Учебное пособие: Розрахунок та оптимізація характеристик систем електрозвязку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК

СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

“Теорія електричного зв'язку” та

Методичні вказівки

до її виконання

Львів 2005


ПЕРЕДМОВА

Учбовими планами напряму базового вищої освіти “Телекомунікації” 6.0924 передбачене виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія електричного зв'язку”. Мета КР — закріплення знань основних положень курсу “Теорія електричного зв'язку” (ТЕЗ) шляхом проведення розрахунків характеристик систем електрозв'язку.

Методичні вказівки містять три варіанти завдань, що відрізняються видами повідомлень і методами їхньої передачі:

Варіант А – система передачі неперервних повідомлень аналоговим методом;

Варіант Ц – система передачі неперервних повідомлень цифровим методом;

Варіант Д – система передачі дискретних повідомлень.

Для виконання КР студент отримує від керівника КР індивідуальне завдання, що вказує номер варіанту (наприклад, “Виконати КР за варіантом Ц‑47”). Отримавши завдання в такій формі, студент повинен виписати з розд. 1 цього методичного посібника для відповідного варіанту (у даному випадку “Ц”) перелік вихідних даних, а з відповідного додатку (у даному випадку з Додатку 2, варіант № 47) – числові значення вихідних даних.

У розд. 1 методпосібника для кожного з варіантів наведене «Завдання», у якому вказані перелік та послідовність розрахунків, що необхідно виконати. Кожний з пунктів завдання повинен бути виконаний у вигляді розділу КР.

У методпосібнику використані умовні позначення, які застосовуються на лекціях та на практичних і лабораторних заняттях.

У Додатку 4 наведені основні правила оформлення КР.

Основною літературою для виконання КР є підручники [1, 2].


1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

1.1 Варіант А

Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв'язку аналоговим методом. В каналі зв'язку з постійними параметрами і адитивним білим гауссовим шумом використовується модуляція гармонійного переносника.

В табл. Д1 наведені вихідні дані.

1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналуb (t) :

— середнє значення дорівнює нулю;

— густина ймовірності миттєвих значеньp (b) — гауссів розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (–b max ,b max ) (PP);

— середня потужність сигналуРb ;

— коефіцієнт амплітудиК a ;

— максимальна частота спектруF max .

2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача .

3. Метод модуляції.

4. Для порівняння аналогового і цифрового методів передачі задані:

— метод передачі — ІКМ з рівномірним квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування ;

— енергетичний виграш кодування (ЕВК), що забезпечується при використанні в каналі зв'язку завадостійкого кодуванням;

— метод дискретної модуляції і спосіб прийому: когерентний або некогерентний.

Завдання

1.Структурна схема аналогової системи передачі. Зобразити структурну схему аналогової системи передачі неперервних повідомлень. Пояснити призначення кожного блоку, дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок, і навести часові діаграми характерних сигналів на входах і виходах блоків.

2.Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень. Для заданих статистичних характеристик джерела неперервних повідомлень і якості відтворення повідомлення на вході одержувача зробити розрахунок епсилон-ентропіїН e (В ), надмірності? і продуктивності джерелаR д. Пояснити причини надмірності джерела. Сформулювати вимоги до пропускної здатності каналу зв'язку.

3.Розрахунок завадостійкості демодулятора. Для заданого методу модуляції розрахувати і побудувати графік залежності = f (rвх ). Якщо використовується ЧМ, необхідно вибрати і обгрунтувати індекс модуляції. Визначити необхідне відношення середніх потужностей сигналу і шуму на вході демодулятора, при якому забезпечується задане допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача .

4.Розрахунок основних параметрів цифрової системи передачі. Зобразити структурну схему цифрової системи передачі методом ІКМ з використанням в каналі зв'язку завадостійкого кодування і дискретної модуляції гармонійного переносника. Пояснити призначення кожного блоку та дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок.

Розрахувати основні параметри АЦП: число рівнів квантування, відношення сигнал/шум квантування при вибраному числі рівнів квантування, допустиму ймовірність помилки символу на вході ЦАП, інтервал дискретизації, тривалість двійкового символу.

Для заданих методу дискретної модуляції та способу прийому розрахувати і побудувати графік залежності ймовірності помилки двійкового символу на виході демодулятора від відношення сигнал/шум на вході демодуляторар = f (); визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора, при якому ймовірність помилки символу на виході демодулятора дорівнює допустимій ймовірності помилки символу на вході ЦАП p б .

Вибрати коректуючий код, що забезпечує заданий енергетичний виграш кодування при допустимій ймовірності помилки символу на вході ЦАП. Розрахувати і побудувати залежність імовірності помилки символу на виході декодера від відношення сигнал/шум на вході демодуляторар д = f 1 (). Визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому забезпечується допустима ймовірність помилки символу на вході ЦАП. Визначити одержаний ЕВК.

5.Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. Зробити розрахунки і порівняння інформаційної, енергетичної і частотної ефективності системи зв'язку, що розраховується, для варіанту аналогової передачі і двох варіантів цифрової передачі – з завадостійким кодуванням та без нього. Побудувати графік граничної залежності b = f (g). На цьому рисунку точками відбити ефективність трьох варіантів передачі. Порівняти показники ефективності трьох варіантів передачі між собою та з граничною ефективністю. Зробити висновки за результатами порівняння.

6.Заключення. Зробити висновки по курсовій роботі в цілому.

1.2 Варіант Ц

Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв'язку методом ІКМ. В дискретному каналі зв'язку використовується завадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв'язку з постійними параметрами і адитивним білим гауссовим шумом використовується модуляція гармонійного переносника.

В табл. Д2 наведені вихідні дані.

1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналуb (t ):

— середнє значення дорівнює нулю;

— густина ймовірності миттєвих значеньр (b ) – гауссів розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (–b max ,b max ) (PP);

— середня потужність сигналуРb ;

— коефіцієнт амплітудиК a ;

— максимальна частота спектруF max .

2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача .

3. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірного квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування .

4. Метод модуляції гармонійного переносника.

5. Спосіб прийому: когерентний або некогерентний.

6. Енергетичний виграш кодування (ЕВК).

Завдання

1.Структурна схема ЦСП. Зобразити структурну схему цифрової системи передачі неперервних повідомлень. Пояснити призначення кожного блоку, дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок, і навести тимчасові діаграми характерних сигналів на входах і виходах блоків.

2.Розрахунок параметрів АЦП і ЦАП. Скласти і описати структурні схеми АЦП і ЦАП, визначити число рівнів квантування, відношення сигнал/шум квантування при вибраному числі рівнів квантування, допустиму ймовірність помилки символу на вході ЦАПp б, частоту дискретизації, інтервал дискретизації і тривалість двійкового символу.

3.Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. Для заданих статистичних характеристик джерела неперервних повідомлень і якості відтворення повідомлення на вході одержувача виконати розрахунок епсилон-ентропіїH e (B ), надмірності? і продуктивності джерелаR д. Пояснити причини надмірності джерела. Сформулювати вимоги до пропускної здатності каналу зв'язку.

4.Розрахунок завадостійкості демодулятора. Для заданих методу модуляції і способу прийому розрахувати і побудувати графік залежності ймовірності помилки двійкового символу на виході демодулятора від відношення сигнал/шум на вході демодуляторар = f (); визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому ймовірність помилки символу на виході демодулятора дорівнює допустимій ймовірності помилки символу на вході ЦАПp б .

5.Вибір коректуючого коду розрахунок завадостійкості системи зв'язку з кодуванням. Для заданих методу модуляції і способу прийому вибрати коректуючий код, що забезпечує заданий енергетичний виграш кодування при ймовірності помилки символу на виході декодераp д = p б. Розрахувати і побудувати залежність імовірності помилки символу на виході декодера від відношення сигнал/шум на вході демодулятораp д = f 1 (). Визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому забезпечується ймовірність помилки символу на виході декодераp б. Визначити одержаний ЕВК.

6.Розрахунок основних параметрів аналогової системи передачі. Зобразити структурну схему аналогової системи передачі методом ЧМ. Пояснити призначення кожного блоку і дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок.

Характеристики повідомлення, що передається, відношення сигнал/завада і смуга пропускання неперервного каналу зв'язку ті ж, що і в системі цифрової передачі з завадостійким кодуванням. З метою порівняння аналогового і цифрового методів передачі визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора . Індекс модуляції визначити за двох умов: обмеженої смуги частот каналу зв'язку та роботи демодулятора вище порога.

7.Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. Виконати розрахунки і порівняння інформаційної, енергетичної і частотної ефективності системи зв'язку для двох варіантів цифрової передачі з завадостійким кодуванням і без нього та варіанту аналогової передачі методом ЧМ. Побудувати графік граничної залежності b = f (g). На цьому рисунку точками відбити ефективність трьох варіантів передачі. Порівняти показники ефективності трьох варіантів передачі між собою і з граничною ефективністю. Зробити висновки за результатами порівняння.

8.Заключення. Зробити висновки по курсовій роботі в цілому.

1.3 Варіант Д

Повідомлення дискретного джерела кодується двійковим кодом і передається дискретним каналом зв'язку з завадостійким кодуванням. Для передачі неперервним каналом зв'язку з постійними параметрами і адитивним білим гауссовим шумом використовується модуляція гармонійного переносника.

В табл. Д3 наведені вихідні дані:

1. Джерело виробляє послідовність незалежних знаків з розподілом імовірностей: або рівноймовірним при об'ємі алфавіту М а, або з розподілом букв українського тексту, або з розподілом букв російського тексту, або з розподілом букв англійського тексту.

2. Допустима ймовірність помилки знаку на вході одержувачаР зн .

3. Швидкість модуляції на виході кодера простого кодуВ.

4. Метод модуляції.

5. Спосіб прийому: когерентний або некогерентний.

6. Енергетичний виграш кодування (ЕВК).

Завдання

1.Структурна схема СПДП. Зобразити структурну схему системи передачі дискретних повідомлень. Пояснити призначення кожного блоку, дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок, і навести часові діаграми характерних сигналів на входах і виходах блоків.

2.Розрахунок параметрів кодера і декодера простого коду. Розрахувати параметри кодера і декодера простого коду: довжину кодуn, тривалість двійкового символуТ б, час передачі одного знакуТ зн, допустиму ймовірність помилки символу на вході декодерар б .

