Реферат: Государственное строительство и самоуправление Украины

Полномочия исполкомов сельских, поселковых, городских Рад
в области строительства.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
власні (самоврядні) повноваження:
1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального
господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків,
а також шляхів місцевого значення;
2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника
на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції
об'єктів на відповідній території;
4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку
потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів
інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
5) визначення у встановленому законодавством порядку
відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і
надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною
документацією;
6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних
місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови
населених пунктів, іншої містобудівної документації;
7) встановлення на відповідній території режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність;
8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження
об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

делеговані повноваження:
1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
у порядку, встановленому законодавством;
2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням
містобудівного кадастру населених пунктів;
3) здійснення в установленому порядку державного контролю за
дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації
при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з
порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів,
а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;
4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та
безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в
районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних
явищ та процесів;
5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток
історії і культури, архітектури та містобудування,
палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних
заповідників;
6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань
містобудування.
До відання виконавчих органів міських рад (за винятком
міст районного значення), крім повноважень вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.
Высший орган государственной законодательной власти на Украине

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є
парламент - Верховна Рада України.

Конституційний склад Верховної Ради України -
чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на чотири роки.
Народним депутатом України може бути громадянин України, який
на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і
проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин,
який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість
не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Повноваження народних депутатів України визначаються
Конституцією та законами України.

Чергові вибори до Верховної Ради України
відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень
Верховної Ради України.
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються
Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України.
Порядок проведення виборів народних депутатів України
встановлюється законом.

Народні депутати України здійснюють свої
повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого
представницького мандата чи бути на державній службі.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності встановлюються законом.

Народним депутатам України гарантується
депутатська недоторканність.
Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або висловлювання у парламенті та його
органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної
Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,
затримані чи заарештовані.

Повноваження народних депутатів України
припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради
України.
Повноваження народного депутата України припиняються
достроково у разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне
проживання за межі України;
5) смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного
депутата України приймається більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України.
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата
України припиняються достроково на підставі закону за рішенням
суду.

Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш
як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше
ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів
виборів.
Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший
за віком народний депутат України.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється
Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради
України.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються
першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням
порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на
вимогу не менш як третини народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу
Президента України.
У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні
Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради
України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Засідання Верховної Ради України проводяться
відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від
конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її
пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється
народним депутатом України особисто.

Повноваження Верховної Ради України:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань,
визначених статтею 73 Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін
до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України,
прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,
охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки,
передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента
України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і
укладення миру, схвалення рішення Президента України про
використання Збройних Сил України та інших військових формувань у
разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї
Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
12) надання згоди на призначення Президентом України
Прем'єр-міністра України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів
України відповідно до цієї Конституції;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх
використанням;
15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад,
надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках,
передбачених цією Конституцією;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та
інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови
Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення та звільнення половини складу Ради
Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів
Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав
на територію України;
24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з
посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету
України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
25) надання згоди на призначення Президентом України на
посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри
Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку
з посади;
26) призначення третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного
Суду України про порушення нею Конституції України або законів
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
над звичайної екологічної ситуації;
32) надання у встановлений законом строк згоди на
обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація
міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених
цією Конституцією;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо
підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу
Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної
Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення
об'єктів права приватної власності.
Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які
відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Народний депутат України має право на сесії
Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також до керівників підприємств, установ і організацій,
розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.
Керівники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані
повідомити народного депутата України про результати розгляду його
запиту.

Верховна Рада України за пропозицією не менш як
однієї третини народних депутатів України від її конституційного
складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету
Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові
Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної
Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не
може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після
схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України обирає зі свого складу
Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника
Голови Верховної Ради України та відкликає їх.
Голова Верховної Ради України:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях
Верховної Ради України;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими
органами державної влади України та органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України здійснює повноваження,
передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом
про регламент Верховної Ради України.

Верховна Рада України затверджує перелік комітетів
Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.
Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну
роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до
повноважень Верховної Ради України.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може
створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і
попереднього розгляду питань.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань,
що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі
комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від
конституційного складу Верховної Ради України.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є
вирішальними для слідства і суду.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради
України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій
встановлюються законом.

