Лекция: ИНФОРМАТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2 страница

*****

командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

  бастапқы командадан кейін
A)
B)
C)
D)
E)

*****

командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

  бастапқы командадан кейін
A)
B)
C)
D)
E)

*****

M m командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

  бастапқы командадан кейін
A)
B)
C)
D)
E)

*****

Cm командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

  бастапқы командадан кейін
A)
B)
C)
D)
E)

*****

тоқта n командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

  бастапқы командадан кейін
A)
B)
C)
D)
E)

*****

Пост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі

1.
2.
3.
4. М
5. тоқта

A) оң жағынан бірді қосады

B) сол жағынан бірді қосады

C) бос лентаға белгіні жазу

D) бастиекті сол жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келу

E) бастиекті оң жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келу

*****

Пост машинасының автоматын іске қосқанда төмендегі жағдайдың қайсысы туындамайды

A) автомат орындалмайтын командаға дейін орындап жетті (бос емес ұяшыққа белгіні жазу, бос ұяшықта белгіні өшіру); программаның орындалуы тоқтатылады, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтату болады

B) автомат тоқта командасына дейін жетті, программа орындалды деп есептеледі, нәтижесі бар тоқтату болады

C) автомат нәтижелі де, нәтижесіз де тоқтатуға жетпеді, шексіз жұмыс істеу болады (автомат «тұрып қалады»)

D) автомат лента аяғына дейін жетті; программа жұмысы тоқтайды, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтау болады

E) автомат лентада белгіні жазуды жүзеге асырды және келесі команданы орындауға көшеді

*****

Тьюринг машинасының конфигурациясы дегеніміз

A) {0, 1, ..., N-1} алфавитінің символдары

B) операциялық орындайтын құрылғының {q1, ..., qr} дискретті күйлерінің жиыны

C) cDq символдарының үштігі, мұндағы c – машинаның сыртқы алфавитінің символы, q — машинаның ішкі алфавитінің символы жңне D – қозғалысты сипаттайтын алфавиттің символы, яғни {R, L, S} жиыны

D) qa түріндегі тізбек, мұндағы a — лентаның құрамы, q – бастиектің ағымдағы күйі, ал оның орны жңне арасындағы көрінетін ұяшықты нұсқайды и

E) q0a түріндегі тізбек, яғни бұл жағдайда бастиек лентаның сол жақ шетіне қозғалған

*****

Тьюринг машинасының сыртқы алфавиті дегеніміз

A) {0, 1, ..., N-1} алфавитінің символдары

B) операциялық орындайтын құрылғының {q1, ..., qr} дискретті күйлерінің жиыны

C) cDq символдарының үштігі, мұндағы c – машинаның сыртқы алфавитінің символы, q — машинаның ішкі алфавитінің символы және D – қозғалысты сипаттайтын алфавиттің символы, яғни {R, L, S} жиыны

D) qa түріндегі тізбек, мұндағы a — лентаның құрамы, q – бастиектің ағымдағы күйі, ал оның орны жңне арасындағы көрінетін ұяшықты нұсқайды и

E) q0a түріндегі тізбек, яғни бұл жағдайда бастиек лентаның сол жақ шетіне қозғалған

*****

Тьюринг машинасының ішкі алфавиті дегеніміз

A) {0, 1, ..., N-1} алфавитінің символдары

B) операциялық орындайтын құрылғының {q1, ..., qr} дискретті күйлерінің жиыны

C) cDq символдарының үштігі, мұндағы c – машинаның сыртқы алфавитінің символы, q — машинаның ішкі алфавитінің символы жңне D – қозғалысты сипаттайтын алфавиттің символы, яғни {R, L, S} жиыны

D) qa түріндегі тізбек, мұндағы a — лентаның құрамы, q – бастиектің ағымдағы күйі, ал оның орны жңне арасындағы көрінетін ұяшықты нұсқайды и

E) q0a түріндегі тізбек, яғни бұл жағдайда бастиек лентаның сол жақ шетіне қозғалған

*****

Тьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді

a
q z1S z2S z3S z4S z5S q0L z1S

A) бестік санау жүйесіндегі екі санды қосу

B) бестік санау жүйесіндегі екі санды азайту

C) бестік санау жүйесіндегі санға бірді қосу

D) бестік санау жүйесіндегі саннан бірді азайту

E) ондық санау жүйесіндегі санды бестік санау жүйесіне ауыстыру

*****

Тьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді

A q
z S
a qbR
b qaR

A) бірінші таңбаны сөз соңына ауыстыру

B) соңғы таңбаны сөз басына ауыстыру

C) a символын b символымен ауыстыру

D) b символын a символымен ауыстыру

E) a символын b символымен ауыстыружңне b символын a символымен ауыстыру

*****

Пост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі

1. М 2
2. 3
3. М 4
4. тоқта

 

A) бос лентаға екі белгі жазу

B) бастиекті солға бірінші бос позицияға дейін қозғалту

C) бірнеше санның біреуіне бірді қосу

D) екі көрші ұяшыққа анализ жасау (кіріс ұяшықтары) және үшінші ұяшықты өзгерту (шығыс ұяшығы). Егер кіріс ұяшықтары белгіленген болса, онда шығысында белгі өшіріледі; егер кіріс ұяшықтарының ең болмағанда біреуінде белгі болмаса, онда шығыс ұяшықта белгі қойылады

E) лентада кез келген ара қашықтықта жазылған a және b екі санын қосу

*****

Позициялық емес санау жүйесінде санның жазылуын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D)

E)

