Ремонт вантажного автотранспорту здійснюють 2 ремонтні робітники.

Також на підприємстві працює прибиральниця та охоронець.

Середньомісячна заробітна плата працівників АТП „Фаворит” становить:

— директора – 3500 гривень;

— бухгалтера-касира – 1500 гривень;

— головного механіка служби експлуатації та ремонту – 2000 гривень;

— водія – 1900 гривень;

— ремонтного робітника – 1700 гривень;

— прибиральниці – 800 гривень;

— охоронця – 1200 гривень.

Середньомісячна заробітна плата становить 1810 гривень.

На 1 жовтня 2008 року на складі підприємства знаходилися наступні матеріали та сировина ( ціна вказана без ПК):

— 1400 літрів палива А-92, за ціною 3,50 грн/л (первісна вартість 4900грн);

— 1000 літрів дизельного палива, за ціною 2,80 грн/л (первісна вартість 2800 грн);

— 10 літрів моторних олив, за ціною 38 грн/л (первісна вартість 380 грн);

— 1 двигун, ціною 6 тисяч гривень;

— 2 комплекти спецодягу, за ціною 100 грн/комплект (первісна вартість 200 грн).

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність підприємства „Фаворит” складається відповідно „Правилам (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні”. Основні засоби відображені в обліку за первісною вартістю. Метод визначення вартості використання товарно-матеріальних цінностей і реалізованих (наданих) автотранспортних послуг –LIFO (останній на склад перший зі складу). Метод нарахування амортизації – за податковим законодавством. Нормативна рентабельність становить 24%. Податок на прибуток згідно з податковою декларацією за звітний період складає 330 гривень.

Таблиця 1.1

Баланс підприємства на 1.10.2008 року, грн

№ рахунку

Сальдо
Дебетове Кредитове

10

340000,0

131

(136000,0)

203

8080,0
207 6000,0

22

200,0

30

1000,0

311 70000,0
313

5000,0

40 256888,0
44 7000,0
64.11 2100,0
64.12 2300,0
64.13

330,0

661

18100,0

651

6 461,6

652

452,5

653

325,8

656

322,1

Усього 294 280,0 294 280,0

2. Облік придбання матеріальних цінностей

Для здійснення своєї господарської діяльності АТП „Фаворит” протягом жовтня-грудня поточного року поповнило свої запаси наступним чином:

Таблиця 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей

№ п/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна облікова, грн ТЗВ, грн Форма розрахунків
1 Паливо А-92 Літр 1200 3,60 60,0 Платіжне доручення (попередня оплата)
2 Моторні олива Літр 90 39,0 40,0 Платіжне доручення (попередня оплата)
3 Двигун штуки 1 6000,0 50,0 Платіжне доручення (попередня оплата)
4 Гальмівні колодки штуки 10 20,0 20,0 (Платіжне доручення (наступна оплата)
5 Спецодяг штуки 6 90,0 10,0 (Платіжне доручення (наступна оплата)

Паливо є обов’язковим матеріалом для здійснення автомобільних перевезень. Паливо обліковується на рахунку 203 „Паливо”, а саме: паливо А-92 обліковуються на субрахунку 203.1, ДП обліковується на субрахунку 203.2, а моторні олива — на субрахунку 203.3.

Двигуни та гальмівні колодки належать до запасних частин для проведення ремонтів, заміни зношених частин транспортних засобів. Обліковуються на субрахунку 207 „Запасні частини”.

Спецодяг належить до малоцінних та швидкозношуваних предметів, що використовуються не більше одного року. Облік ведеться на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Необхідні розрахунки по придбанню матеріальних цінностей представлені в таблиці 2.2 (доставка ТМЦ здійснюється постачальником).

Таблиця 2.2

Розрахунки по придбанню матеріальних цінностей

№ п/п Найменування Первісна вартість, грн ТЗВ, грн Повна первісна вартість без ПК, грн ПК по ПДВ, грн Загальна вартість, грн

1

Паливо А-92

4320,0

60,0

4380,0

876,0

5256,0

2

Моторні олива

3510,0

40,0

3550,0

710,0

4260,0

3

Двигун

6000,0

50,0

6050,0

1210,0

7260,0

4

Гальмівні колодки

200,0

20,0

220,0

44,0

264,0

5

Спецодяг

540,0

10,0

550,0

110,0

660,0

3. Облік використання виробничих запасів

Після поповнення виробничих запасів підприємство починає виробничу діяльність. Для цього матеріальні цінності видаються зі складу на виробництво.

На підприємстві ведеться аналітичний і синтетичний облік запасів.

Аналітичний – це облік, який ведеться на складі і виробничих підрозділах підприємства.

Аналітичний облік визначається документами, за якими надходять і вибувають виробничі запаси (приходний ордер, вимога на видачу матеріальних цінностей, заправочна відомість) .

Аналітичними регістрами є книга складського обліку, в якій реєструються надходження матеріальних цінностей в хронологічному порядку, та карта складського обліку, яка виписується по кожному найменуванню матеріальних цінностей і відображає залишок даного найменування на кожну дату.

Синтетичний – це бухгалтерський облік, який проводить запаси господарських операцій через кореспонденцію рахунків і відображається в оборотній відомості.

