Реферат: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її

--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--
    продолжение
--PAGE_BREAK--Об’єктом дослідження є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.
Предметом дослідження є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.
Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.
Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.
Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ І ОСНОВНІТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Аналіз вимог керівних документів
Варіанти прийому РАО:
1.     Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.
2.     Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.
3.     Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.
4.     Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.
Варіанти передачі РАО:
1.     Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).
2.     Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.
3.     Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.
Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:
1.     Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО від <metricconverter productid=«1979 г» w:st=«on»>1979 г. №260).
„Руководство ...” встановлює:
·  порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;
·  порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;
·  форми облікових документів з поясненням до них.
2.     Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введено в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 „Про порядок списання обліку матеріальних і грошових коштів у ЗС України).
„Керівництво ...” встановлює:
·  порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;
·  права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;
·  порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.
3.     Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997–80, инд. 9Е9, изд. <metricconverter productid=«1980 г» w:st=«on»>1980 г.).
„ТУ ...” встановлює:
·  Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства (бази озброєння) без повернення до військової частини;
·  Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства (бази озброєння).
Вимоги „ТУ” стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.
4.     Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від <metricconverter productid=«1987 г» w:st=«on»>1987 г. №056).
„Инструкция ...” встановлює:
·  вимоги до організації передачі РАО;
·  порядок підготовки, прийому і передачі РАО;
·  вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.
5.     Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).
„Інструкція...” складена на основі наказу МО від 1987р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і „Инструкция...”, яка ним введена, з деякими уточненнями.
6.     „Руководство по эксплуатации РАО”. Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988р. №05).
Стосовно організації підготовки РАО до передачі „Руководство ...” встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.
Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ-ої категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV-ої категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов’язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.
Витяг із “Инструкции по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках …” (Введене в дію Додатком до наказу ГК СВ №*56 – 1987р):
«ІІІ. Порядок подготовки, приёма и сдачи РАВ Ст.4. Подлежащие передаче образцы РАВ должны быть:
1.     Технически исправными.
2.     Полностью укомплектованными:
-    эксплуатационной документацией;
-    индивидуальным ЗИП;
-    групповыми комплектами ЗИП.
Индивидуальные и групповые комплекты ЗИП спецчасти должны быть укомплектованы по всей номенклатуре элементов. Частичный некомплект одноименных элементов ЗИП и расходных материалов не должен превышать 30%.
Средства подвижности должны быть укомплектованы:
-    освеженными шинами;
-    АКБ, годными к дальнейшей эксплуатации;
-    полностью укомплектованными индивидуальными комплектами ЗИП;
-    другими элементами с непросроченными сроками хранения.
Комплектование вооружения и техники автошинами, АКБ и другими элементами с просроченными сроками хранения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Доукомплектование передаваемого вооружения производится из ресурсов округа.
Ст.5. На вооружении и техники силами сдатчика и привлекаемых ремонтно-технических подразделений должно быть проведено техническое обслуживание №2 и текущий ремонт (при необходимости).
Базовые автомобили (машины) должны быть подвергнуты техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с требованиями руководящих документов.
Средства связи, инженерное и химическое имущество вооружения и техники должны быть обслужены и отремонтированы в соответствии с требованиями ЭТД и руководящих документов.
На образцах вооружения, подлежащих капитальному ремонту по специальной части или базовой машине (для автомобильных средств подвижности – капитальному или регламентированному ремонту), техническое обслуживание не проводится. Данные образцы должны быть подготовлены в соответствии с руководящими документами и техническими условиями к отправке в капитальный ремонт.
Военная техника, требующая ремонта на предприятиях военного округа, должна быть отремонтирована у сдатчика.
Ст.6. Если вооружение в округе-сдатчике находилось на текущем довольствии, ресурс до капитального ремонта не выработало, но по срокам эксплуатации отработало более 50% ресурса до капитального ремонта, а в округе–получателе подлежит закладке в «НЗ», то оно отправляется в капитальный ремонт из округа-получателя по планам ЦРАУ.
Предназначенные для текущего довольствия вооружение и техника, не выработавшие установленный ресурс до капитального ремонта, передаются технически исправными и комплектными.
При невозможности полного укомплектования вооружения и техники к докладу прилагаются обоснованные ведомости некомплекта ЗИП, ЭТД и копии ответов центральных довольствующих органов об удовлетворении заявок.
Ст.13. Вооружение и техника не принимаются в следующих случаях:
1.     Если по техническому состоянию подлежат списанию.
2.     С просроченными сроками автомобильных шин, АКБ и других элементов, на которые эти сроки определены руководящими документами и ЭТД.
3.     Без индивидуальных комплектов ЗИП средств подвижности, средств связи, агрегатов питания, приборов ПХЗ и других комплектующих элементов, имеющих согласно ЭТД индивидуальные ЗИП.
4.     При отсутствии формуляров (паспортов или их дубликатов).
Ст.14. При наличии хотя бы одного из указанных в ст.13 настоящей Инструкции недостатков вооружения и техники, оно остается в сдающем округе до их устранения.
Решение о дальнейшем использовании указанных вооружения и техники принимается ГРАУ.»
Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 „Руководства з обліку...”, в який визначено, що „Некомплектное и неисправное вооружение, техника и имущество принимаются только по специальному письменному распоряжению начальника вышестоящего органа управления соответствующей службы”. Проаналізуємо вимоги цієї статті.
Під „начальником вышестоящего органа управления” ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.
Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):
Начальнику військового
Інституту артилерії
При Сумському ДУ
На вих.№5/ 39 від „25”січня 2003р.
Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.
Командир військової частини А2674
полковник                              С.М. Корюковець
Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.
Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:
1.  Наряд органа постачання (Форма №200 „Руководства по учету...”. Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).
2.  Накладна служби РАО військової частини (Форам №2 „Руководства по учету...”. Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.
3.  Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.
За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...”. Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-прийомщика складається акт прийому (Форма №4 „Руководства по учету...”).
В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги СПУ), командир сбатр (начальник ВТіП).
Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):
1) Основний документ:
-    акт технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...” або додаток №4 „Керівництва з списання...”), форма дана в додатку 1.
2) Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):
-          картка некомплекту (Форма №46 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 2.
3) Виправдальні документи:
-          акт зміни якісного стану (Форма №13 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 3;
-          акт списання (Форма №11 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 5.

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі
1.     Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:
-    підготовці виробу до передачі;
-    переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації;
-    переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів;
-    підтвердження категорії у разі необхідності.
При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.
При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здатчиком в трьох примірниках з розрахунку:
-    примірник №1 – отримувачу;
-    примірник №2 – в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд);
-    примірник №3 – залишається у відправника.
Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.
При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здатчиком в п’яти примірниках з розрахунку:
-    примірник №1 – отримувачу;
-    примірник №2 – в ГРАУ (орган, яким виданий наряд);
-    примірник №3 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-відправника);
-    примірник №4 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-отримувача);
-    примірник №5 – залишається у відправника.
Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.
При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.
Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.
При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.
При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.
За всіма перелікованими випадками акт технічного стану, який складений здатчиком, затверджується його командиром частини.
2.  Картка некомплекту (додаток 2) призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:
-    експлуатаційних документів з комплекту ЕТД;
-    елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем;
-    елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції, (складових частин), які не входять до переліку комплектів поставки.
Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.
Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі “Комплект поставки”. Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах (паспортах) цих систем у розділах “Комплект поставки”, а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.
Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:
-          в формулярах (паспортах) складових систем у розділі “ЗІП”;
-          в окремих відомостях ЗІП складових систем;
-          в пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи;
-          в описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.
В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.
Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.
Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах “Комплект поставки” формулярів і паспортів. переліковані в технічних описах та альбомах малюнків до них.
Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом “Елементи конструкції”. Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого “комплекту поставки”, на нього заводиться окрема картка некомплекту.
Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.
Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом (розділ формуляра або паспорта. відомість, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.
Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.
Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.
При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:
-          відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;
-          відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;
-          відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.
При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:
-          служба РАО;
-          автослужба (бронетанкова служба);
-          служба ЗЗМУ;
-          інженерна служба;
-          медична служба;
-          служба зв’язку;
-          речова служба.
Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелікованих служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.
Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру (паспорту).
Назва, номер і дата виправдального документа на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту, для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу “примітки”.
Виправдальними документами, які підтверджують законність некомплекту, є:
-          акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу;
-          акт утилізації елементів V(п’ятої) категорії з такого або іншого комплекту;
-          акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений на підставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів, які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності, або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.
Картки некомплекту, які виготовляються як додаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бути засвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його до іншої частини, крім того, — начальником органу постачання, яким виданий наряд. Такі вимоги є логічним наслідком ст.40 „Руководства по учёту …”.
3.  Акт зміни якісного стану (додаток 3) призначений для документального оформлення наступних операцій:
-          переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, робота яких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськими номерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужили встановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання за технічним станом;
-          утилізацію (розбирання) елементів V(п’ятої) категорії (при підготовці акту для оформлення утилізації в його назві проводяться уточнення шляхом закреслювання слів “зміни якісного стану” і написання слова “утилізації”. Акт утилізації, після його затвердження, є виправдальним документом і підставою для занесення матеріальних засобів, що утилізовані, до картки некомплекту).
За всіма випадками акт зміни якісного стану (утилізації) складається:
-          по службам постачання;
-          на елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.
У разі, якщо оформлюється операція зниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їх необхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:
-          запасні частини;
-          інструмент;
-          приладдя.
Це пов’язано з тим, що групи ЗІП використовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зроблені з вказанням причин зниження категорії до п’ятої.
Особливості списання ЗІП: для запасних частин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразка озброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенні поточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті з виробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, які в результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.
Для інструменту терміни експлуатації визначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуванням того, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системою комплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботи проводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхнів і пошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ(другої) категорії, або непридатним – V(п’ятої) категорії. Якщо інструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічним станом відповідає V(п’ятої) категорії, це повинно бути документально підтверджено актом зміни якісного стану.
Для приладдя терміни експлуатації визначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементи цієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вони застосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такі фактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуються і приходять до непридатного стану, який відповідає V(п’ятої) категорії. До приладдя належать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади, переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і при умові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдя необхідно оформити актом зміни якісного стану.
При складанні акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії необхідно дотримуватись таких правил:
-          акт складається, по-перше, по службі, до номенклатури якої відноситься інструмент;
-          по-друге, акт складається по комплектах, які обліковані тільки за одним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплекту ЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: “Акт зміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129 зав.№П1119”.
-          в графі “Основа (мета) операції” вказується мета — “переведення до V(п’ятої) категорії”;
-          в розділі “списати” вказуються назви і позначення елементів, одиниці виміру (шт., к-т, од.) визначаються в залежності від складу елемента, категорія вказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ(друга). Первинна вартість, якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діють на день складання акту (стаття 16 “Положення про матеріальну відповідальність ...”). Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягають переведенню до V (п’ятої) категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.
-          в розділі “оприбуткувати” повторюються назви, позначення елементів та їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елемент ЗІП, тобто V(п’ята).
Після затвердження акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії, необхідно документально оформити наступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленні акту необхідно дотримуватися таких правил:
-          в назві акту закреслюються слова “зміни якісного стану” і дописується слово “утилізація” або “разбірки”, які відображують мету складання акту. Наприклад “Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129” (додаток 4).
-          акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається по службам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тільки з одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запасні частини V(п’ятої) категорії, і інструменти V(п’ятої) категорії, і приладдя V(п’ятої) категорії, але всі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку з тим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.
-          в розділі “Списати” записуються назви, позначення і одиниці виміру елементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами, тобто – V(п’ята).
-          в графі “первинна вартість” слово “первинна” закреслюється, а слово “залишкова” дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної, але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізації елементу ЗІП (стаття 16 “Положення про матеріальну відповідальність...”). Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягають утилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.
За всіма випадками в акті підводиться підсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.
Висновки комісії для переведення до V(п’ятої) категорії кожної групи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропоновані варіанти пропозицій комісії:
1)     Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V(п’ятої) категорії: “Елементи, які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією”.
Під “нормальною роботою” слід розуміти експлуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.
2)     Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V(п’ятої) категорії: “Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.”
3)     Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V (п’ятої) категорії: “Граничний термін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації і не можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.”
Висновки комісії для утилізації всіх груп ЗІП: “Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдя можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю”.
Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюється шляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту з позначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніх елементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремим обліковим документом (опис ЗІП, відомість ЗІП і т.і.). тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.
4.  Акт списання (додаток 5) призначений для списання з обліку:
-          Витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразка озброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також — витратних матеріалів, які одержуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІП на протязі експлуатації. Витратними можуть бути тільки ті матеріали, до яких не можуть бути застосовані поняття “технічний стан” і “категорія”. До таких матеріалів відносяться:
-          лакофарбові матеріали;
-          спеціальні рідини;
-          мастила;
-          пломби, контровочна проволока, нитки, салфетки.
-          Категорійних матеріальних засобів, витрачених в результаті:
    продолжение
--PAGE_BREAK---          стихійного лиха;
-          бойових дій;
-          знищення;
-          розкрадання.
При цьому акт списання складається на підставі наказу командира військової частини про витрату(нестачу) майна з рішенням про віднесення, в залежності від обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винної особи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матеріальних засобів визначений в розділі 3 “Керівництва з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України” (Введено в дію наказом МО України від 21.06.1994р. № 165).

