Реферат: Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

ЗМІСТ

 

Вступ                                                      ---------------------------- 5-6

1.  Загальна характеристика Київського обласного

 управління юстиції.                                            — 7-17

2.Організація роботи відділу нотаріату Київського

 обласного управління юстиції.                            ------------------------------ 18-21

3.  Основні напрямки діяльності відділу правової

просвітиметодичного керівництва юридичними службами

та довідково кодифікаційної роботи      .          -----------------------------22-24

4 Особливостіроботи відділу державної реєстрації

нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

Київського обласнорго управлння юстиції.      .----------------------------25-30

5.Характеристика відділу кадрової роботи та

державної службиКиївського обласного управління юстиції.------------ 30-35

6.Соціальнийзахист працівників Київського

 обласного управління юстиції.                         

6.1Законодавче забезпечення охорони праці.---------------------  35-38

6.2Шкідливі та небезпечні фактори, що

супроводжуютьпрактичну діяльність фахівців Київського

обласногоуправління юстиції.                           ---------------------------- 39-42

6.3.Основні напрямки поліпшення умов праці

 в управлінні.                                                       ---------------------------  42-44

6.4Відповідальність роботодавців та працівників

за порушення правилохорони праці в управлінні.--------------------------  45-47

Висновок                                           — 48-50

Списоквикористаної літератури        ----------------------------  51-53

Додатки                                                ---------------------------- 1-32

 

Вступ

У 1991 році Україна стала на шляхрозбудови незалежної, демократично орієнтованої держави. Разом з цим Україназіткнулася з рядом державотворчих проблем  породженими суспільними таекономічними процесами.

У динамічному процесі реформуванняполітичних, економічних та правових відносин Київському обласному управліннююстиції, та  усім його працівникам, відведена важлива роль – забезпеченняпроведення державної правової реформи, утвердження принципу верховенства права.Важливою умовою ефективного управління державними справами є достатня,стабільна і систематизована нормативна база

В умовах реформування державної владипоглиблюється розуміння того, що право має стати основою процесу трансформаціїу всіх сферах життедіяльності України, а закон — не лише політико-юридичнимзасобом, який використовується державою для вирішення різноманітних соціальнихпроблем, а й важелем для створення можлисостей гідного суспільного життя.

Забезпечення достатньої і стабільноїзаконодавчої бази, яка б утверджувала критичну масу ринкових перетворень,конктерне середовище, сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, атакож усунення структурних та відтворювальних деформацій в економіці,інтеграцію економіки держави у світовий економічний простір, — одна з передумовприскорення темпів економічного зростання України і, відповідно, підвищеннядобробуту її громадян.

За своїм місцем в системі органів виконавчої влади та функціональним характером діяльності Київське обласнеуправління юстиції є організовуючим і координуючим органом виконавчої влади вгалузі права.

Київське обласне управління юстиціївиконує завдання з визначальних напрямів розвитку нормотворчої роботи, зокрема,з розроблення нових законів, прийняття, яких випливає із Конституції України,приведення чинного законодавства до вимог Основного Закону, адаптаціїУкраїнського законодавства до норм Європейського права.

Докорінне реформування системидержавного управління, яке має відбуватися в рамках адміністративної реформи,фундаментальне оновлення законодавства, проведення  судової реформи, створеннясоціально-орієетованої ринкової економіки, підтримка та захист підприємства,боротьба із злочинністю, процес інтеграції України у світову та Европейськуправові сиситеми – ось неповний перелік того, що потребує кваліфікованогоюридичного забезпечення і належного наукового супроводу, тобто безпосередньої участі Київського обласного управління юстиції.

Київське обласне управління юстиціїявляється проміжною ланкою між Міністерством юстиції України і районними,районними у містах,  міськими управліннями юстиції. На нього покладені важливізавдання, що полягають у сприянні обговорення, контролю та узагальненіінформації, що надходить з районних, районних у містах, міських управліньюстиції, а також сприяння у  реалізації конституційних прав і свобод громадянта подання інформації до Міністерства юстиції України.

Метою мого стажування в Київськомуобласному управлінні юстиції є: поглиблення та закріплення теоретичних знаньодержаних при навчанні в Академії державної податкової служби України, набуттяпрактичних навичок для професійної роботи в майбутньому, набуття навичокрозв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права.

Завданням даної роботи єхарактеристика та ознайомлення  з набутими, в ході магістерського стажування,професійними  навичками та  можливість застосування в  практичній, професійній,діяльності теоретичних знань одержаних в процесі навчання в Академії державноїподаткової служби України.

1. Загальніхарактеристика  діяльності Київського обласного управління юстиції

Київське обласне управління юстиційявляється територіальним органом виконавчої влади і підпорядковуєтьсяМіністерству юстиції України. Управління юстиції у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією України, законами України, актами Президента України і КабінетуМіністрів України, наказами Мін'юсту України та Положенням про Головнеуправління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

Основнимзавданням управління юстицій є:

-    забезпечення реалізаціїдержавної правової політики, державної політики з питань громадянства,міжнаціональних та міграційних відносин, сприяння розвитку системи наданняправової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законнихінтересів фізичних та юридичних осіб;

-    забезпечення захисту правлюдини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

-    підготовка пропозицій щодопроведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконаленнязаконодавства у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяннявідповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

-    організаційне таматеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах,міських (міст обласного значення) управлінь юстицій, робота з кадрами;

-    організація роботи державноївиконавчої служби, нотаріату та підпорядкованих відділів реєстрації актівгромадського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, іншихорганів та управлінь юстицій;

-    державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств  і республіканських комітетів АвтономноїРеспубліки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державнихадміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а такожмісцевих органів господарського управління та контролю;

-    здійснення легалізаціїмісцевих об'єднань громадян та реєстрації  інших юридичних осіб у порядкувстановленому чинним законодавством;

-    здійснення у випадкахпередбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєструзастави рухомого майна та реєстру прав на нерухоме майно;

-    методичне керівництвоправовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державнихпідприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а такожорганам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніхнормативно-правових актів у відповідності до чинного законодавства;

-    розвиток правовоїінформатизації, формування у громадян правового світогляду;

-    представлення в межах своєїкомпетенції за дорученням Мін'юсту України інтересів Президента України,Кабінету Міністрів України і Мін'юсту України під час розгляду справ у судахобластей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цихсправ;

-    здійсненняміжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

-    організація роботи з кадрамив апараті управління,  районних, районних у містах, міських (міст обласногозначення) управліннях юстиції та підвідомчих установ, підвищення їхньоїкваліфікації.

Під час проходження магістерського стажування в Київському обласномууправлінні юстицій (далі управлінні )  я дізналась, що управління складаєєдиний план роботи на рік. У якому містяться усі заходи структурнихпідрозділів. Планом також передбачається проведення комплексних та цільових перевірок,надання практичної та методичної допомоги, навчання працівників органів таустанов юстиції, інші питання, які потребують спільної участі структурнихпідрозділів.

На підставі щорічного плану роботи складаються щоквартальні планироботи управління та щомісячні плани роботи його структурних підрозділів.

Даний план розробляється на основі статистичних та аналітичних данихпро стан законності та фактичного стану  на місцях, по окремим напрямкамдіяльності, іншій інформації про порушення  законів виявлених недоліках таупущеннях  у практичній діяльності.

Пропозиції до плану роботи з відповідним мотивуванням та попереднімузгодженням з заступниками начальника управління надаються керівникамиструктурних підрозділів заступнику начальника управління згідно розподілуобов'язків між керівництвом управління.

Підготовлений проект плану роботи в п'ятиденний термін надається длявивчення керівництву управління та начальникам структурних підрозділів. Даліпроект плану розглядається та узгоджується з начальником управління. зміни доплану роботи вносяться при наявності достатніх підстав за вказівкою начальникауправління.

Структурні підрозділи управління за своїми напрямками планують окремо(щомісячно) крім заходів, передбачених основним планом та питань вирішення яких віднесено до повноважень колегії або начальника управління.

Обов'язково копії планів надсилаються до Мінюсту України, планипідвідомчих підрозділів передаються до начальників управлінь.

Управління юстиції є багато структурним органом  координація роботи вякому здійснюється керівництвом управління відповідно до посадових інструкцій,затверджених начальником управління, як правило з урахуваннямзонально-предметного принципу.

Для ефективної праці управління необхідно узгодженість роботивідділів,  а особливо при плануванні роботи; при виконанні наказів вказівокМін'юсту України, Державного секретаря Мін'юсту України та його заступників;при організації та проведенні виїздів у міста та райони з метою перевіркинадання практичної допомоги, вивчення та впровадження позитивного досвідуроботи;

при підготовці методичних та інструктивнихматеріалів з питань, віднесених до компетенції управління; при підготовцізавдань підвідомчим органам юстиції, узагальнені практики застосуваннязаконодавства з питань, віднесених до компетенції управління, виробленняпропозицій по удосконаленню законодавства; при здійсненні заходів по підвищеннюділової кваліфікації працівників органів та установ юстиції.

Координація роботи підрозділів з питань вирішення яких потребуєкомплексності, здійснюється керівництвом управління згідно до наказу пророзподіл між ними обов'язків.

Оперативна взаємодія забезпечується фахівцями відділів під керівництвомта контролем керівників структурних підрозділів.

