Реферат: Валютно-фінансові операції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Валютно-фінансові операції »

Слухач:… Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:..........................................Бережная Л. В.

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

З М І С Т

1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.

1.1. Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті. .............................................................................................................3

1.2. Порядок роботи обмінного пункту. ..............................................................................................4

1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами. ........................................................7

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності. ............9

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою. .......................................................9

Практичне завдання ................................................................................................................................10

Література .......................................................................................................................................................21

1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.

Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

1. 1 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності. Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою. Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткові операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.

Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників.

Результати перевірки і звірки оформляються підписами.

1.2. Порядок роботи обмінного пункту.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб — резидентів нерезидентів — організуються пункти обміну іноземної валюти в прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах, у відділеннях зв'язку, торговельній мережі та інших місцях прибуття і виїзду громадян в Україну і з України.

Режим роботи обмінного пункту встановлюється банком чи установою, якою відкрито пункт. В прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах обмінні пункти повинні працювати не менше ніж 20 годин на добу, а режим роботи обмінних пунктів, розташованих в інших містах, погоджується з адміністрацією установи, на території якої вони відкриті, але не менше ніж 8 годин на добу щоденно.

Пункти повинні здійснювати операції купівлі і продажу іноземної валюти для фізичних осіб, як резидентів так і нерезидентів України.

Обмінні пункти уповноважених банків та інших установ, що одержали ліцензію Національного банку України, і які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками;

мають право купувати та провадити готівкову іноземну валюту у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів — згідно з встановленими нормами та правилами.

Фізичні особи — резиденти і нерезиденти — мають право продавати готівкову іноземну валюту обмінним пунктам банків або установ, які одержали відповідну ліцензію Національного банку України.

Фізичні особи — нерезиденти мають право обміняти українські карбованці на іноземну валюту в обмінних пунктах при умові надання першого екземпляра форми N 377 про продаж валюти банку.

Операції по купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюються за курсом та в порядку встановленому Національним банком України. По цих операціях стягується комісійний збір в національний валюті, розмір якого встановлюється уповноваженим банком, або установою, що отримала ліцензію Національного банку за погодженням з уповноваженим банком, з яким укладено агентську угоду.

Продаж іноземної валюти здійснюється на підставі заяви громадянина (додаток N 1) при наданні закордонного паспорта, для занесення даних в журнал-реєстр суворої звітності і відмітки про купівлю іноземної валюти (для фізичних осіб-резидентів).

Громадянину (резиденту) надається другий екземпляр довідки форми N 377, яка є бланком суворої звітності. Нерезиденту, за його бажанням, надається перший екземпляр справки форми N 377 про продаж валюти банку.

Розмір разового продажу іноземної валюти фізичній особі не обмежується, але загальна сума не повинна перевищувати еквівалент 400 доларів США на календарний рік. При цьому за кожним продажем робиться відмітка в закордонному паспорті. Норми продажу можуть змінюватись тільки Національним банком України.

За касиром обмінного пункту закріплюється штамп, який має такі реквізити: назва і місце знаходження обмінного пункту, прізвище та ініціали касира. Штамп видається робітникам обмінних пунктів під розписку.

Банк забезпечує робітників власних обмінних пунктів до початку роботи авансом в українських карбованцях і в іноземній валюті, бланками суворої звітності, пломбами та іншими необхідними матеріалами. Порядок забезпечення обмінних пунктів, відкритих на підставі агентської угоди, визначається вказаною угодою.

Банк встановлює для обмінного пункту ліміт авансу в українських карбованцях та в іноземній валюті в розмірі, який забезпечує роботу пункту протягом дня. Цей ліміт може бути збільшений для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту у вихідні і святкові дні та в інших необхідних випадках. Банк організує роботу по забезпеченню дотримання ліміту грошового авансу.

