Лекция: ЖУРЕК ЕСЕПТЕРИ

200.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Кай ауру туралы ойлауга болады?

1. миокардит

2. перикардит

3. митральди стеноз

4. гипертониялык ауру

5. миокард инфарктиси

 

201.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпенжурек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруда кандай пульсация аныкталады?

1. алсиз

2. аныкталмайды

3. кушти, аздаган амплитудалы

4. жии, жогары

5. калыпты

 

202.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруга тан:

1. сол жак карыншадан сол жак журекшеге каннын регургитациясы

2. киши радиус догасы бойынша онештин ауыткуы

3. дене козгалысында журек формасынын озгеруи

4. коромысло симптомы

5. журек какпашаларынын катаюы

 

203.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Кандай журек патологиясы деп ойлайсыз?

1. митральди стеноз

2. митральди жетиспеушилик

3. перикардит

4. миокардит

5. гипертониялык дерт

 

204.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Дертин турин аныктауга улкен комек корсететин:

1. клиникалык аныктамалар

2. ультра дыбысты тасил (УЗИ)

3. радионуклидти тасил (РНД)

4. жылу дидары тасили

5. ангиография тасили

 

205.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Он жактагы журектин бели томен карай жылжыган, буган себеп болган:

1. сол карыншанын улгаюы

2. он карыншанын улгаюы

3. окпе артериясынын кенеюи

4. колканын кенеюи

5. он жак журекшенин улгаюы

 

206.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Кай ауру туралы ойлауга болады?

1. миокардит

2. перикардит

3. митральди стеноз

4. гипертониялык ауру

5. миокард инфарктиси

 

207.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруда кандай пульсация аныкталады?

1. алсиз

2. аныкталмайды

3. кушти, аздаган амплитудалы

4. жии, жогары

5. калыпты

 

208.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруга тан:

1. сол жак карыншадансол жак журекшеге каннын регургитациясы

2. киши радиус догасы бойынша онештин ауыткуы

3. дене козгалысында журек формасынын озгеруи

4. коромысло симптомы

5. журек какпашаларынын катаюы

 

209.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди: Бул аурудагы журек согысы:

1. алсиреген

2. биик, жии

3. жок

4. калыпты

5. кушейген

 

210.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди. Кандай ауру туралы ойлауга болады:

1. митральды тарылуы

2. митральды жетиспеушилик

3. гипертониялык ауру

4. миокардит

5. перикардит

 

211.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди. Бул ауру кезинде киши кан айналым шенберинде кандай озгерис болады:

1. окпе сурети озгермеген

2. окпе суретинин алсиреуи

3. окпенин молдирлигинин артуы

4. окпе суретинин кушейуи, окпе тубиринин улгаюы

5. окпе сурети коринбейди

 

212.Кеуде рентгенограммасында: окпе жазыгы молдирлигинин томендеуи, окпе суретинин айкындалуы, кушеюи, окпе тубири улгайган, курылымсыз, Керли сызыктары бар. Журек: бели тегистелген, сол жак контурдагы 2ши, 3ши дога улгайган Кандай ауру туралы ойлауга болады?

1. митральды стеноз

2. митральды жетиспеушилик

3. колка стенозы

4. колка жетиспеушилиги

5. перикардит

 

213.Рентгенологиялык сурет кай кан айналуы бузылысынын тури болып табылады:

1. улкен кан айналу шенбериндеги токырау

2. какпалык гипертензия

3. киши кан айналым шенбериндеги веналык токырау

4. киши кан айналым шебериндеги артериялык гипертензия

5. кан айналу бузылысы байкалмайды

 

214.Корсетилген рентгенограммада усак ошакты диссеминация синдромы аныкталган. Осы рентгенологиялык сурет мынаган сайкес келеди:

1. окпенин ошакты туберкулезы

2. токыраулык пневмония

3. окпенин пневмокониозы

4. окпенин гемосидерозы

5. окпенин цистицеркозы

 

215.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Кандай ауру туралы ойлауга болады:

1. миокардит

2. перикардит

3. митральды стеноз

4. гипертониялык ауру

5. инфаркт миокарда

 

216.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Бул ауруда кандай пульсация байкалады?

1. алсиреген

2. аныкталмайды

3. кушейген

4. жии, жогары

5. калыпты

 

217.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Бул ауруга тан:

1. сол жак карыншадан сол жак журекшеге каннын регургитациясы

2. онешин контрасты затты енгизгенде ыгысуы

3. ,, коромысло,, симптомы

4. дененин ауыткуы кезиндеги журек формасынын озгеруи

5. клапанынын катаюы

 

218.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Кандай ауру туралы ойлауга болады?

1. гипертониялык ауру

2. колка аневризмасы

3. ЖИА

4. колка коарктациясы

5. колка атеросклерозы

 

219.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Осы диагнозды кай адиспен накты далелдеуге болады:

1. рентгенограмма

2. рентгеноскопия

3. аортография

4. электрорентгенография

5. флебография

 

220.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Осы аурудын негизги рентгенологиялык белгиси?

1. колканын оршу болиминин кенеюи

2. колканын диффузды кенеюи

3. колканын шектелген кысылуы

4. сол жак карыншанын улкеюи

5. журектин жалпы улкеюи

 

221.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2 –ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Сипатталган рентгенологиялык сурет кай ауруга сайкес келеди?

1. колка жетиспеушилиги

2. митральди жетиспеушилик

3. митральди стеноз

4. уш ашпалы клапан жетиспеушилиги

5. перикардит

 

222.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2 –ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Осы аурудагы рентгенологиялык синдром калай аталады?

1. журектин митральды формасы онын ассиметриялы улкеюи

2. журектин ушбурышты формасында жалпы улкеюи

3. журектин трапеция формасында жалпы улкеюи

4. журектин шар таризди формасында жалпы улкеюи

5. журектин аортальды формасында онын ассиметриялы улкеюи

 

223.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2–ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Осы ауруды кай диагностикалык зерттеу толык накты аныктайды:

1. термография

2. ультрадыбысты зерттеу

3. электрорентгенография

4. томография

5. рентгеноскопия

 

224.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Бул рентгенологиялык коринис кай ауруга сайкес келеди?

1. кардиосклероз

2. миокардит

3. перикардит

4. митральди стеноз

5. митральди жетиспеушилик

 

225.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Журек формасы калай озгереди?

1. митральди

2. аорталды

3. трикуспидальды

4. ушбурышты

5. шар таризди

 

226.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Бул ауруда рентгеноскопия жасалганда кандай функциональды белгилер коринеди:

1. пульсациянын болмауы

2. журектин барлык болимдеринде пульсациянын нашарлауы

3. журектин барлык болимдеринде пульсациянын катаюы

4. ,, коромысло,, симптомы (регургитация)

5. жии, томен пульсация

 

227.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Кандай ауру туралы ойлауга болады?

1. митральды стеноз

2. митральды жетиспеушилик

3. перикардит

4. окпели журек

5. гипертония ауруы

 

228.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Диагнозды аныктау ушин кандай малиметтер кажет?

1. клиникалык

2. ульрадыбыстык

3. радионуклидтик

4. термографиялык

5. ангиографиялык

 

229.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Он жак атриовазальды бурыш неге томен ыгысады?

1. сол жак карыншанын улгаюы

2. он жак карыншанын улгаюы

3. окпе артериясынын кенеюи

4. колканын кенеюи

5. колканын тарылуы

еще рефераты
Еще работы по информатике