 Управління  юстиції може надсилати різноманітні завдання та доручення,до нищестоячих управлінь наприклад витребування довідок, звітів та іншоїінформації дані доручення називаються завданнями до управлінь юстиції. Данізавдання надсилаються до управлінь згідно плану роботи обласного управління юстиції.

Завдання готуються структурними підрозділами негайно після затвердженняплану та надсилаються на місця не пізніше 10 днів до встановленого термінувиконання. Завдання необхідно чітко формулювати надаючи методичні рекомендації,встановивши термін виконання з врахуванням того, щоб реалізація матеріалів булазакінчена у термін встановлений планом.

Завдання також надсилаються за вказівкою Мінюсту України у окремихвипадках поза планом за вказівкою начальника обласного управління згідно допостанови колегії.

Оперативний контроль за своєчасністю та якістю виконання завдань тадоручень здійснюється відповідними начальниками відділів. У випадках порушеннявиконавчої дисципліни з'ясовуються причини та вносяться пропозиції довідповідальності винних працівників.

У своїй роботі управління має справу з різноманітною документацією, щопотребує розгляду посадовими особами управління. На розгляд начальникауправління передаються доручення Мін'юсту, державного секретаря Мін'юсту тайого заступників, документи які надійшли від керівників Верховної Ради України,голів постійних комісій Президента України, керівників АдміністраціїПрезидента, Прем'єр Міністра України та членів уряду, голови обласноїдержадміністрації та його заступників, голови обласної Ради,  керівниківобласних відомств інші найбільш важливі документи адресовані на його ім'я тапередбачені діючим законодавством.

Первинні звернення громадян, а також скарги на дії підпорядкованихпрацівників розглядають начальники структурних підрозділів управління.

Керівник управління або структурного підрозділу зобов’язаний розглянутидокумент не пізніше наступного дня з моменту реєстрації, а термінові –негайно унакладеній резолюції повинна бути ясна та вичерпна вказівка про порядок,характер і термін виконання, про необхідність витребування матеріалів абовиїзди на місця та інше. У випадку прийняття іншого рішення питання вобов'язковому порядку узгоджується з керівником, який вчинив первиннурезолюцію  про, що робиться відмітка на документі.

Проходження документа з резолюцією з часу її накладання керівниками табезпосереднього виконання не повинно перевищувати одного дня.

Бувають випадки коли виконання документу доручається кількомпідрозділам або посадовим особам то документ передається відповідному виконавцювказаному в резолюції першим, який несе відповідальність за виконання таорганізовує перевірку або іншу роботу з документом у повному обсязі, принеобхідності знімає копії або робить виписки та передає керівнику відповідноговідділу.

Документи, які подаються на підпис начальнику управління  візуютьсявиконавцями, начальниками структурних підрозділів, а також відповіднимизаступниками відповідаючими за діяльність того чи іншого підрозділу.

Київське обласне управління юстиції готує документи щодо пропозиції провнесення змін та доповнень в діюче законодавство ці документи візуютьсяначальником відділу правової освіти методичного керівництва юридичними службамита довідково-кодифікаціїної роботи, а також керівниками відповідних структурнихпідрозділів.

Відповідальність за терміни виконання  та якість підготовки документівпокладається на виконавців, начальників структурних підрозділів, заступниківначальника управління.

В управлінні також діє відповідальність за несвоєчасне оформлення тавідправлення адресату документів, яка накладається на спеціаліста відділузвернень громадян, документування та контролю який приймаючи документ навідправку зобов'язаний на копії поставити дату одержання і підпис.

Управління юстиції здійснює такі основні функції – організовуєвиконання наказів та доручень Міністерства юстиції України, Державногосекретаря Мін'юсту України та його заступників; організація взаємодії зВерховною Радою України, центральними органами виконавчої влади та органамимісцевого самоврядування, а також обласною радою та облдержадміністрацією;організація прийому громадян; питання методичної роботи, вивченнярозповсюдження позитивного досвіду роботи; організація виїздів у міста тарайони інші функції.

В період  проходження магістерського стажування в управління я детальноознайомилася з умовами та порядком прийому громадян. Отже прийом громадян вобласному управлінні юстиції здійснюється  щоденно з 9.00 до 17.00 годин,згідно затвердженого графіка. Організаційне забезпечення щоденного прийомугромадян здійснює начальник відділу звернень громадян, документування таконтролю.

У випадку звернення на прийом громадян та юридичних осіб  з питань, якіне входять до компетенції органів та установ юстиції, працівники апаратузобов'язані надавати чіткі кваліфіковані роз'яснення про порядок розгляду такихзвернень посилаючись на діюче законодавство з вказівкою органа, до якогонеобхідно звернутися.

Письмові звернення громадян приймаються для вирішення в апаратіобласного управління юстиції, як правило при наявності (пояснення) з підвідомчихорганів, установ юстиції.

Виходячи з конкретних обставин спеціаліст відділу звернення громадян… за узгодженням з керівниками підрозділів приймає для вирішення безпосередньо  вапараті скарги громадян і при відсутності у них відомостей з підвідомчихорганів, установ юстиції.

У випадку направлення громадян у відділи, надалі організація прийому таоблік покладається на керівників структурних підрозділів, які зобов'язаніпроінформувати спеціаліста відділу звернень громадян, документування та контролюдля обліку, реєстрації та контролю.

Начальники відділів зобов'язані оперативно реагувати на зверненнягромадян відносно неналежного прийому у відділах, скарг з цього питанняпередавати керівництву управління.

Начальник управління здійснює прийом у випадках, якщо рішення заскаргою прийнято одним з його заступників, а також виходячи з характерузвернення, з яким звернувся громадянин.

Начальники структурних підрозділів забезпечують своєчасний розглядскарг, звернень громадян з прийому, доручення підвідомчим органам та установамюстиції. По результатам вирішення звернень громадян у встановлений законом термін надсилається чіткі вмотивовані відповіді з посиланням на законодавчийакт та роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення.

Відповіді до скарги з особистого прийому керівництва управліннянадаються керівниками, які здійснюють прийом. Начальник відділу зверненьгромадян… забезпечує належну організацію прийому та розгляду зверненьщоквартально передає статистичний звіт з обліку звернень заступнику начальникауправління згідно розподілу функціональних обов'язків.

Київське обласне управління юстиції відповідно до покладених на ньогозавдань:

-   бере участь у забезпеченні реалізації державноїправової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних таміграційних відносин;

-   узагальнює практику застосування законодавства зпитань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконаленнязаконодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мінюсту;

-   здійснює відповідно до законодавства реєстраціюнормативно-правових актів міністерств та комітетів Автономної Республіки Крим,обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їхуправлінь, відділів інших структурних підрозділів, а також місцевих органівгосподарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законніінтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

-   сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізаціїправ, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює увипадках передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб,організовує у встановленому порядку  в системі органів юстиції наданнягромадянам і юридичним особам  додаткових платних послуг правового татехнічного характеру;

-   здійснює контроль за дотриманням порядку реєстраціїправ на нерухоме майно, реєстрацію застав рухомого майна та ведення Державногореєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру застав рухомого майна впорядку, визначеному законодавством;

-   забезпечує функціонування та розвиток системиправової інформатизації;

-   веде роботу з обліку та підтримання в контрольномустані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузейзаконодавства України;

-   здійснює контроль та координацію управлінськоїдіяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласногозначення) управлінь юстиції;

-   та інше.

В ході магістерського стажування я виїжджала на перевірки в районні,районні у містах, міські управління юстиції. Крім цього управління має наступніправа у встановленому порядку залучати до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідуючих державними нотаріальними конторами,кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представниківвідділень Української нотаріальної палати за їх згодою;  залучати вчених,спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ іорганізацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, щоналежать до компетенції управління; вносити до Мін’юсту України пропозиції щодо зупинення на певний строк дії виданої Мін’юстом України ліцензії у разіпорушення суб’єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов або невиконаннясуб’єктом підприємницької діяльності у визначений строк умов Мін’юсту України;одержувати  безоплатно для здійснення функцій, покладених на управлінняюстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питаньзастосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ,організацій, місцевих органів виконавчої влади; брати участь у розробленіпропозицій щодо підготовки юридичних кадрів; скасовувати рішення про державнуреєстрацію нормативно-правових актів; установлювати згідно з чиннимзаконодавством тарифи за надання працівниками установ нотаріату та органівреєстрації актів громадського стану  додаткових платних послуг правового,інформаційного та технічного характеру.

Управління юстиції здійснює свої повноваження, як безпосередньо, так ічерез утворені в установленому порядку місцеві управління юстиції. В своїй діяльностіуправління взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади  та органамимісцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями навідповідній території.

Дана установа наділена правом в межах своєї компетенції видаватинакази, які є обов’язковими для виконання районними, районними у містах,міськими ( далі місцевими) управліннями юстиції, підвідомчими цому установами,органами та посадовими особами, у деяких випадках нормативно-правові актиуправління юстиції є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчоївлади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Як і всі нормативно-правові акти управління юстиції підлягаютьдержавній реєстрації в установленому законодавством порядку. Управління у разіпотреби видає з іншими місцевими органами  виконавчої влади спільні акти.

Начальник Київського обласного управління юстиції призначається ізвільняється з посади Міністром юстицій України за погодженням з головоюКиївської міської державної адміністрації, заступники начальника управлінняпризначаються та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданнямначальника управління. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурснійоснові.