На поточний 2008 р. вартісна оцінка витрачених матеріальних цінностей відбувається методом LIFO ( найефективніший в умовах інфляції) . Цей метод базується на припущенні, що запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходження на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного періоду визначається за собівартістю перших за часом одержання запасів.

Вартість використаних запасів може бути зразу віднесена на собівартість наданих послуг, тобто ці витрати є прямими, і вони списуються на рахунок 231 (вантажні перевезення) та рахунок 232 (ремонт автомобілів).

Для обліку списання ТМЦ за жовтень-грудень 2008 р. на АТП „Фаворит” необхідно оформити наступні документи:

Таблиця 3.1

Заправочна відомість

Марка автомоб.

Гараж.

номер

Держав.

номер

П.І.Б. водія

Табель

ний

номер

водія

Номер

шляхо

вого

листка

Залишок

у баку,

літрів

Про

біг,

L , км

Видано,

літрів

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

1

01

02

03

2

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

3

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

4

01

02

03

5

1

2

3

6

2

3

2

7

70

65

90

8

20

20

25

9

2.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

4

5

3

4

75

75

20

20

3.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

6

7

8

2

3

2

70

70

80

20

20

25

4.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

9

10

11

2

3

3

80

70

100

25

20

30

5.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

03

11342 КА

14772 КР

Горбач Г.А.

Крехно С.М.

01

03

12

13

5

3

75

60

20

20

8.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

14

15

16

2

4

6

70

80

65

20

25

20

9.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

02

03

35135 КІ

14772 КР

Прусс О.А.

Крехно С.М.

02

03

17

18

5

8

85

75

25

25

10.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

19

20

2

5

85

70

25

20

11.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

03

11342 КА

14772 КР

Горбач Г.А.

Крехно С.М.

01

03

21

22

3

10

90

80

25

25

12.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

1

01

02

03

2

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

3

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

4

01

02

03

5

23

24

25

6

3

6

12

7

70

90

65

8

20

25

20

9

15.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

02

03

35135 КІ

14772 КР

Прусс О.А.

Крехно С.М.

02

03

26

27

6

12

65

90

20

25

16.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

28

29

2

6

75

75

25

20

17.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

30

31

32

5

4

12

80

70

60

25

20

10

18.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

33

34

35

6

5

4

85

70

70

25

20

20

19.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

36

37

7

5

80

65

20

20

22.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

38

39

5

5

75

80

20

20

23.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

03

11342 КА

14772 КР

Горбач Г.А.

Крехно С.М.

01

03

40

41

3

4

90

75

25

20

24.10.2008 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

02

03

35135 КІ

14772 КР

Прусс О.А.

Крехно С.М.

02

03

42

43

4

3

90

70

25

20

25.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

01

02

11342 КА

35135 КІ

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

01

02

44

45

3

4

95

65

30

20

29.10.2008 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

1

01

02

2

11342 КА

35135 КІ

3

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

4

01

02

5

46

47

6

5

5

7

70

60

8

20

20

9

30.10.2007 р.

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

02

03

35135 КІ

14772 КР

Прусс О.А.

Крехно С.М.

02

03

48

49

6

3

85

65

25

20

31.10.2007 р.

ГАЗ-5312

ГАЗ-5312

КАМАЗ- 5320

01

02

03

11342 КА

35135 КІ

14772 КР

Горбач Г.А.

Прусс О.А.

Крехно С.М.

01

02

03

50

51

52

5

6

3

75

80

70

20

20

20

Дані заправочної відомості переносимо до особової картки водіїв:

Таблиця 3.2

Особова картка водія Горбач Г.А. (ГАЗ-5312, паливо А-92)

Дата

Номер

шляхо

вого

листка

Держав.

номер

Про

біг,

L ,

км

Зали

шок

у баках

при

виїзді,

літрів

Надход

ження,

літрів

Витрачпння,

літрів

Відхилення,

літрів

Зали

шок

у баках

при

приїзді,

літрів

За нор

мою

Фак

тич

но

Еконо

мія

Пере

витра

чання

1.10.07 1 11342КА 70 2 20 20 19 1 3
2.10.07 4 11342КА 75 3 20 22 21 1 2
3.10.07 6 11342КА 70 2 20 20 20 - - 2
4.10.07 9 11342КА 80 2 25 23 22 1 5
5.10.07 12 11342КА 75 5 20 22 23 1 2
8.10.07 14 11342КА 70 2 20 20 20 - - 2
10.10.07 19 11342КА 85 2 25 25 24 1 3
11.10.07 21 11342КА 90 3 25 26 25 1 3
12.10.07 23 11342КА 70 3 20 20 21 1 2
16.10.07 28 11342КА 75 2 25 22 22 - - 5
17.10.07 30 11342КА 80 5 25 23 24 1 6
18.10.07 33 11342КА 85 6 25 25 24 1 7
19.10.07 36 11342КА 80 7 20 23 22 1 5
22.10.07 38 11342КА 75 5 20 22 22 - - 3
23.10.07 40 11342КА 90 3 25 26 25 1 3
25.10.07 44 11342КА 95 3 30 28 28 - - 5
29.10.07 46 11342КА 70 5 20 20 20 - - 5
31.10.07 50 11342КА 75 5 20

22

23

1

2
Усього: 1410 405 409 405

8

4

Таблиця 3.3

Особова картка водія Пруса О.А. (ГАЗ-5312, паливо А-92)

Дата

Номер

шляхо

вого

листка

Держав.