3.Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень. Для заданих статистичних характеристик джерела дискретних повідомлень виконати розрахунок ентропіїН (А ), надмірності? і продуктивності джерелаR д. Пояснити причини надмірності джерела. Сформулювати вимоги до пропускної здатності каналу зв'язку.

4.Розрахунок завадостійкості демодулятора. Для заданих методу модуляції і способу прийому розрахувати і побудувати графік залежності ймовірності помилки двійкового символу на виході демодулятора від відношення сигнал/шум на вході демодуляторар = f (); визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому ймовірність помилки символу на виході демодулятора дорівнює допустимій ймовірності помилки символу на вході декодера простого кодур б .

5.Вибір коректуючого коду і розрахунок завадостійкості системи зв'язку з кодуванням. Для заданих методу модуляції і способу прийому вибрати коректуючий код, що забезпечує заданий енергетичний виграш кодування при ймовірності помилки символу на виході декодерар д = p б. Розрахувати і побудувати залежність ймовірності помилки символу на виході декодера від відношення сигнал/шум на вході демодулятораp д = f 1 (). Визначити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому забезпечується ймовірність помилки символу на виході декодерар б. Визначити досягнутий ЕВК.

6.Розрахунок ефективності системи передачі дискретних повідомлень. Виконати розрахунки і порівняння інформаційної, енергетичної і частотної ефективності системи зв'язку, що розраховується, для двох варіантів передачі – з завадостійким кодуванням і без нього. Побудувати графік граничної залежності b = f (g). На цьому рисунку точками відбити ефективність двох варіантів передачі. Порівняти ефективність двох варіантів передачі між собою і з граничною ефективністю. Зробити висновки за результатами порівняння.

7.Заключення. Зробити висновки по курсовій роботі в цілому.

2. СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ

У цьому розділі КР необхідно навести опис структурної схеми системи електрозв'язку, принципу дії і особливостей роботи окремих блоків для заданого виду повідомлення і способу передачі (кодування і модуляції). При описі необхідно дати визначення основних параметрів, що характеризують кожний блок, і навести часові діаграми характерних сигналів на входах і виходах блоків.

При розгляді систем передачі неперервних повідомлень вважають, що первинний сигналb (t ) пропорційний повідомленнюа (t ):b (t ) = c × a (t ),c – коефіцієнт пропорційності. Тому повідомлення на виході джерела і вході одержувача представлені первинними сигналамиb (t ) і (t ) відповідно.

Структурна схема системи передачі неперервних повідомлень аналоговим методом наведена на рис. 1а. Для її опису можна скористуватися матеріалом розділу 1 в підручниках [1, 2].

Структурна схема цифрової системи передачі неперервних повідомлень наведена на рис. 1б. Для її опису див. [1, гл. 1, розд. 8.1; 2, гл. 1, розд. 16.1]. Оскільки в системі передачі використовується завадостійке кодування, то між АЦП і модулятором вімкнений кодер коректуючого коду, а між демодулятором і ЦАП – декодер коректуючого коду.

Структурна схема системи передачі дискретних повідомлень наведена на рис. 1в. Для її опису див. [1, гл. 1; 2, гл. 1, розд. 18.2]. Оскільки за завданням об'єм алфавіту джерела повідомленьМ а > 2, а в каналі зв'язку використовується завадостійке кодування, то схема містить два кодери – простого коду і коректуючого коду і, відповідно, два декодери – коректуючого коду і простого коду.


3. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОДЕРА І ДЕКОДЕРА ПРОСТОГО КОДУ

Вихідні дані:

— об'єм алфавіту джерела дискретних повідомленьМ а ;

— швидкість модуляції на виході кодера простого кодуВ ;

— допустима ймовірність помилки знаку на виході декодераР зн .

Вимагається визначити:

— тривалість двійкового символу (біта) на виході кодераТ б ;

— довжину простого кодуn ;

— час передачі одного знакуТ зн ;

— допустиму ймовірність помилки біта на вході декодерар б .

Розрахункові співвідношення й порядок розрахунку

Припускається, що кодування ведеться рівномірним кодом, при якому, на відміну від нерівномірного коду, більш прості в реалізації кодер та декодер.

Довжина коду визначається за умови, що число можливих комбінацій не менш за об'єм алфавіту джерела

2n ³М a або n ³ log2M a .(3.1)Оскільки інші вимоги до коду не пред'являються, то довжина коду вибирається як мінімальне ціле число, при якому виконуються нерівності (3.1).

Тривалість двійкового символу на виході кодера визначається

Т б = 1/В. (3.2)

Час передачі одного знаку

Т зн = nT б. (3.3)

Допустима ймовірність помилки біта на вході декодера визначається за умови, що помилки символів в каналі зв'язку (вихід кодера – вхід декодера) незалежні: Р зн = 1 – (1 –р б )n = 1 – (1 – np б + 0,5n(n–1)p б2 –… ). Ясно, що при заданих малих значеннях Р зн £ 10–4 величина Р зн буде визначатись складовим np б, тобто

Р б = Р зн /n .(3.4)

4. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ АЦП ТА ЦАП

Вихідні дані для розрахунків:

— максимальна частота спектру первинного сигналуF max ;

— густина ймовірності миттєвих значень первинного сигналуp (b );

— середня потужність первинного сигналуPb ;

— коефіцієнт амплітуди первинного сигналуК a ;

— допустиме відношення сигнал/завада на вході одержувача ;

— допустиме відношення сигнал/шум квантування ;

— в АЦП виконується рівномірне квантування.

Вимагається:

— скласти і описати структурні схеми АЦП і ЦАП;

— визначити частоту дискретизаціїf д і інтервал дискретизаціїТ д ;

— визначити число рівнів квантуванняL, довжину двійкового кодуn і тривалість двійкового символуТ б ;

— розрахувати відношення сигнал/шум квантування rкв при вибраних параметрах АЦП;

— розрахувати допустиму ймовірність помилки символур б в каналі зв'язку (на вході ЦАП).

Розрахункові формули

Згідно з теоремою Котельникова [1, розд. 2.7; 2, розд. 2.4] частота дискретизаціїf д = 1/Т д повинна задовольняти умові

f д ³ 2Fmax .(4.1)

Інтервал дискретизації – величина, зворотна частоті дискретизації

Т д = 1/f д .(4.2)


Завадостійкість системи передачі неперервних повідомлень визначається відношенням сигнал/завада на вході одержувача

rвих =Pb /,(4.3)

де — середня потужність завади на вході одержувача.

В системі цифрової передачі методом ІКМ потужність завади на виході ЦАП визначається

,(4.4)

де — середня потужність шуму квантування;

— середня потужність шуму неправдивих імпульсів.

В системі передачі методом ІКМ визначають також відношення сигнал/шум квантування

rкв =Pb /.(4.5)

Величина rкв при рівномірному квантуванні визначається

rкв =3L 2 /.(4.6)

Потужність шуму неправдивих імпульсів на виході ЦАП визначається співвідношенням [1, формула (8.14)]

,(4.7)


дер – імовірність помилки біта на вході ЦАП;

Db – крок квантування;

n – довжина двійкового коду АЦП, зв'язана з числом рівнів квантування

n = log2L. (4.8)

Це співвідношення враховує, що число рівнів квантуванняL – цілий ступінь числа 2.

Оскільки первинний сигналb (t ), що підлягає перетворенню в цифровий сигнал, приймає значення відb min доb max, то інтервал (b min ,bmax ) підлягає квантуванню, і крок квантування визначається

Db = (b max –b min )/L. (4.9)

У сигналів зі середнім значенням рівним нулюb min = –b max. Якщо значенняb max не задане, те воно визначається за допомогою співвідношення

b max = К a,(4.10)

Тривалість двійкового символу на виході АЦП визначається

Т б = Т д /n .(4.11)

Порядок розрахунків

Структурні схеми АЦП і ЦАП докладно описані в [1, гл. 8; 2, гл. 16]. Наведені там схеми АЦП необхідно доповнити вхідним ФНЧ, що в реальних системах електрозв'язку використовується для обмеження спектру первинного сигналу. Це пов'язане з тим, що у більшості первинних сигналів спектр є поволі спадаючою функцією, і величинаF max не є частота, вище якої спектр дорівнює нулю, а є граничною частотою смуги, яку необхідно передати за умови досягнення заданої якості відтворення первинного сигналу (F max визначається необхідною розбірливістю мови, чіткістю зображення і т. д.).

Збільшення частоти дискретизації дозволяє спростити вхідний фільтр АЦП, що обмежує спектр первинного сигналу, і вихідний (інтерполюючий) ФНЧ ЦАП, що відновлює неперервний сигнал за відліками. Але збільшення частоти дискретизації призводить до зменшення тривалості двійкових символів на виході АЦП, що вимагає небажаного розширення смуги частот каналу зв'язку для передачі цих символів. Звичайно параметри вхідного ФНЧ АЦП і вихідного ФНЧ ЦАП вибирають однаковими.

На рис. 2 дані:S (f ) — спектр відліків, поданих вузькими імпульсами,Sb (f) – спектр неперервного сигналуb (t ),A (f ) — робоче ослаблення ФНЧ. Для того, щоб ФНЧ не вносили лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничні частоти смуг пропускання ФНЧ повинні задовольняти умові

f 1 ³F max. (4.12)

Для того, щоб виключити накладення спектрівSb (f ) іSb (ff д ), а також забезпечити ослаблення відновлюючим ФНЧ складовихSb (ff д ), граничні частоти смуг затримки ФНЧ повинні задовольняти умові

f 2 £ (f д –F max ).(4.13)


Рисунок 2 – Спектр відліків та АЧХ фільтрів АЦП і ЦАП

Щоб ФНЧ не були занадто складними, відношення граничних частот вибирають з умови

f 2 /f 1 = 1,3… 1,4.(4.14)

Після підстановки співвідношень (4.12) і (4.13) в (4.14) можна вибрати частоту дискретизації, а після цього розрахувати інтервал дискретизації.

Для визначення числа рівнів квантування слід за допомогою співвідношення (4.6) по заданому допустимому відношенню сигнал/шум квантування розрахувати допустиме число рівнів квантуванняL доп, а після цього вибратиL ³L доп і розрахуватиn за формулою (4.8).