Київське обласне управління юстиції виконує накази та дорученняміністерства юстиції України, Державного секретаря Міністерства юстиції Українита його заступників. Крім того управління організовує та контролює їх виконанняпідвідомчими органами та установами. Спеціаліст відділу звернень громадян,документування та контролю здійснює контроль за організацією виконання наказів,доручень Мін’юсту в підрозділах апарату доповідає про стан роботи начальникууправління, вносить пропозиції відносно вдосконалення.

Спеціаліст з питань систематизації законодавства забезпечує описнормативно-правових актів та веде систематизовану картотеку.

Київське обласне управління юстиції в своєму складі має відділи такі,як:

-   відділ нотаріату;

-   відділ державної реєстрації нормативно-правовихактів та легалізації об’єднань громадян;

-   відділ правової просвіти методичного керівництваюридичними службами та довідково-кодифікаціїної роботи;

-   відділ діловодства, матеріально-технічногозабезпечення та капітального будівництва;

-   відділ звернень громадян, документування таконтролю;

-   відділ державної виконавчої служби;

-   відділ  кадрової роботи та державної служби;

-   відділ фінансування бухгалтерського обліку тазвітності

За час мого перебування на практиці я ознайомилася з роботою такихвідділів — правової просвіти, методичного керівництва юридичними службами тадовідково-кодифікаційної роботи, державної реєстрації  нормативно-правовихактів та легалізації об’єднань громадян, нотаріату, кадри, РАГС.

Київське обласне управління юстиції являє собою державний орган, який всвоїй діяльності підпорядковується Міністерству юстиції України є його дорадчиморганом і здійснює керівництво і контроль над міськими, районними, районними умістах управліннями юстиції.

2. Організація роботи відділу нотаріату Київського обласного управлінняюстиції

 

Відділ нотаріату є структурним підрозділом Київського обласногоуправління юстиції. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України,законами, актами Президента, Кабінету Міністрів України, Положенням про Головнеуправління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, планами роботиКиївського обласного управління юстиції, постановами колегії та наказамиМін’юсту України, обласного управління юстиції. Працівники відділупідпорядковуються начальнику відділу нотаріату, начальнику управління та йогозаступнику, який безпосередньо координує та контролює діяльність установнотаріату відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Відділ нотаріату в своїй діяльності здійснює керівництво та організаціюроботи державних нотаріальних контор та обласного нотаріального архіву;забезпечує контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїхобов’язків; у випадках передбачених законодавством реєстрації прав на нерухомемайно, ведення реєстру застави нерухомого майна та реєстру прав на нерухомемайно; здійснює контроль за виконанням актів Мін’юсту стосовнонормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризаціїщодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;  також до завданьвідділу входить сприяння розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав,свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб; координує діяльністьустанов нотаріату з  Державним підприємством "Інформаційний центр "та Асоціацією нотаріусів області; забезпечує прийом громадян та юридичних осібвідповідно до Закону України «Про звернення громадян» та підготовкуписьмових відповідей.

Відділ нотаріату в управління налічує три працівника: начальниквідділу, головний спеціаліст та спеціаліст, які виконують вище перерахованізавдання.

Начальник відділу призначається  та звільняється з посади начальникомуправління юстиції, за погодженням з заступником начальником управління, якийконтролює діяльність установ нотаріату на нього  Положенням про відділнотаріату Київського обласного управління юстиції покладені наступні обов’язки:

-   організовувати спрямовувати роботу відділу;

-   забезпечувати виконання доручень начальникауправління, заступника начальника, який координує роботу установ нотаріату:

-   разом з відділом кадрів здійснювати роботу щодоукомплектування штату працівників відділу та працівників державних нотаріальнихконтор області та нотаріального архіву відповідно до затвердженої штатноїчисельності:

-   проводити оперативні наради з питань діяльностівідділу та установ нотаріату області;

-   вносити пропозиції керівництву управління щодозаохочення працівників відділу, працівників державних нотаріальних контор,нотаріального архіву та притягнення до дисциплінарної відповідальностінотаріусів, а також працівників установ нотаріату;

-   визначити обов’язки та завдання для працівниківвідділу;

Начальник відділу несе персональну відповідальність перед начальникомобласного управління юстиції та відповідним заступником за виконання покладенихна відділ та установи нотаріату завдань і здійснення ним своїх функцій.

За час стажування у відділі нотаріату я дізналась, що працівникиданого  відділу для виконання покладених на них завдань здійснюють  наступні  функції:

-   організовують роботу державних нотаріальних конторта нотаріального архіву; перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо їїполіпшення, надає методичну та практичну допомогу;

-   вносить  пропозиції щодо відкриття та ліквідаціїдержавни нотаріальих контор, нотаріального архіву; встановлення штатноїчисельності їх працівників та місцезнаходження;

-   готує пропозиції щодо матеріально-технічногозабезпечення установ державного нотаріату, розподіл коштів спеціального фондунотаріату, а також вносить пропозиції стосовно заохочення працівників;

-   забезпечує роьоту кваліфікаційної комісіїнотаріату;

-   організовує та контролює стажування осіб, чкі маютьнамір займатися нотаріальною діяльністю;

-   готує пропозиції щодо визначення граничноїчисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах області для подальшогоподання їх до Мін’юсту України;

-   забезпечує діяльність нотаріального архіву щодозберігання нотаріальих документів;

-   готує пропозиції щодо визначення нотаріальногоокругу, реєстрації приватної нотаріальної діяльності, внесення змін вреєстраційне посвідчення та анулювання його, контролює дотриманя вимог щодоорганізації робочого місця приватного нотаріуса;

-   готує пропозиції щодо призупинення діяльностінотаріусів анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

-   контролює обіг спеціальних бланкі та захиснихзнаків нотаріальни документів, готує подання до Мін’юсту щодо необхідностівиготовлення печаток, штампів нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мін’юстом України;

-   розробляє положення, готує пропозиції щодо визнаннярозміру оплати за надання державними нотаріусами та працівиками державнихустанов нотаріату додаткових платних помлуг правового, інформаційного татехнічного характеру, а також забезпечення організаційного керівництва цієюроботою4

-   забезпечує достовірність та оперативне поданнястатистичних та інших звітів;

-   здійснює роботу з кадровим резервом на посадипрацівників відділу  та установ нотаріату;

-   організовує та проводить стажування нотаріусів зметою підвищення їх професійногорівня;

-   веде облік нотаріальної практики;

-   здійснює перевірки організації роботи державнихнотаріальних контор, нотаріального архіву та приватних нотаріусів в межах своєїкомпетенції;

-   готує пропозиції стосовно заміщення державнихнотаріусів під час відпусток та на період тимчасової непрацездатності.

Робота відділу нотаріату є дуже важливою, без якої б не функціонували нотаріальні контори, як приватні так і державні. Начальник відділу нотаріатуКиївського обласного управління юстиції слідкує за здачею кваліфікаційнихіспитів нотаріусами різних підвідомчих йому нотаріальних контор, що дає змогуслідкувати за кваліфікованістю нотаріусів та якісністю надання їми нотаріальнихпослуг населенню.


3. Основні напрямки діяльності відділу правової просвіти методичногокерівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи

 

В ході магістерського стажування в Київському обласному управлінняюстиції я мала змогу ознайомитися з роботою відділу правової освіти,методичного керівництва юридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи(далі відділ) він є структурним підрозділом Київського обласного управлінняюстиції, підпорядковується начальнику обласного управління та заступникуначальника, який безпосередньо координує роботу даного відділу, робота відділупроводиться відповідно планів роботи обласного управління та плану відділу.

Відділ забезпечує виконання завдань покладених на управління юстиціїщодо забезпечення реалізації державної правової політики, захисту прав людини ігромадянина у визначеній сфері діяльності, здійснення роботи по систематизаціїзаконодавства, формуванню у громадян правового світогляду, методичномукерівництву правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державнихпідприємствах, в установах організаціях.

Працівники відділу в своїй роботі здійснюють наступні функції: вивчаєстан правоосвітньої роботи в навчальних закладах на підприємствах, установах,організаціях, бере участь у забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадянправового світогляду; надає методичну допомогу представникам державних органівв реалізації програм правової освіти населення; консультує представниківдержавних органів з питань підготовки навчально-методичних планів, програм,посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодойого вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад,конкурсів та інших навчально-методичних заходів; вивчає попит на юридичнулітературу, вносить пропозиції щодо її випуску місцевими видавництвами; береучасть у виданні журналів і газет правового характеру; бере участь разом ізмісцевими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки в організаціїроботи з підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» унавчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування; перевіряєстан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державнихпідприємствах, установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшеннняцієї роботи; вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичнихслужб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,проводить стажування працівників юридичних служб; поширює  сучасні новітніформи й методи роботи з праввого забезпечення господарської діяльності; ведероботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства доЄдиного класифікатора галузей законодавства України; за дорученням начальникауправління здійснює інші функції, прердбачені чинним законодавством.

Відділ правової просвіти, методичного керівництва юридичними службамита довідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управління юстиції всвоєму складі має трьох державних службовців: начальника відідлу, головногоспеціаліста та спеціаліста. Начальник відділу організовує та контролює роботувідділу, разом з відділом рроботи з кадрами здійснює роботу щодоукомплектування щтату працівників відділувідповідно до затвердженої штатноїчисельності і фонду оплати праці, проводить оперативні наради, з працівникамивідділу, вносить пропозиції керівництву управління щодо хаохочення працівниківвідділу та застосування заходів дисціплінарного стягнення, контролює виконанняпрацівниками відділу їх обов'язків, доручень керівництва управління іначальника відділу, визначає завдання для працівників відділу. Начальник відділунесе персональну відповідальність  перед начальником управління за виконанняпокладених на відділ завдань і здійснення ним функцій.