Повноваження Верховної Ради України припиняються у
день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового
скликання.
Президент України може достроково припинити повноваження
Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї
чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на
позачергових виборах, проведених після дострокового припинення
Президентом України повноважень Верховної Ради України
попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного
року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково
припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента
України.

Верховна Рада України приймає закони, постанови та
інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків,
передбачених цією Конституцією.

Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод; основні обов'язки громадянина;
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців
та осіб без громадянства;
3) права корінних народів і національних меншин;
4) порядок застосування мов;
5) засади використання природних ресурсів, виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння
космічного простору, організації та експлуатації енергосистем,
транспорту і зв'язку;
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного
забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї,
охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти,
культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;
7) правовий режим власності;
8) правові засади і гарантії підприємництва; правила
конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності,
митної справи;
10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших
об'єднань громадян, засобів масової інформації;
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи
державної служби, організації державної статистики та інформатики;
13) територіальний устрій України;
14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання
і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань;
основи організації та діяльності адвокатури;
15) засади місцевого самоврядування;
16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил
України і забезпечення громадського порядку;
18) правовий режим державного кордону;
19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон
надзвичайної екологічної ситуації;
20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України,
статус народних депутатів України;
22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є
злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями,
та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України;
система оподаткування, податки і збори; засади створення і
функціонування фінансового, грошового, кредитного та
інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус
іноземних валют на території України; порядок утворення і
погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок
випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до
інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів
збройних сил інших держав на території України;
3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних
стандартів;
4) порядок використання і захисту державних символів;
5) державні нагороди;
6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні
звання;
7) державні свята;
8) порядок утворення і функціонування вільних та інших
спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим,
відмінний від загального.
Законом України оголошується амністія.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді
України належить Президентові України, народним депутатам України,
Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні,
розглядаються Верховною Радою України позачергово.

Закон підписує Голова Верховної Ради України і
невідкладно направляє його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання
закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює
його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими
пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку
не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається
схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно
оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий
Верховною Радою України не менш як двома третинами від її
конституційного складу, Президент України зобов'язаний його
підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.
Закон набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом,
але не раніше дня його опублікування.

Парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


Аппарат Президента, его структура, функции и организация работы.


Адміністрація Президента України є постійно діючим органом, що утворюєтьcя Президентом України відповідно до Конституції України для забезпечення здійснення ним своїх повноважень як глави держави.

Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава
Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з
посади Президентом України.

Основними завданнями Адміністрації є організаційне,
правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та
інше забезпечення діяльності Президента України щодо:
реалізації його повноважень як гаранта державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;
представлення України в міжнародних відносинах, здійснення
керівництва її зовнішньополітичною діяльністю, ведення переговорів
та укладання міжнародних договорів України, визнання іноземних
держав, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв
України;
здійснення ним керівництва у сферах національної безпеки і
оборони;
визначення стратегії економічного розвитку держави;
вирішення питань, пов'язаних з утворенням, реорганізацією і
ліквідацією центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх
узгодженого функціонування і взаємодії;
розв'язання кадрових питань, які належать до його
повноважень;
вирішення питань, пов'язаних з нагородженням державними
нагородами, у тому числі і відзнаками Президента України,
присвоєнням вищих військових та інших вищих спеціальних звань і
класних чинів, прийняттям до громадянства та припиненням
громадянства України, наданням притулку в Україні, здійсненням
помилування;
здійснення ним й інших повноважень, визначених Конституцією
України.