При проведенні розрахунків задані в децибелах відношення сигнал/завада необхідно представити в разах

r =100,1r [дБ].(4.15)

За формулою (4.6) слід розрахувати значення rкв при вибраних параметрах АЦП, перевести розраховане значення в децибели і порівняти з заданим .

Допустима ймовірність помилки двійкового символу на вході ЦАПр б визначається за допомогою співвідношення (4.7). Для обчисленняр б необхідно заздалегідь визначити допустиму величину потужності шуму неправдивих імпульсів на основі співвідношень (4.3), (4.4) і(4.5), прийнявши = , а також величину кроку квантування, що визначається формулою (4.9).

5. РОЗРАХУНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ПЕРВИННИХ СИГНАЛІВ

5.1 Розрахунок інформаційних характеристик джерела неперервних повідомлень

Вихідні дані:

— густина ймовірності миттєвих значень первинного сигналур (b );

— максимальна частота спектра первинного сигналуF max ;

— відношення середньої потужності первинного сигналу до середньої потужності помилки відновлення на виході системи передачі rвих .

Вимагається розрахувати:

— епсилон-ентропію джерелаН e (В );

— коефіцієнт надлишковості джерела ?;

— продуктивність джерелаR д .

Розрахункові формули і порядок розрахунку

Повідомлення неперервного джерела перетворюється в первинний аналоговий сигналb (t ) звичайно без втрати інформації, тому розрахунки інформаційних характеристик джерела провадяться для первинного сигналу.

Відомості про епсилон-ентропію і методи її розрахунку наведені в [1, розд. 4.7] – формула (4.63). Диференціальна ентропіяh (B ) та умовна диференціальна ентропіяh (B /), що входять у формулу (4.63), обчислюються за співвідношенням (4.30) у [1] за відомими густинами імовірності сигналівb (t ) і (t ). Диференціальна ентропія сигналу залежить від розподілу ймовірностір (b ) та дисперсії сигналу, і відповідні розрахункові формули для її обчислення наведені в табл. 1. У сигналів зі середнім значенням, рівним нулю, = Рb .

Під час розрахунків вважають, що помилка відновлення на виході системи передачі є гауссовою, і умовна диференціальна ентропіяh (B /) обчислюється за формулою (4.34) у [1], в яку необхідно підставити значення дисперсії помилки відновлення (потужності завади на виході системи передачі) . Значення визначається за заданим відношенням сигнал/завада rвих і середній потужності сигналуРb за формулою (4.3). До обчислень всі задані в децибелах величини необхідно перевести в рази – формула (4.15).

Коефіцієнт надлишковості джерела? обчислюється за формулою (4.10) з [1]. В цю формулу підставляються обчислене значення епсилон-ентропіїН e (B ) і максимально можливе значенняН emax (B ), що досягається для гауссового розподілу ймовірності сигналуb (t ) з тією ж дисперсією сигналу .

Таблиця 1 – Розрахункові формули для диференціальної ентропії

Розподіл імовірності

Диференціальна ентропія

h (B), біт/відлік

Гауссів розподіл (крива 1 на рис. 3)

Двосторонній експоненційний

розподіл (крива 2 на рис. 3)

Рівномірний розподіл (крива 3 на рис. 3)


Продуктивність джерелаR д= , яку називають епсилон-продуктивністю, обчислюють в припущенні, що відліки слідують через інтервал Котельникова – формула (4.67) з [1]. У цій формуліF c — максимальна частота спектру первинного сигналуF max. Вимоги до пропускної здатності неперервного каналу зв'язку формулюються на основі теореми кодування Шеннона для каналу із завадами [1, розд. 4.6].

5.2 Розрахунок інформаційних характеристик джерела дискретних повідомлень

Вихідні дані:

— обсяг алфавіту джерелаМ a ;

— імовірності знаківР (аk ), що утворюють алфавіт джерела (припускається, що знаки в повідомленнях незалежні);

— тривалість передачі одного знакуТ зн .

Вимагається розрахувати:

— ентропію джерелаН (А) ;

— коефіцієнт надлишковості джерела ?;

— продуктивність джерелаR д .

Розрахункові формули і порядок розрахунку

Розрахунки інформаційних характеристик можна виконати на основі матеріалу, викладеного в розд. 4.1 підручника [1]. Необхідні для розрахунків імовірності літер в українському, російському і англійському текстах наведені в табл. 2, 3 і 4. Розрахунки ентропії джерела слід виконувати на ЕОМ або програмованому калькуляторі.

Таблиця 2 – Розподіл імовірностей літер в українських текстах

Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовірність
Пропуск 0.122 Р 0.040 З 0.018 Ж 0.007
О 0.090 С 0.034 Й 0.017 Ц 0.006
А 0.074 Л 0.034 Б 0.016 Ю 0.006
И 0.059 К 0.032 Я 0.015 Ї 0.006
І 0.055 У 0.032 Г 0.013 Є 0.003
Н 0.053 Д 0.026 Ч 0.012 Ф 0.002
В 0.047 П 0.026 Ш 0.010
Т 0.044 М 0.023 Х 0.008
Е 0.041 Ь 0.021 Щ 0.008

Таблиця 3 – Розподіл імовірностей літер у російських текстах

Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність
Пропуск 0.175 Р 0.040 Я 0.018 Х 0.009
О 0.089 В 0.038 Ы 0.016 Ж 0.007
Е, Ё 0.072 Л 0.035 З 0.016 Ю 0.006
А 0.062 К 0.028 Ь, Ъ 0.014 Ш 0.006
И 0.062 М 0.026 Б 0.014 Ц 0.004
Т 0.053 Д 0.025 Г 0.013 Щ 0.003
Н 0.053 П 0.023 Ч 0.012 Э 0.003
З 0.045 У 0.021 Й 0.010 Ф 0.002

Таблиця 4 – Розподіл імовірностей літер в англійських текстах

Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність Літера Імовір-ність
Пропуск 0.198 R 0.054 U 0.022 V 0.008
E 0.105 S 0.052 M 0.021 K 0.003
T 0.072 H 0.047 P 0.017 X 0.002
O 0.065 D 0.035 Y 0.012 J 0.001
A 0.063 L 0.029 W 0.012 Q 0.001
N 0.059 C 0.023 G 0.011 Z 0.001
I 0.055 F 0.022 B 0.010

Продуктивність джерелаR д легко визначити, якщо знати ентропію і тривалість передачі одного знаку [1, формула (4.11)].

Вимоги до пропускної здатності дискретного каналу зв'язку формулюються на основі теореми кодування Шеннона для каналу із завадами [1, розд. 4.6].

6. РОЗРАХУНОК ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ДЕМОДУЛЯТОРА

6.1 Розрахунок завадостійкості демодулятора сигналу аналогової модуляції

Вихідні дані:

— допустиме відношення сигнал/завада на виході демодулятора ;

— метод модуляції;

— канал зв'язку з постійними параметрами й адитивним білим гауссовим шумом;

— параметри первинного сигналу – коефіцієнт амплітудиК а і максимальна частота спектруF max .

Вимагається розрахувати:

— залежність rвих = f (rвх );

— необхідне відношення середніх потужностей сигналу і шуму на вході демодулятора .

Розрахункові співвідношення та порядок розрахунку

Основною характеристикою демодулятора сигналу аналогової модуляції є залежність rвих = f (rвх ), яка встановлює зв'язок між відношенням середніх потужностей сигналу і шуму на вході демодулятора rвх = Ps /Pn і відношенням середніх потужностей сигналу і завади на виході демодулятора rвих = Pb /P e. Значення rвих і rвх зв'язує величинаg – виграш демодулятора [1, формула (7.32)]:

rвих = g rвх (6.1)

(тут і нижче в формулах rвих і rвх виражаються в разах).

Для сигналів АМ, БМ і ОМ величинаg не залежить від rвх і визначається формулами, наведеними в [1, c. 220]. Для заданого виду модуляції – ОМ, БМ або АМ визначити виграшg (коефіцієнт амплітудної модуляціїm АМ підлягає вибору і обгрунтуванню з умови, щоm АМ £ 1). Побудуйте графік залежності rвих = f (rвх ) для діапазону значень rвих від 0 дБ до допустимого значення . Масштаб для rвих і rвх повинен бути логарифмічним, як на рис. 7.5 в [1]. Визначити необхідне відношення ; покажіть на графіку точку, відповідну допустимому і необхідному .

При частотній модуляції виграш демодулятора залежить від rвх і визначається

g ЧМ = , (6.2)

Деm ЧМ — індекс частотної модуляції;

aЧМ = FS /F max= 2(m ЧМ + 1) (6.3)

– коефіцієнт розширення смуги частот при ЧМ;

FS = 2F max (m ЧМ + 1)(6.4)

– ширина спектру ЧМ сигналу.

Другий співмножник у формулі (6.2) дорівнює 1, коли rвх перевищує порогове відношення сигнал/шум rпр [1, розд. 7.5]. У цьому випадку виграш демодулятора визначається [1, формула (7.42)]:

g ЧМ = aЧМ .(6.5)


Порогове відношення сигнал/шум складно залежить відm ЧМ іК а. Для визначення значення rпр при заданихm ЧМ іК а розраховують залежність rвих = g ЧМ rвх, коли g ЧМ визначається формулою (6.2). Приклад такої залежності наведений на рис. 4 – значення rвих і rвх представлені в децибелах. Значення rр відповідає такому значенню rвх, нижче якого зменшення rвх призводить до різкого зменшення rвих. Режим роботи демодулятора, коли rвх <rпр, не є робочим. Орієнтовне значення rпр дорівнює 10 дБ.

Оптимізація аналогової системи передачі методом ЧМ полягає в виборі індексу модуляціїm ЧМ, при якому мінімізується значення rвх. Методика вибору індексу модуляції залежить від того, задана чи не задана смуга частот використовуваного каналу зв'язку.

1. Смуга частот каналу зв'язкуF к обмежена: в завданні на виконання КР за варіантом Ц сказане, що смуга частот каналу зв'язку для передачі повідомлення аналогової ЧМ не повинна перевищувати смугу частот каналу зв'язку цифрової системи передачі з завадостійким кодуваннямF к. Ця смуга частот визначається формулами (8.1), (8.2). У такому випадку індекс модуляціїm ЧМ визначається за умови обмеженої смуги частот каналу зв'язку

FS £F к (6.6)

і умови роботи демодулятора вище порога rвх ³rпр. Після підстановки (6.4) в (6.6) визначається індексm ЧМ1, що задовольняє умові обмеженої смуги частот каналу зв'язку.