1.9. В пункті обміну необхідно ввести два реєстри-журнали суворої звітності для обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти:

1-й реєстр-журнал — по операціях купівлі іноземної валюти (Додаток N 2);

2-й реєстр-журнал — по операціях продажу іноземної валюти (Додаток N 3).

По закінченні операційного дня касир підраховує суму прийнятої і виданої іноземної валюти і українських купонів. Робить відповідні записи у журналах-реєстрах.

Щоденно, у встановленому банком порядку, касир здає в касу уповноваженого банку залишок іноземної валюти і українських купонів, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, зробивши відповідні бухгалтерські записи.

Робота з валютною готівкою в обмінному пункті здійснюється відповідно до інструкції по емісійно-касовій роботі. В разі укладення агентської угоди з установою, що відкрила обмінний пункт, уповноважений банк зобов'язаний щоденно купувати залишок іноземної валюти, який перевищує ліміт.

Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноважені банки. Керівник уповноваженого банку здійснює контроль за додержанням вимог зберігання валютних коштів пунктами обміну.

Бухгалтерський контроль здійснює головний бухгалтер чи заступник головного бухгалтера, який призначений наказом керівника. Здійснюється контроль за вірністю видачі, здачі і обліку іноземної валюти і купонної готівки, оформленням реєстрів-журналів і додержанням курсів валют.

У разі порушення правил здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти власними обмінними пунктами та пунктами-агентами банку, уповноважений банк позбавляється ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти.

Підставою для позбавлення ліцензії може служити акт перевірки обмінного пункту, здійснений уповноваженим органом.

Додаток N 1

________________________

Назва уповноваженого

банку, установи, що від-

крила пункт

ЗАЯВА N

від громадянина _________________________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

в зв'язку з виїздом _____________________________________________

(назва країни)

приїздом ________________________________________________________

(назва країни)

прошу обміняти купоно-карбованці за рахунок особистих коштів на

валюту країни ___________________________________________________

(вказати назву країни)

мета поїздки ____________________________________________________

_________________________________________________________________

паспортні дані __________________________________________________

_________________________________________________________________

прописаний за адресою ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Додаток N 2

__________________________

Назва уповноваженого банку

РЕЄСТР

проданої іноземної валюти за "___"__________19___р.

----------------------------------------------------------------

| N | Номери | Сума | Назва | Сума | | |

| | одерж. | одержаних | валюти | валюти | Комісія | Курс |

| | довідок | крб. | | | | |

----------------------------------------------------------------

Додаток N 3

__________________________

Назва уповноваженого банку

РЕЄСТР

купленої іноземної валюти за "___"__________19___р.

-----------------------------------------------------------------

|Назва іно-| | | | |

|зем. валю-| |Сума | | |

|ти. Назва|Кількість|інозем-| Курс | Сума |

|банку, що| чеків |ної ва-| | |

|видав чеки,| |люти | | |

|їх серії та| | | | |

|номери | | | | |

|-----------+---------+-------+------+--------------------------|

| | | | |крб.| |крб.|Номер |

| | | | |по |комісія|по |виданої |

| | | | |кур-| |ви- |довідки |

| | | | |су | |дачі| |

-----------------------------------------------------------------

1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами

З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділу обмінних пунктів напередодні робочого дня подає Авансові заявки на видачу валютних та інших цінностей касовим працівникам і бланки суворої звітності. Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунктами.

Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів підготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеного касового працівника. В цих випадках готівка і бланки суворої звітності видаються касовому працівникові, який здійснює підготовку грошових авансів, і зараховуються на його авансовий рахунок. Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою, а супровідні відомості в трьох примірниках — касовим працівникам, відповідальним за формування авансів.

Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості передаються обліково-операційним працівникам для списання сум виданих авансів з касових працівників, що формували сумки з цінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси.

Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлені супровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірниках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності.

Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями.

При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровідній відомості окремо. Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється з одночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідної відомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації.

Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані:

— вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на право одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочну картку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумки при їх наявності. Одночасно той, що здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

— записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися;

— співставити підписи інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні;

— повернути інкасатору документи, які той пред'явив, і передати сумки з цінностями разом з другими примірниками супровідних відомостей.

В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписується на видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями на обмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності

При прийманні і обробці грошових білетів в іноземній валюті касові працівники установи банку зобов'язані слідкувати за їх справжністю і платіжністю, керуючись при цьому їх зразками, довідниками і інформаційними матеріалами, що видаються Національним банком України, Загальними правилами визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті.

Грошові білети, що значаться в довідкових матеріалах по іноземній валюті вилученими з обігу, із настанням дати вилучення купівлі та прийому як платежу від громадян і організацій не підлягають, а мають прийматися на інкасо.

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою

В Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто запит щодо застосування норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ( 334/94-ВР ) стосовно відображення у податковому обліку операцій, здійснюваних банками в іноземній валюті.

При визначенні кінцевого фінансового результату операцій банків з іноземною валютою слід керуватися підпунктом 7.3.8 пункту 7.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», яким, зокрема для банків передбачено відмінний від інших платників податку податковий облік результатів операцій з іноземною валютою.

Згідно з цим підпунктом при здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за рішенням банку до складу валових доходів або валових витрат банку відносяться кінцевий фінансовий результат обмінних (конверсійний) операцій за результатами звітного періоду, який вираховується як сума фінансових результатів обмінних (конверсійних) операцій за результатами кожного банківського дня протягом такого періоду. Фінансовим результатом обмінних (конверсійних) операцій за результатами банківського дня є різниця між валовими доходами, отриманими (нарахованими) банком внаслідок продажу іноземної валюти протягом такого банківського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку із придбанням іноземної валюти протягом такого банківського дня.

Виходячи із вищенаведеної норми Закону, операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, які здійснються за рішенням банку для власних потреб, пов'язаних із здійсненням статутної діяльності банку, включаючи господарські операції, повинні враховуватися при визначенні кінцевого фінансового результату від обмінних (конверсійних) операцій відповідно до підпункту 7.3.8 Закону.

При здійсненні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів до валових доходів банку відносяться суми комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду, а до валових витрат — витрати банку, понесені (нараховані) у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду.

Практичне завдання

1. Проаналізувати зміну офіційних курсів гривні до долара США (USD), німецької марки ( DEM ), євро\екю ( EUR)\( ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року. Інформацію подати у вигляді таблиць, графіків ( із щоденними значеннями курсів ) та пояснень до них.

Зміна офіційного курсу гривні до німецької марки ( DEM ) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800

02/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.815100000 за 100¦ 1.13815100

03/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.533500000 за 100¦ 1.13533500

06/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.944900000 за 100¦ 1.13944900

07/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.935000000 за 100¦ 1.14935000

08/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.599200000 за 100¦ 1.14599200

09/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.462700000 за 100¦ 1.14462700

10/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.360800000 за 100¦ 1.14360800

13/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦115.200200000 за 100¦ 1.15200200

14/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦116.573700000 за 100¦ 1.16573700

15/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.225300000 за 100¦ 1.17225300

16/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.520600000 за 100¦ 1.17520600

17/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.325000000 за 100¦ 1.18325000

20/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.450800000 за 100¦ 1.18450800

21/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.903000000 за 100¦ 1.18903000

22/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.483900000 за 100¦ 1.18483900

23/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.530300000 за 100¦ 1.18530300

24/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.133600000 за 100¦ 1.18133600

27/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.751100000 за 100¦ 1.18751100

28/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.158200000 за 100¦ 1.19158200

29/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.966100000 за 100¦ 1.18966100

30/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.214300000 за 100¦ 1.20214300

31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400

03/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.971900000 за 100¦ 1.19971900

04/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.637100000 за 100¦ 1.19637100