1.3 Висновки до розділу
В розділі розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО, керівні документи, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю, а також — перелік загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій;

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРИЙОМУ СПУ 9П129 В розділі розглядається варіант прийому СПУ у середині підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, а також – особливості прийому СПУ, що прибула з іншої військової частини.
Офіційних методик стосовно прийому-передачі зразка озброєння не існує, в зв’язку з цим і пропонується методика прийому СПУ 9П129.
Прийом СПУ здійснюється особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена відповідним наказом на посаду начальника обслуги СПУ.
Підставою для прийому СПУ призначеною особою є наказ командира Військової частини.
При прийомі СПУ перевіряються:
1.     Комплекти експлуатаційних документів.
2.     Комплекти поставки.
3.     Комплекти ЗІП.
4.     Технічний стан складових частин.
Результати перевірок оформлюється актом технічного стану.
2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129
Експлуатаційно-технічні документи (ЕТД) приймаються в першу чергу в зв’язку з тим, що подальший прийом комплектів поставки і комплектів ЗІП здійснюється за відповідними обліковими документами з цього комплекту.
Основні ЕТД обліковані в розділі “комплект поставки” формуляру СПУ. Документи з позначкою “отдельная поставка” є таємними і повинні знаходитися у секретної частині бригади. Вони повинні теж бути перевірені.
ЕТД підрозділяються на види:
-          формуляри;
-          паспорти;
-          технічні описи з додатками;
-          інструкції з експлуатації;
-          відомості (описи) ЗІП;
-          інструкції з технічного обслуговування.
В свою чергу види ЕТД об’єднуються в дві групи:
1.     Облікові:
-    формуляри;
-    паспорти;
-    відомості (описи) ЗІП.
2.     Необлікові:
-    технічні описи з додатками;
-    інструкції з експлуатації;
-    інструкції з технічного обслуговування.
Обліковими є ті документи, в яких обліковані:
-          ЕТД;
-          складові блоки, вузли, окремі прилади за кількістю і заводським номером;
-          елементи ЗІП по комплектах.
-          експлуатаційні показники, які накопичуються (ресурс, категорія і т.і.).
Необлікові документи призначені для вивчення будови і правил експлуатації виробу в різних режимах.
В комплект ЕТД СПУ 9П129 входять всього 75 (сімдесят п’ять) документів. Складність прийому ЕТД в тому, що всі ці документи обліковані в 12 (дванадцяти) різних облікових документах.
Для зручності пошуку ЕТД при прийомі, облік всіх документів доцільно звести у загальну структурну відомість.
Структура обліку комплекту ЕТД СПУ 9П129
обліковано в розділі 3 формуляра СПУ:
1. „Агрегат 9П129” ТО (окрема поставка)
2. „Агрегат 9П129” ІЕ (окрема поставка.)
3. „Агрегат 9П129” ТО, альбом малюнків (окрема поставка)
4. „Агрегат 9П129” ІТО
5. „Агрегат 9П129” ФО
6. „Агрегат 9П129” ІЕ, транспортування
7. „Агрегат 9П129” відом. ЗІП-„О”:
обліковано в відомості ЗІП-„О” СПУ 9П129
8. „ЗИП к дизелю Д-<metricconverter productid=«144”» w:st=«on»>144” ПАКУВАЛЬНИЙ лист
9. „ЗИП к Р-<metricconverter productid=«123”» w:st=«on»>123” ОПИС ящика для ЗІП
10. „ЗИП к пульту 9В336тс” ОПИС укладки
пеналу для ЗІП
11. „ЗИП-„О” к комплекту приборов гідроприводу” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
12. „ЗИП –„О” к изделию 1Т28” ОПИС укладки
пеналу для ЗІП
13. „ЗИП к визиру” ОПИС укладки футляру
14. „ЗИП к дальномеру” ОПИС укладки футляру ДСП-30м
15. „ЗИП к изделию 9В391” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
16. „ЗИП к изделию 9В394” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
17. „ЗИП к изделию 9В396” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
18. „ЗИП к изделию 9В739” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
19. „ЗИП к изделию 1В57-<metricconverter productid=«15”» w:st=«on»>15” ВІДОМ. ЗІП
20. „ЗИП к регулятору напряжения РН-<metricconverter productid=«10”» w:st=«on»>10” ОПИС укладки пакета для ЗІП
21. „Комплект инструмента и принадлежностей для работ с изделием 9М79” ПАСПОРТ
22. „Квадрант оптический КО-60м” ПАСПОРТ
23. „Прибор комбинированный Ц4340” ПАСПОРТ
24. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ
25. Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ
26. „Апаратура 9В390” ТО (окрема поставка)
27. „Апаратура 9В390” ТО додаток (окрема поставка)
28. „Апаратура 9В390” ІТО
29. „Система 9Ш129” ФО
обліковано в розділі 4 формуляра СПР:
30. „Система 9Ш129” ТО (окрема поставка)
31. „Система 9Ш129” ТО додаток
32. „Система 9Ш129” ІТО
33. Система топопривязки 1Т28 ФО
обліковано в розділі 4.3. формуляра СТП:
34. „СТПиН 1Т28, 1Т121-<metricconverter productid=«1”» w:st=«on»>1” ТО
35. „СТПиН 1Т28, 1Т121-<metricconverter productid=«1”» w:st=«on»>1” ТО додаток
36. „СТП 1Т28” ІЕ
37. „Гирокурсоуказатель ГАК (1Г13М) відом.ЗІП
38. „Курсопрокладчик КП-4(1В44) відом.ЗІП
39. „Визир 1Г25” ПАСПОРТ
обліковано в розділі 1 паспорта візиру:
40. „Визир 1Г25” ТО і ІЕ
41. „Дальномер ДСП-<metricconverter productid=«30”» w:st=«on»>30” ФО
обліковано в розділі 4 формуляра ДСП-30:
42. „Дальномер ДСП-<metricconverter productid=«30”» w:st=«on»>30” ТО і ІЕ
43. „Радиостанция Р-123М” ПАСПОРТ
обліковано в розділі 3 паспорта радиостанції:
44. „Радиостанция Р-123М” ТО і ІЕ
45. „Дизель Д-<metricconverter productid=«144”» w:st=«on»>144” ТО і ІЕ
46. „Устройство переговорное Р-<metricconverter productid=«124”» w:st=«on»>124” ПАСПОРТ
обліковано в розділі 3 паспорта Р-124:
47. „УП Р-<metricconverter productid=«124”» w:st=«on»>124” ТО і ІЕ
48. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-<metricconverter productid=«95”» w:st=«on»>95” ІЕ і ПАСПОРТ
49. „Генератор ВГ-<metricconverter productid=«7500”» w:st=«on»>7500” ТО і ІЕ і Р
50. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (1)
51. „Прибор ПНВ-57Е” ТО і ІЕ (1)
52. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (2)
53. „Прибор ПНВ-57Е” ТО і ІЕ (2)
54. „Ведомость комплектации колёсного шасси <metricconverter productid=«5921”» w:st=«on»>5921”
обліковано в розділі 5 відомості комплектації:
55. ПАСПОРТ автомобіля
56. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300
обліковано в розділі 4 паспорта дізелю:
57. Ведомость ЕД:
обліковано в відомості ЕД дізелю:
58. „Дизели 5Д20” ТО
59. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ
60. „Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП
61. „Колёсное шасси 5921(22)” ТО і ІЕ
62. „Колёсное шасси 5921(22)” ІТО
63. Доповнення до керівництв „Колёсное шасси 5921(22)” ТО і ІЕ та ІТО
64. „Индивидуальный к-т для спец.обработки автотракторной техники” ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ
65. „Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-<metricconverter productid=«3”» w:st=«on»>3” ПАСПОРТ
66. „Огнетушители углекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-<metricconverter productid=«3”» w:st=«on»>3” ПАСПОРТ
67. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65
обліковано в відомості ЗІП ОВ-65:
68. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-<metricconverter productid=«95”» w:st=«on»>95” ІЕ і ПАСПОРТ
69. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ
70. «Правила ухода и содержания в эксплуатации стартерных свинцово-кислотних АКБ 6СТЕН-140м, 12СТ70»
71. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ
72. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ
73. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ
74. «Изделие 9П129, комплект ЗИП групповой» ІНСТРУКЦІЯ з використання ЗІП
75. «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные» ІЕ
76. «Фильтровентиляционное устройство ФВУА-10н-24» ФОРМУЛЯР
До комплекту ЕТД СПУ 9П129 входить:
формулярів – 7
паспортів – 20
відомостів і описов ЗІП – 20
ТО, ІЕ, ІТО — 29
ВСЬГО: 76документів
В розділі 3 формуляру СПУ обліковано 29 документів, а в них (тих, що є обліковими), В свою чергу, є посилки на інші документи:
-    В Відомості ЗІП – “о” СПУ обліковано 18 (вісімнадцять) документів;
-    В розділі 4 формуляру системи прицілювання 9Ш129 обліковано 3 (три) документа;
-    В розділі 4.3. формуляру системи топоприв’язки 1Т28-1 обліковано 7 (сім) документів;
-    В розділі 1 паспорту візиру 1Г25 облікований 1 (один) документ;
-    В розділі 4 формуляру далекоміру ДСП-30 облікований 1 (один) документ;
-    В розділі 3 паспорту радіостанції Р-123м облікований 1 (один) документ;
-    В розділі 3 паспорту переговорного устрою Р-124 облікований 1 (один) документ;
-    В розділі 5 відомості комплектації шасі 5921 обліковано 9 (дев’ять) документів;
-    В розділі 4 паспорту дизелю 5Д20К-300 облікований 1 (один) документ;
-    В відомості ЕД дизелю 5Д20К-300 обліковано 3 (три) документи;
-    В комплектовочної відомості ЗІП ОВУ ОВ-65 облікований 1 (один) документ.
Прийом комплекту ЕТД бажано проводити у приміщенні, де є столи (навчальний клас, наприклад).
Назви відсутніх документів переписуються у робочий зошит.
Відсутність облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей (описів) ЗІП) не допускається.
При втраті формуляру або паспорту, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності, а на підставі наказу про це виготовляється дублікат. Дублікати формулярів і паспортів підписуються командиром військової частини і начальником служби РАО. Підпис командира військової частини засвідчується гербовою печаткою військової частини (ст. 50 “Руководства по эксплуатации РАВ”).
Після цього дублікат формуляру або паспорту повинний бути зареєстрований в службі РАО Оперативного командування за підписом начальника цієї служби. Підпис начальника служби РАО ОК засвідчується гербовою печаткою. При втраті відомостей або описів ЗІП адміністративна відповідальність не застосовується, але дублікати їх повинні бути виготовлені і засвідчені підписом начальника служби РАО військової частини, а його підпис в свою чергу засвідчена гербовою печаткою. Дублікати, якщо вони містять більше одного аркуша, повинні бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, а кількість аркушів засвідчується підписом бухгалтера (діловода) відповідної служби.
За втрату документу, який не є обліковим (технічний опис, інструкції з експлуатації або з технічного обслуговування) винні особи повинні бути притягнені до матеріальної відповідальності за аналогією відповідальності за втрату книг з бібліотечного фонду, а на підставі документів, що підтверджують факт грошового стягнення оформлюється акт списання втрачених матеріальних засобів, що є підставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплекту на комплект ЕТД виробу.
Після перевірки наявності всього комплекту ЕТД, документи, які є не обліковими укладуться в місце їх зберігання, облікові документи залишаються для прийому комплектів поставки і ЗІП виробу. Для зручності на облікові ЕТД доцільно скласти окрему відомість, в якій робляться відповідні примітки про перевірку комплектів.
Перелік облікових документів з комплекту ЕТД СПУ 9П129
1. „Агрегат 9П129” ФО
2. „Агрегат 9П129” відом. ЗІП-„О”:
3. „ЗИП к дизелю Д-<metricconverter productid=«144”» w:st=«on»>144” ПАКУВАЛЬНИЙ лист
4. „ЗИП к Р-<metricconverter productid=«123”» w:st=«on»>123” ОПИС ящика для ЗІП
5. „ЗИП к пульту 9В336тс” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
6. „ЗИП-„О” к комплекту приборов гидропривода” ОПИС
7. „ЗИП –„О” к изделию 1Т28” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
8. „ЗИП к визиру” ОПИС укладки футляру
9. „ЗИП к дальномеру” ОПИС укладки футляру ДСП-30м
10. „ЗИП к изделию 9В391” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
11. „ЗИП к изделию 9В394” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
12. „ЗИП к изделию 9В396” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
13. „ЗИП к изделию 9В739” ОПИС укладки пеналу для ЗІП
14. „ЗИП к изделию 1В57-<metricconverter productid=«15”» w:st=«on»>15” ВІДОМ. ЗІП
15. „ЗИП к регулятору напряжения РН-<metricconverter productid=«10”» w:st=«on»>10” ОПИС укладки пакета для ЗІП
16. „К-т инструмента и принадлежностей для работ с 9М79” ПАСПОРТ
17. „Квадрант оптический КО-60м” ПАСПОРТ
18. „Прибор комбинированный Ц4340” ПАСПОРТ
19. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ
20. «Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ
21. „Система 9Ш129” ФО
22. „Система топопривязки 1Т28” ФО
23. „Гирокурсоуказатель ГАК (1Г13М)” відом.ЗІП
24. „Курсопрокладчик КП-4(1В44)” відом.ЗІП
25. „Визир 1Г25” ПАСПОРТ
26. „Дальномер ДСП-<metricconverter productid=«30”» w:st=«on»>30” ФО
27. „Радиостанция Р-123М” ПАСПОРТ
28. „Устройство переговорное Р-<metricconverter productid=«124”» w:st=«on»>124” ПАСПОРТ
29. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-<metricconverter productid=«95”» w:st=«on»>95” ІЕ і ПАСПОРТ
30. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (1)
31. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (2)
32. „Ведомость комплектации колёсного шасси <metricconverter productid=«5921”» w:st=«on»>5921”
33. ПАСПОРТ автомобіля
34. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300
35. Ведомость ЕД:
36. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ
37. „Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП
38. „Индивид. к-т для с/обработки а/т техники” ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ
39. „Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-<metricconverter productid=«3”» w:st=«on»>3” ПАСПОРТ
40. „Огнетушители углекисл.-бромэтиловые ручные ОУБ-<metricconverter productid=«3”» w:st=«on»>3” ПАСПОРТ
41. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65
42. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-<metricconverter productid=«95”» w:st=«on»>95” ІЕ і ПАСПОРТ
43. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ
44. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ
45. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ
46. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ
47. «ФВУА-100н-24» ФО

