Лекция: Классические и современные методы юридической науки

В цьому розділі у відповідності до дипломного завдання розглядаються і проводяться розрахунки:

1 — Собівартості ремонту вузла (агрегату, деталі) за існуючою технологією на підприємстві у відповідності до завдання;

2 — Економічної ефективності від впровадження заходів за сприянням підвищення якості ремонту, зниження витрат часу на ремонт, скорочення ремонтного персоналу, а саме: нової техніки, стендів, пристосувань, тощо;

3 — Собівартості ремонту вузла за запропонованою дипломником технологією;

4 — Річного економічного ефекту і строку окупності від впровадження запропонованих заходів.

За підсумками розрахунків робиться висновок про доцільність впровадження запропонованих заходів.

 

7.1 Визначення собівартості ремонту вузла

Для складання калькуляції собівартості ремонту вузла виділяється заробітна плата робітників. Складається таблиця для визначення заробітної плати у відповідності з витратами часу на одиницю ремонту вузла і годинну тарифну ставку.

Величину заробітної плати за прийнятою технологією ремонту вносимо до таблиці 23.

 

Таблиця 23 — Розрахунок заробітної плати за існуючою технологією

Найменування професії робітників Годинна тарифна ставка, грн… Час, який витрачається на ремонт, годин Заробітна плата робітників, грн…
Слюсар 5-го розряду Слюсар 4-го розряду Слюсар 3-го розряду Слюсар 2-го розряду Електрозварник Мийник Токар і т.д.      

 

Основна заробітна плата робітників Σ =

 

Дані беруться з карти технологічного процесу ремонту вузла або безпосередньо фіксуванням часу при виконанні ремонтних операцій під час проходження переддипломної практики.

Собівартість одиниці ремонту визначається за посередніми витратами у відсотковому відношенні до основної заробітної плати.

Розрахунки зводимо до таблиці 24.

 

Таблиця 24 — Собівартість ремонту вузла за існуючою технологією

  Найменування видатків Витрати у видаткових ставках від заробітної плати, % Витрати на ремонт вузла, грн…
Заробітна плата робітників Додаткова заробітна плата Амортизаційні відрахування Поточний ремонт і утримання основних засобів Вартість матеріалу Відрахування на соціальне страхування Інші витрати      

 

Собівартість одиниці ремонту С1 Σ=

 

Примітка: на різних підприємствах витрати у видаткових ставках від заробітної плати можуть змінюватися, що потребує додаткового з’ясування у бухгалтерії підприємства за місцем проходження переддипломної практики.

 

7.2 Визначення економічної ефективності від впровадження заходів (стенда, пристосування, нової технології) для ремонту вузла

Постійне підвищення продуктивності праці, впровадження сучасної технології ремонту, впровадження високопродуктивного устаткування дозволяє за рахунок економії часу, матеріалів і енергоносіїв здешевіти вартість ремонту. Дипломним проектом передбачається в технологічний процес ремонту вузла впровадження стендів, пристосувань з метою скорочення загальної тривалості часу ремонту на якусь кількість годин.

Далі визначається заробітна плата робітників після впровадження стенду, пристосування, тощо за запропонованою дипломним проектом технологією ремонту вузла. Розрахунки зводимо до таблиці 25.

 

Таблиця 25 — Розрахунок заробітної плати за запропонованою технологією

Найменування професії робітників Годинна тарифна ставка, грн… Час, який витрачається на ремонт, годин Заробітна плата Робітників, грн…
Слюсар 5-го розряду Слюсар 4-го розряду Слюсар 3-го розряду Слюсар 2-го розряду Електрозварник Мийник і т.д.      

 

Основна заробітна плата робітників Σ=

 

Собівартість одиниці ремонту за запропонованою дипломним проектом технологією визначають за посередніми витратами у відсотковому відношенні до основної заробітної плати, причому частка витрат на амортизаційні відрахування, поточний ремонт і утримання основних засобів і вартість матеріалів залишається постійною.

Розрахунки зводимо до таблиці 26.