На виконання своїх завдань Адміністрація:
аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, що
відбуваються в державі, та готує пропозиції Президентові України
за результатами аналізу;
здійснює підготовку проектів послань Президента України до
народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України
про внутрішнє і зовнішнє становище України, інших важливих
документів;
розробляє пропозиції Президентові України щодо здійснення
заходів, які б забезпечували економічний розвиток та економічну
безпеку країни;
здійснює організаційне забезпечення діяльності Ради регіонів
при Президентові України, інших консультативних, дорадчих та
допоміжних органів, утворених Президентом України, а також
постійних представників Президента України;
розробляє пропозиції з питань кадрової політики Президента
України;
за дорученням Президента України попередньо опрацьовує
пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад
Президентом України керівників органів виконавчої влади, інших
посадових осіб, призначення на посади та звільнення з посад яких
належить до повноважень Президента України;
забезпечує підготовку проектів указів і розпоряджень
Президента України, а також проектів законів України, що вносяться
Президентом України у Верховну Раду України в порядку законодавчої
ініціативи;
провадить експертизу законів України, які передаються
Верховною Радою України на підпис і оприлюднення Президентові
України, а також підготовку за його дорученням пропозицій до
Верховної Ради України для повторного розгляду законів, проектів
подань та звернень до Конституційного Суду України;
за дорученням Президента України організовує контроль за
виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента
України органами виконавчої влади та їх посадовими особами;
здійснює організаційне забезпечення протокольних заходів
Президента України, його офіційних візитів за кордон, а також
робочих поїздок в межах України;
забезпечує здійснення зв'язків Президента України з Верховною
Радою України, органами місцевого самоврядування, політичними
партіями та іншими об'єднаннями громадян;
організовує прийом громадян, облік і аналіз їх звернень,
пропозицій і звернень органів місцевого самоврядування та
громадських організацій;
запроваджує єдиний порядок проходження і опрацювання
документації в усіх структурних підрозділах Адміністрації,
забезпечує систематизацію нормативно-правових актів України;
забезпечує оприлюднення законів України, указів і
розпоряджень Президента України, а також висвітлення його
діяльності засобами масової інформації;
здійснює фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення
діяльності Президента України.

Для здійснення своїх функцій Адміністрація має право:
запитувати і одержувати в установленому порядку необхідні для
виконання своїх завдань матеріали від органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та посадових осіб;
користуватися в установленому порядку банками даних інших
державних органів;
використовувати державні, у тому числі урядові, системи
зв'язку і комунікації;
залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт і
завдань, до участі у вивченні окремих питань вчених і
спеціалістів, у тому числі на договірній основі, працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;
порушувати за дорученням Президента України перед керівниками
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками
державних підприємств, установ та організацій питання про усунення
виявлених порушень чинного законодавства у їх діяльності;
давати у визначених Президентом України межах та з питань, що
належать до повноважень Адміністрації, доручення, що є
обов'язковими для виконання органами виконавчої влади та їх
посадовими особами.

У своїй діяльності Адміністрація взаємодіє з органами
Верховної Ради України, її Секретаріатом, Кабінетом Міністрів
України та його апаратом, міністерствами, іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.

До складу Адміністрації входять:
Глава Адміністрації Президента України, Перший помічник
Президента України, Перший заступник та заступники Глави
Адміністрації Президента України, помічники Президента України,
радники Президента України, наукові консультанти, консультанти та
референти Президента України, Постійний представник Президента
України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента
України в Конституційному Суді України;
управління, служби, відділи та інші структурні підрозділи.

Положення про Адміністрацію, гранична чисельність її
працівників, структура, штатний розпис та кошторис видатків
затверджуються Президентом України за поданням Глави
Адміністрації.

Президентові України безпосередньо підпорядковані:
Глава Адміністрації Президента України;
Перший помічник Президента України;
Перший заступник та заступники Глави Адміністрації;
помічники Президента України;
радники Президента України;
Постійний представник Президента України у Верховній Раді
України;
Постійний представник Президента України в Конституційному
Суді України;
наукові консультанти, консультанти та референти Президента
України;
Управління зовнішньої політики;
Контрольне управління.

Глава Адміністрації, Перший помічник Президента України,
Перший заступник та заступники Глави Адміністрації, помічники,
радники Президента України, Постійний представник Президента
України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента
України в Конституційному Суді України, наукові консультанти,
консультанти та референти Президента України, керівники
структурних підрозділів Адміністрації призначаються на посаду і
звільняються з посади Президентом України.