номер

Про

біг,

L ,

км

Зали

шок

у баках

при

виїзді,

літрів

Надход

ження,

літрів

Витрачпння,

літрів

Відхилення,

літрів

Зали

шок

у баках

при

приїзді,

літрів

За нор

мою

Фак

тич

но

Еконо

мія

Пере

витра

чання

1.10.07 2 35135КІ 65 3 20 19 19 - - 4
2.10.07 5 35135КІ 75 4 20 22 21 1 3
3.10.07 7 35135КІ 70 3 20 20 20 - - 3
4.10.07 10 35135КІ 70 3 20 20 19 1 4
8.10.07 15 35135КІ 80 4 25 23 24 1 5
9.10.07 17 35135КІ 85 5 25 25 25 - - 5
10.10.07 20 35135КІ 70 5 20 20 19 1 6
12.10.07 24 35135КІ 90 6 25 26 25 1 6
15.10.07 26 35135КІ 65 6 20 19 20 1 6
16.10.07 29 35135КІ 75 6 20 22 22 - - 4
17.10.07 31 35135КІ 70 4 20 20 19 1 5
18.10.07 34 35135КІ 70 5 20 20 20 - - 5
19.10.07 37 35135КІ 65 5 20 19 20 1 5
22.10.07 39 35135КІ 80 5 20 23 21 2 4
24.10.07 42 35135КІ 90 4 24 26 25 1 4
25.10.07 45 35135КІ 65 4 20 19 19 - - 5
29.10.07 47 35135КІ 60 5 20 18 19 1 6
30.10.07 48 35135КІ 85 6 25 25 25 - - 6
31.10.07 51 35135КІ 80 6 20 23 22 1 4

Усього:

1410 405 409 404 9 4

Розрахунок нормативних витрат палива А-92 для бортових автомобілів ГАЗ-5312:

ан = HL * L (1+0,01 K ) /100 ,

HL – базова лінійна норма витрат палива А-92, HL =25 л/100км;

L – пробіг автомобіля, км;

K – сумарний корегуючий коефіцієнт, К=15% (для руху в межах міста).

Таблиця 3.4

Особова картка водія Крехна С.М. (КАМАЗ-5320, ДП)

Дата

Номер

шляхо

вого

листка

Держав.

номер

Про

біг,

L ,

км

Зали

шок

у баках

при

виїзді,

літрів

Надход

ження,

літрів

Витрачпння,

літрів

Відхилення,

літрів

Зали

шок

у баках

при

приїзді,

літрів

За нор

мою

Фак

тич

но

Еконо

мія

Пере

витра

чання

1.10.07 3 14772КР 90 2 25 26 25 1 2
3.10.07 8 14772КР 80 2 25 23 24 1 3
4.10.07 11 14772КР 100 3 30 29 30 1 3
5.10.07 13 14772КР 60 3 20 18 17 1 6
8.10.07 16 14772КР 65 6 20 19 18 1 8
9.10.07 18 14772КР 75 8 25 22 23 1 10
11.10.07 22 14772КР 80 10 25 23 23 - - 12
12.10.07 25 14772КР 65 12 20 19 20 1 12
15.10.07 27 14772КР 90 12 25 26 25 1 12
17.10.07 32 14772КР 60 12 10 18 18 - - 4
18.10.07 35 14772КР 70 4 20 20 20 - - 4
23.10.07 41 14772КР 75 4 20 22 21 1 3
24.10.07 43 14772КР 70 3 20 20 20 - - 3
30.10.07 49 14772КР 65 3 20 19 20 1 3
31.10.07 52 14772КР 70 3 20 20 19 1 4

Усього:

1115

325

324

323

6

5

Усього за трьома автомоб.

1135

1142

1132

10

Розрахунок нормативних витрат дизельного палива (ДП) для бортових автомобілів КАМАЗ-5320:

ан = HL * L (1+0,01 K )/100 ,

HL – базова лінійна норма витрат дизельного палива, HL =25 л/100км;

L – пробіг автомобіля, км;

K – сумарний корегуючий коефіцієнт, К=15% (для руху в межах міста).

Розрахунок залишку пального у баках при приїзді автомобілів:

Залишокприїзд = Залишоквиїзд + Надходження – Витрачанняфактич

Таблиця 3.5

Витрачання палива у жовтні 2008 р.

Дата

Паливо А-92,

літрів

Дизельне паливо,

літрів

1.10.07 38 25
2.10.07 42
3.10.07 40 24
4.10.07 41 30
5.10.07 23 17
8.10.07 44 18
9.10.07 25 23
10.10.07 43
11.10.07 25 23
12.10.07 46 20
15.10.07 20 25
16.10.07 44
17.10.07 43 18
18.10.07 44 20
19.10.07 42
22.10.07 43
23.10.07 25 21
24.10.07 25 20
25.10.07 47
29.10.07 39
30.10.07 25 20
31.10.07 45 19
Усього за місяць

809

323

Усього за І V квартал 2007р.

2427

969

Отже, АТП „Фаворит” для здійснення своєї господарської діяльності протягом звітного періоду витратило 2427 літрів палива А-92 та 969 літрів дизельного палива.