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129
Перелік комплектів поставки вказаний в розділах “Комплект поставки” кожного формуляру або паспорту. Комплект поставки виробу в цілому, складової системи, блоку або приладу – перелік елементів, які входять до їх складу (без ЕТД і ЗІП).
Для перевірки комплектів поставки з всього переліку облікових документів відбираються тільки формуляри і паспорти. Перевірку доцільно проводити послідовно, починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крім наявності складових елементів, перевіряються відповідність їх заводських номерів тим, що записані у розділі “Комплект поставки” формуляру або паспорту. На протязі експлуатації виробу можуть бути здійснені заміни окремих номерних складових частин. В цьому випадку, якщо заводський номер складової частини не відповідає тому, що вказаний в формулярі або паспорті, в розділі “Сведения о замене составных частей”, а як що такий розділ не передбачений, в розділі “Особые отметки” повинний бути зроблений засвідчений запис про це. Номер складової частини, яка була знята, в розділі “комплект поставки” закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленої складової частини та робиться посилка “См. стр. ___” на відповідний розділ формуляру або паспорту. В разі відсутності будь якого елементу зі складу комплекту поставки, він повинен бути облікований у картці некомплекту, а в графі “Примітки” картці записані назва, номер і дата виправдального документу. Такими документами можуть бути:
-          акт технічного стану зразка, який був складений під час попередніх передачі і прийому (з додатками);
-          акт утилізації або разбірки;
-          акт списання втрачених матеріальних засобів;
-          акт прийому (Ф№4 “Руководства по учёту...”).
Всі виправдальні документи повинні бути надані особі, яка приймає зразок озброєння, для ознайомлення і визначення їх юридичної правомірності і правильності складання. Картки некомплекту, якщо вони робочі, складаються по окремим комплектам поставки без підведення підсумків, а якщо вони складаються як додаток до акту технічного стану на передачу зразка, — можуть бути зведені у загальну з підведенням підсумків по кожному комплекту поставки. В таку зведену картку записуються тільки ті відсутні елементи, що обліковані в розділах “Комплект поставки” формулярів або паспортів (крім ЕТД і ЗІП). Для зручності прийому виробу доцільно скласти перелік комплектів поставки (Таблиця 2.2.1.).
Таблиця 2.2.1
    продолжение
--PAGE_BREAK--Перелік комплектів поставки СПУ 9П129, елементи яких обліковані в формулярах і паспортах.
№з/п
Найменування комплекту поставки
Найменування облікового документу
1
СПУ 9П129 (загальний)
Формуляр СПУ 9П129
2
Система прицілювання (СПр) 9Ш129
Формуляр СПр
3
Система топопривязки (СТП) 1Т28-1
Формуляр СТП
4
Визир орієнтування (ВО) 1Г25
Формуляр ВО (знах. в футлярі ВО)
5
Далекомір саперний ДСП-30
Формуляр ДСП (знах. в футлярі ДСП)
6
Радіостанція Р-123М
Паспорт радіостанції
7
Переговорний пристрій Р-124
Паспорт переговорного пристрою
8
Дизельний двигун 5Д20К-300
Паспорт двигуна
9
Індивідуальний дегазаційний комплект (ІДК)
Паспорт ІДК
10
Вогнегасник ОБХ-3
Паспорт вогнегаснику
11
Вогнегасник ОУБ-3
Паспорт вогнегаснику
12
Фільтро — вентиляційна установка (ФВУ) ФВУ-100Н-24
Формуляр ФВУ
13
Гірокомпас 1Г17-1
Формуляр гірокомпасу
14
Спеціальна заглушка АЕ 1442
Паспорт спец заглушки
15
Жгут АЕ 1487
Паспорт жгуту
16
Жгут АЕ 1594
Паспорт жгуту
17
Комбінований прилад Ц4340
Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
18
Мегаомметр М41100/1
Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
19
Вольтметр акумуляторний М2033
Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
20
Прилад нічного бачення (№1) ПНВ-57Е
Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярі приладу)
21
Прилад нічного бачення (№2) ПНВ-57Е
Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярі приладу)
22
Квадрант оптичний КО-60Н
Паспорт квадранту (знаходиться в футлярі приладу)
23
Шасі 5921
Паспорт шасі
Укомплектованість кожного комплекту поставки визначається в відсотках, після чого визначається загальна комплектність виробу як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх комплектів поставки. Відомості про загальну укомплектованість виробу повинні бути відображені в розділі «Комплектність» акту технічного стану окремою строкою.
В разі відсутності окремих деталей збірочних одиниць та інших елементів, які входять до складу елементів конструкції або складових частин з комплектів поставки, але окремо ні в яких документах, крім технічних описів, не обліковані, вони повинні бути, також, занесені до карток некомплекту комплектів поставки з позначкою про те, до якої збірки або блоку вони відносяться.
2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129
Перелік одиночних комплектів ЗІП (ЗІП-“О”) вказаний в різних облікових документах:
-          відомостях ЗІП;
-          в описах;
-          в пакувальних аркушах;
-          в розділах “комплект поставки” формулярів і паспортів.
Основою для пошуку облікових документів є загальна відомість ЗІП СПУ, в якій обліковані як окремі елементи, так і основна частина комплектів ЗІП з посиланням на обліковий документ кожного з них. Перевірку наявності елементів ЗІП необхідно проводити в послідовності, що вказана у загальній відомості ЗІП. Інша частина комплектів ЗІП облікована у окремих відомостях, формулярах і паспортах складових систем і приладів.
Для зручності прийому рекомендується скласти перелік одиночних комплектів ЗІП.
Структура обліку одиночних комплектів ЗІП до СПУ 9П129
1. ЗІП-„О” до СПУ 9П129” (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ):
2. ЗІП до дизелю Д-144 (ПАКУВАЛЬНИЙ лист)
3. ЗІП до Р-123 (ПАСПОРТ + ОПИС ящика для ЗІП)
4. ЗІП до пульту 9В336тс (ОПИС пеналу для ЗІП)
5. ЗІП до гідроприводу (ОПИС пеналу для ЗІП)
6. ЗІП до СТП 1Т28 (ФОРМУЛЯР + ОПИС пеналу для ЗІП)
7. ЗІП до візиру 1Г25 (ФОРМУЛЯР + ОПИС футляру)
8. ЗІП до далекоміру ДСП-30м (ОПИС футляру)
9. ЗІП до ПО 9В391 (ОПИС пеналу для ЗІП)
10. ЗІП до ВПП 9В394 (ОПИС пеналу для ЗІП)
11. ЗІП до НДПУ 9В396 (ОПИС пеналу для ЗІП)
12. ЗІП до ЕБР 9В739 (ОПИС пеналу для ЗІП)
13. ЗІП до НЦОМ 1В57-15 (ВІДОМ. ЗІП)
14. ЗІП до регулятору напруги РН-10 (ОПИС пакета для ЗІП)
15. Інструмент і приладдя для робіт з 9М79 (ПАСПОРТ)
16. ЗІП до квадранту оптичного КО-60м (ПАСПОРТ)
17. ЗІП до приладу комбінованого Ц4340 (ПАСПОРТ)
18. ЗІП до гірокурсовказівника ГАК (1Г13М) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)
19. ЗІП до курсопрокладувача КП-4(1В44) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)
20. ЗІП до ПНВ-57Е” (ФОРМУЛЯР)
21. ЗІП до ПНВ-57Е” (ФОРМУЛЯР)
22. ЗІП до колісного шасі 5921 (ВІДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ)
23. ЗІП до генератора ВГ-7500н (Г2 — шасі) (ПАСПОРТ)
24. ЗІП до дизелю 5Д20К-300 (ВІДОМОСТЬ ЗІП)
25. ЗІП до індивідуального к-ту для спец. обробки (ПАСПОРТ)
26. ЗІП до насосу НШ-39 (шасі) (ОПИС ЯЩИКА)
27. ЗІП до ФВУА-100н-24 (ФОРМУЛЯР + ОПИС ЯЩИКА)
28. ЗІП до підігрівача (шасі) (ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ ШАСІ)
29. ЗІП до ОВ-65 (шасі) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)
30. ЗІП до генератора ВГ-7500н (Г1 — АЖ) (ПАСПОРТ)
31. ЗІП до СПр 9Ш129 (ФОРМУЛЯР)
32. ЗІП до ГК 1Г17-1 (ФОРМУЛЯР)
33. ЗІП до ОВ-65 (Д-144) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)
34. ЗІП до спец. тестеру АЕ1814 (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ)
35. ЗІП до щитка управління АЕ1820 (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ)
Всього на СПУ обліковано 35 окремих комплектів.
Перевірку наявності елементів в одиночних комплектах ЗІП доцільно проводити на місці зберігання СПУ, але для зручності пошуку елементів, обліку некомплекту і роботи з обліковими документами повинні бути поставлені 2-3 стола. Елементи кожного комплекту послідовно викладаються на столах, перевіряється їх наявність за переліком облікового документу та стан збережуванності. Елементи, які відсутні, облікуються в робочому зошиті, а потім проводиться звірка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект. Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожний обліковий документ кожного комплекту ЗІП, в якому є відсутні елементи. При підготовці виробу до передачі повинні бути оформлені зведені катки некомплекту ЗІП, але з розподіленням по службах постачання:
1)     В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РАО, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:
-          загальний ЗІП СПУ;
-          ЗІП дізелюД-144;
-          ЗІП пульту 9В336ТС;
-          ЗІП гідроприводу;
-          ЗІП СТП 1Т28-1;
-          ЗІП візиру 1Г25;
-          ЗІП далекоміру ДСП-30М;
-          ЗІП ПО 9В391;
-          ЗІП ВПП 9В394;
-          ЗІП НДПУ 9В396;
-          ЗІП ЕБР 9В736;
-          ЗІП НЦОМ 1В57-15;
-          ЗІП регулятору напруги РН-10;
-          Інструмент і приладдя для робіт з виробом 9М79;
-          ЗІП квадранту КО-60М;
-          ЗІП приладу Ц4340;
-          ЗІП гірокурсовказівнику 1Г13М;
-          ЗІП курсопрокладувача 1В44;
-          ЗІП генератору ВГ-7500Н(Г2);
-          ЗІП генератору ВГ-7500Н(Г1);
-          ЗІП СПр 9Ш129;
-          ЗІП ГК 1Г17-1;
-          ЗІП ОВУ ОВ-65 ( для обігріву двигуна АЖ Д-144);
-          ЗІП спец. тестеру АЕ 1814;
-          ЗІП щитка управління АЕ1820.
2)     В зведеній картці некомплекту, яка реєструється автомобільною службою, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:
-          ЗІП ПНВ-57Е (№1);
-          ЗІП ПНВ-57Е (№2);
-          ЗІП шасі 5921;
-          ЗІП дізелю 5Д20К-300;
-          ЗІП ОВУ ОВ-65 (для обігріву рубки);
-          ЗІП насосу НШ-39;
-          ЗІП підігрівника двигуна 5Д20К-300.
3)     В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РХБЗ, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:
-          ЗІП ІДК для спеціальної обробки;
-          ЗІП ФВУ-100Н-24.
4)     В картці некомплекту, яка реєструється начальником зв’язку, облікується некомплект в таких одиночних комплектах:
-          ЗІП радіостанції Р-123;
-          ЗІП переговорного устрою Р-124.
Розподіл карток некомплекту, про що вже говорилося вище, по службах постачання пов’язано з тим, що забезпечення ЗІП, організація ТО і ремонтів складових частин зразків озброєння, які за номенклатурою належать до відповідних служб, покладені на начальників цих служб. Система забезпечення встановлена відповідними керівними документами по кожній службі.
Для начальника автомобільної служби, наприклад, таким керівним документом є наказ МО України №29 від 19.02.1994р. “О снабжении автомобильным имуществом”, де в статті 44 визначено, що “забезпечення військових частин автомобільним майном для об’єктів озброєння і техніки, в конструкції яких є автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі, електроустановки, акумуляторні батареї, гумотехнічні вироби, автошини здійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з’єднання, об’єднання, де об’єкти, що вказані вище, знаходяться (за підлеглістю і територіальним принципом).
В графі “примітка” картці некомплекту напроти назви кожного занесеного туди відсутнього елементу ЗІП повинна бути зроблена посилка на відповідний виправдальний документ, який підтверджує законність відсутності елементу ЗІП. Такими документами, як і для некомплекту елементів комплектів поставки, є:
-          акт технічного стану зразка з додатками, складений попереднім здатчиком;
-          акт утилізації;
-          акт списання втрачених матеріальних засобів;
-          акт прийому, складений при прийомі виробу від іншої військової частини.
Укомплектованість кожного комплекту ЗІП визначається в відсотках, після чого визначається загальна укомплектованість виробу запасними частинами, інструментом і приладдям як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх одиночних комплектів ЗІП. Відомості про укомплектованість ЗІП повинні бути відображені в розділі “комплектність” акту технічного стану окремою строкою.
Рекомендується стан укомплектованості виробу ЗІП розподіляти в акті на дві групи: — укомплектованість спеціальної частини;
— укомплектованість шасі.
До ЗІП спеціальної частини відносяться всі комплекти, які є номенклатурою служби РАО.
До ЗІП шасі, з урахуванням того, що засобами зв’язку і засобами РХБЗ комплектується шасі при його виготовленні на підприємствах, відносяться всі комплекти, які є номенклатурою автомобільної служби, служби РХБЗ і зв’язку.
Таким чином, в розділі “комплектність” акту технічного стану повинні бути зроблені наступні записи:
-          ЗІП спеціальної частини — ____%;
-          ЗІП шасі — ____%;
-          Комплект поставки виробу — ___%;
-          ЕТД — ___%;
Картки некомплекту №№____________ на __ аркушах додаються
Комплектність виробу, яка відображена у відсотках, є одним з основних показників його якісного стану і доводиться до старших начальників в донесеннях та при перевірках ними стану експлуатації ОіВТ, а також – є складовим критерієм оцінки зразка озброєння.