Під час проходження магістерського стажування в Київському обласномууправлінні юстиції у відділі правової просвіти…я ознайомилась з правами відділуце

-   здійснення  перевірок в районних, міськихуправліннях юстиції, районних (міських), держнотконторах, на державнихпідприємствах, в установах, організаціях з питань віднесених до компетенціївідділу;

-   залучення вчених, спеціалістів органів виконавчоївлади, підприємств, організацій (за погодженням з керівниками) до розглядупитань, що належать до його компетенції;

-   одержувати безоплатно для здійснення функцій,покладених на відділ, інформацію від статистичних та контролюючих органів зпитань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств,установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

-   скликати наради, що належать до його компетенції;

-   одержувати у встановленому порядку від працівниківуправління документи, довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні длявиконання покладених на нього завдань;

-   інформувати керівництво управління у разіпокладення на відділ роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить заїх межі, а також у випадках, коли відповідні відділи або працівники не надаютьдокументи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

-   залучати за згодою керівництва управліннявідповідних спеціалістів для розробки і здійснення заходів, що проводятьсявідділом відповідно до покладених на нього завдань.

Отже відділ правової просвіти методичного керівництва юридичнимислужбами та довідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управлінняюстиції відіграє дуже важливу роль у формуванні правової думки у населенняУкраїни. Він реалізує свій вплив на громадян шляхом публікаціїнауково-методичних статей у засобах масової інформації, щодо найважливішихзаконопроектів уряду України.

 

4. Особливості роботи відділу державної реєстрації нормативно-правовихактів та легалізації об’єднань громадян Київського обласнорго управлння юстиції

 

Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів талегалізації об’єднань громадян (надалі – відділ) є  структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції (надалі – управління).

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України вАвтономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від30.08.2000 р. № 36/5, наказами Міністерства юстиції України та начальникаУправління, постановами колегії Міністерства юстиції України, обласногоуправління юстиції та цим Положенням

Даний відділ підпорядковується начальнику управління,заступнику начальника управління та начальнику відділу, який є йогобезпосереднім керівником, який  являється заступником начальника управління

Основними завданнями відділу є:

— участь у забезпеченні реалізації державної правовоїполітики та захисту прав людини та громадянина шляхом надання фізичним таюридичним особам правової допомоги;

— участь у проведенні в Україні правової реформи;

— участь в роботі з вдосконалення законодавства, сприяння відповіднодо своєї компетенції розвитку правової науки;

— державна реєстрація нормативно-правових актів обласноїдержавної адміністрацій, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів,а також місцевих органів господарського управління і контролю;

— здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян тареєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чиннимзаконодавством.  

Відділ очолює заступник начальника управління юстиції —начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посадиМіністром юстиції України за поданням начальника обласного управління юстиції:

— організовуєроботу відділу;

— забезпечуєвиконання доручень начальника управління;

— розподіляєобов’язки між працівниками відділу;

 - разом ізвідділом роботи з кадрами здійснює роботу щодо укомплектування штатупрацівників відділу відповідно до затвердженої чисельності і фонду оплатипраці;

-  проводитьоперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю відділу;

— вноситьпропозиції начальнику управління щодо заохочення працівників відділу тазастосування заходів дисциплінарного стягнення;

— контролюєвиконання доручень працівниками відділу;

— бере участь узасіданнях науково-консультативних та інших дорадчих органах при управлінні,вносить пропозиції для розгляду на їх засіданнях, а також для включення в планїх роботи;

— за дорученнямначальника управління підписує вихідні з відділу листи та інші документи;

— визначаєзавдання для працівників відділу;

— за дорученням начальника управлінняпредставляє управління в органах державної влади та інших організаціях зпитань, що віднесені до компетенції відділу.

В ході магістерського стажування я мала змогу детальноознайомитися з порядком легалізації спілок, об'єднань громадян. Отже відповіднодо статті 14 Закону України «Про об'єднання громадян» легалізація(офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації абоповідомлення про їх заснування.

 Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян іміжнародних громадських організацій здійснюється Мін'юстом, їх місцевихосередків та місцевих об'єднань громадян — Головним управлінням юстиціїМін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольськимміськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннямиюстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народнихдепутатів.

 Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органуподається заява, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадянабо їх уповноваженими представниками.

До заяви додаються:

1) статут(положення) в двох примірниках;

2) протоколустановчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут(положення);

3) відомості про склад керівництвацентральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові,року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевихосередків підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ просплату реєстраційного збору;

6) відомості прозасновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян — із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійногопроживання; для спілок об'єднань громадян — назви об'єднання, місцезнаходженнявищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію).

Міжнародна громадська організаціядодатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності натериторії хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи,документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян додатковоподає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ доспілки.

Заява про реєстрацію об'єднаннягромадян за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячнийстрок. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднання громадян, у необхідних випадкахпроводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. Зарезультатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об'єднаннягромадян або про відмову в його реєстрації. У разі реєстрації об'єднаннягромадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.

Зареєстрованому об'єднанню громадянприсвоюється відповідний номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян,що ведеться реєструючим органом. У Реєстрі зазначається: дата надходженнядокументів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутнихорганів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльностіоб'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, датареєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеногореєстраційного збору.

Дані Реєстру всеукраїнських об'єднаньгромадян та міжнародних громадських організацій, зареєстрованих Мінюстом,публікуються в газеті «Урядовий кур'єр».

 Для легалізації громадськоїорганізації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органуподається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадськоїорганізації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище,ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноваженихпредставників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації імісцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльностігромадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленомузаконом порядку.

Громадська організація, легалізованашляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадськихорганізацій, що ведеться легалізуючим органом. У книзі обліку громадськихорганізацій зазначається: дата надходження документів, назва організації імісцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, даталегалізації.

Легалізація об'єднань громадян, щомають одну і ту ж назву, не допускається. У разі коли із заявою про легалізаціюзвертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевагавіддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.

 Якщо статутні документи об'єднаннягромадян або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечатьзаконодавству України, реєструючий орган приймає рішення про відмову вреєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові. Про зміни встатутних документах об'єднання громадян повідомляє в 5-денний термінреєструючий орган для внесення необхідних змін до Реєстру об'єднань громадян.

У разі припинення діяльностіоб'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису вРеєстрі об'єднань громадян.

Також відділ має право:

1) перевіряти в обласній державній адміністрації, їїуправліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також місцевих органахгосподарського управління та контролю додержання законодавства про державнуреєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності,вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягненнядо відповідальності винних посадових осіб;

2) скасовувати рішення про державну реєстраціюнормативно-правових актів;

3) перевіряти дотримання зареєстрованими об’єднаннямигромадян положень своїх статутів.

4)здійснювати перевірки в районних, районних умістах, міських (обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчихустановах;

5)залучати вчених, спеціалістів місцевих органіввиконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхнімикерівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6)одержувати безоплатно для здійснення функцій,покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючихорганів з питань застосування законодавства в господарській діяльностіпідприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади.

Поряд із створенням оптимальних умов для реалізації правакожного громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадськіорганізації завданням відділу реєстрації нормативно-правових актів талегалізації об'єднань громадян є забезпечення неухильного дотримання вимогчинного законодавства під час своєї діяльності.

Це дасть можливість досягти високої культури взаємовідносиндержавних органів, що працюють з громадськими формуваннями, з представникамиостанніх, а також підвищення рівня знань  працівників управління юстиції.

5. Характеристика відділукадрової роботи та

державної служби

Відділ кадрової роботи  та державної служби являєтьсясамостійним структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції,даний відділ налічує три працівники начальник, заступник  та головнийспеціаліст.

Службовці відділу в свої практичній діяльності виконуютьнаступні завдання:

-   забезпечення реалізації державної політики з питанькадрової роботи та державної служби в апараті управління юстиції,підпорядкованих йому установах юстиії;

-   організація і здійснення роботи з кадрами в апаратіуправління юстиції, ситемі органів юстиції Київської області з метоюкомплексного вирішення питань комплектуввання висококваліфікованимипрацівниками;

-   здійснення контролю та координації управлінськоїдільності з питань кадрової роботи районних, міських (міст обласного значення)управлінь юстиції;

-   організація роботи щодо навчання працівниківорганів юстиції області, підвищення їх кваліфікації, заохочення їх до службовоїкар'єри.

Проходячи стажування в відділі кадрової роботи та державноїслужби я детально розглянув та реалізовував наступні функції відділу:присвоєння  та обчислення рангів державної служби, порядок обчислення стажудержавної служби та встановлення надбавок за вислугу років, порядок формуваннякадрового резерву, та інші. Розглянемо детальніше порядок виконаннявищевикладених функцій.

Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальномупорядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації тарезультатів роботи.

Особам, які вперше зараховані на державну службу,присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідноїкатегорії посад.

