Реферат: зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

При укладанні тесту були використані підручники та посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте твердження, що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:

А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Г відносні густини цих газів.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати визначення законів, що вивчені.

2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод, розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:

А 5 до 20;

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.

3. Позначте формулу, яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:

А Б В Г
; ; ; ;

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

4. Позначте формулу несолетворного оксиду:

А Na 2 O ;

Б CO 2 ;

В NO 2 ;

Г NO .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти та вибирати за складом основні, кислотні, амфотерні, несолетворні оксиди.

5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:

А сильвініт та мірабеліт;

Б глазурит та каїніт;

В вапняк та мармур;

Г сильвініт та карналіт.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Кальцію.

6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:

А Al 2 O 3 . nH 2 O ;

Б AlCl 3 ;

В Na 3 [ AlF 6 ] ;

Г Al 2 O 3 .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Алюмінію.

7. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

А Ca2+ i Al3+ ;

Б Mg2+ i Ca2+ ;

В Ca 2+ і Zn 2+ ;

Г Ва2+ і Mg 2+ .

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати причини твердості води.

8. Позначте формулу пентану:

А С 5 Н1 ;

Б С6 Н 12 ;

В С 6 Н10 ;

Г С 5 Н1 2 .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати перші 10 членів гомологічного ряду метану.

9. Позначтезагальну формулу естерів:

А Б В Г

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати загальні формули оксигеновмісних органічних сполук.

10. Обчисліть і позначте заряд карбонат-іона у формулі калій

гідрогенкарбонату:

А 1+;

Б 1-;

В 2+;

Г 2-.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів, що існують у розчині магній нітрату:

А 2+ та 2-;

Б 2+ та 1-;

В 1+ та 1-;

Г 1+ та 2-.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів, ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.

12. Позначте назви елементів лужних металів:

А Калій, Купрум;

Б Аргентум, Літій;

В Рубідій, Натрій;

Г Аурум, Купрум.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати формули лужних елементів, галогенів, амфотерних елементів.

13. Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості

нерозчинних основ:

А ;

Б ;

B ;

Г .

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули основ, рівняння реакцій за їх участю.

14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal ) з Гідрогеном:

А Н Hal ;

Б Н2 Hal ;

В Hal Н4 ;

Г Hal Н3.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні формули летких сполук галогенів з гідрогеном.

15. Позначтеназвувуглеводню, структурна формула якого:

А 4-етил-5,5-диметилгексен-2;

Б 3-метил-2,2-диетилгексен-4;

В 4-етил-5-диметилгексен-2;

Г 3-етил-2,2-диметилгексин-4.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули ненасичених вуглеводнів; формули ізомерів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

16. Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою

гліцерину:

А СН3 – СН2 –СН2 ОН, 1-пропанол;

Б СН2 ОН СН(СН3 )–СН2 ОН, 2-метил-1,3-пропандіол;

В СН2 ОН–СНОН–СН2 ОН, 1,2,3-пропантріол;

Г СН 2 ОН–СН 2 –СН2 ОН, 1,3-пропандіол.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні, електронні та структурні формули метанолу, етанолу, фенолу, гліцерину; формули ізомерів спиртів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.

17. Позначтеназву вуглеводу, молекулярна формула якого С12 Н22 О11 :

А глюкоза;

Б сахароза;

В целюлоза;

Г фруктоза.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози.

18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що:

А залізо покривається оксидною плівкою;

Б кислота пасивує залізо;

В кислота активізує магній;

Г магній активніший.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати чинники, від яких залежить швидкість хімічних реакцій.

19. Позначте форму орбіталей валентнихелектронів атома Берилію:

А сфера;

Б гантель;

В кільце;

Г інша.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати характер форм електронних орбіталей в атомах елементів малих періодів.

20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-

акцепторним механізмом:

А диполі сусідніх молекул притягуються;

Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;

В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

Г один атом надає електронну пару в спільне користування.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати принцип утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом.