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129
Експлуатаційні показники СПУ вказані або обліковані в основному формулярі СПУ та в формулярах її складових частин. При прийомі СПУ необхідно з’ясувати наступну інформацію:
1.     Модифікація виробу (9П129, 9П129М, 9П129-1М).
2.     Заводський номер виробу.
3.     Дата виготовлення виробу.
4.     Термін дії гарантійних зобов’язань підприємства–виробника або ремонтного підприємства.
5.     Вид зберігання, на якому знаходиться виріб.
6.     Відомості про рух виробу при експлуатації.
7.     Відомості про закріплення виробу за особою, яка передає виріб.
8.     Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації.
9.     Напрацювання ресурсу після останнього капітального ремонту, якщо він проводився.
10.Напрацювання ресурсу складових частин.
11.Вид і дата останнього номерного технічного обслуговування.
12.Дата проведення останнього щоденного ТО.
13.Відомості про проведення останньої повірки вимірювальних приладів.
14.Відомості про проведення останнього освідчення балонів, що працюють під тиском.
15.Відомості про проведення щорічної перевірки вогнегасників.
16.Відомості про заміну складових частин виробу.
17.Відомості про встановлення категорії виробу.
18.Відомості про проведення середнього або капітального ремонтів.
19.Відомості, що записані до розділу “особые отметки”.
20.Правильність і своєчасність заповнення розділів формуляру, які повинні заповнюватися на протязі експлуатації.
21.Правильність внесення виправлень в разі допущення помилок.
Характеристика інформації про експлуатацію виробу (на прикладі формуляру СПУ 9П129 зав. №П1119):
Виріб 9П129 зав. № П1119 виготовлений 30.11.1981р.
Термін дії гарантійних зобов’язань виробника для всього виробу вичерпаний в 1991 році, а ремонтного підприємства – в 1992 році.
Відомості про види зберігання зразка відсутні (розділ не заповнювався з 1983р.).
Наказом МО України № 014 від 17.06.1998р. для всіх зразків ОіВТ встановлені два види зберігання:
-    короткочасне (до 1 року);
-    тривале (більше 1 року).
Зразок, згідно цього наказу, повинний бути встановлений на короткочасне зберігання. Перерви у режимі короткочасного зберігання (заняття, навчання, технічне обслуговування, ремонт) повинні бути відображені у розділі “сведения о хранении”.
Виріб прибув з в/ч А1290 (м. Кременець) за нарядом ГРАУ №131/м/11/106 від 11.06.2001р. і наказом начальника ВІ РВіА СумДУ№ 435 від 31.08.2001р. закріплений за ст. лейтенантом Юнда В.А.
Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації складає:
-          робочих циклів – 0;
-          тренувальних циклів – 794;
-          пробіг шасі – 5984км.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Недоліки за розділ:
-          не підведений підсумок напрацювань за 2001-2003р.р., а з липня 2004р. напрацювання ресурсу не обліковано;
-          між аркушами 59 і 60 вклеєні додаткові аркуші, але не зареєстровані;
-          облік напрацювання ресурсу виробу після останнього КР ведеться помилково.
Аналіз помилки
Виробу був проведений КР В 1991р. при напрацюванні
Таким чином, напрацювання після КР повинно складати:
<shapetype id="_x0000_t75" coordsize=«21600,21600» o:spt=«75» o:divferrelative=«t» path=«m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe» filled=«f» stroked=«f»><path o:extrusionok=«f» gradientshapeok=«t» o:connecttype=«rect»><lock v:ext=«edit» aspectratio=«t»><imagedata src=«97466.files/image001.wmz» o:><img width=«88» height=«43» src=«dopb320675.zip» v:shapes="_x0000_s1026">
<imagedata src=«97466.files/image003.wmz» o:><img width=«256» height=«44» src=«dopb320676.zip» v:shapes="_x0000_s1027">
Напрацювання ресурсу основних складових частин виробу за формулярними відомостями складає:
№ з/п
Найменування складової частини
Всього з початку експлуатації
На момент проведення КР
Після КР
1     
Радіостанція Р-123м
70 год.
замінена при КР
70год.?
2     
НКПА 9В390
1375 ц
1021 ц
354 ц
3     
Генератор ВГ-7500н (з приводом від Д-144)
376 год.
замінений при КР
376 год.?
4     
Генератор ВГ-7500н (з приводом від 5д20к-300)
260 год.
замінений при КР
260 год.?
5     
Дизель Д-144-81
375 год.
замінений при КР
375 год.?
6     
Гідропривід
1227 ц
761 ц
366 ц
7     
ОВУ ОВ-65г дізелю Д-144
63 год.
замінений при КР
63 год.?
8     
Вилка ЕР
602 ц
370 ц
232 ц
Примітка: помаранчевим коліром та “?” позначені помилкові показники напрацювання вузлів, які були замінені при проведенні КР.
Аналіз напрацювань складових частин виробу:
При проведенні капітального ремонту здійснюється відновлення справності і повне або близьке до повного (80-90%) відновлення ресурсу ОіВТ з заміною або відновленням будь-яких його складових частин, включаючи і базові. Якщо була проведена заміна вузлів, напрацювання яких обліковується у формулярах, облік їх напрацювань розпочинається з початкових показників. Таким чином, можна зробити висновок про те, що облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняти з виробу.
Останнє ТО-1 проведено в жовтні 2001 р., а ТО-2 – в жовтні 2000р.
Вимоги: В системі річного ТО повинні бути проведені:
-          ТО-1 – в 2003 і в 2004 роках;
-          ТО-2 – в 2002 році.
При з’ясуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика операційну карту останнього ТО з повністю заповненою звітною частиною і впевнитися у тому, що ТО фактично проводилося, але не обліковано у формулярі або обліковано, але документальне підтвердження цього відсутнє.
Останнє щоденне ТО було проведено в вересні 2002 року.
Вимоги: ЩТО повинно проводитися після кожного періоду експлуатації виробу в робочому режимі, а якщо виріб експлуатувався в режимі зберігання, — не рідше чим 1 раз у 2 тижні.
При з’ясовуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика плани-завдання обслузі на проведення робіт з ЩТО.
Остання повірка вимірювальних приладів, у яких клас точності 1,5 і вище, проводилася у 1997 році.
До таких приладів відносяться:
-          прилад комбінований Ц4340;
-          мегаомметр М4100/1;
-          мікроамперметр М1400Т (зі складу пульту 9В336).
Вимоги: періодичність перевірки цих приладів – 1 раз в 2 роки.
Останнє освідчення балонів, що працюють під тиском, проводилось для:
-          балонів вогнегасників ОУ-2 – у вересні 1998 року;
-          балонів повітрязапуску двигуна шасі – у березні 1995 року;
-          балонів протипожежної системи – у квітні 1995 року.
При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність клейма на балоні, яке ставиться органом котлонагляду ударним способом.
Вимоги: Періодичність освідчення балонів, які працюють під тиском (тих, що переліковані) – 1 раз в 5 років.
Остання перевірка маси заряду і тиску в балонах вогнегасників ОУБ-3 (ОУ-2) проводилася 03.06.2000р.
Вимоги: Перевірки маси заряду і тиску в балонах проводяться 1 раз в рік.
При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність запису на шильниках балонів.
При заміні складових частин, крім обліку цього у розділі „Сведения о замене составных частей”, повинні бути записані номери знов встановлених складових частин в розділі «комплект поставки».
Вимоги: При заміні складової частини, яка облікована в розділі «Комплект поставки» зав. номер знятого елементу закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленого елемента з поміткою «см. стр. 116».