Розрахунок вартості використаних запасів здійснюється за методом LIFO і відображений у наступній таблиці:

Таблиця 3.6

Звіт залишків запасів за І V квартал 2008 року

п/п

Наймену

вання

Залишок

на 1.10.08

Надійшло

Витрачено

Залишок

на 1.01.09

Кіл-ть

Ціна,

грн

Вартість,

грн

Кіл-ть

Ціна,

грн

Вартість,

грн

Кіл-ть

Ціна,

грн

Вартість,

грн

Кіл-ть

Ціна,

грн

Вартість,

грн

1

Паливо А-92

1400л

3,50

4900

1200

л

3,60

4320

1200

1227

(2427)

л

3,60

3,50

4320

4294,5

(8614,5)

173 л

3,50

605,5

2

ДП

1000

л

2,80

2800

-

-

-

969

л

2,80

2713,2

31

л

2,80

86,8

3

Моторні

Олива

10

л

38

380

90

л

39

3510

90

5

(95) л

39

38

3510

190

(3700)

5 л

38

190

4

Двигуни

1

шт.

6000 6000

1

шт.

6000 6000

1

шт.

6000 6000

1

шт.

6000 6000
5

Гальмівні

Колодки

- - - 10 шт. 20 200

8

шт.

20 160

2

шт.

20 40
6

Спец-

одяг

2

шт.

100 200

6

шт.

90 540 5 90 450

2

1

(3) шт.

100

90

200

90

(290)


За звітний період АТП „Фаворит” витратило виробничих запасів загальною вартістю 21637,7 гривень. Вартість залишку ТМЦ на 1.01.2009 р. становить 7212,3 гривень.

Для списання транспортно-заготівельних витрат за придбання ТМЦ у звітному кварталі використовуємо коефіцієнт списання ТЗВ, який розраховується за формулою:

Сп210 +Од210

КТЗВ = ___________________________________________________ =

Сп201 + Сп203 + Сп207 + Сп22 + Од201 + Од203 + Од207 + Од22

0 + 60 +40 + 50 + 20 + 10

= _________________________________________________________________ = 180/28850 = 0,006.

0 + 8080 + 6000 + 200 + 0 + 7380 + 6200 + 540

ТЗВ = Вартість витрат матеріалу * КТЗВ

ТЗВпаливо А-92 = 4320*0,006 = 26 гривень

ТЗВмотор.олива = 3150*0,006 = 21 гривня

ТЗВдвигун = 6000*0,006 = 36 гривень

ТЗВгальм.колодки = 200*0,006 = 1,2 гривень

ТЗВспецодяг = 540*0,006 = 3,25 гривень

ТЗВ загальні = 87,45 гривень

4. Облік виплати заробітної плати

Протягом звітного періоду АТП ,, Фаворит” виплатило своїм працівникам заробітну плату за вересень 2007 р. При отриманні грошей з банку для виплати заробітної плати (Б, рах.661) одночасно погашається заборгованість по зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування

(Б. рах.651), внесках на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (Б, рах.652), на випадок безробіття (Б, рах.653), від нещасних випадків на виробництві (Б, рах.656), а також перераховується податок з доходів фізичних осіб (Б, рах. 641.2).

Результати виплати заробітної плати представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Виплата заробітної плати працівникам АТП ,, Фортуна”

за вересень 2007 року

Показник

Сума, грн

Заробітна плата:

— до виплати

— виплачено

— депоновано

18100,0

18100,0

-

Перераховані внески на обов’язкове страхування:

— до пенсійного фонду

— до ФСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

— до ФСС на випадок безробіття

— до ФСС від нещасних випадків на виробництві

6461,6

452,5

325,8

322,1

Перерахований податок з доходів фізичних осіб

2300,0

Усього:

27962,0

5. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та облік нарахування на соціальні заходи

Заробітна плата працівників АТП ,, Фаворит” нараховується виходячи із даних трудового і колективного договорів та даних табелю обліку і використання робочого часу за IV квартал 2008 року, які представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Дані табелю обліку і використання робочого часу

за IV квартал 2008 року

Табел.

номер

прац.

П.І.Б.

працівника

Посада

Розряд,

клас,

оклад

Всього відпрацьовано

Кількість

неявок

Причини

неявок

годин

понад-

нормово

днів годин

01

Горбач Г.А.

водій

1 клас

528

8

-

-

02

Прусс О.А..

водій 2 клас 528 6 - -
03

Крехно С.М.

водій 1 клас 496 - 4 32 хвороба
04

Вишняков В.С.

авто-

слюсар

IV

розряд

528 10 - -
05

Мосьпан В. П.

авто-

слюсар

III

розряд

528 - - -
06

Сригун О.Р.

голов.

механік

V

розряд

528 - - -
07

Малета Б.В.

охорон-нець

1200

грн.

528 - - -

08

Таран Л.А.

приби-ральниця

800

грн.

528 - - -
09

Поліжко С.В.

бух гал.-

касир

1500

грн

528 - - -

10

Ткаленко О.Д. директор

3500

грн

488 - 5 40 відпустка

Фонд робочого часу:

— жовтень – 184 години;

— листопад – 176 годин;

— грудень – 168 годин.

Фонд робочого часу за IV квартал 2008 року працівників АТП ,, Фаворит”: 528 годин.

Для нарахування заробітної плати за IV квартал 2008 року працівників АТП ,, Фаворит” використовуємо такі дані колективного договору:

1. Системи оплати праці:

— для працівників 01, 02, 03, 04, 05, 06 – погодинно-преміальна оплата праці;

— для працівників 07, 08, 09, 10 – посадовий оклад.