Ранги можуть присвоюватися різними високопоставленимиособами так, ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюютьсяПрезидентом України, другої категорії – Кабінетом Міністрів України, апропозиції вносить Головдержслужба за поданням відповідних державних органів. Рангикерівникам місцевих органів державної виконавчої влади, головам місцевих Рад,що відповідають посадам третьої- п'ятої категорії, присвоюється відповіднокерівником органу державної виконавчої влади чи Головою Ради вищого рівня.

Ранги присвоюються державним службовцям одночасно зприйняттям їх на державну службу або призначення на вищу посаду.

Через два роки після присвоєння державномуслужбовцювідповідного рангу керівник управління за поданням безпосередньогокерівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу.Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи службовця.

За виконання особливо важливих завдань службовцю може бутиприсвоєний черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

У разі призначення державних службовців на посади більшвисокої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вонизайняли.

За сумлінну  працю державному службовцю при звільнені здержавної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговийранг поза межами відповідної категоріїпосад, якщо він має найвищий ранг у ційкатегорії посад. у випадку переходу державного службовця на посаду нижчоїкатегорії за ним збегігається присвоєний ранг. Державний службовець може бутипозбавлений рангу лише за вироком суду.

Надбавка за ранг здійснюється з дня його присвоєння.

Розглянемо порядок обчислення стажу державної служби тавстановлення надбавок за вислугу років. Однією з складових заробітної платидержавного службовця є надбавка за вислугу років.

Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцямщомісячно, а її розмір залежить від стажу державної служби:

-    понад 3 роки – 10 відсотків,

-    понад 5 років – 15 відсотків,

-    понад 10 років – 20 відсотків,

-    понад 15 років – 25 відсотків,

-    понад 20 років – 30 відсотків,

-    понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу зурахуванням доплати за ранг.

Надбавка за вислугу років обчислюється за фактичновідпрацьований час виходячи із посадового окладу з урахуванням за ранг ізалежно від стажу державної служби. До стажу державної служби зараховуєтьсяробота:

-    на посадах державних службовців у державнихорганах;

-   на посадах державних службовців і спеціалістів вапаріті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митногоконтролю, внутрішніх справ, служби безпеки, інших органів управління військовихформувань, державної податкової та контрольно-ревізійної служби;

-   на посадах суддів, слідчих прокурорів, іншихслужбових осіб, яким присвоєно персональні звання.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжката інші документи, які підтверджують стаж роботи.

Кожна державна установа створює кадровий резерв длядержавної служби для заміщення посад державних службовців, а також дляпросування їх по службі. Кадровий резерв формується з керівників і спеціалістівпідприємств, установ, організацій, працівників органів виконавчої влади таорганів місцевого самоврядування, державних службовців, які підвищиликваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендованідля роботи на більш високих посадах, осіб рекомендованих конкурсними комісіямидля зарахування до кадрового резерву, випускників вищих навчальних закладів, утому числі тих, що зараховані на навчання за освітньо-професійними програмамипідготовки магістрів державного управління.

До резерву зараховуються професійно підготовленіпрацівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків,виявляють ініціативу, мають організаторські здібності і необхідний досвідроботи. Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом керівникауправління.

З працівниками зарахованими до кадрового резерву,проводиться робота згідно з затвердженими особистими річними планами. Якщопосада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, вінмає переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу.

Керівник управління несе відповідальність за ефективнупідготовку і використання кадрового резерву. Перебування працівника у кадровомурезерві може припинятися з його власної ініціативи або за вмотивованоюпропозицією управління. Виключення із списків кадрового резерву оформляєтьсянаказом керівника.

Відділ кадрової роботи та державної служби:

-   організовує роботу з підготовки, перепідготовки тапідвищення  професійного рівня кадрів установ юстиції, організовує професійненавчання, стажування і підвищення кваліфікації працівників установ нотаріату,відділів реєстрації актів громадського стажу, відділів державної виконавчоїслужби;

-   вносить пропозиції щодо розподілу встановленоїчисельності працівників органів юстиції та розробки штатного розпису цихустанов;

-   здійснює контроль в апараті управління тапідпорядкованих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавстваз питань боротьби з корупцією та забезпечує їх неухильне виконання;

-   забезпечує в межах своєї компетенції дотриманняконфіденційності інформації щодо працівників органів юстиції;

-   організовує розгляд звернень громадян з питань, щоналежать до його компетенції, у тому числі пов'язаних з роботою підвідомчихустанов, виявляє та усуває причини, що породжують обгрунтовані скарги громадян.

Працівники відділу безпосередньо здійснюють такі функції:формують кадровий резерв, приймають на посади на конкурсній основі та позаконкурсом, слідкують за просуванням державного службовця по службі зарахованогодо кадрового резерву, керує стажуванням в управлінні, встановлює випробувальнийстрок при прийняті на службу, присвоює ранги державним службовцям, слідкує задекларуванням доходів державних службовців, формує особові справи державнихслужбовців, заповнює трудові книжки, організовує роботу по наданню відпустокслужбовцям, може  продовжувати термін перебування на державній службі, обчислюєстаж державної служби та встановлює надбавки за вислугу років.

Київське обласне управління юстиції створює умови длянормальної роботи відділу роботи з кадрами, забезпечує охоронною сигналізацією,обладнаними місцями для збегігання документації.

Відділ має свою печатку.

Отже відділ роботи з кадрами та державної служби Київськогообласного управління юстиції є важливою складовою ланкою складного механізмукадрового забезпечення управлінь юстиції, тому, що він займається кадровимзабезпеченням начальників управлінь та начальників структурних підрозділівуправлінь юстиції (районних, районних у містах, міських), що є важливим длянормальної діяльності управлінь юстиції на місцях так і для  самого Київськогообласного управління юстиції.

6. Соціальний захистпрацівників Київського обласного управління юстиції

6.1 Законодавче забезпечення охорони праці.

У основному законі нашої країни, Конституції України, увесьскладний комплекс питань охорони праці висвітлено лише частиною фрази учетвертій частині ст.43: «Кожен має право на належні, безпечні і здоровіумови праці...». На жаль, ні в розділі VI, де йдеться про повноваженняорганів виконавчої влади у різних галузях включаючи освіту, культуру, науку,охорону природи, екологічну безпеку тощо, ні у ст.92 (де йдеться про змістпроблем що регулюються  законами), ніде в інших місцях охорона праці незгадується. Виходячи з цього можна з упевненістю сказати, що охороною праці внашій державі майже  ніхто не займається ні уряд, ні центральні органи влади і я в цьому переконалася проходячи магістерське стажування в державному органі.

Соціальний захист працівників Київського обласногоуправління юстиції (далі управління ) регулюють  різноманітні нормативноправові акти, положення, інструкції розглянемо їх і  порівняємо з реальним їхвпровадженням у життя в управлінні.

 Практика застосування Закону «Про охорону праці»від 14 жовтня 1992 року  в управлінні свідчила про те, що значна частина йогоположень в 90-х роках не виконувалася, тому, що вони випереджали свій час.Насамперед йшлось про матеріальні важелі впливу  як основоположний елементсистеми управління. Частина цих важелів була орієнтована на застосування вдержаві з ринковою економікою, де вже сформувалася структура органів, якіспроможні обирати єдино вірний шлях  — вкладання коштів у профілактику тапопередження виробничо обумовлених захворювань, а не збитковий шлях пільг,компенсацій та відшкодування шкоди.

Ряд міністерств і відомств   не реалізовували певною міроюповноважень  наданих їм ст.40 Закону посилаючись на втрату важелів впливу напідвідомчі підприємства. Але при цьому забувся той факт, що доцільність їхзбереження як структури державного управління визначається саме їх спроможністюнадавати суб’єктам необхідної допомоги і впливати на стан справ на місцях.

Незадовільний стан охорони праці в управлінні можнапояснити не тільки незадовільним станом законодавства, а недотриманнямпрацівниками вже існуючих норм безпеки праці. Причину цього можна знайти утому, що безпекою життєдіяльності населення роз’єднано займаються  різнівідомства та служби що призводить до низького рівня ефективності їхньої праці.Київське обласне управління юстиції є державним управлінням в якому працюєбільшість юристів, які займаються справами державного значення і, які не знаютьелементарних правил по охороні праці, що ж казати про малі підприємства, щоутворюються  в наш час дуже інтенсивно. Закон України «Про охорону праці „ від 14 жовтня 1992 року був дуже не досконалим і не регулював великий обсягпроблем.

Тому в умовах встановлення ринкових відносин в Україні зметою захисту працюючих на підприємствах, установах, організаціях різних формвласності був прийнятий   Закон України “Про загальнообов’язкове державнесоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійногозахворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999року,  який  вирішує  деякі питання.

Він регулює взаємовідносини:

— потерпілих на виробництві, роботодавців і страховика зпитань відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю працівника під часвиконання ним трудових обов’язків;

— роботодавців і страховика з питань усунення шкідливих інебезпечних виробничих факторів.

Основними принципами закон проголошує:

-    обов’язковий порядок страхування всіх працівників,учнів та студентів навчальних закладів, коли вони набувають професійнихнавичок, а також добровільність страхування для осіб, які забезпечують себероботою самостійно;

-    сплату страхових внесків тільки роботодавцям;

-    формування і витрачання страхових коштів насолідарній основі;

-    управління страхування представниками працівників,роботодавців та державних органів на основі соціального партнерства і напаритетних засадах під наглядом держави;

-    економічну заінтересованість суб’єктів страхуванняв поліпшенні умов та безпеки праці;

-    надання державних гарантій застрахованим громадян уреалізації їх прав.