21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій

гідроксиду:

А калій сульфіт;

Б калій гідрогенсульфіт;

В калійсульфат;

Г калій сульфід.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості оксидів.

22. Позначте метал, що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

А Cu;

Б Hg ;

В Ag ;

Г Au .

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості кислот.

23. Розчинмідного купоросу налили в оцинковане відро. Позначте причину,

що зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну

кольору розчину:

А відновлення міді;

Б відновлення цинку;

В наявність домішок у цинку;

Г наявність домішок у розчині мідного купоросу.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості солей.

24. Позначте йони, що містяться в розчині засобу для видалення накипу,

якщо відомо, що в цьому розчині колір універсального індикаторного

папірця змінюється на червоний:

А йони Гідрогену;

Б гідроксид-іони;

В хлорид-іони;

Г йони Калію.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати залежність зміни кольору індикаторів від реакції середовища.

25. Позначте властивості озону:

А безбарвний газ, без запаху та смаку, малорозчинний у воді, неотруйний;

Б активний, малорозчинний у воді, лінійної будови;

В бере участь у процесах гниття, горіння, дихання;

Г дуже активний, розчинний у воді, блакитного кольору, кутової будови.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати фізичні властивості вивчених сполук Оксигену.

26. Позначтеструктурну формулу бензену:

А Б В Г

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати структурну формулу бензену.

27. Позначте наслідок зміщення електронної густини до бензенового ядра в

молекулі аніліну:

А посилення амфотерних властивостей;

Б посилення кислотних властивостей;

В посилення кислих властивостей;

Г посилення оснόвних властивостей.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати пояснення складу та структури амінів жирного ряду.

28. У кисні повітря спалюють суміш метану й етану об’ємом 20 л. Густина цієї суміші за повітрям становить 0,6. Позначте запис, який відповідає об’єму використаного кисню:

А 41 л;

Б 38 л;

В 32 л;

Г 43 л.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Використовувати знання вивчених законів для розв’язування задач.

29. Позначте речовину, розчинність якої у воді є найбільшою:

А кальцій сульфат;

Б ацетилен;

В барій гідроксид;

Г целюлоза.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти процеси розчинення у воді ковалентних та йонних сполук.

30. Позначте послідовність пірометалургійних процесів добування металів:

А окиснення, відновлення;

Б окиснення, доокиснення;

В відновлення, окиснення;

Г відновлення, гідрування.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати сутність хімічних реакцій промислового добування металів.

31. Позначте галузь застосування алмазу, зумовлену його високою твердістю:

А виробництво електродів, мастил;

Б виробництво шліфувальних матеріалів;

В як відновник металів під час їх виробництва;

Г як наповнювач для протигазів.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями і застосуванням алмазу.

32. Зазначте екологічно небезпечну речовину, що утворюється під час

хімічної обробки кам’яновугільної смоли:

А амоніак;

Б водень;

В бензен;

Г фенол.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти наслідки впливу продуктів переробки корисних копалин на навколишнє природне середовище при їх неправильному використанні.

33. Позначте, що є наслідком біотехнологічних процесів розмноження деяких

мікроорганізмів:

А виготовлення різноманітних антибіотиків;

Б нарощування значної біомаси протягом короткого часу;

В утворення мікродобрив, що легко засвоюються рослинами;

Г руйнування поживних речовин у живому організмі.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль амінокислот, білків.

34. Позначте процес, унаслідок якого відбувається передача генетичної

інформації:

А реплікація ДНК;

Б комплементарність азотистих основ;

В мутація генів;

Г структурні зміни хромосом.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль нуклеїнових кислот.

35. До нашатирного спирту додали спиртовий розчин аптечного препарату

“Аркалакс”. Позначте, про що свідчить поява малинового забарвлення

розчину:

А „Аркалакс” містить оцтову кислоту;

Б „Аркалакс” містить фенолфталеїн;

В „Аркалакс” містить питну соду;

Г „Аркалакс” містить лакмус.