Глава Адміністрації:
здійснює загальне керівництво Адміністрацією, координує
діяльність усіх її підрозділів, представляє Адміністрацію як в
Україні, так і за її межами;
забезпечує взаємодію Адміністрації та її структурних
підрозділів з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами і службами, утвореними при Президентові України;
безпосередньо здійснює керівництво діяльністю управлінь
внутрішньої політики, гуманітарної політики, Першого відділу;
організовує виконання доручень Президента України;
розподіляє обов'язки між Першим заступником та заступниками
Глави Адміністрації, координує діяльність постійних представників
Президента України;
вносить пропозиції Президентові України щодо призначення на
посади і звільнення з посад Першого заступника та заступників
Глави Адміністрації, керівників структурних підрозділів
Адміністрації;
затверджує структуру і штатну чисельність структурних
підрозділів Адміністрації у межах штатної чисельності
Адміністрації, визначеної Президентом України, а також положення
про відповідні структурні підрозділи Адміністрації;
призначає на посади і звільняє з посад працівників
відповідних структурних підрозділів Адміністрації, вирішує інші
питання відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та законодавства про працю;
одержує за дорученням Президента України від органів
виконавчої влади матеріали і пропозиції з питань, які знаходяться
на розгляді Президента України;
запитує і одержує від органів виконавчої влади інформацію про
хід виконання указів і розпоряджень, а також доручень Президента
України;
запитує і одержує в установленому порядку від державних
органів, органів місцевого самоврядування, а також від державних
підприємств, установ та організацій необхідні матеріали,
статистичні дані, іншу інформацію;
розпоряджається фінансовими коштами у відповідності із
кошторисом видатків Адміністрації;
виконує за дорученням Президента України інші функції.
Глава Адміністрації у межах своїх повноважень видає
розпорядження з питань діяльності Адміністрації.

Перший помічник Президента України:
здійснює безпосереднє керівництво Групою помічників,
радників, наукових консультантів, консультантів та референтів,
Канцелярією Президента України, Прес-службою Президента України,
Службою Протоколу Президента України, координує їх взаємодію з
іншими підрозділами Адміністрації Президента України;
організаційно забезпечує діяльність Президента України;
організовує розробку та узгодження поточних і перспективних
планів роботи, підготовку офіційних зустрічей, візитів, бесід,
переговорів, робочих поїздок Президента України, його зустрічей з
громадянами, представниками політичних партій та інших громадських
об'єднань;
забезпечує підготовку і виконання доручень Президента України
з питань, що належать до його повноважень, здійснює при цьому
координацію роботи структурних підрозділів та окремих працівників
Адміністрації, контроль за виконанням доручень Президента України;
очолює за дорученням Президента України робочі групи, комісії
та організаційні комітети, що створюються для підготовки заходів
за участю Президента України, а також підготовки аналітичних
матеріалів;
забезпечує підготовку для Президента України аналітичних,
інформаційних, довідкових та інших матеріалів;
вносить Президентові України пропозиції, погоджені з Главою
Адміністрації, щодо призначення на посади та звільнення з посад
помічників, радників, наукових консультантів, консультантів та
референтів Президента України, керівників відповідних структурних
підрозділів Адміністрації;
подає Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад працівників відповідних структурних
підрозділів Адміністрації;
виконує за дорученням Президента України інші функції.

Перший заступник та заступники Глави Адміністрації:
заміщають Главу Адміністрації на час його тимчасової
відсутності;
відповідно до розподілу обов'язків здійснюють безпосереднє
керівництво структурними підрозділами Адміністрації;
погоджують пропозиції щодо призначення на посади та
звільнення з посад Главою Адміністрації працівників відповідних
структурних підрозділів Адміністрації;
виконують за дорученням Президента України та Глави
Адміністрації інші функції.

Постійні представники Президента України згідно з
відповідними положеннями:
представляють інтереси Президента України у Верховній Раді
України та у Конституційному Суді України;
взаємодіють при вирішенні питань, що належать до їх
повноважень, з відповідними структурними підрозділами
Адміністрації;
подають Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад працівників апаратів, що забезпечують
їх діяльність.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації:
здійснюють оперативне керівництво відповідними підрозділами;
подають на затвердження Главі Адміністрації структуру і
штатний розпис відповідних підрозділів;
подають Главі Адміністрації пропозиції щодо призначення на
посади та звільнення з посад працівників відповідних підрозділів;
виконують інші функції відповідно до покладених на них
повноважень.

Адміністрація є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своєю назвою, розрахункові
та поточні рахунки в банках та інших кредитних установах.

Литература

1. Гражданский кодекс Украины.
2. Конституция Украины
3. Указ Президента Украины N 1221/96 «Про структуру Адміністрації Президента України» від 14 грудня 1996 року
4. Указ Президента Украины N 159/97 «Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України» від 19 лютого 1997 року
5. www.rada.kiev.ua
6. Законодательство Украины и России. Март 1997 г.
7.
еще рефераты
Еще работы по зарубежному законодательству