05/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.815000000 за 100¦ 1.19815000

06/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.790300000 за 100¦ 1.20790300

07/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.048200000 за 100¦ 1.21048200

10/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.781900000 за 100¦ 1.20781900

11/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.206600000 за 100¦ 1.20206600

12/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.860100000 за 100¦ 1.19860100

13/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.799700000 за 100¦ 1.20799700

14/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.927200000 за 100¦ 1.19927200

17/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.735200000 за 100¦ 1.19735200

18/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.374900000 за 100¦ 1.21374900

19/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.691500000 за 100¦ 1.21691500

20/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦123.439700000 за 100¦ 1.23439700

21/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.609900000 за 100¦ 1.24609900

25/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.728900000 за 100¦ 1.24728900

26/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.111300000 за 100¦ 1.25111300

27/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507300000 за 100¦ 1.24507300

28/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507400000 за 100¦ 1.24507400

31/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.572100000 за 100¦ 1.25572100

01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700

02/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.674400000 за 100¦ 1.28674400

03/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.344100000 за 100¦ 1.28344100

04/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦130.020200000 за 100¦ 1.30020200

07/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦129.147100000 за 100¦ 1.29147100

08/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.579800000 за 100¦ 1.46579800

09/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.437500000 за 100¦ 1.46437500

10/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.187100000 за 100¦ 1.46187100

11/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦149.446200000 за 100¦ 1.49446200

14/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦152.116000000 за 100¦ 1.52116000

15/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦156.874300000 за 100¦ 1.56874300

16/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦164.887300000 за 100¦ 1.64887300

17/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦168.334300000 за 100¦ 1.68334300

18/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦174.511800000 за 100¦ 1.74511800

21/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦176.214000000 за 100¦ 1.76214000

22/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦182.596800000 за 100¦ 1.82596800

23/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦187.932200000 за 100¦ 1.87932200

24/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦192.364600000 за 100¦ 1.92364600

25/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦197.861000000 за 100¦ 1.97861000

28/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦202.426700000 за 100¦ 2.02426700

29/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦201.545800000 за 100¦ 2.01545800

30/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦203.203400000 за 100¦ 2.03203400

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Зміна офіційного курсу гривні до долара США (USD) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000

02/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.620000000 за 100¦ 2.06620000

03/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.790000000 за 100¦ 2.06790000

06/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.810000000 за 100¦ 2.06810000

07/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000

08/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.860000000 за 100¦ 2.07860000

09/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦207.910000000 за 100¦ 2.07910000

10/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦208.960000000 за 100¦ 2.08960000

13/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦210.010000000 за 100¦ 2.10010000

14/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.080000000 за 100¦ 2.11080000

15/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.240000000 за 100¦ 2.11240000

16/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.490000000 за 100¦ 2.11490000

17/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

20/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

21/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

22/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

23/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

24/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.790000000 за 100¦ 2.11790000

27/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦211.840000000 за 100¦ 2.11840000

28/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.340000000 за 100¦ 2.12340000

29/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦212.640000000 за 100¦ 2.12640000

30/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.140000000 за 100¦ 2.13140000

31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000

03/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.490000000 за 100¦ 2.13490000

04/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.600000000 за 100¦ 2.13600000

05/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.750000000 за 100¦ 2.13750000

06/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.980000000 за 100¦ 2.13980000

07/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000

10/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.110000000 за 100¦ 2.14110000

11/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.160000000 за 100¦ 2.14160000

12/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

13/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

14/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.190000000 за 100¦ 2.14190000

17/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦214.350000000 за 100¦ 2.14350000

18/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.050000000 за 100¦ 2.18050000

19/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦218.850000000 за 100¦ 2.18850000

20/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦222.500000000 за 100¦ 2.22500000

21/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦223.600000000 за 100¦ 2.23600000

25/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.300000000 за 100¦ 2.24300000

26/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.850000000 за 100¦ 2.24850000