 

Таблиця 26 — Собівартість ремонту вузла за запропонованою технологією

  Найменування видатків Витрати у видаткових ставках від заробітної плати, % Витрати на ремонт вузла, грн…
Заробітна плата робітників Додаткова заробітна плата Амортизаційні відрахування Поточний ремонт і утримання основних засобів Вартість матеріалу Відрахування на соціальне страхування Інші витрати    

 

Собівартість одиниці ремонту С2 Σ=

 

Примітка: витрати у видаткових ставках пунктів 3, 4, 5 таблиці 26 переносяться з таблиці 24 без змін.

 

 

7.3 Визначення річного економічного ефекту і строку окупності

Зрівнюючи собівартості ремонту за існуючою і запропонованою технологіями, визначаємо зниження собівартості ремонту, в гривнах, за формулою

С = С1 — С2 , (73)

де С1 — собівартість ремонту вузла (агрегату, деталі) за існуючою технологією, грн.;

С2 — собівартість ремонту вузла за запропонованою технологією, грн.

Річний економічний ефект, в гривнах, визначається за формулою

Е = N річн. O С — Е н O К1, (74)

де N річн. — річна програма ремонту вузла (агрегату, деталі), одиниць;

С — сума зниження собівартості ремонту, грн.;

Е н — нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, Е н = 0,15;

К 1 — сума капітальних вкладень на впровадження або виготовлення стенду, пристосування, тощо, грн.

Підставляючи значення у формулу, одержуємо економічний ефект від впровадження в технологічний процес стенда, пристосування, тощо для ремонту вузла.

Строк окупності, запропонованого до впровадження стенда, пристосування, тощо для ремонту вузла (агрегату, деталі), в роках, визначається за формулою

К = К 1 / N річн. O С, (75)

де N річн., С, К 1 — за попереднім.

Підставляючи значення у формулу, визначаємо строк окупності.

За підсумками результату робиться висновок про економічну доцільність впровадження стенда, пристосування, тощо. Економічні показники розрахунків дипломного проекту зводимо в таблицю 27.

Таблиця 27 — Економічні показники дипломного проекту

Показники розрахунків Позна- чення Одиниця вимірювання Величина розрахунків
Річна програма ремонту вузла. Загальна тривалість ремонту вузла (агрегату, деталі) за існуючою технологією. Загальна тривалість ремонту вузла (агрегату, деталі) за запропонованою технологією. Трудомісткість ремонту одного вузла. Собівартість ремонту вузла за існуючою технологією. Собівартість ремонту вузла за запропонованою технологією. Зниження собівартості ремонту одиниці вузла (агрегату, деталі). Вартість запровадженого до впровадження стенду (пристосування). Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень. Строк окупності запровадженого стенда (пристосування)   N річн     Ст   С 1   С 2   С   К 1   Е н   К одиниць   годин   годин людино-годин   грн.   грн.   грн.   грн.   рік    

Додаток 1

 

 

Зразки оформлення етикетки, титульного листа,

першого аркуша змісту з великим штампом,

наступних аркушів з малим штампом,

пояснювальної записки

 

 

Додаток 2

 

 

Зразок оформлення маршрутно-операційної

карти технологічного процесу ремонту вузла

 

 

Додаток 3

 

Довідкові дані для технологічного проектування

екіпірувального господарства, основних цехів і відділень локомотивних депо і тепловозоремонтних заводів

при виконанні дипломних проектів

 

Таблиця 1 — Ємності для екіпірувальних матеріалів на тепловозах

Серія тепловозів Паливо, кг Дизельне масло, кг Вода для охолодження дизеля, л Пісок, кг Довжина тепловозу, мм
2ТЭ10Л, 2ТЭ10В ТЭ3 ТЭМ2 ТЭМ7 ТГМ1 ТГМ23 ТГМ4 ТГМ6А 120(265)* 110(200)* 215(270)* 360(270)*   130(190)** 130(190)** 18610(1 сек) 16970(1 сек)  

 

Примітка: *) — ємності для гідравлічних передач; **) — запас для зимового періоду часу.

Для визначення об’єму бункерів пісочниць в м ³ значення в п’ятій графі слід розділити на середню масу 1 м ³ сухого піску, орієнтовно прийнятого 1500 кг/м ³.