2. Годинна ставка:

— для водія 3 класу Сгод = 10 гривень;

— для автослюсаря I розряду Сгод = 8 гривень.

3. Тарифна сітка:

— для водія 2 класу – 1,1;

для водія 1 класу – 1,25;

— для автослюсаря II розряду – 1,1;

для автослюсаря III розряду – 1,2;

для автослюсаря IV розряду – 1,3;

для автослюсаря V розряду – 1,4.

4. Доплата за сумісництво професій (для працівника 09) – у розмірі

20 % від посадового окладу.

5. Шкала преміювання:

для водіїв: при економії палива до 10 літрів – у розмірі 80 % від вартості зекономленого палива;

— для автослюсарів: у розмірі 25 % при якісному і своєчасному виконанні завдання.

Нарахування заробітної плати для працівників, які працюють за погодинно-преміальною системою оплати праці (01, 02, 03, 04, 05, 06)

ЗПпог-прем. = ЗПосн + ЗПдод + Премія

ЗПосн = Сгод *Тфакт * k тар ,

де Сгод — годинна ставка, грн.;

Тфакт – фактично відпрацьований час, год;

k тар тарифний коефіцієнт.

ЗПдод = додаткова заробітна плата за відпрацьований понаднормово

час.

1) Нарахування заробітної плати водію Горбачу Г.А. (1 клас) – 01

ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 10 грн*528 год*1,25 = 6600,0 грн;

ЗПдод = 2 год*1,5*10 грн + 6 год*2,0*10 грн =150,0 грн;

Премія = 4 л* 3,50 грн*0,8 = 11,2 грн;

ЗПпог-прем.01 = 6600 + 150 + 11,2 = 6761,2 гривень.

2) Нарахування заробітної плати водію Прусу О.А. (2 клас) – 02 ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 10 грн*528 год*1,1 = 5808,0 грн;

ЗПдод = 2 год*1,5*10 грн + 4 год*2,0*10 грн =110,0 грн;

Премія = 5 л* 3,50 грн*0,8 = 14,0 грн;

ЗПпог-прем.02 = 5808 + 110 + 14 = 5932,0 гривень.

3) Нарахування заробітної плати водію Крехну С.М. (1 клас) – 03 ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 10 грн*496 год*1,25 = 6200,0 грн;

Премія = 1 л* 2,80 грн*0,8 = 2,25 грн;

Доплата з тимчасової непрацездатності:

ДТН = ЗПсер * Дхв * k с ,

де ЗПсер – середня заробітна (за день) плата за 6 місяців, грн.;

Дхв – дні хвороби;

k с коефіцієнт, що враховує стаж роботи працівника.

Якщо стаж працівника < 5 років, тоk с =0,6;

Якщо стаж працівника 5-8 років, тоk с =0,8;

Якщо стаж працівника > 8 років, тоk с =1,0.

ЗПсер = (ЗПосн + ЗПдод )6 міс /Дроб6 міс = 12400/125 = 99,2 грн.

ДТН = 99,2 грн*4 дні*0,6 = 238,0 грн.

ЗПпог-прем.03 = 6200,0 + 2,25 + 238,0 = 6440,25 гривень.

У таблиці 5.2 представлені дані для нарахування премії водіям

Таблиця 5.2

Дані для нарахування премії водіям

П.І.Б.

працівника

Марка

автомоб.

Витрати палива за нормою Фактичні витрати палива

Економія

палива

Перевитра-

чання

л грн л грн л грн л грн
Горбач Г.А.

ГАЗ-5312

(А-92)

409 1431,5 405 1417,5 4 14,0 - -
Прусс О.А.

ГАЗ-5312

(А-92)

409 1431,5 404 1414,0 5 17,5 - -
Крехно С.М.

КАМАЗ-

5320 (ДП)

324 907,2 323 904,4 1 2,80 - -
Усього: 1142 1132 10 34,3 - -

4) Нарахування заробітної плати автослюсарю Вишнякову В.С.

(IV розряд) – 04

ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 8 грн*528 год*1,3 = 5491,2 грн;

ЗПдод = 2 год*1,5*8 грн + 8 год*2,0*8 грн =152,0 грн;

ЗПпог-прем.04 = 5491,2 + 152,0 = 5643,2 гривень.

5) Нарахування заробітної плати автослюсарю Мосьпану В.П.

(IIIрозряд) – 05

ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 8 грн*528 год*1,2 = 5068,8 грн;

ЗПпог-прем.05 = 5068,8 гривень.

6) Нарахування заробітної плати головному механіку Стригуну О.Р.

(V розряд) – 06

ЗПосн = Сгод *Тфакт *kтар = 8 грн*528 год*1,4 = 5913,6 грн;

ЗПпог-прем.06 = 5913,6 гривень.

Нарахування заробітної плати працівникам, які працюють за посадовими окладами (07, 08, 09, 10)

7) Нарахування заробітної плати охоронцю Малеті Б.В. – 07

ЗП07 = 1200 грн*3 міс = 3600,0 гривень.

8) Нарахування заробітної плати прибиральниці Таран Л.А. – 08

ЗП08 = 800 грн*3 міс = 2400,0 гривень.