Категорія зразка – ІІ (друга).
Вимоги: Наказом ГК СВ від 1988 р. № 003 «Об установлении межремонтных ресурсов на образцы РАВ» для СПУ 9П129 встановлені:
-    міжремонтний ресурс до першого КР – 4900 циклів (для НКПА 9В390);
-    міжремонтний термін експлуатації до першого КР – 15-17 років.
Перший КР був проведений в 1991 році.
Міжремонтні ресурси і терміни експлуатації до другого КР зменшуються на коефіцієнт 0,8.
Міжремонтний ресурс до другого КР складає 4900х0,8=3920ц (не вичерпаний)
Міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає
(15¸17) років Х 0,8=(12¸13,6) років.
Потреба виробу в КР визначається або ресурсом, або терміном експлуатації, тобто тим показником, якого досягне зразок озброєння, при умові набуття ним дійсної потреби в КР. Таким чином, за міжремонтним терміном експлуатації до другого КР, другий КР повинний бути призначений на період з березня 2003 р. по вересень 2004 р. з розрахунку того, що:
-    перший КР був проведений в період з 10.1990р. по 9.02.1991р.;
-    міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає 12-13,6 років.
У відповідності з вимогами «Инструкции по категорированию РАВ» (введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.1985р № 052) виріб повинний бути переведений до ІV (четвертої) категорії.
Після перевірки розділів основного формуляру проводиться аналогічна перевірка розділів формулярів на складові частини в наступній послідовності:
1.     Формуляр системи прицілювання 9Ш129.
2.     Формуляр системи топоприв’язки 1Т28-1.
3.     формуляри ПНВ-57Е (на 2 прилада).
4.     Формуляр ФВУА-100н-24.
Результати перевірки формулярів оформлюється на окремому аркуші, який буде додатком до акту технічного стану:
Додаток до акту т/с №158
Перелік недоліків, виявлених при вивченні експлуатаційних показників, що обліковані в формулярах СПУ та її складових частин.
1.     Відомості про зберігання СПУ в формулярі відсутні, вид зберігання не встановлений.
2.     Підсумки напрацювань ресурсів за 2001-2003 роки не підведені, а з липня 2004 року облік напрацювань відсутній.
3.     облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняті з виробу.
4.     Додаткові аркуші, що вклеєні в розділи формуляру СПУ, не зареєстровані.
5.     Технічне обслуговування № 1 і № 2 з 2001 року не проводилося – в формулярах не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.
6.     Щоденні технічні обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися – в формулярі не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.
7.     Повірки вимірювальних приладів з 1997 року не проводилися (періодичність – через 2 роки).
8.     Балони вогнегасників і балони повітряного запуску не освідчувалися з 1995 року (періодичність – через 5 років).
9.     Перевірки маси заряду і тиску в балонах вогнегасників не проводилися з червня 2000 року (періодичність – 1 раз на рік).
10.Фактична категорія зразка не відповідає документальної. СПУ потребує переведенню до ІV(четвертої) категорії.
2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування
З метою визначення фактичного технічного стану СПУ 9П129 проводяться перевірки систем, механізмів і агрегатів на функціонування. Послідовність перевірок надана в таблиці 2.6.1.
Перевірки на функціонування плануються наступним чином:
1.     Для проведення перевірок визначається повний робочий день.
2.     Складається рапорт на отримання дозволу на проведення перевірок і подається по підпорядкованості. В рапорті вказуються:
-          мета проведення;
-          дата проведення;
-          обсяг перевірок;
-    кількість палива з розрахунком-обгрунтуванням.
Рапорт з резолюцією командира військової частини про надання дозволу на проведення перевірок СПУ на функціонування є підставою для:
-    включення СПУ до “Книги заявок на вихід машин” і отримання “шляхового листа” у начальника автослужби;
-    отримання “робочого листа роботи агрегату” у начальника служби РАО;
-    отримання розрахункової кількості дизельного палива за “шляховим листом” для списання його на роботу двигуна 5Д20К-300 (силова установка шасі);
-    отримання розрахункової кількості дизельного палива за “робочим листом роботи агрегату” для списання його на роботу двигуна Д-144 (двигун агрегату живлення).
Для проведення перевірок СПУ на функціонування необхідно підготувати інструкції з експлуатації і з технічного обслуговування СПУ та її складових частин:
“Изделие 9П129”. Інструкція з експлуатації, у якої визначений порядок запуску двигуна АЖ і подачі живлення до споживачів.
“Изделие 9П129”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:
Порядок перевірки на функціонування:
-    системи обігріву;
-    пульту обігріву 9В336ТС;
-    блокувальних пристроїв:
-    системи вивішування;
-    приводу огородження;
-    кріплення по-похідному;
-    підйому напрямної;
-    основи ГК;
-    кришок люків рубки;
-    кріплення ракети на напрямній.
2)     Перелік можливих несправностей та способи їх усунення.
“Аппаратура 9В390”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:
1) Порядок перевірки на функціонування (додаток 6):
-    систем забезпечення двигуна АЖ та елементів контролю за його роботою;
-    елементів управління пульту управління електрообладнанням;
-    систем електрозабезпечення (АБ24В, генератора ВГ-7500Н з приводом від двигуна АЖ, релейного блоку);
-    апаратури гідроприводу механізмів СПУ;
-    системи вивішування;
-    НЦОМ в режимі “самопроверка”;
-    механізмів приводу кришок огородження;
-    механізму електророз’єму з ручним приводом;
-    системи “Ребус”;
-    блоків НКПА в режимі “ТО-1 апаратури 9В390”;
-    механізму кріплення ракети і напрямної по-похідному;
-    механізму підйому напрямної,
а також:
-          опір ізоляції кабельних мереж;
-          цилісність кабельних мереж і надійність стикування роз’ємів між блоками НКПА в режимі “контроль исходного СУ”
2) Перелік можливих несправностей НКПА і способи їх усунення.
“Система 9Ш129”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:
1) Порядок перевірки приладу управління (ПрУ), пульту управління (ПУ) і блока контроля (БК) на функціонування (додаток 7).
2) Порядок перевірки гірокомпасу на функціонування.
3) Перелік можливих несправностей блоків СПр і способи їх усунення.
“Система топоприв’язки 1Т28-1 (1Т214)”. Інструкція з експлуатації, в якій наданий:
1) Порядок перевірки на функціонування:
-          курсопрокладувача 1В44;
-          курсової системи;
-          шляхового пристрою.
2) Перелік можливих несправностей системи і способи їх усунення.
“Радіостанція Р-123М (Р-174)”. Інструкція з експлуатації, в якій наданий:
1) Порядок перевірки радіостанції на функціонування.
2) Перелік можливих несправностей радіостанції і способи їх усунення.
Якщо порядок перевірки на функціонування окремих складових елементів СПУ в їх експлуатаційних документах не описаний, перевірка їх справності здійснюється у відповідності з розділами “Порядок работи” або “Експлуатция изделия” експлуатаційних документів цих складових елементів.
Висновки про технічний стан окремих складових елементів, які мають системний функціональний зв’язок з іншими елементами, здійснюються за результатами роботи системи в цілому.
Таблиця 2.6.1
Послідовність перевірки обладнання СПУ на функціонування