Питання з охорони праці регулюються також Кодексом законівпро працю України, Законом “Про забезпечення санітарного та епідеміологічногоблагополуччя населення”, «Про пожежну безпеку».

Практика реалізації діючого законодавства показує, що деякізаконодавчі норми виконуються недостатньо  навіть в управлінні державногозначення. Наприклад не повною мірою в управлінні спрацьовують вимоги частини другої ст.6 Закону України «Про охорону праці», де йдеться проознайомлення працівників під розписку з умовами праці на робочому місці під часукладання трудового договору. Отже є потреба у доопрацюванні механізмупрактичної реалізації  трудового законодавства, що визначав би наданняпрацівникові інформації щодо умов праці, тобто роз’яснювалися б умови з якимибуде пов’язана трудова діяльність працівника (вентиляція приміщення,розташування комп’ютерної техніки в кабінетах управління, наявність шуму уприміщенні, розташування розмножувальної техніки щодо робочого місцяпрацівника, характеристика колективу в якому має працювати працівник та іншіумови).

Розглянувши умови праці в управлінні можна  дійти висновку,що працеохоронне законодавство більш ефективно реалізується на підприємствах ізшкідливими та небезпечними умовами праці,  де неозброєним поглядом видношкідливий вплив на здоров’я. Але в бюджетних установах де працюютьвисококваліфіковані фахівці, фінансів, обліку, права, мало враховуєтьсяшкідливий вплив  розмножувальної та комп’ютерної  техніки,  неправильнеосвітлення, недостатню вентиляцію та опалення та інші умови праці, які можутьбути шкідливими  для здоров’я і які з плином часу можуть призвести довиникнення професійних хвороб. Слід відмітити,  позитив впровадження закону«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасноговипадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втратупрацездатності»  тому, що всі працівники при прийняті на роботу являютьсязастрахованими. Страхування здійснюється в безособовій формі. Сам факт вступуна роботу  свідчить про те, що вона застрахована, незалежно від фактичноговиконання роботодавцем своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.Застрахованому працівнику видається свідоцтво встановленого зразка

В Київському обласному управлінні юстиції немає  ні одноговипадку звертання до суду працівника про відшкодування шкоди завданої здоров’юшкідливими умовами праці в управлінні.

Підсумовуючи вищесказане можна дійти висновку, щонезадовільний стан умов  і безпеки праці в управлінні обумовлюється сьогоднікомплексом  об’єктивних та суб’єктивних причин – це в першу чергунедосконалість і обмеженість законодавства про охорону праці та недобросовісневідношення до нього працівників.

6.2 Шкідливі та небезпечні фактори, що супроводжують практичнудіяльність фахівців Київського обласного управління юстиції.

 

Праця — основа цивілізації. Це ствердження таке ж істинне,як і банальне. Кожна людина має право на працю, а на кожного роботодавцяпокладений   обов’язок, створити безпечні та нешкідливі умови праці дляпрацівника.

Розглянемо детально умови праці фахівців управління.    Отже     дана установа є державною невиробничою структурою, де з першогопогляду, не  можуть бути шкідливі та небезпечні умови праці, але перше враженняоманливе. В управлінні існує ряд факторів, які при недотримані нормативнихвимог  можуть  негативно вплинути на здоров’я працівника управління.

Охарактеризуймо  кожний фактор  умов праці  в Київськомуобласному управлінні юстиції детально:

— освітлення приміщень відіграє дуже важливу роль упідтримці  здоров’я працівників управління, продуктивності праці, якостівиконаної роботи. Організацією  правильного освітлення робочих приміщень вуправлінні покладена на  особу,  яка займається забезпеченням безпечних інешкідливих умов праці  в управлінні. Неправильне освітлення може призвести дозахворювань органів зору, та зниження продуктивності праці. Освітлення в управлінніповинно задовольняти такі основні потреби працівників:

— бути рівномірним і досить сильним;

— не створювати різних тіней на робочих столах, контрастівміж освітленим робочим столом та навколишньою обстановкою (підлога, стіни);                                                                                                                                                                   

— не створювати зайвої яскравості і блиску в полі зорупрацівників;

— давати правильний напрям світловому потоку.

У кожному робочому приміщенні управління є вікна, щостворюють природне освітлення, але залежно від напряму проникнення світла вприміщення (робочий кабінет) освітлення може бути бокове — через віконніпрорізи, верхнє — через спеціальні ліхтарі в стелі та комбіноване — черезвіконні прорізи та ліхтарі в стелі. Також в управлінні  на робочих місцяхзастосовується штучне освітлення. Згідно нормативних вимог  при виконаннірозумової роботи, праці з документами  та ПК освітлення повинно бути 300-500Герц;

 - мікроклімат приміщення є однією з важливих умовпідтримання робото спроможності працівників управління  у належному стані. Таквідповідно до нормативів  температура повітря повинна становити 22-240С, швидкість його руху — 01 м/ста відносна вологість повітря — 60-40%.

Будь-які відхилення від встановлених норм, тобто високі абонизькі величини температури, вологості та рухливості повітря  становлятьшкідливий вплив на працівників управління. Постачання свіжого повітря вкабінети є необхідною умовою забезпечення нормального мікроклімату на робочомумісці, це можна зробити за допомогою встановлення кондиціонерів абопровітрюванням кабінетів. Так управління знаходиться на Подолі майже в парковійзоні, що дає змогу вільно провітрювати робочі приміщення не звертаючись задопомогою до кондиціонерів;

— комп’ютерна техніка є невід’ємною  частиною професійноїдіяльності фахівців управління, але застосування комп’ютера тягне за собою рядшкідливих факторів. В Головному управлінні по захисту прав споживачів використовуютьсяне досить нові моделі ВДТ (це зумовлене недостатнім фінансуванням з бокудержави), що призводить до виникнення багатьох хвороб в тому числі погіршуєтьсязволоження поверхні очного яблука сльозовою рідиною, яка захищає рогівку окавід висихання, пилу та інших забруднень, тобто погіршення зору у працівників,постійним головним болям, швидкому стомленню, порушенню нічного сну, погіршеннюпам’яті, хвороб органів травлення, дихання, системи кровообігу та іншимхворобам. 

Певну небезпеку несе в собі і устаткування до комп’ютерноїтехніки — це системний блок та принтер.  Розглянемо принтер, як засіб виведенняінформації на папір, так при роботі принтера у повітря виділяється азот, щошкідливо впливає на працездатність працівників. В управлінні застосовуютьсялазерні принтери, які характеризуються підвищеним тепловиділенням;

— копіювальна техніка є невід’ємним помічником працівникауправління у виконанні покладених на нього завдань, але необхідно дуже обережноставитися до неї, тому що  при її експлуатації вона є дуже шкідливою для здоров’я працівника. При роботі розмножувальної техніки в повітря виділяєтьсяозон, діоксид селену, азоту і вуглецю, що спричиняють різноманітні розладиздоров’я так це — розлади центральної нервової системи у вигляді астенії або вегетативноїдисфункції з ангіодистонічним синдромом, підвищена дратівливість, погіршенняпам’яті, підвищення артеріального тиску.

 В управлінні для копіювальної техніки виділене окремеприміщення, але в цій кімнаті не застосовується вентиляція, тобто в кімнатіпостійно накопичуються шкідливі речовини, що негативно впливають на здоров’япрацівників;

— працівники управління в своїй практичній діяльностіпостійно використовують предмети,  в яких використовується електрична енергія,це є комп’ютерна техніка ( системні блоки, принтери, сканери), розмножувальнатехніка, факси, електрочайники. Всі ці прилади є електронебезпечними.

 Наприклад  в одному з кабінетів управління  знаходиться — два комп’ютера, відповідно і два системних блока і принтера; факс; електрочайникі дві настільні лампи і для всього цього всього дві розетки. В управлінніпостійно вимикається електрика через перевантаження системи, що призводить допостійного вимикання і автоматичного включання всього обладнання, що є дуженебезпечним явищем, тому що перепади напруги можуть спричинити різніпошкодження і враження працівників електрострумом;

— пожежна безпека  на підприємствах, установах,організаціях де основна діяльність пов’язана з паперовою роботою повинна бутиорганізована дуже серйозно тому, що папір є найбільш займистий матеріал і припошкодженні відновленню не підлягає.

В  Київському обласному управлінні юстиції серйозновідноситься до дотримання вимог щодо пожежної безпеки управління:  розробленіінструкції про заходи безпеки для працівників,  плани евакуації на випадокпожежі з першого та другого поверхів. Також в управлінні  прийняті міри понедопущенню пожежонебезпечної ситуації,  забезпечується належне утриманняробочих кабінетів, місць загального користування, коридорів. Щоденно проводитьсяприбирання приміщення, не допускається накопичення паперу та інших предметів,що легко займаються. Після закінчення  робочого дня особа, відповідальна запожежну безпеку проводить огляд приміщень, на предмет відсутності факторів, щоможуть призвести до загорання. Палити в приміщенні обласного управліннязабороняється також, категорично забороняється користуватися нагрівальнимипристроями, електропічками для обігріва приміщення. Черговий охоронець слідкуєза протипожежним станом приміщення щогодинно шляхом обходу.