9) Нарахування заробітної плати бухгалтеру-касиру Поліжко С. В.– 09

ЗПосн = 1500 грн*3 міс = 4500,0 гривень.

Доплата за сумісництво професій:

Доп = 4500 грн*0,2 = 900,0 грн;

ЗП09 = 4500 + 900 = 5400,0 гривень.

10) Нарахування заробітної плати директору Ткаленко О.Д. — 10

ЗПосн = 3500 грн*3 міс = 10500,0 грн;

Оплата річної відпустки:

Вріч = (ЗПосн + ЗПдод )12 міс *Двід /(Дкал – Дсв ),

де Двід – дні відпустки;

Дкал – кількість календарних днів у році;

Дсв – кількість святкових, неробочих днів, які припадають на 12 міс., які передують місяцеві відпустки.

Вріч =(3500 грн*12 міс)*5 днів/ (365-114) = 42000грн*5днів/251 день= 836,65 грн.

ЗП10 = 10500 + 836,65 = 11336,65 гривень.

Результати нарахування заробітної плати, утримання по кожному працівникові представлені у відповідній таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Відомість нарахування заробітної плати, утримань з неї

за IV квартал 2008 року

Заробітна плата, утримання із зароб. плати Табельний номер працівника

Усього,

грн

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Заробітна плата:
— за погодинними ставками 6600 5808 6200 5491,2 5068,8 5913,6 35081,6
— за посадовими окладами 3600 2400 4500 10500 21000

— премії

11,2 14 2,25 27,45

— доплата за сумісництво професій

900 900
— доплата за понаднормову роботу 150 110 152 412

— доплата по тимчасовій непрацездатності

238 238

— відпускні дні

836,65 836,65

Усього нараховано:

6761,2 5932 6440 ,25 5643,2 5068,8 5913,6 3600 2400 5400 11336,65 58495,7
Утримання:
— до пенсійного фонду 110,5 94 104,1 88,2 76,7 93,6 47,3 23,3 83,3 202,1 923,1
— до ФСС ТВП (1%) 67,6 59,3 64,4 56,4 50,7 59,1 36 24 54 113,4 584,9
— до ФСС на випадок безробіття(0,5%) 33,8 29,7 32,2 28,2 25,4 29,6 18 12 27 56,7 292,4
— податок із доходів фізичних осіб (15 %) 982,3 862,4 936 820,6 737,3 859,7 524,8 351,1 785,4 1644,7 8504,5

Усього утримань:

1194,2 1045,4 1136,7 993,4 890,1 1042 626,1 410,4 949,7 2016,9 10304,9

Для розрахунку утримань із заробітної плати використовуємо наступні дані:

— Прожитковий мінімум працездатної особи на 1 жовтня складає 528 гривень на місяць (за квартал – 1644 гривень).

— Утримання до пенсійного фонду розраховується за такою формулою:

ПФ = (ЗПнарах – 1664,0 грн)*0,02 + 1644,0 грн*0,005.

— Податок із доходів фізичних осіб розраховується за такою формулою:

ПП = (ЗПнарах – ПФ – ФССТВП – ФСС на випадок без роб.)*0,15.

На підприємстві обов’язково ведеться синтетичний облік заробітної плати працівників, який представлений у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

Синтетичний облік заробітної плати, утримань з неї

за IV квартал 2008 року

КТ

рах.

Показник Баланс, ДТ рахунків

Усього,

грн

661

231

(пер)

232

(ремонт)

91 92 471
Заробітна плата:

— за погодинними

ставками

— за посадовими окладами

— премії

— доплата за сумісництво професій

— оплата понаднормових

— доплата по тимчасовій непрацездатності

— відпускні дні

18608

27,45

260,0

238,0

16473,6

152,0

6000

15000

900,0

836,65

35081,6

21000,0

27,45

900,0

412,0

238,0

836,65

661 Усього нараховано: 19133,45 16625,6 6000 15900 836,65 58495,7
Відрахування на соціальні заходи:
651 — до пенсійного фонду (33,2%) 6352,3 5519,7 1992 5278,8 277,8 19420,6
652 — до ФСС ТВП (1,5%) 287,0 249,4 90,0 238,5 12,5 877,4
653 — до ФСС на вип. без роб. (1,3%) 248,7 216,1 78,0 206,7 10,9 760,4
656 — до ФСС НВВ (1,76%) 336,7 292,6 105,6 279,8 14,7 1029,4
Утримання із заробітної плати:
641.2 — податки із доходів фізичних осіб 8504,5
651 — до пенсійного фонду 923,1
652

— до ФССТВП

584,9
653

— до ФСС на випадок безробіття

292,4

6. Облік амортизації основних фондів

Амортизації основних фондів на АТП ,, Фаворит” здійснюється за податковим законодавством. Для нарахування амортизаційних відрахувань використовуємо наступну формулу:

А = Варт.балансова* N Кварт /100,

де Варт.балансова – вартість балансова (залишкова) основних фондів, грн.;

N Кварт квартальна норма амортизації, %.

K ЗНОСУ = 0,4.

За методом податкового законодавства всі основні фонди поділяються на 4 групи:

1 група — N Кварт =2%: будівлі, споруди;

2 група -N Кварт =10%: транспортні засоби; меблі; побутові, електронні прилади та обладнання; інструменти;

3 група -N Кварт = 6%: основні засоби, які не ввійшли до 1, 2, 4 груп;

4 група -N Кварт =15%: електрообчислювальна техніка, комп’ютери, сигналізація.