з\п
Послідовність за діяння систем, вузлів і блоків СПУ
Перелік систем, вузлів та блоків, про справність яких робиться висновок
1
2
3
1.
Запуск підігрівача двигуна шасі.
система обігріву двигуна шасі;
2.
Запуск силової установки шасі 5921 та виїзду зі сховища.
-       електрообладнання двигуна шасі;
-       системи забезпечення двигуна шасі;
-       система управління двигуном та прилади контролю за його роботою;
-       механічні вузли двигуна;
-       система управління шасі;
-       електрообладнання шасі.
3.
Запуск ОВУ ОВ-65 для обігріву рубки.
-       система забезпечення ОВУ;
-       електрообладнання ОВУ;
4.
Запуск ОВУ ОВ-65 для підігріву картеру двигуна Д-144 АЖ.
-       система забезпечення ОВУ;
-       електрообладнання ОВУ;
5.
Запуск двигуна Д-144 агрегату живлення і подача живлення на споживачі.
-       електрообладнання двигуна Д-144;
-       система забезпечення двигуна Д-144;
-       система управління двигуном Д-144 та прилади контролю за його роботою;
-       механічні вузли двигуна Д-144;
-       генератор ВГ-7500Н з регулятором напруги;
6.
-      Випуск домкратів в режимі “групповой випуск” і вивішування на них СПУ;
-      Відчинення кришок огородження за допомогою гідроприводу;
-      Розкріплення напрямної;
-      Підйом напрямної;
-      Приведення обладнання до вихідного положення в режимі “свертывание”;
-       
-       гідравлічна частина розподільчої і регулюючої апаратури гідроприводу;
-       система живлення гідроприводу;
-       блок реле гідроприводу в релейному блоці;
-       електромагніти золотникових коробок РРА;
-       перемикачі блокувальних пристроїв (БП підйомного механізму, кришок огородження, домкратів, механізму кріплення по-похідному);
-       система управління електрообладнанням і контролю за його роботою (пульт управління е/о, комутаційна і регулююча апаратура);
7.
Проведення перевірок НКПА в режимі “ТО-1 апаратури 9В <metricconverter productid=«390”» w:st=«on»>390”
-       ПСК 9В 393;
-       НПС 9В 726;
-       ЕБР 9В 739;
-       ПО 9В 391;
-       ПНА 9В 395;
-       НА ИГП 9В 399;
-       ВПП 9В 394 з кабелем;
-       НЦОМ 1В57-15 з БЖ1Е18;
-       кабельна мережа НКПА;
-       гідропривід в різних режимах;
-       електрообладнання спеціальної частини і двигуна АЖ;
-       механічне обладнання с/частини;
8.
Проведення перевірок блоків СПр на функціонування.
-       блок контролю СПр;
-       пульт управління СПр;
-       виконавчі двигуни автокалімаційного каналу, системи горизонтування і аретування ПрУ, а також підсвітлення;
-       кабельна мережа;
9.
Проведення перевірок гірокомпасу на функціонування.
-       гіроблок;
-       блок живлення гірокомпасу;
-       пульт управління гірокомпасом (для 1Г47-1);
-       блок розподілу сигналів (для 1Г47-1);
-       кабельна мережа;
-       механізми кріплення ножок основи ГК по-похідному;
-       механізми розв’язки ножок ГК від корпусу СПУ;
-       механізми заклинювання ножок основи ГК;
-       приводи ножок основи ГК;
10.
Проведення перевірок системи обігріву СБЧ на функціонування.
-       пульт заміру температури 9В 336 ТС;
-       елементи управління системою обігріву панелі обігріву пульту управління електрообладнанням;
-       термодатчики термоконтейнеру;
-       нагрівальні елементи термоконтейнеру;
-       кабельна мережа;
-       комутаційні елементи системи обігріву у релейному блоці.
    продолжение
--PAGE_BREAK--Основними перевірками, за результатами яких можливо зробити висновки про технічний стан основних функціональних систем, є:
1.     перевірка обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В <metricconverter productid=«390”» w:st=«on»>390”;
2.     перевірка блоків СПр на функціонування.
Перевірка обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В <metricconverter productid=«390”» w:st=«on»>390” виконується в наступній послідовності:
-    Запуск силової установки шасі 5921 та виїзд СПУ зі сховища.
-    Підготовка двигуна АЖ до запуску, його запуск і подача живлення на споживачі.
-    Перевірка роботи гідроприводу в режимі „груповий випуск домкратів і вивішування СПУ”.
-    Подача живлення на НКПА і перевірка кіл живлення транспарантів відмов, які можуть бути виявлені при проведенні автоматичного режиму „контроль вихідного стану СУ”.
-    Увімкнення НЦОМ 1В57-15, проведення тесту „самоконтроль” і перевірка відповідності напруг на виході БЖ 1Е18 номінальним.
-    Зняття живлення з НКПА.
-    Перевірка роботи гідроприводу в режимі „відчинення кришок огородження”.
-    Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.
-    Підготовка ЕБР 9В739 до установки, його установка на напрямну і підключення до блоків НКПА.
-    Підготовка спец тестера А1814 до роботи і підключення його до ПО 9В391.
-    Підготовка ВПП 9В394 до роботи і установка його в рубку.
-    Запуск двигуна АЖ і подача живлення на споживачі.
-    Перевірка роботи гідроприводу в режимі „зачинення кришок огородження”.
-    Задавання на НДПУ 9В396 режиму роботи (положення – „1”).
-    Подача живлення на НКПА і проведення автоматичного режиму „контроль вихідного стану СУ”.
-    Перевірка справності кіл вводу коду системи „ребус”.
-    Проведення автоматичного режиму „контроль”.
-    Перевірка кіл задіяння НКПА в режимі „пуск” з ПО 9В391.
-    Зняття живлення з НКПА.
-    Перевірка роботи гідроприводу в режимі ручного управління при:
o   -опусканні напрямної;
o   -закріпленні напрямної;
o   -зачиненні кришок огородження.
-    Подача живлення на НКПА і перевірка кіл задіяння її в режимі „пуск” з ВПП 9В394.
-    Перевірка мереж задіяння БРГ НА КГП 9В399 при імітації гальмування гідромоторів ГБ і ГІ ГСП.
-    Зняття живлення з НКПА.
-    Перевірка роботи гідроприводу системи вивішування в режимі „згортання”.
-    Відкривання кришок огородження гідроприводом.
-    Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.
-    Згортання ЕБР, ВПП, спец тестеру і установка їх на штатні місця.
Перевірки проводяться згідно з операційною картою проведення перевірок обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В390», яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування НКПА 9В390 і надана у додатку 6.
Перевірка блоків СПр на функціонування проводиться згідно з таблицею перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання на функціонування, яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування СПр 9Ш129 і надана у додатку 7.
2.7 Висновки до розділу
В розділі дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та порядок обліку відсутніх документів, методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану, а також — запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування та визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПУ 9П129 ДО ПЕРЕДАЧІ
3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі
Можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі:
1.     Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).
2.     Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі іншій особі, яка приймає посаду.
3.     Підготовка зразка озброєння, до передачі до іншого підрозділу в межах військової частини.
Підготовка зразка озброєння до передачі розпочинається:
·        на підставі наказу командира військової частини „Про підготовку озброєння і техніки до передачі” в разі передачі його до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ) за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;
·        на підставі наказу командира військової частини „Про прийом і здачу посади начальника обслуги (командира взводу)” в разі передачі зразка озброєння відповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду;
·        на підставі наказу командира військової частини „Про передачу озброєння і техніки до іншого підрозділу” в разі передачі його до іншого підрозділу в межах військової частини.
Підготовка зразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступній послідовності:
·        перевіряється наявність експлуатаційно–технічних документів, повнота і правильність їх оформлення;
·        перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також — відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярах і паспортах;
·        перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі;
·        перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобу рухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка в цілому;
·        перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу;
·        результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану та додатками до нього.
Підготовка зразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:
1.     Експлуатаційно–технічні документи перевірені — некомплект облікований в картках некомплекту.
2.     Дублікати облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей ЗІП) виготовлені і підготовлені до реєстрації.
3.     Правильність заповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і зміни внесені.
4.     Комплектність поставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікований в картках некомплекту.
5.     Робочий бланк акту технічного стану підготовлений — реквізити та експлуатаційні показники занесені.
6.     Комплекти ЗІП спеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту (по службах і комплектах).
7.     Комплекти ЗІП засобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.
8.     Виправдальні документи на некомплект категорійних елементів оформлені (по службах і комплектах).
9.     Виправдальні документи на некомплект некатегорійних елементів оформлені(по службах і комплектах).
10.Відомості про наявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.
11.Картки некомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані (по службах і комплектах).
12.Відсоткова наявність елементів в кожному комплекті встановлена.
13.Технічний стан спеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.
14.Технічний стан засобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.
15.Наявність і цілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в картках некомплекту.
16.Виправдальні документи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.
17.Робочий бланк акту технічного стану повністю заповнений.
18.Операція передачі зразка оформлена актом технічного стану (додаток 1).
19.Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ(третьої), IV(четвертій) або V(п’ятої) категоріям, підготовлений для оформлення операції зниження категорії зразка.
20.Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.
21.Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговування виробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічних операцій, передбачених Інструкцією з ТО.
3.2Висновки до розділу
В розділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі та підстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, що готує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, що вказані, є акт технічного стану (додаток 1) з додатками.
Порядок оформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділі роботи.