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати наслідки хімічних реакцій. Знати як змінюється колір індикаторів в різних середовищах.

36. Позначте речовини, що утворюються під час повного електрофільного

заміщення певних атомів на атоми Хлору в молекулі бензену:

А хлоробензен, гідрогенхлорид;

Б гексахлороциклогексан;

В гексахлоробензен, гідрогенхлорид;

Г 2,4,6-трихлоробензен, гідрогенхлорид.

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості бензену.

37. Позначте ознаку перебігу реакції, що дозволяє відрізнити насичені

багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів:

А утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;

Б утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніаковим розчином

аргентум(І) оксиду;

В знебарвлення бромної води;

Г знебарвлення розчину калій перманганату.

Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати результати дослідів з оксигеновмісними сполуками.

38. У Вашому розпорядженні є пробірка, пробіркотримач, нагрівний прилад,

вода, побутові та лікарські засоби. Позначте препарати, за допомогою

яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний

спирт:

А “Лізоформ”: формаліну 40 частин, мила калійного 40 частин, спирту

етилового 20 частин; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний

купорос”;

Б “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0,3 г алюміній гідроксиду, 0,1 г

магній гідроксиду, 0,8 г сорбіту;

В Оцет 9 %-ий; сода, спирту етилового 95 % -ого — 25 мл;

Г “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво, засіб захисту рослин “Мідний

купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий

по 25 г у флаконах.

Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вибирати план проведення дослідів, розв’язування експериментальних задач з оксигеновмісними сполуками.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДНІСТЬ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)

39. Установіть відповідність між реагентами й ознаками реакцій:

Реагенти Ознаки реакцій

А ;

Б ;

В .

1 утворення лугу;

2 виділення газу;

3 утворення води;

4 випадіння осаду.

А
Б
В

Правильна відповідь: А – 3, Б – 4, В – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Класифікувати реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.

40. Установіть відповідність між дією гідроксид-аніону на запропоновані

катіони й ознаками цих якісних реакцій:

Запропоновані катіони Ознаки якісних реакцій

А Al 3+ ;

Б Fe 2+;

В Fe 3+;

Г NH 4 +.

1 газ з різким запахом;

2 білий драглистий осад;

3 сіро-зелений пластівчастий осад;

4 бурий осад;

5 бурий газ.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3. В – 4, Г – 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати ознаки хімічних реакцій сполук атомів Алюмінію, Феруму, Нітрогену.

41. Установіть відповідність між видами основ та їх характерними хімічними

властивостями:

Види основ Характерні хімічні властивості

А нерозчинні основи;

Б луги.

1 взаємодія з водою;

2 взаємодія з основними оксидами;

3 взаємодія з розчинами солей;

4 розклад під час нагрівання.

А
Б

Правильна відповідь: А – 4, Б – 3

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти хімічні властивості основ.

42. Установіть відповідність між ненасиченими вуглеводнями і типами

гібридизації електронних орбіталей:

В углеводень Тип гібридизації електронних о рбіталей

А етен;

Б етин.

1 sp 3 ;

2 sp ;

3 sp 2 .

А
Б

Правильна відповідь: А – 3, Б – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Розрізняти будову етилену та ацетилену.

43. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та властивостями

речовин:

Типи хімічного зв’язку Властивості речовин

А ковалентнийнеполярний;

Б ковалентнийполярний;

В йонний;

Г металічний.

1 легкоплавкі;

2 провідники;

3 розплави проводять електричний

струм;

4 діелектрики та напівпровідники.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Знати взаємозв’язок типів хімічних зв’язків, будови і властивостей речовин.

44. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та назвами

речовин:

Типи хімічного зв’язку Назви речовин

А металічний;

Б йонний;

В ковалентний полярний;

Г ковалентний неполярний.