 

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники дизельного палива

Показники Марки палива
Літнє (Л) Зимове (З) Арктичне (А)
Кінематична в’язкість при 20 ºС, м ²/с Температура спалаху, ºС, в закритому тиглі, не нижче Температура застигання, ºС, не вище для кліматичної зони: помірної холодної Щільність при 20 ºС, кг/м ³, не більше 0,3...0,06       -10 — 0,018...0,05       -35 -45 0,015...0,04       — -55

 

Таблиця 3 — Моторні масла для дизелів локомотивів

Серії локомотивів Дизельні масла
основні замінювач
ТГМ6, ТГМ6А ТЭМ7, ТЭМ1, ТЭМ2 ТГМ3М, ТГМ4, ТГМ4А   2ТЭ10М, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В ТЭМ1, ТЭМ2 ТЭ3 ЧМЭ3 ТГМ1, ТГМ23, ТГМ23Б(В) М-14-В2 М-14-Г2 М-14-В2 М-14-Г2 М-14-В2 М-12-Б2 М-12-Б2 М-12-Б М-12-Б, М-14-Б М-14-В2, М-20-В2 М-20-Г2, МС-20, МС-20п   — — М-14-Б2, М-20-В2 МС-20п, МС-20 М-14-Б2 М-12-В2 М-14-Б2 М-12-В2 — — — —

 

 

Таблиця 4 — Фізико-хімічні показники моторних (дизельних) масел

Показники М-12-Б2 М-14-Б2 М-14-В2 М-14-Г2 М-20-Г2
В’язкість кінематична при 100 ºС, мм/с², не менш Індекс в’язкості, не менш Кислотне число, мг КОН/г, без присадки, не більше Лужне число, мг КОН/г, масла, не менш Коксівність: без присадки, %, не більше з присадкою, не менш Температура спалаху в в відкритому тиглі, ºС, не нижче Температура застигання, ºС, не вище Зміст механічних прими сей, %, з присадками, не більше Корозійність, г/м², не більше Щільність при 20 ºС, кг/м³, не більше   12+/- 0,5   0,05 лужна реакція   0,3 1,0     -15   0,015     14+/- 0,5   0,05 лужна реакція   0,4 1,0     -15   0,015     14+/- 0,5   —   4,8...5,6   — 1...1,2     -12   0,015   —   14+/- 0,5   —     — 1,3     -12   0,01 —   —       20+/- 2   —     — -     -15   0,02 —   —

 

Таблиця 5 — Фізико-хімічні показники масел для гідравлічних передач

Показники ГТ-50 Т22, Тп — 22 И-12А И-20А
В’язкість кінематична при 50 ºС, мм²/с Кислотне число, мг КОН/г, не більше Зольність, %   Температура спалаху, ºС, яка визна-чається в відкритому тиглі, не нижче Температура застигання, ºС, не вище     11...14   — Не менш 0,5       -28   20...23   0,02 Не більше 0,005       -15   10...14   0,05 Не більше 0,005       -30   17...23   0,05 Не більше 0,005       -15

 

Примітка: в масла для гідропередач добавляється антипінна присадка ПМС-200А.

 

Приклад позначення моторних масел: М-14-В2 — це моторне масло з в’язкістю 14 мм²/с, яке відноситься до групи В, який містить 4...7 % композиційних присадок, рекомендується для дизеля (індекс 2).

За кордоном моторні масла поділяють в залежності від в’язкості за класифікацією SAE (товариство автомобільних інженерів).

Таблиця 6 — Приблизний перелік типового підйомно-транспортного обладнання для цехів, відділень і дільниць локомотивних депо і тепловозоремонтних заводів