27/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.910000000 за 100¦ 2.24910000

28/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦224.960000000 за 100¦ 2.24960000

31/08/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

02/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

03/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

04/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

07/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

08/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦252.000000000 за 100¦ 2.52000000

09/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦253.000000000 за 100¦ 2.53000000

10/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦254.000000000 за 100¦ 2.54000000

11/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦255.000000000 за 100¦ 2.55000000

14/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦257.000000000 за 100¦ 2.57000000

15/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦267.000000000 за 100¦ 2.67000000

16/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦278.000000000 за 100¦ 2.78000000

17/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦286.000000000 за 100¦ 2.86000000

18/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦294.000000000 за 100¦ 2.94000000

21/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦299.000000000 за 100¦ 2.99000000

22/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦307.000000000 за 100¦ 3.07000000

23/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦318.000000000 за 100¦ 3.18000000

24/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦325.000000000 за 100¦ 3.25000000

25/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦333.000000000 за 100¦ 3.33000000

28/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦337.000000000 за 100¦ 3.37000000

29/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦339.000000000 за 100¦ 3.39000000

30/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦340.000000000 за 100¦ 3.40000000

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Зміна офіційного курсу гривні до євро\екю ( EUR)\( ECU) за період з 01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600

02/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.967000000 за 100¦ 2.24967000

03/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦224.637500000 за 100¦ 2.24637500

06/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.531100000 за 100¦ 2.25531100

07/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.238000000 за 100¦ 2.27238000

08/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.367800000 за 100¦ 2.26367800

09/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦226.098100000 за 100¦ 2.26098100

10/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.896800000 за 100¦ 2.25896800

13/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦227.578000000 за 100¦ 2.27578000

14/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦230.186400000 за 100¦ 2.30186400

15/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.414500000 за 100¦ 2.31414500

16/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦231.832800000 за 100¦ 2.31832800

17/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.455300000 за 100¦ 2.33455300

20/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.478300000 за 100¦ 2.33478300

21/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.405300000 за 100¦ 2.34405300

22/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.555500000 за 100¦ 2.33555500

23/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦233.765500000 за 100¦ 2.33765500

24/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦232.900500000 за 100¦ 2.32900500

27/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.117700000 за 100¦ 2.34117700

28/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.051600000 за 100¦ 2.35051600

29/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦234.708200000 за 100¦ 2.34708200

30/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.050600000 за 100¦ 2.37050600

31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

03/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.140700000 за 100¦ 2.36140700

04/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.577300000 за 100¦ 2.35577300

05/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.807900000 за 100¦ 2.35807900

06/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.811900000 за 100¦ 2.37811900

07/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.234900000 за 100¦ 2.38234900

10/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.710800000 за 100¦ 2.37710800

11/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦236.554500000 за 100¦ 2.36554500

12/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.944600000 за 100¦ 2.35944600

13/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦237.915100000 за 100¦ 2.37915100

14/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.896800000 за 100¦ 2.35896800

17/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦235.686800000 за 100¦ 2.35686800

18/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.975000000 за 100¦ 2.38975000

19/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦239.525400000 за 100¦ 2.39525400

20/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦242.991000000 за 100¦ 2.42991000

21/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.494000000 за 100¦ 2.45494000

25/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.716000000 за 100¦ 2.45716000

26/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦246.681900000 за 100¦ 2.46681900

27/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.516000000 за 100¦ 2.45516000

28/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦245.640700000 за 100¦ 2.45640700

31/08/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦247.992200000 за 100¦ 2.47992200

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

02/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦253.694400000 за 100¦ 2.53694400

03/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦252.837800000 за 100¦ 2.52837800

04/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦256.087800000 за 100¦ 2.56087800

07/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦254.109700000 за 100¦ 2.54109700

08/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦288.395800000 за 100¦ 2.88395800

09/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.720300000 за 100¦ 2.87720300

