Реферат: Соціальні проблеми у ЗМІ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИІ МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ЗВЯ’ЗКІВ З ГРОМАДСКІСТЮ

Курсоваробота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ”

                                      

  Студента II- курсу

очного відділення

група – ПР 21

Пилипчука Юрія Володимировича

Київ 2003

Зміст

Вступ

1.   Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільстві

  1.1Ефективність ідієвість преси з питань соціального захисту населення

          1.2Проблеми соціального захисту у нормативних актах

2. Аналітична частина

2.1 Інформаційна насиченість

2.2 Актуальність, своєчасність,новизна

2.3Об’єктивність і доступність

2.4 Жанрова різноманітність

Висновки й проплзиції

Вступ

     Тема данної курсової є дужеактуальною, адже соціальним проблемам з кожним днем приділяється все меншеуваги І вони не вирішуються. ЗМІ, впливаючи на свідомість людини, спонукають іідо соціальної активності, змінюють її суспільну та виробничу діяльність. Самежиття покликало засоби масовоі інформаціі стати  на стороні інтересів кожноїлюдини. Особливо важливо відстоювати ці інтереси у перехідний період, колинелегкі процеси утвердження ринкових трансформацій справляють величезний впливне лише на соціальні почуття груп населення, але й позначаються на долі кожноїлюдини.

      Одним з основних напрямківвисвітлення проблем соціального захисту населення є конкретні поради читачампро те, як вижити у нинешніх непростих умовах.Особливу увагу варто приділяти найменшсоціально захищеним верствам населення – пенсіонерам, дітям-сиротам, інвалідам,багатодітним сім'ям. Необхідно подавати матеріали про їхнє життя, проблагодійну допомогу. Важливо залучати спеціалістів, які б знайомили населення зйого правами, роз'яснювали закони, що стосуються соціальноі захищеності,коментували позицію держави в питаннях соціального забезпечення, відповідали налисти, тощо.

     За часів Радянського Союзупрактично не поставали питання соціальноі захищеності людей, оскільки державаприховувала справжній стан речей і штучно створювала ідеальний образ свогонароду- всі були на одному рівні,  не існувало різних прошарків населення. Новіекономічні умови вимагали осмислення сучасної політики та наполегливої праці.Не кожна людина змогла пристосуватися до цих умов. Як наслідок, постраждалинайменш захищені верстви населення – інваліди, пенсіонери, діти-сироти.

Уматеріалах про соціальний захист людей преса має привертати увагу владнихструктур до таких проблем;

— надання матеріальної допомогималоімущім;

— споживчий ринок, йогозалежність від ліберізаціі цін та підприємницьких свобод;

— хід економічних реформ, їхоцінка людьми, недоліки реформ.

В сучасних умовахпроблеми соціального захисту населення та політичної нестабільності набуваютьособливої гостроти, що вимагає пошуків механізмів злагоди, консолідації різнихгромадсько-політичних сил в ім'я громадянського миру. Преса має розповідати ідопомагати у вирішенні проблем незахищених верств населення.

" ПриЗМІважливо створювати Центри соціальних досліджень. Преса має бути своєріднимсоціальним моніторингом з метою систематичного вивчення настроїв, сподівань гаорієнтації населення, розробки обгрунтованого прогнозу соціального життягромадян".

Проблемасоціального захисту населення болюча та гостра, потребує активної позиції щодонеї та дій. Осьчому є важливими дослідження журналістських матеріалів у пресі про сучаснийсоціальний захист

     Курсова робота має на метідослідити проблеми, пов'язані з труднощами сьогодення у житті малозабезпеченихі громадян та тенденціі їх висвітлення на сторінках газет.

Актуальність роботиполягає в аналізі тієї ситуаціі, в якій опинилися малозабезпечені верствинаселення.

Методична цінністькурсової роботи полягає в тому, що було опрацьовано літературу з питаньекономічних перетворень, розглянуто ряд законів, що стосуютьсясоціально-економічного захисту населення. діяльності ЗМІ.

Автором було розглянугоряд завдань:

-дослідити частотність розглядупроблем соціальної незахищеності громадян;

-прослідити дотримання положеньзаконів, що регулюють діяльність ЗМІ і працівників преси при висвітленнісоціальних проблем;

-проаналізуваїи закони, щостосуються соціального захисіу населення.

1. Конституційно-правовий статус ЗМІв суспільстві

     Проблеми взаємноївідповідальності суспільства та преси продовжують залишатися дискусійними іактуальними. Там, де діяльність преси дійсно спирається на конституційні нормита правовий статус у суспільстві, вирішення цих проблем найбільш прийнятне танайменш болісне. На шляху створення української національної державностіпитання вироблення та закріплення правового статусу ЗМІ в суспільстві займаютьщільне місце в законотворчій діяльностіпарламенту.                                                                                              Першим було прийнято закон України «Проінформацію». Цей закон закріпив право громадян України на інформацію,заклав правові основи інформаційної діяльності, визначив систему та джерелаІнформаціі, доступ до неї і статус учасників інформаційних відносин. Основнимипринципами інформаційних відносин (ст.5) (2) визнано наступні:

— гарантованість права наінформацію;

— відкритість та доступністьінформації та свобода іі обміну;

— об'єктивність інформації;

— повнота і точність інформації;

— законність та етичністьодержання, використання і понюреіння інформації. Основними галузями інформації(ст.17) є.:

— політична, економічна, духовнаінформація;

— науково-технічна, соціальна,екологічна інформація;

— міжнародна інформація.

еще рефераты
Еще работы по журналистике