Для задоволення умові роботи вище порога слід прийняти значення rпр = 10. Вважаючи, що rвх = rпр, aЧМ = 2m ЧМ та, використовуючи співвідношення (6.1) і (6.5), можна визначити орієнтовне значення m ЧМ2, при якому демодулятор буде працювати в області порога:

m ЧМ2 = .(6.7)

Остаточно вибираютьm ЧМ, як менше з двох значеньm ЧМ1 іm ЧМ2. Для вибраного значенняm ЧМ будують графік rвих = f (rвх ) – формула (6.2). На цьому графіку вказують точку, відповідну заданому і необхідному .

2. Смуга частот каналу зв'язку не задана. Так поставлена задача в завданні на виконання КР варіанту А. Значення індексу модуляції вибирається тільки за умови роботи демодулятора в області порога і його значення ретельно оптимізується. Після обчислення орієнтовного значенняm ЧМ2 за формулою (6.7), використовуючи вираження (6.2), будують графіки 5 залежностей rвих = f (rвх ) для значення m ЧМ2, отриманого вище, і значеньm ЧМ2 ± 2 іm ЧМ2 ± 4 (ці значення індексу рекомендується округлити до ближчих цілих чисел). За отриманими залежностями визначають значенняm ЧМ, при якому rвих дорівнює заданому , а rвх знаходиться в області або трохи вище порога. На відповідній кривій вказують точку, відповідну заданому і необхідному .

6.2 Розрахунок завадостійкості демодулятора сигналу дискретної модуляції

Вихідні дані:

— метод модуляції та спосіб прийому;

— канал зв'язку – з постійними параметрами і адитивним білим гауссовим шумом;

— допустима ймовірність помилки двійкового символу (біта) в каналір б ;

— тривалість двійкового символуТ б .

Вимагається розрахувати:

— залежність імовірності помилки біта від відношення сигнал/шум на вході демодулятора р = f () та побудувати графік цієї залежності;

— значення необхідного відношення сигнал/шум на вході демодулятора , що забезпечує допустиму ймовірність помилки бітар б .

Розрахункові співвідношення

Завадостійкість демодулятора сигналу дискретної модуляції визначають імовірністю помилки елементу модульованого сигналуР пом або імовірністю помилки двійкового символур. Імовірності помилкиР пом ір залежать від методу модуляції, способу прийому, відношення середньої енергії сигналів до питомої потужності завади та характеристик каналу зв'язку.

У табл. 5 наведені формули, які визначають імовірність помилки двійкового символу при передачі багатопозиційними сигналами по гауссовому каналу зв'язку з постійними параметрами. Перерахунок імовірності помилки елементу модульованого сигналуР пом в імовірність помилки двійкового символур було зроблено в припущенні, що використовується маніпуляційний код Грея.

В усіх формулах прийняті позначення:

=E б /N 0 — відношення середньої енергії сигналів, що витрачається на передачу одного двійкового символу, до питомої потужності шуму;

E б =PS Т б ;

PS — середня потужність сигналу;

— функція Крампа.

Можна користуватися формулою апроксимації функції Крампа

Ф(x ) = 1 — 1,3exp(-0,44 (x + 0,75)2 ). (6.8)

Таблиця 5 – Імовірність помилки двійкового символу при передачібагатопозиційними сигналами

Спосіб прийому Вид модуляції Імовірність помилки двійкового символу
ФМ-4 р = 0,5[1 — Ф(hб)]
Когерентний ВФМ-4 р = 1 — Ф2(hб)
КАМ-16 р = 0,25[1 — Ф2(0,9 hб)]
Некогерентний ЧМ-М р = 0,25(М — 1)exp(-0,5log2M); М > 2

Для двійкових сигналів значенняР пом ір співпадають. Формули для розрахунку ймовірності помилки символу при передачі двійкових сигналів по гауссовому каналу зв'язку з постійними параметрами наведені в [1, розд. 6.5, 6.6; 2, табл. 15.2].

Оскільки при ЧМ-2, ФМ-2 і ВФМ-2 енергії елементів модульованих сигналів однакові, то в формулах для ймовірності помилки слідh 2 замінити на . При АМ-2 енергія одного з сигналів дорівнює нулю, тому у відповідних формулах слідh 2 замінити на 2.

Виконання розрахунків

Для заданого виду модуляції та способу прийому необхідно розрахувати і побудувати графік залежностір = f (). При побудові графіка масштаб дляр повинен бути логарифмічним, а для значень , виражених у децибелах ([дБ] = 10lg), – лінійний. При розрахунках збільшують з кроком 1 дБ, починаючи з 2 дБ, до того, якр не виявиться менш значенняр б. Приклад залежності, що розраховується, даний на рис. 5 – кривар = f ().

Якщо в каналі зв'язку не використовується завадостійке кодування, то допустима ймовірність помилки символу на виході демодулятора дорівнює значеннюр б, знайденому при розрахунку параметрів ЦАП або декодера простого коду. Визначити необхідне відношення сигнал/шум для системи передачі без кодування , при якомур = р б. Покажіть на графку значенняр б і .

7. ВИБІР КОРЕКТУЮЧОГО КОДУ І РОЗРАХУНОК ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ З КОДУВАННЯМ

Вихідні дані для розрахунку:

— необхідний ЕВК;

— метод модуляції в каналі зв'язку і спосіб прийому;

— тип неперервного каналу зв'язку – з постійними параметрами та адитивним білим гауссовим шумом;

— допустима ймовірність помилки двійкового символу на виході декодераp б ;

— відношення сигнал/шум на вході демодулятора , що забезпечує допустиму ймовірність помилкир б в каналі без завадостійкого кодування;

— тривалість двійкового символу на вході кодера коректуючого кодуТ б .

Вимагається:

— вибрати і обгрунтувати параметри коду, що забезпечує необхідний ЕВК: довжину коду n, число інформаційних символівk і кратність виправлюваних помилок ;

— розрахувати залежність імовірності помилки символу на виході декодера від відношення сигнал/шум на вході демодуляторар д =f1 () при використанні вибраного коду;

— визначити одержаний ЕВК та порівняти його з необхідним.


Розрахункові співвідношення

Коректуючі коди дозволяють підвищити завадостійкість і завдяки цьому зменшити необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора при заданій імовірності помилки прийнятих символів. Величина, що показує в скільки разів (на скільки децибел) зменшується необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора, завдяки використанню кодування, називається енергетичним виграшем кодування (ЕВК).

Канали зв'язку з завадостійким кодуванням і без нього зручно порівнювати, якщо в якості відношення сигнал/шум використати відношення середньої енергії сигналів, що витрачається на передачу одного інформаційного символу, до питомої потужності шуму =РS Tб /N0 .

Так, якщо в каналі зв'язку без кодування необхідне відношення сигнал/шум для забезпечення заданої ймовірності помилки дорівнює , а в каналі зв'язку з кодуванням – , то ЕВК буде визначатися

D=/або D [дБ]=[дБ] –[дБ]. (7.1)

При декодуванні з виправленням помилок імовірність помилкового декодування кодових комбінаційР пд визначається за умови, що число помилок в кодовій комбінації на вході декодераq перевищує кратність помилок, що виправляютьсяq в [1, формула (5.15)]:

, (7.2)

деР (q) =pq (1 –p)nq (7.3)

– імовірність помилки кратностіq ;

(7.4)

– число сполучень ізn поq ;

р – імовірність помилки двійкового символу на вході декодера, розрахунок якої для гауссового каналу зв'язку з постійними параметрами розглянутий в розд. 6.2. В використаних там формулах необхідно замістьпідставляти k /n – врахувати зменшення тривалості символів із-за введення в кодові комбінації додаткових символів при кодуванні і відповідне зменшення енергії сигналу на вході демодулятора.

Для переходу від ймовірностіР пд до ймовірності помилки двійкового символу на виході декодерар д достатньо врахувати принцип виправлення помилок декодером: декодер заборонену кодову комбінацію замінює найближчою дозволеною. Тому, якщо число помилок в комбінаціїq >q в, алеq £d min, то в результаті декодування комбінація буде міститиd min помилок (d min – кодова віддаль). Оскільки помилки більш високої кратності малоймовірні, то остаточно можна вважати, що в помилково декодованій комбінації єd min помилкових символів. У коректуючих кодів кодова віддальd min ³ 2q в + 1. Оскільки при помилковому декодуванні кодової комбінації 2q в + 1 символ ізn помилковий, то перехід відР пд дор д виконується за формулою

р д = Р пд (2q в + 1)/n. (7.5)

Зв'язок між основними параметрами двійкових коректуючих кодівn ,k іq в встановлює верхня межа Хеммінга

2n – k – 1 ³. (7.6)

Для досконалих кодів нерівність (7.6) переходить в рівність і при цьому мінімізується число додаткових символівnk при фіксованих значенняхn іq в. Широке розповсюдження дістали циклічні коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ). За параметрами вони близькі до досконалих кодів і разом з тим вимагають відносно простих схем кодерів та декодерів. У кодів БЧХ основні параметри пов'язані співвідношеннями:

k = nmq в, (7.7)

де m – найменше ціле, при якому задовольняється нерівність-рівність


m ³ log2 (n + 1). (7.7a)

З формул (7.2) – (7.7) слідує, що завадостійкість у каналі зв'язку з кодуванням і ЕВК складним чином залежать від параметрів кодуn ,k іq в та відношення сигнал/шум . Крім того, один і той же ЕВК може бути досягнутий при різних значенняхn ,k іq в .

Порядок вибору коду БЧХ

З трьох параметрів кодуn ,k іq в два можуть бути вибрані незалежно, а третій розрахований за формулою (7.7). Такими незалежними параметрами звичайно єn таq в. При їхньому виборі слід врахувати:

— з підвищеннямq в ЕВК збільшується, але при цьому різко зростає складність декодера;

— із зростаннямn ЕВК збільшується, але при великихn (порядку 100) ріст ЕВК уповільнюється, а потім може і зменшуватися.