10/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦287.155200000 за 100¦ 2.87155200

11/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦293.751400000 за 100¦ 2.93751400

14/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦298.573300000 за 100¦ 2.98573300

15/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦307.850100000 за 100¦ 3.07850100

16/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦323.706800000 за 100¦ 3.23706800

17/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦330.154100000 за 100¦ 3.30154100

18/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦342.427000000 за 100¦ 3.42427000

21/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦345.714300000 за 100¦ 3.45714300

22/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦358.346200000 за 100¦ 3.58346200

23/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦368.591300000 за 100¦ 3.68591300

24/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦377.380900000 за 100¦ 3.77380900

25/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦388.242800000 за 100¦ 3.88242800

28/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦396.999300000 за 100¦ 3.96999300

29/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦395.432800000 за 100¦ 3.95432800

30/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦399.030600000 за 100¦ 3.99030600

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------2. Розрахувати оффіційні крос-курси USD \ DEM , EUR \ DEM ( ECU \ DEM ), EUR \ USD ( ECU \ USD ) станом на 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800

31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400

01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦206.470000000 за 100¦ 2.06470000

31/07/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦213.420000000 за 100¦ 2.13420000

01/09/98¦ USD ¦ НБУ ¦ 19¦225.000000000 за 100¦ 2.25000000

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------

Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

01/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦225.887600000 за 100¦ 2.25887600

31/07/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦238.019400000 за 100¦ 2.38019400

01/09/98¦ XEU ¦ НБУ ¦ 19¦250.352600000 за 100¦ 2.50352600

--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

USD \ DEM

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.07.1998 року.

USD\DEM = 2.0647\1.141538 = 1.8087

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.08.1998 року

USD\DEM = 2.1342\1.206444 = 1.7690

Оффіційний крос-курс USD\DEM станом на 01.09.1998 року

USD\DEM = 2.2500\1.269537 = 1.772299

EUR \ DEM ( ECU \ DEM )

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.07.1998 року.

ECU\DEM = 2.258876\1.141538 = 1.978800

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.08.1998 року

ECU\DEM = 2.380194\1.206444 = 1.972900

Оффіційний крос-курс ECU\DEM станом на 01.09.1998 року

ECU\DEM = 2.503526\1.269537 = 1.971999

EUR \ USD ( ECU \ USD )

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.07.1998 року.

ECU\USD = 2.258876\2.0647= 1.094045

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.08.1998 року

ECU\USD = 2.380194\2.1342= 1.115262

Оффіційний крос-курс ECU\USD станом на 01.09.1998 року

ECU\USD = 2.503526 \2.2500 = 1.126782

Завдання 3. Для форвардних угод на купівлю\продаж доларів США за українські гривні розрахувати форвардну маржу, курс форвард та ефективність форвардних угод, виходячи із умов варіанту. Дата укладання форвардних угод – 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року.

Визначити результати форвардної угоди, порівнюючи ринкові курси на момент розрахунку по форвардним угодам із курсами форвард, зафіксованими в угодах. Зробити висновки.

3.1. На 01.07.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,051/2,094 UAH за 1 USD.

Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

— за депозитами в USD ( С д.б ) – 25 %

— за кредитами в USD ( С кр.б ) – 33 %

— за депозитами в UAH ( С д.зм ) – 49 %

— за кредитами в UAH ( С кр.зм ) – 66 %

Термін форвардної угоди (Т) становить 2 місяці ( 60 днів ), термін відсоткового року – 360 днів.

Визначити :

— форвардну маржу ( премія чи дісконт ) ;

— курс форвард ( курс “аутрайт” ) USD\UAH.

1. П (Д) пр = ( К с.пр. * ( С кр.зм. – С д.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С д.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.пр. – спот-курс продажу;

П (Д) пр = ( 2,094 (66 – 25)*60 ) \ ( 360*100 + 25*60 ) = 0,1374

( + 1374 пунктів ) – премія .