Отже розглянувши умови праці працівників Київськогообласного управління юстиції можна дійти висновку, що на  працівниківуправління діють багато шкідливих факторів таких, як неправильне освітленняробочих приміщень, низькі температури, завищенні рівні електромагнітнихвипромінювань, електростатичних полів від моніторів, що не відповідаютьсучасним стандастам, неправильна експлуатація та розміщення розмножувальноїтехніки, постійні перепади напруги від перевантаження електромережі до чого призводитьвключання потужних приладів, а в свою чергу керівництво нажаль  майже  незвертає  уваги на умови праці своїх працівників.

 

6.3. Основні напрямки поліпшення умов праці  в управлінні.

 

Україна впевненою ходою вступила у період нарощуванняекономічного потенціалу. Зростають обсяги виробництва, збільшується кількістьробочих місць, реально підвищується добробут наших громадян, а отже і повинназростати увага до умов праці на підприємствах, установах, організаціях різнихформ власності.  Розробляються та впроваджуються напрямки поліпшення умовпраці.

В главі другій  детально розглянуті шкідливі фактори, якісупроводжують професійну діяльність  фахівців  Київського обласного управлінняюстиції, а в цій  главі я спробую запропонувати напрямки поліпшення умов праців управлінні.

Як і в багатьох інших підприємствах, установах,організаціях,  так і в управлінні, умови праці не відповідають встановленимчинним законодавством  нормативам. Спираючись на вищевикладене  пропонуються слідуючі напрямки поліпшення умов праці:

-  потрібно, щоб керівництво в управлінні призначило особу,яка б відповідала не тільки за пожежну безпеку, а й за охорону праці вуправлінні в цілому та несла встановлену відповідальність за свої дії;

— необхідно розробити інструкцію, в якій би розглядалисяпитання умов праці, такі, як: освітлення приміщень, мікроклімат приміщень,відповідність  комп’ютерної техніки сучасним стандартам, правила розміщеннярозмножувальної техніки та правила користування нею,  основні правилаповодження з електричними приладами;

— у відповідності з чинним законодавством  при прийняті нароботу  працівників повинні проводитися всі необхідні інструктажі;

— у зв’язку з тим, що більшість фахівці обласного управління практично не знають звичайних правил щодо безпечного користуванняВДТ керівництву управління необхідно ознайомитися самим і ознайомитипрацівників з вимогами щодо охорони праці на ПК;

— в матеріально-технічному відділу управління  необхідно зосередити нормативно-правові акти та стандарти, щодо користування ВДТ,розмножувальною технікою, допустимість освітлення приміщень та йогорозрахунок,  правила користування електронебезпечними приладами, положення пропожежну безпеку та мікроклімат в управлінні з якими б могли ознайомитися вбудь-який час службовці управління;

— комп’ютери в робочих кабінетах потрібно розмістити згідноз встановленими нормативами   так, щоб монітор  ВДТ не «дивився»сусідньому працівнику в спину;

— для попередження опромінення працівників потрібноздійснювати періодичний контроль, щодо рівня електромагнітного опромінення івилучати небезпечне обладнання, яке не відповідає нормативним вимогам;

— посилити відповідальність керівників управління, щододотримання вимог працеохоронного законодавства з боку Комітету  по нагляду заохороною праці,  та Фонду соціального страхування, зокрема контролю по здачікерівниками іспиту по охороні праці.

Наша влада приділяє більше уваги охороні праці навугільних, металургійних підприємствах, а підприємства  невиробничого характерузалишає на самоконтроль та  самовдосконалення, а керівники цим користуються івзагалі не звертають уваги на умови праці своїх працівників.

Владні структури нашої держави в даний час більшецікавлять  проблеми охорони праці  на підприємствах, установах, організаціяхвиробничої галузі, а невиробничі установи, де працює більшість жінок і, якічерез недотримання умов праці на підприємствах постійно підпадають під вплившкідливих факторів, а це ж  матері наших дітей. 

6.4 Відповідальність роботодавців та працівників за порушення правилохорони праці в управлінні

 

Ринкові перетворення пов’язані з процесами роздержавлення іприватизації йдуть в Україні дуже повільно — економічні санкціїопосередковуються. Чинне законодавство про охорону праці в тому числі,відповідальність за порушення встановлених норм охорони праці на підприємствах,установах, організаціях різних форм власності на місцях не діє, що спричиняєневиконання  встановлених нормативів. Розглянемо детальніше можливі видивідповідальності посадових осіб та працівників за недотримання законодавствапро охорону праці в Київському обласному управлінні юстиції.

Персональна відповідальність посадових осіб  і працівниківуправління за шкоду заподіяну управлінню, достатньою мірою регламентованатрудовим законодавством  лише для випадків розкрадання, умисного псування,недостачі або втрати майна та цінностей. В інших ситуаціях, зокрема у разізаподіяння шкоди через порушення умов охорони праці, допущення випадківушкодження здоров’я працівника на робочому місці, чіткого механізму хоча б частковоїкомпенсації цієї шкоди за рахунок винних осіб не впроваджено. Персональнаматеріальна відповідальність застосовується, як правило лише за приписомпрокурора.

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони табезпеки праці в тому числі й в Київському обласному управлінні юстиції,передбачена статтями 217-275 Кримінального кодексу України. Відповідно дост.271 суб’єктом злочину з питань охорони праці є будь-яка службова особапідприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а такожгромадянин – власник підприємства чи уповноважена ним особа. Кримінальнавідповідальність настає не  за будь-яке порушення, а за порушення вимогзаконодавства та інших нормативних актів про охорону праці, якщо це порушеннястворювало  небезпеку для життя та здоров’я громадян. На  працівниківуправління відповідно до вказаних статей можуть  покладатися слідуючіпокарання  — це виправні роботи; обмеження волі; позбавлення права займатисяпевною діяльністю або займати певні посади. Звернемо увагу на те. що відповіднодо цієї статті винуватці несуть відповідальність за створення небезпеки дляжиття або здоров’я не тільки працюючих, а й студентів-практикантів.

Слід зазначити, що не досить ефективно діє механізмзастосування штрафних санкцій щодо підприємств, установ, організацій (в томучислі і управлінь), які порушили нормативні акти про охорону праці, невиконували розпорядження посадових осіб органів державного нагляду. Однією зпричин цього є ускладнений порядок накладання штрафів за вказані вище порушення– штраф може бути накладено одночасно усіма органами нагляду за підсумкамикомплексної перевірки ними стану охорони праці в управлінні, і без поясненьзрозуміло, що реалізувати на практиці такий захід  дуже важко – і не тількичерез складність у досягненні синхронності дій різних органів, але й тому, щозгідно з іншими законами органи санітарно-епідеміологічного, пожежного наглядунацілені на одноособове застосування штрафних санкцій і не мають потребиспиратися при цьому на законодавство про охорону праці.

Одним із найдієвіших заходів, які застосовуються докерівників та працівників  підприємств, установ, організацій що порушили умовиохорони праці на своїх підприємствах є штрафні санкції.

В обласному управлінні протягом тривалого часу залишалисьнеефективними заходи адміністративного впливу на посадових осіб і працівників,які порушили чинне законодавство про охорону праці (вимоги ст.45,49 Закону).Серед головних проблем що обумовили цю ситуацію, варто назвати мізерні сумиштрафів та недосконалий механізм їх сплати, передбачені Кодексом України проадміністративні правопорушення, та зволікання з переглядом зазначених нормцього Кодексу. Але ж все таки норма про накладення штрафів існує і повинназастосовуватись це передбачено Положенням про порядок накладання штрафів напідприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охоронупраці, та Інструкцією щодо застосування Положення про порядок накладанняштрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актівпро охорону праці. Розглянемо теоретично порядок накладання штрафів на Київськеобласне управління юстиції (хоча такого в практиці управління ще не було).

Проаналізувавши вищевказані нормативні акти,  можнастверджувати слідуюче, що постанову про накладення штрафу мають право прийнятитільки голова Державного Комітету за охороною праці, його заступники,начальники територіальних управлінь та начальники інспекцій цього Комітету. Принарахуванні штрафу його сума не повинна перевищувати двох відсотків місячного фондузаробітної плати управління, але при необхідності вищевказані особи мають правозбільшити максимальний  розмір штрафу а саме: голова Держнаглядохоронпраці – 2відсотки, його заступники – 1,5, начальники територіальних управлінь – 1,начальники інспекцій – 0,5 відсотка місячного фонду заробітної платиуправління. Відповідно до нової редакції Закону «Про охорону праці „від 21 листопада 2002 року штрафних санкцій  повинна не перевищувати 5відсотків місячного фонду заробітної плати управління.

 При накладенні штрафу на управління необхідно у висновкуобґрунтувати доцільність притягнення даного органу до сплати штрафу. В разінакладення штрафних санкцій на державний орган, керівник даного органу,управління зобов'язаний в місячний термін після одержання постанови пронакладення штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці. Установасплачувала б штраф за рахунок коштів що направляються на преміювання.

 Посадові особи та працівники в разі порушення нимипрацеохоронного законодавства несуть слідуючі види покарання: виправні роботи,обмеження волі, позбавлення права займатися певною діяльністю або права займатипевні посади та застосування до них штрафних санкцій відповідно до Кодексу проадміністративні правопорушення. Найдієвішим видом покарання є застосування допорушника штрафних санкцій, які згідно новому положенню Закону України “Проохорону праці” збільшені до 5 відсотків фонду заробітної плати підприємства.Кримінальна відповідальність  настає у випадку коли порушення вимог, щодоохорони праці, призвели до загибелі людей.