ВИСНОВКИ Матеріал, викладений в цій роботі, може бути практично використаний в якості методичних рекомендацій при прийомі СПУ 9П129 та при підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:
1. При прийомі СПУ:
·  з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.
·  з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.
·  особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.
·  від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.
2. При підготовці СПУ до передачі:
·  до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).
·  від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду начальника обслуги.
·  до іншого підрозділу в межах ракетної бригади.
В результаті виконання роботи:
1.     Визначена актуальність теми „Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі”.
2.     Розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО.
3.     Розглянутий перелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.
4.     Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.
5.     Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніх документів.
6.     Запропонована методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів.
7.     запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів;
8.     Запропонована методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану.
9.     Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування.
10.Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.
11.Запропонована методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.
12.Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок систем на функціонування.
13.Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операція прийому і передачі СПУ 9П129.
Таким чином, в результаті роботи розроблена методика, за допомогою якої може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичний технічний стан і наявну комплектність цього виробу. Методичні рекомендації, які викладені в роботі, можуть бути використані і при прийомі інших зразків РАО.

Література Керівні документи:
1.     Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от <metricconverter productid=«1988 г» w:st=«on»>1988 г. №5).
2.     Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от <metricconverter productid=«1979 г» w:st=«on»>1979 г. №260).
3.     Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).
4.     Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).
5.     Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).
6.     Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от <metricconverter productid=«1987 г» w:st=«on»>1987 г. №056).
7.     Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).
8.     Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от <metricconverter productid=«1988 г» w:st=«on»>1988 г. №003).
9.     Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129: комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно відомості експлуатаційно-технічних документів.

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А1546:
полковник С.А.Мартиненко
“<metricconverter productid=«9”» w:st=«on»>9” серпня 2005 року
АКТ № 158 ТЕХНІЧНОГО СТАНУ (найменування озброєння, техніки)
Признак
Реєстраційний Номер
Номер листа
Код документа
Номер документа
Дата документа
158
5.08.2005р
Підстава (мета)
операції
Код операції
Дата операції
Служба
Військова частина
Виконання
Наказ командира в/ч А1546 від 1.08.2005р № 201 (передача-прийом)
9.08.2005р
РАО
А1546
Капітан
В.А. Юнда
ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ З ДОКУМЕНТАМИ І ОГЛЯДІ (ПЕРЕВІРЦІ) ВСТАНОВЛЕНО
1. СКЛАД І ЯКІСНИЙ СТАН

п/п
Найменування озброєння
позначення
од. виміру
кількість
Категорія
Заводський номер
Номер паспорта
по документах
фактично
1
2
3
4
5
6
7
8
9
СПУ 9П129
к-т
1
ІІ
IV
П1119
1.
Шасі 5921:
к-т
1
ІІ
ІІ
0620981
1.1
Силова установка 5Д20К-300 з системами забезпечення
к-т
1
ІІ

ТО3КТ1643
1.2
Силова передача
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.3
Ходова частина
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.4
Система управління шасі
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.5
Водометні двигуни з приводом
к-т
2
ІІ
ІІ
б/н
1.6
Коробка відбору потужності приводу допоміжних агрегатів
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.7
Корпус
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.8
АКБ 12в
шт
2
V
V
б/н
Додаткове обладнання
1.9
ПНВ-57Е
к-т
2
ІІ
ІІ
СШТ4014
СШТ5930
1.10
Система ППО „Роса”
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
1.11
ОВУ рубки ОВ-65г
к-т
1
ІІ
IV
2800
1.12
Радіостанція Р-123
к-т
1
ІІ
ІІ
158068
1.13
Переговорний пристрій Р-124
к-т
1
ІІ
ІІ
0215556
1.14
ФВУ ФВУА-100Н-24
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
Всього: 14 (чотирнадцять) найменувань
2
Спеціальна частина
к-т
1
ІІ
IV
б/н
2.1
Напрямна з механізмами
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.2
Підцапфена балка з підйомним механізмом
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.3
Ложемент з механізмом кріплення по-похідному
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.4
Термоконтейнер
к-т
1
ІІ
ІІ
89632014
2.5
Пульт виміру температури 9В336тс
к-т
1
ІІ
ІІ
Ф008
2.6
Огородження з механізмами приводу
к-т
2
ІІ
ІІ
б/н
Електрообладнання спеціальної частини
2.8
Генератор ВГ-7500н (з приводом від двигуна Д-144)
к-т
1
ІІ
IV
3171308
2.9
Генератор ВГ-7500н (з приводом від двигуна шасі)
к-т
1
ІІ
ІІ
ТО5ЛТ3173
2.10
Регулятор напруги РН-10
к-т
2
ІІ
IV
б/н
2.11
АКБ 24В
шт
1
V
V
б/н
2.12
Пульт управління електрообладнанням
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.13
Релейний блок
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
Агрегат живлення
2.14
Двигун Д-144-81 агрегату живлення
к-т
1
ІІ
IV
2443951
2.15
ОВУ ОВ-65 двигуна агрегату живлення
к-т
1
ІІ
IV
39743
2.16
АКБ 12В
шт
1
V
V
б/н
2.17
Редуктор гідронасосу Н32Н
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.18
Привід генератору ВГ-7500н
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.19
Привід дублювання
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
Гідропривід механізмів СПУ
2.20
Виконавчі органи гідроприводу
к-т
6
ІІ
ІІ
б/н
2.21
Системи живлення виконавчих органів гідроприводу
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
2.22
Розподільча і регулююча апаратура гідроприводу
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
2.23
Допоміжні та дублюючі пристрої гідроприводу
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
Наземна контрольно-пускова апаратура 9В390: РКН1318
2.24
ПСК 9В393
к-т
1
ІІ
ІІ
АО6022
2.25
НПС 9В726
к-т
1
ІІ
IV
АФ22595745
2.26
ПНА 9В395
к-т
1
ІІ
ІІ
АО7036
2.27
НА КГП 9В399
к-т
1
ІІ
ІІ
0813
2.28
ПО 9В391
к-т
1
ІІ
ІІ
009024
2.29
НДПУ 9В396
к-т
1
ІІ
ІІ
В02007
2.30
НЦОМ 1В57-15
к-т
1
ІІ
IV
0632
2.31
БЖ НЦОМ 1Е18
к-т
1
ІІ
ІІ
95017
2.32
ВПП 9В394
к-т
1
ІІ
ІІ
АО6017
2.33
ЕБР 9В739
к-т
1
ІІ
ІІ
АО7025
2.34
Система „Ребус”
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
Наземна апаратура системи прицілювання 9Ш129 РКН1318
2.35
Прилад управління
к-т
1
ІІ
ІІ
РКБ1328
2.36
Пульт управління
к-т
1
ІІ
ІІ
РКБ1328
2.37
Блок контролю
к-т
1
ІІ
ІІ
РКБ1328
2.38
Гірокомпас 1Г17-1
к-т
1
ІІ
IV
Т221326
2.39
Основа гірокомпасу з механізмами
к-т
1
ІІ
ІІ
б/н
2.40
Пристосування для оптичного зв’язку
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
Апаратура системи топоприв’язки 1Т28-1 Я0610Л1514
2.41
Шляховий пристрій
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
2.42
Курсова система
к-т
1
ІІ
ІІ
по блокам
2.43
Курсопрокладувач 1В44
к-т
1
ІІ
ІІ
СВ002
2.44
Розподільча коробка
к-т
1
ІІ
ІІ
Я0610Л1619
2.45
Далікомір ДСП-30
к-т
1
ІІ
ІІ
Б51275
2.46
Візир 1Г25
к-т
1
ІІ
ІІ
80084
    продолжение
--PAGE_BREAK--