1. П (Д) пр = ( К с.куп. * ( С д.зм. – С кр.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С кр.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.куп. – спот-курс купівлі;

П (Д) пр = ( 2,051 (49 – 33)*60 ) \ ( 360*100 + 33*60 ) = 0,0052

( + 52 пункт ) – премія .

Форвардна маржа = 52- 1374

Курс “аутрайт” USD\UAH:

— курс купівлі 2,051+0,1374= 2,1884

— курс продажу 2,094+ 0,0052=2,0992

Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.09.1998 року

— курс купівлі 2,238

— курс продажу 2,322.

Результати форвардної угоди:

— при купівлі (2,1884-2,238)*400000,00 USD = — 19840,00 грн. – додаткова економія.

— при купівлі (2,0992-2,322)*400000,00 USD = — 89120,00 грн. – додаткові витрати.

Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

3.2. На 01.09.1998 року “спот” курс купівлі/продажу становить 2,238/2,261 UAH за 1 USD.

Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

— за депозитами в USD ( С д.б ) – 25 %

— за кредитами в USD ( С кр.б ) – 33 %

— за депозитами в UAH ( С д.зм ) – 45 %

— за кредитами в UAH ( С кр.зм ) – 60 %

Термін форвардної угоди (Т) становить 2 місяці ( 60 днів ), термін відсоткового року – 360 днів.

Визначити :

— форвардну маржу ( премія чи дісконт ) ;

— курс форвард ( курс “аутрайт” ) USD\UAH.

1. П (Д) пр = ( К с.пр. * ( С кр.зм. – С д.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С д.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.пр. – спот-курс продажу;

П (Д) пр = ( 2,094 (60 – 25)*60 ) \ ( 360*100 + 25*60 ) = 0,1173

( + 1173 пунктів ) – премія .

1. П (Д) пр = ( К с.куп. * ( С д.зм. – С кр.б.) * Т ) \ ( 360*100 + С кр.б. * Т ) ;

де П (Д) пр – премія (дисконт) для форвардного курсу продажу;

К с.куп. – спот-курс купівлі;

П (Д) пр = ( 2,051 (45 – 33)*60 ) \ ( 360*100 + 33*60 ) = 0,0039

( + 39 пункт ) – премія .

Форвардна маржа = 52- 1374

Курс “аутрайт” USD\UAH:

— курс купівлі 2,238+0,1173= 2,3553

— курс продажу 2,261+ 0,0039=2,2649

Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.11.1998 року

— курс купівлі 3,391

— курс продажу 3,458.

Результати форвардної угоди:

— при купівлі (2,3553-3,391)*400000,00 USD = — 414280,00 грн. – додаткова економія.

— при купівлі (2,2649-3,458)*400000,00 USD = — 477240,00 грн. – додаткові витрати.

Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

Завдання 4 . Провести необхідні розрахунки для визначення ефективності угод репорт і депорт для доларів США за українські гривні, укдадених – 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року.

Визначити додаткову економію або додаткові витрати, що виникають в результаті порівняння із ринковими курсами на дату завершення свопу курсів форвард, звфіксованих в угодах. Зробити висновки.

УГОДА РЕПОРТ – це продаж валюти на умовах “спот” і одночасна купівля на умовах”форвард”.

4.1. На 01.07.1998 року курс продажу “спот” становить 2,094 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,094 = 837600,00 грн.

На 01.07.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,1884 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,1884 = 875360,00 грн.

Отже, угода репорт в даному випадку є ефективною, тому, що хоча прямі витрати є 37760,00 грн., але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче: 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 24640,00 грн. прибутку.

4.2. На 01.09.1998 року курс продажу “спот” становить 2,261 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,261 = 904400,00 грн.

На 01.09.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,3553 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,3553 = 942120,00 грн.

Отже, угода репорт в даному випадку є ефективною, тому, що хоча прямі витрати є 37720,00 грн., але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче: 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 429080,00 грн. прибутку.

