Лекция: Цикли у мові програмування Turbo Pascal

 

 

для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»

 

 

Полтава 2012


Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з курсу «Програмування та інформатика» (розділ «Цикли у мові програмування Turbo Pascal») для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / Укладач Н.В. Сергієнко. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – 27 с.

 

Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

 

Укладач: Сергієнко Н.В., старший викладач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

 

 

Відповідальний за випуск: доц. Титаренко В.П.

 

 

Рецензент: доц. Григор’єва О.О.

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

 

Протокол №__ від «___» _________ 2012 року

 
 

Зміст
  стор.
Вступ
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
Лабораторне заняття № 1–2. Розв’язування задач з використанням циклу з параметром…………………………………………….  
Лабораторне заняття № 3. Використання циклу з передумовою для розв’язування задач……………………………….…  
Лабораторне заняття № 4. Цикл з післяумовою при розробці програм мовою Turbo Pascal………………………………….  
Практичне заняття № 1. Розв’язування задач з використанням циклів у системі програмування Turbo Pascal………………  
Типові помилки компіляції та виконання програми………………………………..
Література………………………………………………………………………………….

 

 


 

ВСТУП

Вивчення курсу “Програмування та інформатика” передбачає оволодіння мінімальним обсягом знань та вмінь, які необхідні для якісної підготовки вчителів праці (технологій) та інших суміжних дисциплін. Курс “Програмування та інформатика” є фундаментом освіти з інформатики, яка продовжується у спеціальних дисциплінах і допомагає студентам оволодіти необхідними методами та вміти їх вільно застосовувати при вивченні таких предметів, як Бази даних та інформаційні системи, Мережі ЕОМ, Шкільний курс інформатики та методика його викладання та інших.

Методичні вказівки містять вступ, правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики, завдання до лабораторних та практичних занять з розділу «Цикли у мові програмування Turbo Pascal», список рекомендованої літератури.

Кожне лабораторне та практичне заняття містить тему, мету, перелік необхідних тематичних знань для виконання лабораторних завдань, теоретичні відомості, приклади розв’язування задач та завдання для виконання.

 


еще рефераты
Еще работы по информатике