Учебное пособие: План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 2010 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

КОМУНАЛЬНОГО КОМБІНОВАНОГО

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НА 2009 – 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кривий Ріг 2009 р.


ВСТУП

Орієнтація освіти на гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповідних умов допомагають створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей.

Одним із найважливіших етапів є дошкільний період життя, і саме тому психологічне забезпечення розвитку дитини у дитячому садку, її навчання і виховання набувають великого значення у подальшому житті кожної особистості.

ККДНЗ спрямований на розвиток інноваційного потенціалу кожної дитини, як умова його особистісного зростання та самореалізаціїї. Колектив закладу активно працює над науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості». Однією з її пріоритетів є зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запровадження освітніх технологій зберігання здоров’я освітнього процесу. Для успішного розв’язання цього пріоритету педпрацівникам необхідно знати закономірності розвитку дитини, уміти виявляти труднощі у навчанні, у формуванні особистості.

Саме цим пояснюється необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, мета якої полягає у збільшенні ефективності навчально-виховного процесу, своєчасному виявленні труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактиці відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, максимальному виявленні творчих здібностей дитини та створенні умов для її розвитку, формуванні здорового способу життя, подоланні кризових життєвих ситуацій.


Перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічна служба

1. Закони України

• Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ)

• Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ)

2. Витяги та постанови Кабінету Міністрів України

• Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (від 14.06.2000 р. №963)

• Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних знань педагогічних працівників (від 26.04.2003 р. №632)

• Положення про дошкільний навчальний заклад (від 12.03.2003 р. №305)

3. Накази (листи) Міністерства освіти і науки України

• Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. №439)

• Про занесення змін і доповнені до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 18.08.2003 р. №1/9-385)

• Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. №1/9-352)

• Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. №1/9-193)

• Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. №1/9-439)

• Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. №661)

• Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. №330)

• Про основні завдання психологічної служби системи освіти України у 2003 – 2004 навчальному році (лист від 11.08.2003 р. №1/9-380)

• Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України (наказ від 15.08.2001 р. №592/33)

• Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист від 20.04.1998 р. №1/9-168)

4. Етичний кодекс психолога

5. Національні, державні, комплексні, галузеві програми та заходи на їх реалізацію.

• Про затвердження заходів МОН України на виконання Указу Президента України від 15.03.2002 р. №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»

• Про затвердження заходів МОН України на реалізацію Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року (наказ від 07.02.2003 р. №63)

• Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (розпорядження КМУ від 16.06.2003 р. №363-р)

• Про організацію виконання постанови КМУ від 09.08.2001 р. №960 «Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України» (наказ від 25.09.2001 р. №654)

• Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки (Указ Президента України від 21.01.2003 р. №154/2003)

6. Міжнародні та інші освітні програми (проекти)

• Декларация прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г.

• Конвенция о правах ребенка.

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. (Положение детей в мире. 1991 г.)

• Про впровадження Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків в навчальних закладах у 2003-2004 навчальному році (за проектом «Діалог») (наказ від 22.07.2003 р. №489)

• Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.


Вступ

Дошкільний заклад № 121 загального розвитку знаходиться за адресою: вул. Лермонтова, 27 «а». Працюють 6 груп, з них: група раннього віку – 1, молодша група загальносадова – 1, логопедичні групи – 3, група для дітей із затримкою психічного розвитку – 1. Психологічний супровід здійснюється протягом всього навчально-виховного процесу. Особливої уваги потребують ясла та молодша група з точки зору адаптації дитини до дитсадка, середньовікова група – виявлення дітей групи ризику, старша група – проведення роботи щодо готовності дітей до школи.

У 2008 – 2009 навчальному році проводилась групова та індивідуальна психодіагностика серед дошкільників, індивідуальне консультування серед батьків та педпрацівників, корекційно-відновлювальна робота, відбулися виступи перед педпрацівниками.

Визначальними напрямками роботи у здійсненні психологічного супроводу навчально-виховного процесу являються:

1. Захист психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

2. Підвищення психологічної культури педагогів, батьків, дошкільників.

3. Психологічний супровід підготовки дітей до школи.

4. Соціально-педагогічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку дошкільників.


Завдання психологічної служби на 2009-2010 навчальний рік

1. Здійснити поглиблене психолого-педагогічну діагностику дітей, виявити їх індивідуальні особливості, розвиток пізнавальних та особистісних якостей, динаміку їх розвитку при переході з однієї вікової групи до іншої.

Провести комплексну перевірку готовності до навчання у школі дітей старших груп.

2. З дітьми, які мають комунікативні, поведінкові і емоційно-особистісні проблеми та недоліки в психологічному розвитку (особливо для групи з дітьми із затримкою психологічного розвитку), провести корекційну роботу із застосуванням корекційно-розвиваючих програм як комплексного, так і спеціального характеру.

3. Забезпечити відповідність розвитку дитини віковим нормативам; надавати вихователям рекомендації щодо індивідуалізації виховання і навчання дітей; виявляти та розвивати здібності та нахили дошкільнят.

4. Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей.

5. Надавати консультативно-психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу в закладі.


І. Психодіагностична робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться
1.

Діагностика за шкалою розумового розвитку

Біне-Сімона

Вересень

Молодші

групи

2.