*****

Ондық санау жүйесінде санның жазылуын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D)

E)

*****

1 · 82 + 2· 81 +4· 8° + 5· 8-1 + 3· 8-2 + 7· 8-3 өрнегімен қандай сан жазылған

A) 124,537

B) 1001,11012

C) 21223

D) 124,5378

E) 21,22

*****

2· 33+1· 32+2· 31 +2· 3° өрнегімен қандай сан жазылған

A) 124,537

B) 1001,11012

C) 21223

D) 124,5378

E) 21,22

*****

A = 98 ондық санын екілік (q2 =2) санау жүйесіне келтіріңдер

A) 1100010

B) 1101010

C) 1000011

D) 1001110

E) 1000000

*****

А2 = 1101001 екілік санын ондық санау жүйесіне келтіріңдер

A) 105

B) 97

C) 215

D) 33

E) 15

*****

А=0,625 ондық бөлшекті екіліке келтіріңдер

A) 0,10102

B) 0,11002

C) 0,10012

D) 0,01102

E) 0,11102

*****

А2=0,11012 екілік бөлшекті ондық бөлшекке келтіріңдер

A) 0,8125

B) 0,4871

C) 0,2604

D) 0,3210

E) 0,5015

*****

А = 0,1011, В =-0,0100 сандарының қосындысы қай қосындылауышта есептелген?

+

A) тура кодтың екілік қосындылауышында;

B) қосымша кодтың екілік қосындылауышында;

C) кері кодтың екілік қосындылауышында;

D) нормалданған кодтың екілік қосындылауышында;

E) стандартталған кодтың екілік қосындылауышында.

*****

А = 0,0101 и В = -0,0111 сандарының қосындысы қай қосындылауышта есептелген?

+

A) тура кодтың екілік қосындылауышында;

B) қосымша кодтың екілік қосындылауышында;

C) кері кодтың екілік қосындылауышында;

D) нормалданған кодтың екілік қосындылауышында;

E) стандартталған кодтың екілік қосындылауышында.

*****

А = -0,0101 и В = -0,1000 сандарының қосындысы қай қосындылауышта есептелген?

+
  1,0001

A) тура кодтың екілік қосындылауышында;

B) қосымша кодтың екілік қосындылауышында;

C) кері кодтың екілік қосындылауышында;

D) нормалданған кодтың екілік қосындылауышында;

E) стандартталған кодтың екілік қосындылауышында.

*****

А = -0,0101, В = -0,1001 сандарының қосындысы қай қосындылауышта есептелген?

+

A) тура кодтың екілік қосындылауышында;

B) қосымша кодтың екілік қосындылауышында;

C) кері кодтың екілік қосындылауышында;

D) нормалданған кодтың екілік қосындылауышында;

E) стандартталған кодтың екілік қосындылауышында.

*****

А = -0,101010 сандары үшін кері жңне қосымша кодты табыңдар.

A) 1,101010 и 0,101010;

B) 1,010101 и 1,010110;

C) -0,101010 и -0,101010;

D) 1,111000 и 1,000111;

E) 1,101010 и 1,101010.

*****

А = 0,101010 сандары үшін кері жңне қосымша кодты табыңдар.

A) 1,101010 и 0,101010;

B) 1,010101 и 1,010110;

C) 0,101010 и 0,101010;

D) 1,111000 и 1,000111;

E) 1,101010 и 1,101010.

*****

А = -0,011111 сандары үшін кері жңне қосымша кодты табыңдар.

A) 1,100000 и 1,100001;

B) 1,011111 и 0,011111;

C) 1,111110 и 1,111101;

D) 0,011111 и 0,011111;

E) -0,011111 и -0,011111.

*****

А санының тура кодын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D), мұндағы

E) А = [AКА, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

А санының қосымша кодын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D), мұндағы

E) А = [AКА, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

А санының кері кодын көрсетіңдер

A)

B)

C)

D), мұндағы

E) А = [AКА, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

А = -0,а1а2… аnсанының тура кодын көрсетіңдер

A) осы санның [А] = 1, а1а2… аn түріндегі машиналық кескіні:

B) осы санның, түріндегі машиналық кескіні, олар үшін тек соңғы мңнді разрядтан басқасы үшін болғанда, жңне болғанда, соңғы мәнді разряд үшін, болғанда ;

C) осы санның түріндегі машиналық кескіні, ол үшін егер болса,, және, егер болса;

D) осы санның түріндегі машиналық кескіні, мұндағы

E) осы санның А = [AКА түріндегі машиналық кескіні, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

А = -0,а1а2… аnсанының қосымша кодын көрсетіңдер

A) осы санның [А] = 1, а1а2… аn түріндегі машиналық кескіні;

B) осы санның түріндегі машиналық кескіні, олар үшін тек соңғы мәнді разрядтан басқасы үшін болғанда, жңне болғанда, соңғы мәнді разряд үшін, болғанда ;

C) осы санның түріндегі машиналық кескіні, ол үшін егер болса,, жңне, егер болса;

D) осы санның түріндегі машиналық кескіні, мұндағы

E) осы санның А = [AКА түріндегі машиналық кескіні, мұндағы -1<[A]ф<1

*****

А = -0,а1а2… аnсанының кері кодын көрсетіңдер

A) осы санның [А] = 1, а1а2… аn түріндегі машиналық кескіні;

B) осы санның түріндегі машиналық кескіні, олар үшін тек соңғы мәнді разрядтан басқасы үшін болғанда, және болғанда, соңғы мәнді разряд үшін, болғанда ;

еще рефераты
Еще работы по информатике