Таблиця 6.1

Розрахунок амортизаційних відрахувань за групами основних засобів

за IV квартал 2008 року АТП ,, Фаворит”

Основні фонди

Первісна

вартість, грн

Знос,

грн

Балансова

вартість,

грн

Амортизаційні

Відрахування,

грн

1

2

3

1 група:NКварт =2%

Гараж

Ремонтний цех

Офісне приміщення

33 000,0

40 000,0

45 000,0

13 200,0

16 000,0

18 000,0

19 800,0

24 000,0

27 000,0

396,0

480,0

540,0

4

5

6

2 група:NКварт =10%

Вантажні автомобілі

Підйомник, обладнання та апаратура для ремонту автомобілів, інструменти

Офісні меблі

180 000,0

29 000,0

8 000,0

72 000,0

11 600,0

3 200,0

108 000,0

17 400,0

4 800,0

10 800,0

1 740,0

480,0

7

4 група: NКварт =15%

Комп’ютери, сигналізація

5 000,0

2 000,0

3 000,0

450,0

Усього: 340000,0 136000,0 204000,0 14 886,0

7. Облік собівартості реалізованих послуг

Для визначення собівартості реалізованих послуг (вантажних перевезень та ремонтних робіт) використовуємо наступні дані:

Таблиця 7.1

Розподіл загальновиробничих витрат за IV квартал 2008 року АТП ,, Фаворит”

Складові виробничої собівартості

Код

рядка

Сума,

грн

Рахунок
ДТ КТ
1 2 3 4 5

Прямі витрати по видам послуг :

— в т.ч. погодинні перевезення

— ремонтні послуги

01

02

03

83526,7

52232,85

31293,85

903

903

903

23

231

232

Питома вага прямих витрат на погодинні перевезення в загальній сумі прямих витрат 04 0,63 - -
Питома вага прямих витрат на ремонтні послуги в загальній сумі прямих витрат 05 0,37 - -

Загальновиробничі витрати:

— в т.ч. віднесені на погодинні перевезення

— на ремонтні послуги

06

07

08

9667,4

6090,5

3576,9

23

231

232

91

91

91

8. Облік доходу від наданих послуг

Для визначення доходу від реалізації наданих послуг (вантажних перевезень та ремонтних робіт) необхідно визначити договірну ціну (тариф) одиниці послуги. Вона складається з повної собівартості (SП ), норми прибутку(NPR ), і податкового зобов’язання (ПЗ). Повна собівартість в свою чергу складається з собівартості одиниці наданої послуги, що містить прямі і загально виробничі витрати, з адміністративних витрат.

Норма прибутку розраховується так:

NPR = S П + R н /100 ,

де R н норма рентабельності наданих послуг, (%).

Податкове зобов’язання дорівнює:

ПЗ=0,2( S П + NPR )

Розрахунок договірної ціни (тарифу) одиниці наданих послуг доцільно представити у вигляді таблиці:

Таблиця 8.1

Розрахунок тарифів на перевезення і ціни на ремонтні послуги

Показник

Послуги

Разом,

грн

погодинні

перевезення

ремонтні

роботи

1 2 3 4
Прямі виробничі витрати 58323,35 34870,75 93194,1
Питома вага адміністративних витрат, % 63 37 100
Адміністративні витрати у повній собівартості послуг 14876,82 8737,18 23614
Повна собівартість, SП 73200,17 43607,93 116808,1
Норма рентабельності, Rн (%) 24 24 24
Норма прибутку, NPR 17568,0 10465,9 28033,9
Години роботи, год 1552 1584 3136
Пробіг автомобіля, км 11805 - 11805
Договірний тариф на 1 годину роботи (без ПДВ), τгод 58,48 34,14 -

Договірний тариф на 1 км пробігу

(без ПДВ), τкм

7,69 - -

Для розрахунку чистого доходу необхідно визначити кількість наданих послуг.

Таблиця 8.2

Дані про виконання транспортних послуг за IV квартал 2008 року АТП ,, Фаворит”

Замовник

Перевезення Ремонтні послуги

Форма розрахунку

АГР ,

год

τгод, грн

Тфакт,

год

τгод, грн
1 2 3 4 5 6 7
1 ТОВ „Кристал” 512 58,48 Попередня оплата
2 ВАТ „Сміла” 490 58,48 Попередня оплата
3 ВАТ „Сніжок” 550 58,48 Попередня оплата
4 Інші замовники 1584 34,14 Післяоплата

Усього:

1552

58,48

1584

34,14

Чистий дохід від погодинних перевезень розраховується за такою формулою:

ЧД = τгод *АГР ,

де τгод — договірний тариф на 1 годину роботи (без ПДВ), грн.;

Тфакт – фактично відпрацьований час, год.

ЧД = 58,48 грн/год*1552 год = 90760,96 грн.

Сума ПЗ по ПДВ, яка сплачується до бюджету дорівнює:

ПЗ = 90760,96 * 0,2 = 18152, 19 грн.

Чистий дохід від надання ремонтних послуг дорівнює:

ЧД = τгод *Тфакт .

ЧД = 34,14 грн/год*1584 год = 54077,76 грн.