Тому вибір параметрів коду ведеться підбором, шляхом послідовного переходу від простих кодів до більш складних. Щоб полегшити вибір параметрів коду, на рис. 6 та 7 наведені сімейства залежностей ЕВК відn при різних значенняхq в. Дані рис. 6 відповідають когерентному прийому, а дані рис. 6 – некогерентному прийому. Для значень р д, не наведених на рис. 6 та 7, ЕВК можна оцінити орієнтовно, вважаючи, що ЕВК лінійно залежить від lgp д .

Для заданих способу прийому і допустимої ймовірності помилки символу на виході декодерар д за допомогою даних рис. 6 або 7 визначається кратність помилок, що виправляються,q в і довжина кодуn, при яких забезпечується задане значення ЕВК. Кожний з цих двох параметрів коду повинен бути якомога меншим, але, оскільки при збільшенніq в сильніш, ніж при збільшенніn, зростає складність декодера, то, передусім, повинно бути мінімальним значенняq в. Після визначення значеньn таq в значенняk визначається за допомогою співвідношень (7.7). Відмітимо, що, на відміну від строгої рівностіn = 2m – 1, довжина кодуn може приймати будь-які значення, при цьому ціле числоm визначається за умови 2m – 1 – 1 <n £ 2m – 1.

Перевірка правильності вибору коду

Знайдені параметри кодуn ,k іq в слід розглядати як орієнтовні, і правильність вибору коду слід підтвердити розрахунками. Для цього необхідно розрахувати:

* необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора в каналі зв'язку з завадостійким кодуваннямза формулою (7.1);

* імовірність помилки символу на виході демодуляторар за методикою, яка викладена в розд. 6.2, підставляючи замість в формулу для розрахункур значення k /n ;

* імовірність помилкового декодування кодової комбінаціїР пд за формулами (7.2) – (7.4), у сумі в формулі (7.2) достатньо врахувати першу складову;

* імовірність помилки символу на виході декодераp д за формулою (7.5).

Якщо одержане значенняр д £р б, то вибраний код забезпечує необхідний ЕВК, а якщор д >р б, то код не забезпечує необхідний ЕВК.

Необхідно зробити розрахунки для 3 – 5 кодів. Результати розрахунків слід оформити у вигляді таблиці, що містить значенняq в ,n ,k ,p ,P пд ір д. На основі одержаних даних проводять обгрунтування вибору коду. Найкращим слід вважати код з мінімально можливимq в і найменшим при цьому значенніn, при яких забезпечується заданий ЕВК, – це мінімізує складність кодека.

Після вибору коду слід розрахувати залежність, що характеризує завадостійкість в каналі зв'язку з коректуючим кодом. Для цього змінюють в таких межах, щоб величинар д приймала значення від 0,1 до значення, що дещо меншзар б, будують залежністьр д =f 1 () (рис. 5), що характеризує завадостійкість в каналі зв'язку з вибраним кодом. По цій залежності визначають необхідне відношення сигнал/шум на вході демодулятора , при якому забезпечується допустима ймовірність помилки символу на виході декодера, тобто р д = р б. По знайденому значенню і одержаному при розрахунку завадостійкості демодулятора значенню визначають ЕВК за формулою (7.1) і порівнюють його з необхідним.

8. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

Вихідні дані:

— тип каналу зв'язку – канал з постійними параметрами й адитивним білим гауссовим шумом;

— методи модуляції та параметри, що визначають ширину спектру модульованого сигналу: якщо модуляція дискретна, то – тривалість бітаТ б, число позицій сигналуМ, швидкість кодуk /n, якщо модуляція аналогова, то – максимальна частота спектру первинного сигналуF max та індекс модуляціїm чм (при ЧМ);

— відношення сигнал/шум на виході каналу зв'язку, при яких забезпечується задана якість відтворення повідомлення: при дискретній модуляції і , при аналоговій модуляції ;

— продуктивність джерела повідомленьR д .

Вимагається:

— розрахувати пропускну здатність каналу зв'язкуС для всіх розглянутих варіантів передачі та зіставити її значення з продуктивністю джерела повідомленьR д ;

— розрахувати коефіцієнти інформаційної, частотної та енергетичної ефективності для всіх розглянутих варіантів передачі;

— побудувати графік межі Шеннона;

— порівняти ефективність розглянутих варіантів передачі між собою та з граничною ефективністю.

Розрахункові співвідношення та порядок розрахунку

При розрахунках ефективності під каналом зв'язку розуміють сукупність засобів, що забезпечують передачу сигналів від виходу модулятора до входу демодулятора.

Пропускна здатність неперервного каналу зв'язку визначається формулою Шеннона (4.48) в [1]. Смуга пропускання каналу зв'язкуF к, що входить до цієї формули, приймається рівною ширині спектру модульованого сигналуFs .

При передачі сигналів дискретної модуляції мінімально можлива ширина спектру сигналів визначається межею Найквіста [1, c. 284]: при АМ-М, ФМ-М, ВФМ-М і КАМ-М

Fs = 1/(T log2M ),(8.1)

а при ЧМ-M

Fs = M /(T log2M ),(8.2)

деТ – тривалість двійкового символу на вході модулятора;

М – число позицій сигналу.

Якщо в системі передачі відсутнє завадостійке кодування, то значенняТ дорівнює тривалості двійкового символуТ б на виході АЦП або кодера простого коду. Якщо ж використовується завадостійке кодування, тоТ = Т бk /n, деn іk — параметри корегуючого коду.

При передачі сигналів аналогової модуляції розрахунок ширини спектру сигналу при АМ, БМ і ОМ дивись [1, с. 220; 2, гл. 3]. Ширина спектру сигналу ЧМ визначається формулою (6.4).

Для визначення відношення сигнал/шум на виході каналу зв'язкуPS /N O по знайденим у розд. 6 і 7 відношенням сигнал/шум слід користуватися співвідношеннями

, (8.3)

, (8.4)

. (8.5)

Пропускну здатність неперервного каналу зв'язку слід розрахувати для всіх розглянутих у курсовій роботі варіантів передачі. Зіставте отримані значення пропускної здатності каналу зв'язкуС з продуктивністю джерелаR д, знайдену при розрахунку інформаційних характеристик джерела повідомлень. Що стверджує теорема Шеннона при такому співвідношенні міжR д таС [[1, розд. 4.6]?

Ефективність систем зв'язку оцінюють коефіцієнтами інформаційної, частотної та енергетичної ефективності, що визначаються формулами (10.1) – (10.3) в [1]. Ці формули визначають ефективність використання відповідно пропускної здатності каналу зв'язкуС, смуги пропускання каналу зв'язкуF к і відношення сигнал/шумР s /N 0на виході каналу зв'язку при заданих методі передачі та якості відтворення повідомлення, що передається.

Для розрахунків ефективності швидкість передачі інформаціїR к можна прийняти рівною продуктивності джерелаR д – при тій якості відтворення повідомлень, яка має місце в розраховуваній системі зв'язку, втратами інформації в каналі зв'язку можна знехтувати.

Коефіцієнти ефективності слід розрахувати для всіх варіантів передачі, результати розрахунківF к ,Рs /N 0,С, h,g і b слід представити таблицею.

Необхідно розрахувати і побудувати графік граничної залежності b = f (g) – межа Шеннона [1, рис. 10.1]. Значення b і g відкладають у логарифмічних одиницях – відповідно 10lgb і 10lgg. На цьому рисунку подати точками з координатами b і g всі розглянуті варіанти передачі.

Зіставте ефективність розглянутих варіантів передачі між собою та з граничною ефективністю. Порівняння виконуються роздільно за коефіцієнтами b і за коефіцієнтами g. Вкажіть способи підвищення енергетичної та частотної ефективності.

ЗАКЛЮЧЕННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Викласти стисло перелік виконаних розрахунків. Зазначте, чи відповідають виконані розрахунки вихідним даним і завданню на КР, а якщо ні, то які розрахунки і чому не відповідають завданню.

Вкажіть переваги і недоліки розглянутих варіантів передачі. Який з розглянутих варіантів передачі, на Ваш погляд, є більш прийнятним для використання в реальній системі зв'язки і чому?

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов / А. Г. Зюко и др. — М.: Радио и связь, 1986.

2. Панфилов И. П., Дырда В. Е.. Теория электрической связи: Учебник для техникумов. — М.: Радио и связь, 1991.

Додаток 1

Таблиця Д.1 – Вихідні дані для виконання КР варіанту А

Параметри джерела повідом. , Метод Параметри системи цифрової перед.

варі-

анту

Розподіл

імовірн.