    продолжение
--PAGE_BREAK--ДОДАТОК ДО АКТУ ТЕХНІЧНОГОСТАНУ № 158 від “<metricconverter productid=«9”» w:st=«on»>9”.08.2005р
ЗВЕДЕНА КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №153
виробу 9П129 зав.№П1119
Почата “<metricconverter productid=«7”» w:st=«on»>7” 08 2005р.
Закінчена “ <metricconverter productid=«8”» w:st=«on»>8” 08 2005 р.
Регист-раційний номер

листа
Код
Документу

документу
Дата документу
Найменування комплекту
Код номенклатури
Служба Підрозділ
Військова частина
001
002
003
005
032
067
075
046
1
153
8.08.2005р
Зведений к-т ЗІП-“О”
РАО
1сбатр 1рдн
А1546

“<metricconverter productid=«7”» w:st=«on»>7” серпня 2005р. М.П. Командир 1сбатр: капітан________________________О.В. Фоміних
(Посада, в\зв, підпис, прізвище)

з\п
Предмети які складають комплект
Код номенклатури
Одиниця виміру
Повинно складати
на _1_ комплект
Недостає Хід укомплектування
(№, дата документу)
Примітки
Залишок предметів яких недостає
1
2
3
4
5
6
7
8
11
075 076
114
104
103
103
Одиночний комплект ЗІП НЦОМ 1В57-15 (перенесено з робочої картки некомплекту №18 від 12.01.2004р) 1
Ключ ОЯ4.094.017 Сп
шт
1
1
Акт №124 від 28.04.04р 2
Ключ 7811-0001
шт.
1
1
Акт №124 від 28.04.04р 3
Ключ 7811-0002
шт.
1
1
Акт №124 від 28.04.04р 4
Ключ 7811-0021
шт.
1
1
Акт №124 від 28.04.04р 5
Отвертка 7810-2301
шт.
1
1
Акт №124 від 28.04.04р 6
Отвертка 7810-2308
  шт. 1 1     Акт №124 від 28.04.04р 7
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп
  шт. 1 1     Акт №123 від 28.04.04р 8
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп
  шт. 2 2     Акт №123 від 28.04.04р 9
Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ
  шт. 2 1     Акт №123 від 28.04.04р 10
Плата ОЯ2.068.220 Сп
  шт. 1 1     Акт №123 від 28.04.04р 11
Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В
  шт. 3 2     Акт №123 від 28.04.04р 12
Гайка ОЯ8.935.052
  шт. 12 4     Акт №123 від 28.04.04р 13
Гайка М6.6Н.5.029
  шт. 12 2     Акт №123 від 28.04.04р Всього: 13(тринадцять) найменувань – 31% Одиночний комплект ЗІП гірокурсовказивника 1Г13М (перенесено з робочої картки некомплекту №12 від 18.02.2004р) 1
Амортизатор АПН-4   шт. 1 1     Акт №25 від 20.04.01р 2
Колпачок БС.430.016   шт. 1 1     Акт №25 від 20.04.01р 3
Кільце ущільнювальне БС8.683.266   шт. 1 1     Акт №25 від 20.04.01р 4
Лампа МН-1-0.068   шт. 2 1     Акт №25 від 20.04.01р Всього: 4(чотирі) найменування – 40% Одиночний комплект ЗІП курсопрокладувача КП-4 (перенесено з робочої картки некомплекту №8 від 2.12.2003р) 1
Гвинт М5х40.48.016   шт. 2 1       2
Лампа МН 26-0,12-1   шт 10 4       3
Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74   г 7 7     Акт №67 від 1.03.01р 4
Стрічка ПВХ 30х0,4   г 50 50     Акт №67 від 1.03.01р Всього: 4(чотирі) найменування – 35%   Голова комісії:   Начальник служби РАО в/ч А1546: капітан ______________________ А.М. Шульга Члени комісії:     Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _______________________ Г.В. Загата Помічник начальника АС в/ч А1546: ст. лейтенант _______________________ О.С. Дмитренко Командир 1-ої абатр: капітан ______________________ О.В. Фоміних   ЗДАВ: капітан ___________________В.А.Юнда ПРИЙНЯВ: лейтенант ____________________А.М.Яковенко
 
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А1546
полковник ____________С.А.Мартиненко
“<metricconverter productid=«24”» w:st=«on»>24” квітня 2004р
Правильність оформлення документу і законність операції перевірив
Начальник служби РАО в/ч А1546:
капітан: _________________ А.М.Шульга
“22’’ квітня 2004р
А К Т №116
ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ
Запасних частин з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_
(озброєння, техніки, майна)
Ознака інформації
Реєстраційний номер


листка
Код документа
№ документа
Дата документа
Основа (мета) операції
Код операції
Дата операції
Служба
Військова частина (підрозділ)
000
001
002
003
005
032
045
004
034
046
116
22.04.2004р
переведення до п’ятої категорії
24.04.2004р
РАО
А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________
В результаті огляду встановлено

з/п
Списати
Оприбуткувати
Найменування озброєння (індекс, № креслення)
Код номенкла-тури
Од.
виміру
Категорія
Кількість
проц.
Первинна вартість
Експлуатується років
Найменування озброєння
(техніки, майна)
Код номенк-латури
Од.
виміру
Категорія
Кількість
руб
коп.
за норм
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп
шт.
ІІ
1
1
90

14
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп
шт.
V
1
2
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп
шт.
ІІ
2
3
00

14
Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп
шт.
V
2
3
Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ
шт.
ІІ
1
4
50

14
Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ
шт.
V
1
4
Плата ОЯ2.068.220 Сп
шт
ІІ
1
25
00

14
Плата ОЯ2.068.220 Сп
шт.
V
1
5
Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В
шт
ІІ
2
6
50

14
Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В
шт
2
6
Гайка ОЯ8.935.052
шт
ІІ
4
8
00

14
Гайка ОЯ8.935.052
шт
V
4
7
Гайка М6.6Н.5.029
шт
ІІ
2
6
00

14
Гайка М6.6Н.5.029
шт
V
2
ВСЬОГО: 7(сім) найменувань 54грн.90коп.

Висновок комісії: Елементи, які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією”.
Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата
(посада, військове звання, підпис, прізвище
Командир 1-ої сбатр: капітан ____________________ О.В. Фоміних (посада, військове звання, підпис, прізвище)
Начальник обслуги: капітан ____________________ В.А. Юнда ( посада, військове звання, підпис, прізвище)
Начальник фінансової служби: майор _________________ В.В.Деєв ( посада, військове звання, підпис, прізвище)
Висновок старших начальників: З висновками комісії згоден. Клопочу про переведення елементів ЗІП до п’ятої категорії
Командир 1-го рдн: підполковник _________________ Ю.П.Попов (посада, військове звання, підпис, прізвище)
“22”квітня 2004р
Утилізація оформлена актом №123 від 28.04.2004р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А1546
полковник ____________С.А.Мартиненко
“<metricconverter productid=«24”» w:st=«on»>24” квітня 2004р
Правильність оформлення
документу і законність операції перевірив
Начальник служби РАО в/ч А1546:
капітан: _________________ А.М.Шульга
“22’’ квітня 2004р
А К Т №117
ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ
інструментів з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_
(озброєння, техніки, майна)
Ознака інформації
Реєстраційний номер №

листка
Код документа
№ документа
Дата документа
Основа (мета) операції
Код операції
Дата операції
Служба
Військова частина (підрозділ)
000
001
002
003
005
032
045
004
034
046
117
22.04.2004р
переведення до п’ятої категорії
24.04.2004р
РАО
А1546 (1сбатр 1рдн)
________________________________________________________________________________________________
В результаті огляду встановлено

з/п
Списати
Оприбуткувати
Найменування озброєння
(індекс, № креслення)
Код номенклатури
Од.
виміру
Категорія
Кількість
проц.
Первинна вартість
Експлуатується років
Найменування озброєння
(техніки, майна)
Код номенк-латури
Од.
виміру
Категорія
Кількість
руб.
коп.
за норм.
факт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Ключ ОЯ4.094.017 Сп
шт.
ІІ
1
14
00
7
14
Ключ ОЯ4.094.017 Сп
шт.
V
1
2
Ключ 7811-0001
шт.
ІІ
1
3
00
7
14
Ключ 7811-0001
шт.
V
1
3
Ключ 7811-0002
шт.
ІІ
1
4
00
7
14
Ключ 7811-0002
шт.
V
1
4
Ключ 7811-0021
шт
ІІ
1
5
00
7
14
Ключ 7811-0021
шт.
V
1
5
Отвертка 7810-2301
шт
ІІ
1
6
00
7
14
Отвертка 7810-2301
шт
V
1
6
Отвертка 7810-2308
шт
ІІ
1
8
00
7
14
Отвертка 7810-2308
шт
V
1
ВСЬОГО: 6(шість) найменувань 40грн.00коп.

Висновок комісії: Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.
Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата
(посада, військове звання, підпис, прізвище
Командир 1-ої сбатр: капітан ____________________ О.В. Фоміних
(посада, військове звання, підпис, прізвище)
Начальник обслуги: капітан ____________________ В.А. Юнда
( посада, військове звання, підпис, прізвище
Начальник фінансової служби: майор ____________________ В.В.Деєв
( посада, військове звання, підпис, прізвище)
Висновок старшого начальника: З висновками комісії згоден. Клопочу про переведення елементів ЗІП до п’ятої категорії
Командир 1-го рдн: підполковник ____________________ Ю.П.Попов
(посада, військове звання, підпис, прізвище) “22”квітня 2004р
Утилізація оформлена актом №124 від 28.04.2004р

еще рефераты
Еще работы по военному делу