Діагностика психічних процесів:

— уява (Дьяченко О.М. Домальовування фігур»)

— увага (Ельконін Д.Б. Графічний диктант»)

— пам’ять (Істоміна З.М. «10 слів»)

— логіч. мислення (Бернштейн А.М. «Послідовність подій»)

— мовлення (Ельконін Д.Б. «Склади оповідь»)

Жовтень

Листопад

Середні та старші групи
3. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика Гуткіна С.А. «Будиночок», Н.В. Немов «Обери обличчя») Листопад Старші групи
4. Спостереження за дітьми на заняттях та в ін. видах діяльності за планом, з метою виявлення дітей «групи ризику» Вересень-Листопад Середні та старші групи
5. Діагностика самооцінки (методика Л. Хухлаєва «Драбинка») Грудень Старші групи
6. Діагностика за результатами корекційної роботи Травень Молодші та середні групи
7. Діагностика готовності дітей до школи (методика Керна-Ірасека)

Січень-

квітень

Старші групи
8.

Анкетування вихователів: «Професійне вигорання»

Опитувальник для вихователів:

«Психологічний клімат в пед. колективі»

Грудень

Травень

Вихователі
9. Анкетування батьків: «Психологічна атмосфера в родині» Вересень Батьки

ІІ. Консультаційна робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться
1. Консультативна робота з педколективом спрямована на підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі, на подолання стресових ситуацій, збереження творчого підходу у здійсненні навчально-виховного процесу На запит Педколектив
2. Консультування педпрацівників з питань, що стосуються особистих проблем На запит Педпрацівники
3. Експрес-консультації для батьків з питань виховання та розвитку дитини На запит Батьки

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться
1. Розвивальні заняття за програмою Шарохіної В.Л. «Корекційно-розвивальні заняття в молодшій групі» Листопад – Лютий

Молодші групи

(за результатами обстеження)

2. Розвивальні заняття за програмою Л. Яковлевої «Психологічна допомога дошкільнику»

Грудень –Квітень

Середні групи

(за результатами обстеження)

3. Корекційно-розвивальні заняття за програмою І. Ярушиної «Програма соціально-психологічної корекційно-розвиваючої роботи з дітьми старшого дошкільного віку» Листопад – Березень

Старші групи

(за результатами обстеження)

4. Профілактика дезадаптованості новоприбулих дітей за програмою Крюкової С.В. «Ігровий тренінг для адаптації дітей» Жовтень-листопад Корекційна Група
5. Психокорекція дитячої агресивності за програмою Л. Дозорець «Корекція агресивності у дошкільників» Листопад – Березень Корекційна Група
6. Профілактика емоційних проблем у дітей за посібником Т.Д. Зінкевича-Євстигнеєвої «Тренінг по казкотерапії» На запит Садові групи

ІV. Психологічна просвіта

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться
1.

Виступ на батьківських зборах: «Таємниці адаптації»,

«Особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку»

Вересень Батьки
2. Консультація: «Як стимулювати гарну поведінку?» Листопад Вихователі
3. Консультація: «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» Грудень Вихователі
4. Творчі конкурси та рольові тренінги: «Ефективні форми спілкування» Січень Вихователі
5. Звітування за результатами психологічного обстеження готовності дітей до навчання у школі Травень

Вихователі

Батьки

6.

Інформація для батьківських куточків «Поради психолога»:

«Адаптація та дезадаптованість»

«Діти кольору індіго»

«Виховання почуттів»

«Мій небезпечний товариш комп’ютер?»»

«Криза трьох років»

«Ростимо оптимістів»

«На полі брані (лайка в устах дитини)»

Протягом року

V. Навчальна діяльність

з/п

Зміст роботи Термін проведення З ким проводиться
1.

Семінар-практикум: «Як працювати та гратися з агресивною дитиною?»

План:

1. Привітання.

2. Що таке агресивність (мінілекція, бесіда)

3. «Портрет агресивної дитини» (практикум)

4. Як виявити агресивну дитину? (мінілекція)

5. Як допомогти агресивній дитині? (міні лекція)

6. Як гратися з агресивною дитиною? (бесіда)

7. Робота з батьками агресивних дітей (бесіда).

Прощання.

Лютий Вихователі

VІ. Організаційно-методична робота

з/п

Зміст роботи Термін проведення З ким проводиться
1. Складання плану роботи психолога на рік З червня по серпень Практичний психолог
2. Складання щомісячного плану роботи кінець кожного місяця Практичний психолог
3. Складання аналітичного та статистичного звітів за навчальний рік До 15 червня Практичний психолог
4. Підготовка до виступів на батьківських зборах, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних нарадах За планом Практичний психолог
5. Підготовка до проведення тренінгових занять, ділових ігор з педпрацівниками За планом Практичний психолог
6. Участь у роботі атестаційної комісії навчального закладу За планом роботи навчального закладу Практичний психолог
7. Розробка рекомендацій для вихователів з проблем, що виникають у ході роботи з дітьми За запитом Практичний психолог
8. Підготовка корекційних і розвивальних програм За планом Практичний психолог
9. Підготовка програм психодіагностичних досліджень За планом Практичний психолог
10. Підготовка та виготовлення психодіагностичного інструментарію За планом Практичний психолог
11. Самопідготовка, робота у бібліотеці За необхідністю Практичний психолог
12. Участь у навчально-методичних семінарах практичних психологів За планом Практичний психолог
13. Консультації в навчально-методичних та наукових центрах За необхідністю Практичний психолог

VІІ. Зв’язки з громадськістю

з/п

Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками За запитом
2. Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування За запитом
еще рефераты
Еще работы по психологие