Pb,

В2

Ка

Fmax,

кГц

дБ моду-ляції

,

дБ

Метод

модуляції

Спосіб

прийому

ЕВК,

дБ

А-00 ГР 0,1 3 6,5 40 АМ 43 ЧМ-2 когерен. 1,5
А-01 ДЕР 0,3 4 8,0 37 ЧМ 40 ЧМ-2 некогер. 1,2
А-02 РР 0,5 * 2,4 38 БМ 41 ФМ-2 когерен. 2,8
А-03 ГР 0,7 5 2,7 36 ЧМ 39 ВФМ-2 когерен. 1,5
А-04 ДЕР 0,9 6 3,5 34 БМ 37 ВФМ-2 некогер. 2,7
А-05 РР 1,2 * 5000 44 ОМ 47 ФМ-4 когерен. 1,6
А-06 ГР 1,5 7 2,5 33 ЧМ 36 ВФМ-4 когерен. 2,2
А-07 ДЕР 1,8 8 12 31 АМ 34 ЧМ-4 некогер. 1,3
А-08 РР 2,0 * 3500 50 ОМ 53 ЧМ-8 некогер. 2,6
А-09 ГР 2,5 3 14 46 ЧМ 49 КАМ-16 когерен. 1,5
А-10 ДЕР 2,8 4 18 43 БМ 46 ФМ-4 когерен. 2,3
А-11 РР 3,0 * 800 38 ОМ 41 АМ-2 когерен. 1,2
А-12 ГР 0,2 5 12,5 42 ЧМ 45 АМ-2 некогер. 2,3
А-13 ДЕР 0,4 6 15 40 АМ 43 ЧМ-2 когерен. 1,4
А-14 РР 0,6 * 1,6 44 ЧМ 47 ЧМ-2 некогер. 2,5
А-15 ГР 0,8 7 4,5 39 БМ 42 ФМ-2 когерен. 1,3
А-16 ДЕР 1,0 8 7,0 37 ЧМ 40 ВФМ-2 когерен. 2,3
А-17 РР 1,1 * 0,8 50 ОМ 53 ВФМ-2 некогер. 1,1
А-18 ГР 1,3 3 7,5 40 ЧМ 43 ФМ-4 когерен. 2,1
А-19 ДЕР 1,4 4 9,5 39 АМ 42 ВФМ-4 когерен. 1,2
А-20 РР 1,6 * 100 38 ОМ 41 ЧМ-4 некогер. 1,8
А-21 ГР 2,2 5 11 36 ЧМ 39 ЧМ-8 некогер. 1,4
А-22 ДЕР 2,4 6 8,5 34 БМ 37 КАМ-16 когерен. 3,3
А-23 РР 2,6 * 0,1 44 ЧМ 47 ФМ-4 когерен. 1,4
А-24 ГР 1,9 7 2,5 33 АМ 36 АМ-2 когерен. 2,6
А-25 ДЕР 0,1 8 2,7 31 ЧМ 34 АМ-2 некогер. 1,5
А-26 РР 0,3 * 22 50 ОМ 53 ЧМ-2 когерен. 2,9
А-27 ГР 0,5 4 2,5 43 ЧМ 46 ЧМ-2 некогер. 1,6
А-28 ДЕР 0,7 5 12 42 БМ 45 ФМ-2 когерен. 2,4
А-29 РР 0,9 * 110 38 ОМ 41 ВФМ-2 когерен. 1,5
А-30 ГР 1,1 6 14 40 ЧМ 43 ВФМ-2 некогер. 2,0
А-31 ДЕР 1,3 7 12,5 39 АМ 42 ФМ-4 когерен. 1,7
А-32 РР 1,5 * 0,1 44 ЧМ 47 ВФМ-4 когерен. 2,8
А-33 ГР 1,7 8 15 37 БМ 40 ЧМ-4 некогер. 1,2
А-34 ДЕР 1,9 3 4,5 40 ЧМ 43 ЧМ-8 некогер. 1,4
А-35 РР 2,1 * 180 50 ОМ 53 КАМ-16 когерен. 2,6
А-36 ГР 2,3 4 7,0 37 ЧМ 40 ФМ-4 когерен. 1,8
А-37 ДЕР 2,5 5 7,5 36 АМ 39 АМ-2 когерен. 2,0
А-38 РР 2,7 * 56 38 ОМ 41 АМ-2 некогер. 1,8
А-39 ГР 2,9 6 9,5 34 ЧМ 37 ЧМ-2 когерен. 2,0
А-40 ДЕР 0,2 7 11 33 БМ 36 ЧМ-2 некогер. 1,3
А-41 РР 0,4 * 44 44 ОМ 47 ФМ-2 когерен. 3,6
А-42 ГР 0,6 8 8,5 31 ЧМ 34 ВФМ-2 когерен. 2,3
А-43 ДЕР 0,8 3 2,5 46 АМ 49 ВФМ-2 некогер. 1,8
А-44 РР 1,0 * 95 50 ОМ 53 ФМ-4 когерен. 2,2
А-45 ГР 1,2 4 2,7 43 ЧМ 46 ВФМ-4 когерен. 2,7
А-46 ДЕР 1,4 5 2,5 42 БМ 45 ЧМ-4 некогер. 1,9
А-47 РР 1,6 * 120 38 ОМ 41 ЧМ-8 некогер. 1,7
А-48 ГР 1,8 6 12 40 ЧМ 43 КАМ-16 когерен. 2,6
А-49 ДЕР 2,0 7 14 39 АМ 42 ФМ-4 когерен. 2,9
А-50 РР 2,2 * 144 44 47 АМ-2 когерен. 1,5
А-51 ГР 2,4 3,5 22 39 42 АМ-2 некогер. 2,1
А-52 ДЕР 2,6 3,5 1,5 45 ЧМ 48 ЧМ-2 когерен. 1,6
А-53 РР 2,8 * 380 50 ОМ 53 ЧМ-2 некогер. 1,8
А-54 ГР 3,0 4,5 2,7 36 ЧМ 39 ФМ-2 когерен. 1,4
А-55 ДЕР 0,01 4,5 7,4 42 АМ 45 ВФМ-2 когерен. 2,6
А-56 РР 0,1 * 500 38 ОМ 41 ВФМ-2 некогер. 1,1
А-57 ГР 0,02 5,5 16 35 ЧМ 38 ФМ-4 когерен. 2,3
А-58 ДЕР 0,2 5,5 12,5 41 БМ 44 ВФМ-4 когерен. 1,3
А-59 РР 0,03 * 0,24 44 ЧМ 47 ЧМ-4 некогер. 1,7
А-60 ГР 0,3 6,5 15 33 АМ 36 ЧМ-8 некогер. 1,1
А-61 ДЕР 0,04 6,5 2,8 39 ЧМ 42 КАМ-16 когерен. 3,1
А-62 РР 0,4 * 12 50 ОМ 53 ФМ-4 когерен. 1,8
А-63 ГР 0,05 7,5 3,3 32 ЧМ 35 АМ-2 когерен. 2,7
А-64 ДЕР 0,5 7,5 4,4 38 БМ 41 АМ-2 некогер. 1,5
А-65 РР 0,06 * 300 38 ОМ 41 ЧМ-2 когерен. 2,5
А-66 ГР 0,6 8 5,5 31 ЧМ 34 ЧМ-2 некогер. 1,6
А-67 ДЕР 0,07 8 6,5 37 АМ 40 ФМ-2 когерен. 2,2
А-68 РР 0,7 * 9,6 44 ЧМ 47 ВФМ-2 когерен. 2,7
А-69 ГР 0,08 3,5 4,3 45 БМ 48 ВФМ-2 некогер. 2,0
А-70 ДЕР 0,8 4,5 7,5 42 ЧМ 45 ФМ-4 когерен. 2,4
А-71 РР 0,09 * 10,2 50 ОМ 53 ВФМ-4 когерен. 2,8
А-72 ГР 0,9 5,5 4,8 42 ЧМ 45 ЧМ-4 некогер. 2,1
А-73 ДЕР 0,1 6,5 5,2 39 АМ 42 ЧМ-8 некогер. 1,9
А-74 РР 1,0 * 1,5 38 ЧМ 41 КАМ-16 когерен. 2,3
А-75 ГР 0,12 7,5 3,6 38 БМ 41 ФМ-4 когерен. 2,5
А-76 ДЕР 1,2 8 10,0 31 ЧМ 34 АМ-2 когерен. 2,7
А-77 РР 0,15 * 240 44 ОМ 47 АМ-2 некогер. 1,8
А-78 ГР 1,5 6 4,5 40 ЧМ 43 ЧМ-2 когерен. 2,0
А-79 ДЕР 0,2 3 5,6 46 АМ 49 ЧМ-2 некогер. 1,6
А-80 РР 2,0 * 480 50 ОМ 53 ФМ-2 когерен. 2,2
А-81 ГР 0,25 4 11 37 ЧМ 40 ВФМ-2 когерен. 2,3
А-82 ДЕР 2,5 5,5 14 35 БМ 38 ВФМ-2 некогер. 1,8
А-83 РР 0,3 * 75 38 ОМ 41 ФМ-4 когерен. 1,6
А-84 ГР 3,0 6,5 2,6 39 ЧМ 42 ВФМ-4 когерен. 2,6
А-85 ДЕР 0,35 7,5 6,5 38 АМ 41 ЧМ-4 некогер. 1,5
А-86 РР 0,65 * 68 44 ОМ 47 ЧМ-8 некогер. 2,0
А-87 ГР 0,4 6,5 16 33 ЧМ 36 КАМ-16 когерен. 2,6
А-88 ДЕР 0,7 5,5 6,3 35 БМ 38 ФМ-4 когерен. 2,3
А-89 РР 0,45 * 18 50 ЧМ 53 АМ-2 когерен. 1,7
А-90 ГР 0,75 3,5 8,2 45 АМ 48 АМ-2 некогер. 1,3
А-91 ДЕР 0,5 8 18 31 ЧМ 34 ЧМ-2 когерен. 1,8
А-92 РР 0,8 * 72 38 ОМ 41 ЧМ-2 некогер. 1,5
А-93 ГР 0,55 4,5 6,4 36 ЧМ 39 ФМ-2 когерен. 2,8
А-94 ДЕР 0,85 6,0 12 40 БМ 43 ВФМ-2 когерен. 3,1
А-95 РР 0,6 * 0,6 44 ЧМ 47 ВФМ-2 некогер. 2,4
А-96 ГР 0,9 7,0 2,75 39 АМ 39 ФМ-4 когерен. 2,7
А-97 ДЕР 0,65 3,0 13 40 ЧМ 43 ВФМ-4 когерен. 2,0
А-98 РР 0,95 * 2,4 50 ОМ 53 ЧМ-4 некогер. 1,8
А-99 ГР 0,7 5,0 14,5 42 ЧМ 45 ЧМ-8 некогер. 1,6

* – при рівномірному розподілі ймовірностейК а =

Додаток 2

Таблиця Д.2 – Вихідні дані для виконання КР варіанту Ц

Номер Параметри джерела повідомлень , , Метод Спосіб ЕВК,

варі-

анту

Розподіл

імовірн.