Висновок

В ході магістерського стажування в Київському обласному управлінніюстиції можна зробити слідуючи висновки, що управління в своїй структурі маєнаступні підрозділи (відділи):

-    відділ нотаріату;

-    відділ державної реєстрації нормативно-правовихактів та легалізації об’єднань громадян;

-    відділ правової просвіти методичного керівництваюридичними службами та довідково-кодифікаційної роботи;

-    відділ діловодства, матеріально-технічногозабезпечення та капітального будівництва;

-    відділ звернень громадян, документування таконтролю;

-    відділ державної виконавчої служби;

-    відділ  кадрової роботи та державної служби;

-    відділ фінансування бухгалтерського обліку тазвітності.

У період проходження магістерського стажування я розробиларазом з керівником від управління план-графік проходження стажування,підпорядковувалась діючим в управлінні правилам внутрішнього трудового розпорядку, суворо дотримувалась правил охорони праці, техніки безпеки,виробничої санітарії, брала активну участь у суспільному житті колективууправління, засвоїла питання передбачені програмою стажування, збиралапрактичні матеріали, необхідні для виконання магістерської роботи іпредставляла їх науковому керівнику.

Я мала змогу ознайомитися з порядком організації діяльностіуправління, нормативними актами, які регулюють діяльність управління, а такожконкретно з роботою майже всіх відділів управління, так у відділі нотаріату янавчилась особливому  порядку контролю державних та приватних нотаріальнихконтор, у відділі правової просвіти — складанню та оформленню відмов(різноманітним державним органам), скарг, на них, розробка  науково-методичнихматеріалів для ознайомлення населення з законопроектами Президента та КабінетуМіністрів України, а також веденню контрольних екземплярів кодексів та законівУкраїни, у відділі легалізації та реєстрації нормативно-правових актів –розгляд документів громадських об’єднань поданих для реєстрації та наданнявідповіді по них, легалізація громадських об’єднань, прийом звітів (місячних таквартальних) від районних та міських управлінь юстиції щодо кількостізареєстрованих громадських об’єднань та аналіз цих звітів, у відділі роботи зкадрами та державної служби – оформленню трудових книжок, прийнятті на роботудержавних службовців, вирахування стажу державної служби,  нарахування надбавокдо заробітної плати за стаж роботи, оформлення особистих справ працівниківуправління.

В Київському олбасному управлінні юстиції працюютьвисококваліфіковані працівники з економіки, фінансів, права, які в своїйроботі   користуються ПК та розмножувальною технікою. Службові обов’язки їхпов’язані із значними розумовими   та емоційними перевантаженнями, шкідливимвпливом оргтехніки, негативним впливом людського чинника. Не виключаєтьсяможливість  виникнення пожежонебезпечної ситуації. Проаналізуваіши стан умов таохорони праці слід відмітити, що як і працівники так і керівництво недостатньозвертають увагу на необхідність дотримання вимог з охорони праці. Зокрема цестосується: освітлення робочих приміщень, розташування комп’ютерної тарозмножувальної техніки, електобезпеки та пожежної безпеки.

Враховуючи вищесказане можна рекомендувати наступнінапрямки поліпшення умов праці в управлінні, які б зводилися до збору належнихнормативних актів з охорони праці  та обов’язкове ознайомлення з нимипрацівників при вступі на роботу та систематичному огляду  в процесі роботи, атакож здійснення контролю за неухильним їх дотриманням

Під час проходження стажування я:

-   дала характеристику актам, положенням,  правилам,інструкціям, які має право видавати Київське обласне управління юстиції,провела аналіз відповідності діючому законодавству локального законодавствауправління;

-   описала порядок організації роботи структурнихпідрозділів управління, порядок планування їх діяльності, правила прийомугромадян, порядок надання консультаційних послуг;

-   охарактеризувала нормативно-технічні документи істандарти з охорони праці, які діють в управлінні;

-   ознайомилася з контролем за станом охорони праці тапланування роботи з охорони праці;

-   визначила чисельність працівників управління.

Київське обласне управління юстиції являється центральниморганом виконавчої влади без якого неможлива нормальна діяльність ні органівреєстрації актів громадянського стану, ні нотаріальних контор (як державних такі приватних), а також районних, районних у містах, міських управлінь юстиції,що здійснюють важливу завдання покладені на них Президентом та КабінетомМіністрів України.

Поряд із створенням оптимальних умов для реалізації правакожного громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадськіорганізації завданням Київського обласного управління юстиції є забезпеченнянеухильного дотримання вимог чинного законодавства під час своєї діяльності.

Це дасть можливість досягти високої культури взаємовідносиндержавних органів, що працюють з громадськими формуваннями, з представникамиостанніх, а також підвищення рівня знань  працівників управління юстиції.


   Список використаної літератури:

 

1.  Конституція України від 28 червня1996 року.

2.  Кодекс України  про адміністративніправопорушення від 12 грудня 1984 року, зі змінами та доповненнями.

3.  Кодекс Законів про працю в Українівід 10 грудня 1971року, зі змінами та доповненнями.

4.  Кримінальний кодекс України від 5квітня 2001 року.

5.  Закон України “Про державну службу”від  16 грудня 1993 року, зі змінами та доповненнями.

6.   Закону України “Про об'єднаннягромадян» від 16червня 1992 року, зі змінами і доповненнями.

               7. Закон України “Про охорону праці” від 8 груд лютого ня 1992 року і в новійредакції від 21 грудня 2002 року.

8. Закон України “Про державнувиконавчу службу” від 24 березня 1998 року, зі змінами і доповненнями.

9. Закон України“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадкуна виробництві та професійного захворювання, які спричинили втратупрацездатності” від 23 вересня 1999 року, зі змінами та доповненнями.

10.          ЗаконУкраїни “Про пожежну безпеку” 17 грудня 1993 року, зі змінами та доповненнями.

11.          8. ЗаконУкраїни “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”від 24 лютого 1994 року, зі змінами та доповненнями.

12.          ПостановаКабінету Міністрів “Про порядок обчислення стажу державної служби” від 03травня 1994 року, зі змінами і доповненнями.

13.          ПостановаКабінету Міністрів України “Про формування кадрового резерву для державноїслужби” від 28 лютого 2001 року.

14.          ПостановаКабінету Міністрів України “Про порядок накладання штрафів на підприємства,установи, організації за порушення нормативних актів про охорону праці” від 17вересня 1993 р. зі змінами і доповненнями.

15. НаказКомітету Держнагляду з охорони праці "Єдина державна система показниківобліку умов і безпеки праці", від 31.03.1994 №27

16. Державнісанітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальнихмашин ДСанПІН 3.3.2.007-98

17.           Національнапрограма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на2001-2005 роки // Науково-популярний журнал «Охорона праці». – 2001. — № 11.

18.          Методичнірекомендації щодо застосування Порядку ведення особистих справ державнихслужбовців в органах виконавчої влади затверджено наказом НачальникаГоловдержслужби від 5 липня 1998 року

19. Положення проГоловне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній РеспубліціКрим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції,затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 30 серпня 2000 року, зізмінами та доповненнями.

20. Інструкція зохорони праці для працівників, зайнятих налагодженням, обслуговуванням таремонтом обчислювальної техніки затверджена наказом Міністерства юстиціїУкраїни  від 25 березня 2002 року.

21.           Інструкціяз охорони праці для працюючих на копіювальних апаратах затверджена наказомМіністерства юстиції України  від 02 квітня 2002 року.

 22. Положення про відділ нотаріатуКиївського обласного управління юстиції, затверджене наказом начальникаКиївського обласного управління юстиції від 14 лютого 2001 року.

23. Положення провідділ правової просвіти, методичного керівництва юридичними службами тадовідково-кодифікаційної роботи Київського обласного управління юстиції,затверджене наказом начальника Київського обласного управління юстиції від 30жовтня 2000 року.

24. Положення провідділ державної реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об’єднаньгромадян Київського обласного управління юстиції, затверджене наказомначальника Київського обласного управління юстиції від 10 липня 2001 року.

25. Положення провідділ роботи з кадрами та державної служби Київського обласного управління юстиції,затверджене наказом начальника Київського обласного управління юстиції від 25березня 2001 року.

26. Регламентроботи Київського обласного управління юстиції, затверджене наказом начальникаКиївського обласного управління юстиції від 15 травня 2002 року.

27. Законодавство України  проохорону праці: Збірник нормативних документів.Т.1-5. — К.: Основа,1995-1997Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999.

28. Міністерствоюстиції України. Методичні рекомендації з питань організації роботи з кадрамита кадрового діловодства – Київ 2000

29. Желібо Є.П.,Барабанова В.В., Коваленко В.В., Чмир А.І., Кочергін О.М. Охорона праці ворганах ДПС України./ За ред. д.х.н. Є.П. Желібо. — Ірпінь: Академія ДПСУкраїни, 2002.

30. ЖидецькийВ.П. Основи охорони праці.-Львів: Афіша,-2000.-348.

31. ЖидецькийВ.П. Охорона праці користувачів комп’ютерів.-Львів: Афіша,-2000.-176с.

32. Купчик М.П.,Гандзюк М.П. та інші. Основи охорони праці. — К.: Основа, 2000. 

33. МартиросоваВ.Г. Особливості праці користувачів ЕОМ // Охорона праці. — 1995. — № 1. — С.10 — 13.

еще рефераты
Еще работы по юриспруденции