    Найменування обладнання   Кількість одиниць   Вантажо — під’єм-ність, т   Потуж — ність, кВт Дов- жина про- льоту, м
Відділення ТР-3 Кран мостовий електричний Кран мостовий електричний Домкрат електричний консольний Електропідйомник для викочування колісно-моторних блоків Відділення ТР-2 Кран мостовий електричний Кран консольний настінний з ручним поворотом СМП-ДПКО КР-52А Домкрат пневмогідравлічний Електропідйомник для викочування колісно-моторних блоків Підйомник пересувний для зміни фрикційних апаратів автозчіпа ПКБ МПС 336 Візок акумуляторний ЕК-2 Відділення ТР-1 і ТО-3 Кран балочний з електросталлю полегшеного типу Візок акумуляторний ЕК-2 Відділення з ремонту секцій холодильника Кран підвісний одно балочний електричний Дизельне відділення Кран консольний вільно стоячий ТК 403-60 Стенд кантувач ХЗТМ Р-9690 Пересувна установка для прокачування масляної системи ХЗТМ ОЛ-9955-0,5 Дизель-агрегатне відділення Кран консольний поворот. настінний Кантувач повітродувки ПКБ ЦТ МПС Таль електрична Передаточний візок Пневматичний двоплечовий консольний кран ТЕП 190588                                   30/5       0,25       —       0,25     0,25 —     —   0,5 — 0,5 0,5   0,3   45+22+6+4;5 16+11+2+2 7,5   12+2,8   16+11+2,2   0,4+0,08 —   12+2,8     — -     3+0,65+1 —   1,7     0,75+0,25 4,5       — 0,6 — -   —   28,5 28,5 —   —   22,5   —   —     — -     22,5 —       5,9 —     —   —   3,5

Продовження таблиці 6

Відділення з ремонту візків Кран мостовий електричний Кран консольний поворотний вільний Кран для підвіски гайковертів Візок передатний широкої колії Підйомник для підтримання тягових електродвигунів при розбиранні і складанні візків ПКБ ЦТА Акумуляторне відділення Кран-балка підвісна електрична Візок з рольгангами ПКБ ЦТ МПС Відділення з ремонту фільтрів Кран підвісний однобалковий електр. Електромашинне відділення Кран мостовий електричний Кран пневматичний двоплечовий Кантувач для розбирання і складання тягових електродвигунів Кантувач остовів тягових електродвигунів, тип ЗЕРЗ Кантувач якорів тягових електродвигунів ПКБ ЦТ МПС ПРО2 Кантувач тягового генератора тепловозу ПКБ ЦТ МПС 1021 Балка поворотна з електротельфером Конвеєр для розбирання і складання тягових ел.двигунів крокуючого типу Візок з камерою для продування Механічне відділення Кран мостовий електричний Відділення з ремонту роликових букс Рольганг ДГТ 88834 Електроапаратне відділення Кран підвісний однобалковий Гальванічне відділення Кран-балка підвісна Слюсарно-заготівельне відділення Кран консольний двоплечовий Відділення з ремонту гідропередач Кран мостовий електричний Кантувач гідропередач Передатний візок                                             15/3 0,5 —     —   0,25 —   0,25   0,3   —   —   —   — 0,5   — -       —   0,25   0,25   0,3   —     11+22+6 0,73+0,25 — 1,7     2,8   1,5 —   0,9   2,2+11 —   —   —   —   2,8 0,75     16+11+2,2     —   1,7     —   16+11+2,2 — -   22,5 — -     —   —     22,5 3,5   —   —   —   — -   — -   22,5     —       3,5   22,5 — -

Продовження таблиці 6

Автогальмове відділення Кран-балка підвісна з тельфером Полімерне відділення Кран-балка підвісна з тельфером Ковальське відділення Кран консольний з тельфером         0,5   0,5   0,5   0,73+0,25   0,73+0,25   0,73+0,25      

 

Таблиця 7 — Технологічне обладнання і норми витрат станко(агрегато) — годин для розрахунку і оснащення цехів, відділень і дільниць локомотивних депо і ТРЗ

  Найменування обладнання, цех і відділення де встановлюється Тип, номер креслення, завод — виробник Норма витрат станко(агрегато)-годин на ремонт секції тепловоза
ТЕ3 2ТЕ10Л ТЕП60
Відділення ремонту роликових букс і підшипників Миюча машина для букс Установка для автоматизованого обмивання і очищення роликових підшипників Алмазно-розточувальний верстат Напівавтомат для наплавлення Вертикально-фрезерний верстат Токарний гвинторізний верстат Вертикально-свердловий верстат Електрозварювальний трансформатор Прес для зрізування наличників Повздовж-фрезерний верстат Автомат для вібраційно — дугового наплавлення Відділення з ремонту електричних апаратів Токарний гвинторізний верстат Універсальний фрезерний верстат Вертикально-свердловий верстат Установка для очищення деталей кісточковим кришінням Стенд для випробування електрич- ної міцності ізоляції апаратів Стенд для випробування електро- пневматичних апаратів і тахогене- раторів       В13-56     ЕВЕРЗ-УОП-3 2А716 ПШ-54 6Р13Б 1К62 2Н135   ТСК-500 ЧЕРЗ БС-045       1К62     А512   А253     А253     2,5     2,0 2,0 6,6 2,8 7,4 2,0   5,5 2,0 5,0   2,0     4,8 2,1     4,5     4,5       2,8     2,4 3,2 10,8 3,6 8,4 2,8   5,5 2,8 5,9   2,0     6,0 2,6     5,2     5,2       3,2     2,7 3,6 12,2 4,1 9,5 3,2   6,2 3,2 6,7   2,3     6,8 2,9     5,9     5,9
 