Сума ПЗ по ПДВ, яка сплачується до бюджету дорівнює:

ПЗ = 54077,76 *0,2 = 10815,55 грн

Чистий дохід від звичайної діяльності дорівнює сумі чистого доходу від погодинних перевезень та чистого доходу від надання ремонтних послуг:

ЧД =90760,96 + 54077,76 = 144 838,72 грн.

Валовий дохід дорівнює:

ВД = ЧД*1,2.

ВД = 144 838,72 * 1,2 = 173 806,46 грн.

9. Виявлення фінансового результату підприємства

Діяльність АТП „Фортуна” обмежується лише основною діяльністю. Виявлення її фінансового результату (чистого прибутку або збитку) доцільно представити у вигляді таблиці 9.1. При цьому слід пам’ятати, що чистий прибуток або збиток визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування і податком на прибуток згідно з декларацією про прибуток підприємства за звітний період.

Таблиця 9.1

Виявлення фінансового результату діяльності АТП „Фаворит”

за IV квартал 2008 року

Показник

Сума, грн

Рахунок
ДТ КТ
1 2 3 4

Собівартість наданих послуг:

— в т.ч. перевезення

— ремонтні послуги

93194,1

58323,35

34870,75

791

791

791

903

903.1

903.2

Адміністративні витрати 23614,0 791 92

Чистий дохід від реалізації наданих послуг:

— в т.ч. перевезення

— ремонтні послуги

144838,72

90760,96

54077,76

703

703.1

703.2

791

791

791

Податок на прибуток за декларацією 330 791 98.1
Чистий прибуток (збиток) 27700,62 791

Так як АТП „Фаворит” за підсумками звітного періоду отримало прибуток, то складемо фактичний кошторис використання чистого прибутку (таблиця 10.2).

Таблиця 9.2

Фактичний кошторис використання чистого прибутку АТП „Фаворит” за IV квартал 2008 року

Показник

Сума, грн

Рахунок
ДТ КТ
1 2 3 4
Чистий прибуток, усього: 27700,62 - -

Спрямовується:

-до фінансового резерву

13850,0

443

43

Нерозподілений прибуток 13850,60 791 441

10. Складання фінансової звітності

За підсумками звітного періоду складаємо баланс АТП „Фаворит” (додаток 3), звіт про фінансові результати (додаток 4), звітну калькуляцію собівартості надання послуг (таблиця 10.2).

Баланс розробляється за даними сальдово-оборотної відомості (таблиця 10.1).

Таблиця 10.1

Сальдово-оборотна відомість за IV квартал 2008 року

Номер

синт.

рахунку

Сальдо

на початок кварталу

Обороти Сальдо на кінець кварталу
Дебетове Кредитове Дебітові Кредитові Дебетове Кредитове
1 2 3 4 5 6 7
10 340000,0 340000,0
131 (136000,0) (150866,0)
203 8080,0 882,3
207 6000,0 6040,0
210 - 92,55
22 200,0 290,0
30 1000,0 1000,0
311 70000,0 194795,26
313 5000,0 5000,0
40 256888,0 256888,0
43 - 13850,0
441 7000,0 20850,62
471 - 1152,55
641.1 2100,0 25884,54
641.2 2300,0 8504,5
641.3 330,0 330,0
651 6461,6 20343,7
652 452,5 1462,3
653 325,8 1052,8
656 322,1 1029,4
661 18100 48190,8
703 173806,46 173806,46
791 144838,72 144838,72
903 93194,1 93194,1
92 23614,0 23614,0
98 330,0 330,0
Баланс

294 280,0

294 280,0

398386,66 398386,66

Таблиця 10.2

Калькуляція собівартості надання послуг АТП „Фаворит”

за IV квартал 2008 року

Елементи витрат Загальна сума витрат, грн Кількість наданих послуг

Собівартість

одиниці

послуги, грн

перевез. ремонт перевез. ремонт
1 2 3 4 5 6
Матеріали 21725,15 15074,7 6650,45 9,71 4,2
Заробітна плата 35759,05 19133,45 16625,6 12,33 10,4
Нарахування на ЗП 13502,5 7224,7 6277,8 4,66 3,96
Амортизація 12540,0 10800,0 1740,0 6,96 1,1
Загальновиробничі витрати 9667,4 6090,5 3576,9 3,92 2,26
Усього:

93194,1

58323,35

34870,75 37,58 22,01

Висновки

Виконавши дану курсову роботу, було отримано навички складання фінансової звітності підприємства. Підприємство, господарську діяльність якого було розглянуто, займається вантажними автомобільними перевезеннями та надає ремонтні послуги. Протягом звітного періоду було розглянуто облік придбання товарно-матеріальних цінностей, облік використання виробничих запасів, облік виплати заробітної плати, облік нарахування заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи, облік амортизації основних фондів, облік собівартості наданих послуг, облік доходу від наданий послуг. Було розроблено облікові регістри, оборотну відомість та складено сальдово-оборотну відомість і за її допомогою – фінансову звітність.

Фінансова звітність АТП „Фаворит” складається із балансу підприємства та звіту про фінансові результати за IV квартал 2008 року. Було виявлено, що дане підприємство отримало чистий прибуток за звітний період, отже ефективно вело свою господарську діяльність.

Список використаної літератури:

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Розробка фінансової звітності підприємства”. — НТУ

еще рефераты
Еще работы по транспорту