Pb,

В2

Ка

Fmax,

кГц

дБ дБ модуляції прийому дБ
Ц-00 ГР 3,0 5 6,5 36 39 АМ-2 когерен. 1,2
Ц-01 ДЕР 1,2 8 12 31 34 АМ-2 некогер. 1,6
Ц-02 РР 2,5 * 2,4 38 41 ЧМ-2 некогер. 1,5
Ц-03 ГР 0,1 5 6,5 42 45 ЧМ-2 когерен. 1,2
Ц-04 ДЕР 0,3 5,5 8,0 42 45 ФМ-2 когерен. 2,8
Ц-05 РР 0,5 * 2,4 44 47 ВФМ-2 когерен. 2,6
Ц-06 ГР 0,7 3 2,7 40 43 ВФМ-2 некогер. 2,0
Ц-07 ДЕР 0,9 4 3,5 37 40 ФМ-4 когерен. 2,2
Ц-08 РР 1,2 * 5000 50 53 ВФМ-4 когерен. 3,0
Ц-09 ГР 1,5 3,5 2,5 39 42 ЧМ-4 некогер. 1,5
Ц-10 ДЕР 1,8 4,5 12 36 39 ЧМ-8 некогер. 1,7
Ц-11 РР 2,0 * 3500 38 41 КАМ-16 когерен. 2,3
Ц-12 ГР 2,5 4,5 14 42 45 ФМ-4 когерен. 2,5
Ц-13 ДЕР 2,8 6,5 18 33 36 АМ-2 когерен. 2,7
Ц-14 РР 3,0 * 800 44 47 АМ-2 некогер. 1,9
Ц-15 ГР 0,2 7 12,5 39 42 ЧМ-2 когерен. 3,0
Ц-16 ДЕР 0,4 8 15 37 40 ЧМ-2 некогер. 2,0
Ц-17 РР 0,6 * 1,6 50 53 ФМ-2 когерен. 3,2
Ц-18 ГР 0,8 3,5 4,5 45 48 ВФМ-2 когерен. 3,4
Ц-19 ДЕР 1,0 4,5 7,0 36 39 ВФМ-2 некогер. 2,2
Ц-20 РР 1,1 * 0,8 38 41 ФМ-4 когерен. 3,6
Ц-21 ГР 1,3 5,5 7,5 42 45 ВФМ-4 когерен. 1,8
Ц-22 ДЕР 1,4 6,5 9,5 37 40 ЧМ-4 некогер. 1,1
Ц-23 РР 1,6 * 100 44 47 ЧМ-8 некогер. 1,2
Ц-24 ГР 2,2 4,5 11 42 45 КАМ-16 когерен. 2,0
Ц-25 ДЕР 2,4 6,5 8,5 33 36 ФМ-4 когерен. 2,2
Ц-26 РР 2,6 * 0,1 50 53 АМ-2 когерен. 2,5
Ц-27 ГР 1,9 3,5 2,5 45 48 АМ-2 некогер. 1,3
Ц-28 ДЕР 0,1 3 2,7 46 49 ЧМ-2 когерен. 2,4
Ц-29 РР 0,3 * 22 38 41 ЧМ-2 некогер. 1,8
Ц-30 ГР 0,5 3,5 2,5 39 42 ФМ-2 когерен. 3,4
Ц-31 ДЕР 0,7 4,5 12 42 45 ВФМ-2 когерен. 3,0
Ц-32 РР 0,9 * 110 44 47 ВФМ-2 некогер. 1,3
Ц-33 ГР 1,1 4,5 14 36 39 ФМ-4 когерен. 3,5
Ц-34 ДЕР 1,3 7 12,5 39 42 ВФМ-4 когерен. 3,5
Ц-35 РР 1,5 * 0,1 50 53 ЧМ-4 некогер. 1,6
Ц-36 ГР 1,7 8 15 37 40 ЧМ-8 некогер. 1,7
Ц-37 ДЕР 1,9 3,5 4,5 45 48 КАМ-16 когерен. 1,7
Ц-38 РР 2,1 * 180 38 41 ФМ-4 когерен. 1,9
Ц-39 ГР 2,3 4,5 7,0 36 39 АМ-2 когерен. 2,0
Ц-40 ДЕР 2,5 5,5 7,5 42 45 АМ-2 некогер. 1,2
Ц-41 РР 2,7 * 56 44 47 ЧМ-2 когерен. 2,3
Ц-42 ГР 2,9 6,5 9,5 39 42 ЧМ-2 некогер. 1,4
Ц-43 ДЕР 0,2 4,5 11 36 39 ФМ-2 когерен. 2,5
Ц-44 РР 0,4 * 44 50 53 ВФМ-2 когерен. 2,7
Ц-45 ГР 0,6 6,5 8,5 33 36 ВФМ-2 некогер. 1,5
Ц-46 ДЕР 3,5 0,8 2,5 45 48 ФМ-4 когерен. 2,8
Ц-47 РР 1,0 * 95 44 47 ВФМ-4 когерен. 3,0
Ц-48 ГР 1,2 3 2,7 40 43 ЧМ-4 некогер. 1,6
Ц-49 ДЕР 1,4 3,5 2,5 45 48 ЧМ-8 некогер. 1,8
Ц-50 РР 1,6 * 120 50 53 КАМ-16 когерен. 1,7
Ц-51 ГР 1,8 4,5 12 36 39 ФМ-4 когерен. 2,7
Ц-52 ДЕР 2,0 4,5 14 42 45 АМ-2 когерен. 2,8
Ц-53 РР 2,2 * 144 38 41 АМ-2 некогер. 1,9
Ц-54 ГР 2,4 3,5 22 39 42 ЧМ-2 когерен. 2,4
Ц-55 ДЕР 2,6 3,5 1,5 45 48 ЧМ-2 некогер. 1,4
Ц-56 РР 2,8 * 380 44 47 ФМ-2 когерен. 2,5
Ц-57 ГР 3,0 4,5 2,7 36 39 ВФМ-2 когерен. 2,7
Ц-58 ДЕР 0,01 4,5 7,4 42 45 ВФМ-2 некогер. 1,8
Ц-59 РР 0,1 * 500 50 53 ФМ-4 когерен. 2,8
Ц-60 ГР 0,02 5,5 16 35 38 ВФМ-4 когерен. 3,0
Ц-61 ДЕР 0,2 5,5 12,5 41 44 ЧМ-4 некогер. 2,0
Ц-62 РР 0,03 * 0,24 38 41 ЧМ-8 некогер. 2,0
Ц-63 ГР 0,3 6,5 15 39 42 КАМ-16 когерен. 2,6
Ц-64 ДЕР 0,04 7,0 2,8 39 42 ФМ-4 когерен. 1,8
Ц-65 РР 0,4 * 12 44 47 АМ-2 когерен. 1,8
Ц-66 ГР 0,05 7,5 3,3 32 35 АМ-2 некогер. 1,5
Ц-67 ДЕР 0,5 8,0 4,4 31 34 ЧМ-2 когерен. 2,5
Ц-68 РР 0,06 * 300 50 53 ЧМ-2 некогер. 1,2
Ц-69 ГР 0,6 5 5,5 42 45 ФМ-2 когерен. 2,8
Ц-70 ДЕР 0,07 9,0 6,5 30 33 ВФМ-2 когерен. 2,2
Ц-71 РР 0,7 * 9,6 38 41 ВФМ-2 некогер. 3,0
Ц-72 ГР 0,08 3,5 4,3 45 48 ФМ-4 когерен. 2,1
Ц-73 ДЕР 0,8 4,5 7,5 42 45 ВФМ-4 когерен. 2,4
Ц-74 РР 0,09 * 10,2 44 47 ЧМ-4 некогер. 1,6
Ц-75 ГР 0,9 5,5 4,8 42 45 ЧМ-8 некогер. 2,0
Ц-76 ДЕР 0,1 6,5 5,2 39 42 КАМ-16 когерен. 3,0
Ц-77 РР 1,0 * 1,5 50 53 ФМ-4 когерен. 2,8
Ц-78 ГР 0,12 7,5 3,6 38 41 АМ-2 когерен. 1,6
Ц-79 ДЕР 1,2 8,0 10,0 37 40 АМ-2 некогер. 1,2
Ц-80 РР 0,15 * 240 38 41 ЧМ-2 когерен. 1,8
Ц-81 ГР 1,5 8,5 4,5 3639 ЧМ-2 некогер. 1,4
Ц-82 ДЕР 0,2 3 5,6 46 49 ФМ-2 когерен. 2,3
Ц-83 РР 2,0 * 480 44 47 ВФМ-2 когерен. 2,7
Ц-84 ГР 0,25 4,5 11 36 39 ВФМ-2 некогер. 2,1
Ц-85 ДЕР 2,5 5,5 14 35 38 ФМ-4 когерен. 3,0
Ц-86 РР 0,3 * 75 50 53 ВФМ-4 когерен. 2,0
Ц-87 ГР 3,0 6,5 2,6 33 36 ЧМ-4 некогер. 2,0
Ц-88 ДЕР 0,35 7,5 6,5 38 41 ЧМ-8 некогер. 1,3
Ц-89 РР 0,65 * 68 38 41 КАМ-16 когерен. 2,5
Ц-90 ГР 0,4 6,5 16 39 42 ФМ-4 когерен. 2,8
Ц-91 ДЕР 0,7 5,5 6,3 42 45 АМ-2 когерен. 1,6
Ц-92 РР 0,45 * 18 44 47 АМ-2 некогер. 1,2
Ц-93 ГР 0,75 4 8,2 37 40 ЧМ-2 когерен. 1,8
Ц-94 ДЕР 0,5 8 18 31 34 ЧМ-2 некогер. 1,4
Ц-95 РР 0,8 * 72 50 53 ФМ-2 когерен. 2,0
Ц-96 ГР 0,55 4,5 6,4 42 45 ВФМ-2 когерен. 2,3
Ц-97 ДЕР 0,85 6,0 12 40 43 ВФМ-2 некогер. 2,0
Ц-98 РР 0,6 * 0,6 38 41 ФМ-4 когерен. 2,6
Ц-99 ГР 0,9 7,0 2,75 39 42 ВФМ-4 когерен. 2,8