УГОДА ДЕПОРТ – це купівлі валюти на умовах “спот ” і одночасний продаж на умовах”форвард”.

4.3. На 01.07.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,051 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,051 = 820400,00 грн.

На 01.07.1998 року 2-х місячний курс продажу “форвард” становить 2,0992 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,0992 = 839680,00 грн.

Отже, угода репорт в даному випадку є не ефективною, тому, що хоча прямі прибутки і склали є 19280,00 грн., але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче: 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям прямих прибутків складе ще й 60320,00 грн. збитків.

4.4. На 01.09.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,238 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,238 = 895200,00 грн.

На 01.09.1998 року 2-х місячний курс продажу “форвард” становить 2,2649 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,2649 = 905960,00 грн.

Отже, угода репорт в даному випадку є не ефективною, тому, що хоча прямі прибутки і склали є 10760,00 грн., але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче: 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих прибутків складе ще й 465240,00 грн. збитків

Висновок: з приведених вище розрахунків виходить, що угоди репорт в данний проміжок часу є набагато вигіднішими за угоди депорт.

Завдання 5. Виконати необхідні розрахунки для визначення ефективності опціонних угод на купівлю і продаж доларів США за українські гривні, укладених 01 числа кожного місяця розрахункового періоду, якщо власник опціону при його купівлі сплачує продавцю премію в розмірі 0,04 UAH за 1 USD.

ФОРВАРДНИЙ ОПЦІОН (OPTION) — це контракт, укладений між двома контрагентами, один із яких виписує і продає опціон (при цьому він є продавцем опціону), а іншої купує його й одержує право протягом обговореного в умовах опціону терміну або купити за фіксованою ціною визначену суму іноземної валюти в продавця опціону (у випадку валютного опціону на покупку), або продати визначену суму валюти продавцю опціону (опціон на продаж). Таким чином, особливість опціону полягає в тім, що в угоді купівлі-продажу покупець здобуває не титул власності (тобто іноземну валюту), а право на її придбання. При цьому покупець опціону виплачує продавцю своєрідні комісійні, котрі іменуютьсяпремією. У цій угоді продавець контракту приймає на себе визначеніобов'язки ( чипродати купити визначену суму валюти) у залежності від умов опціону. Покупець же опціону одержує право чи купити продати визначену суму валюти.

5.1. Опціонна угода укладена 01.07.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні .

Сума валюти 400000,00 USD.

Курс обміну – 2,0647 .

Дата завершення опціонного періоду – 01.09.1998 року.

Премія – 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення :

400000,00 * 2,0647 + 400000,00*0,04 = 841880,00 грн.

Курс обміну на 01.09.1998 року складає 2,25.

400000,00 * 2,25 = 900000,00 грн.

841880,00 – 900000,00 = 58120,00 грн.

Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 58120,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.

5.2. Опціонна угода укладена 01.09.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні .

Сума валюти 400000,00 USD.

Курс обміну – 2,25 .

Дата завершення опціонного періоду – 01.11.1998 року.

Премія – 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення:

400000,00 * 2,25 + 400000,00*0,04 = 916000,00 грн.

Курс обміну на 01.09.1998 року складає 3,428.

400000,00 * 3,428 = 1371200,00 грн.

900000,00 – 1371200,00 = — 471200,00 грн.

Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 471200,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.

Висновок: ефективність опціонної угоди залежить від коливання валютного курсу. Чим більше підвищення курсу, тим вигіднішою стає опціонна угода для власника опціону.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Інструкція з організвції емісійно-касової роботи в установах банків України. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 129 від 07.07.1994 року .

2. Банківська енциклопедія під редакцією д.ек.н.професора Мороза А.М.

3. Банківська справа під редакцією д.ек.н.професора Лаврушина О.І. Москва “Фінанси та статистика” 1999 рік.

еще рефераты
Еще работы по валютным отношениям