1 азот;

2 мідь;

3 кальцій флуорид;

4 гідроген хлорид.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Вміти визначати речовину за типом хімічного зв’язку.

ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ

45. Установіть послідовність зростання електронегативності атомів елементів:

А Al ;

Б Cl ;

В P ;

Г Na .

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни властивостей елементів у періодах, групах та при переході від одного періоду до іншого.

46. Установіть послідовність збільшення сили гідрогеногалогенових кислот:

А HCl ;

Б HI ;

В HF ;

Г HBr .

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни кислотно-основних властивостей летких сполук елементів галогенів з Гідрогеном.

47. Установіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти:

А нітроген(IІ) оксид;

Б нітроген(IV) оксид;

В амоніак;

Г амоній хлорид.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – В, 3 – А, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між кислотами та іншими класами неорганічних сполук.

48. Установіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти із сірки:

А каталітичне окиснення;

Б гідратація;

В повне окиснення;

Г розбавляння водою.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Прослідковувати закономірності перебігу хімічних реакцій виробництва сульфатної кислоти.

49. Установіть генетичний ланцюжок добування циклогексану:

А етин;

Б метан;

В карбон;

Г бензен.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю вуглеводнів.

50. Установіть генетичний ланцюжок добування метиламоній хлориду:

А нітрометан;

Б метан;

В метиламін;

Г водень.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю амінів.

51. Установіть послідовність процесу синтезу дипептиду:

А 2-хлоропропанова кислота;

Б аланін;

В пропаналь;

Г пропанова кислота.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1– В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між органічними речовинами за участю амінокислот.

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ

52. Складіть електронний баланс і вкажіть загальну суму коефіцієнтів

вихідних речовин реакції, схема якої

:

Відповідь:

Правильна відповідь: 14

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати електронний баланс для окисно-відновних реакцій.

53. Укажітьсумувсіхкоефіцієнтівурівнянніреакціїалюмінійгідроксидута

сульфатноїкислотизутвореннямсередньоїсолі:

Відповідь:

Правильна відповідь: 12

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати хімічні рівняння реакцій за участю солей.

54. Укажіть число хлорпохідних метану, що утворюються під дією

ультрафіолетового випромінювання або за нагрівання суміші метану з

хлором до температури 250-400°С:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати рівняння хімічних реакцій за участю метану та його гомологів.

55. Обчисліть і вкажіть кількість прийнятих електронів в електронному

балансі реакції розкладу калій перманганату:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.

56. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему екзотермічної

реакції та вкажіть кількість прийнятих електронів

;

;

:

Відповідь:

Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Класифікувати хімічні реакції за типами. Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.

57. Обчисліть і вкажіть масу (г) розчину з масовою часткою повареної солі

20 %, до якого треба додати воду масою 100 г, щоб отримати розчин з

масовою часткою солі 10 %:

Відповідь:

Правильна відповідь: 100

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.

58. Спалюють вапняк масою 204 г з масовою часткою домішок 1,97 %.

Обчисліть і вкажіть масу (г) негашеного вапна, добутого в результаті

реакції:

Відповідь:

Правильна відповідь: 112

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.

59. Обчисліть і вкажіть масу (г) глюкози, що утвориться в реакції

фотосинтезу, якщо рослини поглинули карбон(ІV) оксид об’ємом 672 л:

Відповідь:

Правильна відповідь: 900

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

60. Обчисліть і вкажіть масу (г) феніламіну, що утвориться в результаті

взаємодії нітробензену масою 307,5 г з масовою часткою домішок 20 % з

газом об’ємом 160 л (н.у.) за реакцією Зініна:

Відповідь:

Правильна відповідь: 186

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

61. Продуктом каталітичного відновлення насиченої одноосновної

карбонової кислоти кількістю речовини 0,5 моль є спирт масою 23 г.

Зазначте наукову (систематичну) назву спирту:

Відповідь:

Правильна відповідь: ЕТАНОЛ

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.

еще рефераты
Еще работы по зно