* – при рівномірному розподілі ймовірностей К а =

Додаток 3

Таблиця Д.3 – Вихідні дані для виконання КР варіанту Д

Номер

варіанту

Джерело

повідомлень

Рзн

В,

Бод

Метод

модуляції

Спосіб

прийому

ЕВК,

дБ

Д-00 Ма = 32 1Е-7 50 АМ-2 когерент. 1,6
Д-01 український текст 2Е-7 9600 АМ-2 некогер. 2,8
Д-02 Ма = 64 3Е-7 4800 ЧМ-2 когерент. 1,5
Д-03 російський текст 4Е-7 2400 ЧМ-2 некогер. 2,7
Д-04 Ма = 128 7Е-7 1200 ФМ-2 когерент. 1,6
Д-05 англійський текст 1Е-6 600 ВФМ-2 когерент. 2,2
Д-06 Ма = 32 2Е-6 300 ВФМ-2 некогер. 1,3
Д-07 український текст 2Е-6 200 ФМ-4 когерент. 2,6
Д-08 Ма = 64 3Е-6 150 ВФМ-4 когерент. 1,5
Д-09 російський текст 4Е-6 100 ЧМ-4 некогер. 2,3
Д-10 Ма = 128 7Е-6 75 ЧМ-8 некогер. 1,2
Д-11 англійський текст 1Е-5 50 КАМ-16 когерент. 2,3
Д-12 Ма = 32 2Е-5 9600 ФМ-4 когерент. 1,35
Д-13 український текст 2Е-5 4800 АМ-2 когерент. 2,5
Д-14 Ма = 64 3Е-5 2400 АМ-2 некогер. 1,25
Д-15 російський текст 4Е-5 1200 ЧМ-2 когерент. 2,3
Д-16 Ма = 128 7Е-5 600 ЧМ-2 некогер. 1,1
Д-17 англійський текст 5Е-5 300 ФМ-2 когерент. 2,1
Д-18 Ма = 32 1Е-4 200 ВФМ-2 когерент. 1,2
Д-19 український текст 2Е-4 150 ВФМ-2 некогер. 1,8
Д-20 Ма = 64 2Е-7 100 ФМ-4 когерент. 1,6
Д-21 російський текст 2Е-7 75 ВФМ-4 когерент. 3,3
Д-22 Ма = 128 4Е-7 50 ЧМ-4 некогер. 1,35
Д-23 англійський текст 4Е-7 9600 ЧМ-8 некогер. 2,6
Д-24 Ма = 32 5Е-7 4800 КАМ-16 когерент. 1,5
Д-25 український текст 1Е-6 2400 ФМ-4 когерент. 3,1
Д-26 Ма = 64 2Е-6 1200 АМ-2 когерент. 1,55
Д-27 російський текст 2Е-6 600 АМ-2 некогер. 2,4
Д-28 Ма = 128 4Е-6 300 ЧМ-2 когерент. 1,45
Д-29 англійський текст 5Е-6 200 ЧМ-2 некогер. 1,65
Д-30 Ма = 32 4Е-6 150 ФМ-2 когерент. 2,0
Д-31 український текст 1Е-5 100 ВФМ-2 когерент. 2,8
Д-32 Ма = 64 2Е-5 75 ВФМ-2 некогер. 1,15
Д-33 російський текст 2Е-5 50 ФМ-4 когерент. 2,6
Д-34 Ма = 128 4Е-5 9600 ВФМ-4 когерент. 1,35
Д-35 англійський текст 4Е-5 4800 ЧМ-4 некогер. 1,8
Д-36 Ма = 32 5Е-5 2400 ЧМ-8 некогер. 1,1
Д-37 український текст 8Е-5 1200 КАМ-16 когерент. 2,0
Д-38 Ма = 64 1Е-4 400 ФМ-4 когерент. 1,25
Д-39 російський текст 2Е-7 700 АМ-2 когерент. 3,6
Д-40 Ма = 128 3Е-7 700 АМ-2 некогер. 1,4
Д-41 англійський текст 3Е-7 750 ЧМ-2 когерент. 3,3
Д-42 Ма = 32 4Е-7 700 ЧМ-2 некогер. 1,35
Д-43 український текст 9Е-7 775 ФМ-2 когерент. 3,1
Д-44 Ма = 64 2Е-6 50 ВФМ-2 когерент. 1,65
Д-45 російський текст 2Е-6 9600 ВФМ-2 некогер. 2,6
Д-46 Ма = 128 3Е-6 4800 ФМ-4 когерент. 1,75
Д-47 англійський текст 3Е-6 2400 ВФМ-4 когерент. 2,9
Д-48 Ма = 32 3Е-6 1200 ЧМ-4 некогер. 1,2
Д-49 український текст 4Е-6 600 ЧМ-8 некогер. 2,25
Д-50 Ма = 64 1Е-5 300 КАМ-16 когерент. 1,7
Д-51 російський текст 1Е-5 200 ФМ-4 когерент. 2,7
Д-52 Ма = 128 3Е-5 150 АМ-2 когерент. 2,8
Д-53 англійський текст 2Е-5 100 АМ-2 некогер. 1,9
Д-54 Ма = 32 3Е-5 75 ЧМ-2 когерент. 2,4
Д-55 український текст 4Е-5 50 ЧМ-2 некогер. 1,4
Д-56 Ма = 64 5Е-5 9600 ФМ-2 когерент. 2,5
Д-57 російський текст 7Е-5 4800 ВФМ-2 когерент. 2,7
Д-58 Ма = 128 9Е-5 2400 ВФМ-2 некогер. 1,8
Д-59 англійський текст 1Е-4 1200 ФМ-4 когерент. 2,8
Д-60 Ма = 32 2Е-4 600 ВФМ-4 когерент. 3,0
Д-61 український текст 2Е-4 300 Ч М-4 некогер. 2,0
Д-62 Ма = 64 2Е-4 200 ЧМ-8 некогер. 2,0
Д-63 російський текст 1Е-7 150 КАМ-16 когерент. 2,6
Д-64 Ма = 128 2Е-7 100 ФМ-4 когерент. 1,8
Д-65 англійський текст 3Е-7 75 АМ-2 когерент. 1,8
Д-66 Ма = 32 4Е-7 50 АМ-2 некогер. 1,5
Д-67 український текст 5Е-7 9600 ЧМ-2 когерент. 2,5
Д-68 Ма = 64 6Е-7 4800 ЧМ-2 некогер. 1,2
Д-69 російський текст 7Е-7 2400 ФМ-2 когерент. 2,8
Д-70 Ма = 128 8Е-7 1200 ВФМ-2 когерент. 2,2
Д-71 англійський текст 9Е-7 600 ВФМ-2 некогер. 3,0
Д-72 Ма = 32 1Е-6 300 ФМ-4 когерент. 2,1
Д-73 український текст 2Е-6 200 ВФМ-4 когерент. 2,4
Д-74 Ма = 64 3Е-6 150 ЧМ-4 некогер. 1,6
Д-75 російський текст 4Е-6 100 ЧМ-8 некогер. 2,0
Д-76 Ма = 128 5Е-6 75 КАМ-16 когерент. 3,0
Д-77 англійський текст 6Е-6 50 ФМ-4 когерент. 2,8
Д-78 Ма = 32 7Е-6 9600 АМ-2 когерент. 1,6
Д-79 український текст 8Е-6 4800 АМ-2 некогер. 1,2
Д-80 Ма = 64 9Е-6 2400 ЧМ-2 когерент. 1,8
Д-81 російський текст 1Е-5 1200 ЧМ-2 некогер. 1,4
Д-82 Ма = 128 2Е-6 600 ФМ-2 когерент. 2,3
Д-83 англійський текст 2Е-6 300 ВФМ-2 когерент. 2,7
Д-84 Ма = 32 3Е-6 200 ВФМ-2 некогер. 2,1
Д-85 український текст 4Е-6 150 ФМ-4 когерент. 3,0
Д-86 Ма = 64 5Е-6 100 ВФМ-4 когерент. 2,0
Д-87 російський текст 6Е-6 75 ЧМ-4 некогер. 2,0
Д-88 Ма = 128 8Е-6 50 ЧМ-8 некогер. 1,3
Д-89 англійський текст 1Е-5 9600 КАМ-16 когерент. 2,5
Д-90 Ма = 32 2Е-5 4800 ФМ-4 когерент. 2,8
Д-91 український текст 3Е-5 2400 АМ-2 когерент. 1,6
Д-92 Ма = 64 4Е-5 1200 АМ-2 некогер. 1,2
Д-93 російський текст 5Е-5 600 ЧМ-2 когерент. 1,8
Д-94 Ма = 128 6Е-5 300 ЧМ-2 некогер. 1,4
Д-95 англійський текст 7Е-5 200 ФМ-2 когерент. 2,0
Д-96 Ма = 32 8Е-5 150 ВФМ-2 когерент. 2,3
Д-97 український текст 1Е-4 100 ВФМ-2 некогер. 2,0
Д-98 Ма = 64 1Е-4 75 ФМ-4 когерент. 2,6
Д-99 російський текст 2Е-4 50 ВФМ-4 когерент. 2,8

Додаток 4

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Пояснювальна записка виконується на одній стороні аркуша (можна і з двох сторін) білого паперу формату А4 (297х210 мм). Текст пояснювальної записки виконується рукописним способом (чорнилом або пастою темного кольору) або машинописним способом через півтора-два інтервали. З боків аркуша залишають поля: ліве, верхнє та нижнє не менш за 20 мм, праве не менш за 10 мм.

2. Пояснювальна записка повинна містити:

* титульний аркуш;

* дані до завдання на виконання курсової роботи;

* чистий аркуш для рецензії керівника;

* зміст;

* основну частину;

* закінчення;

* перелік посилань.

3. Сторінки пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша.

4. Текст пояснювальної записки ділять на розділи у відповідності до завдання. Розділи повинні мати порядкові номери арабськими цифрами та назви.

5. Текст пояснювальної записки має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, вживані в курсі ТЕЗ та попередніх курсах ТЕК і вищої математики, а також у рекомендованій навчальній та спеціальній літературі. До використаних формул повинні бути надані посилання на джерела, а до використаних числових значень – пояснення щодо їх походження. Результати розрахунків супроводжуються зазначенням відповідних одиниць виміру.

6. Ілюстрації (графіки, схеми) виконуються тушшю, чорним чорнилом або пастою на аркушах з текстом, або на кальці, при цьому в тексті залишають вільне місце для кальки.

7. Ілюстрації та таблиці обов’язково нумерують та надають назву (наприклад, “Рисунок 1.1 – Структурна схема системи передачі” – перший рисунок першого розділу). Номер та назва розміщуються: для ілюстрацій – внизу (під ілюстрацією), для таблиць – зверху (над таблицею).

8. Умовні графічні позначення на функціональних і структурних схемах повинні відповідати вимогам ЄСКД.

9. Перелік посилань містить у собі посилання на підручники, навчальні посібники та книги, які були використані при виконанні роботи. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках. У дужках проставляють номер, під яким джерело значиться в переліку посилань.

еще рефераты
Еще работы по коммуникациям и связям