 

Продовження таблиці 7

Мотор-генераторний агрегат для живлення стенду Установка двомашинного агрегату (тепловозного) Клемова колонка Стіл для паяльних робіт Пристосування для обробки контактних губок Стіл під обладнання Верстак з лещатами 2-х місцевий Стенд для притирання клапанів електромагнітних вентилів Установка для просочення і сушіння котушок електр.апаратів Верстат настільно-свердловий Верстат для полірування Установка для прожирювання шкіряних манжет електричних апаратів Стенд для випробування реле тиску масла Електроплита Стелаж універсальний секційний Шафа для деталей і інструмента Трубно-секційне відділення Відрізний верстат Верстат для згинання труб на холодну Верстат трубовідрізний Верстат різьбонарізний Верстат вертикально-свердловий Стелаж для секцій Установка для очищення водяних секцій Стелаж для промивання масляних секцій Стенд для перевірки секцій на протікання Конвеєр для транспортування секцій Стенд для випробування секцій на герметичність     А253   А253 А253 —   ПР-1291 — А363   ТК-415-59   ЕК-05-63 НС-12А С-42М     ЕК-42-63   ПР-309 — А371 —   любого типу     ВМС-31 С-225 2Н118   ТК-414-64   00-2   ПР-312А   ГЕТ-220857   ТК-432-59   4,5   4,5 4,5 4,1   10,1 13,6 18,1   6,4   4,1 4,1 4,0     4,6   4,8 4,1 19,4 18,6   1,2   2,2 4,5 1,3 2,8 8,0   1,4   2,1   2,5   8,0   2,8       5,2   5,2 5,2 4,6   10,4 14,2 20,1   7,2   4,8 5,2 5,0     5,4   5,2 5,1 20,1 21,6   1,2   2,2 4,5 1,3 2,8 8,0   1,4   2,1   2,5   8,0   2,8   5,9   5,9 5,9 5,2   11,8 16,0 23,0   8,1   5,4 5,9 5,6     6,1   5,9 5,8 22,7 24,4   1,4   2,5 5,1 1,5 3,2 9,0   1,6   2,4   2,8   9,0   3,2    

 

Продовження таблиці 7

Стенд для гідравлічного випробу- вання секцій з одним колектором Стенд для гідравлічного випробу- вання без колекторів Стіл для підготовки трубних коробок і трубок секцій до паяння Кантувач для паяння трубок секцій Кондуктор-кантувач для паяння трубних коробок і колекторів Кондуктор для перевірки пара- лельності привалкових площин секції Фарбувальна камера Камера сушіння Стелаж для відремонтованих секцій Кран консольно-поворотний 0,5тс Стенд для промивання трубопро-водів паливної і масляної систем Стенд для опресування трубопро- водів Установка для пофарбування лаком труб кондуїтів Шафа для сушіння труб після пофарбування Плита правильна Горн круглий Стенд для випробування і регулю- вання клапанів Стенд для випробування пневма- тичних гальмових приладів   ПР-314   ПР-313   ТК-416-64   ТК-403-64   ТК-401-64     — ТК-400-64 —   — ТВ--0,5   9985-677   ТК-430-59   —   ЕТК-15-57 — Г-311-63425   ТК-409-59   5-505   1,8   1,6   2,9   8,0   6,0     4,5 3,0 3,0   8,0 0,85   6,5   3,1   2,4   3,0 3,8 2,6   3,4   3,1     1,8   1,6   2,9   8,0   6,0     4,5 3,0 3,0   8,0 0,85   6,5   3,1   2,4   3,0 3,8 2,6   3,4   3,1     2,0   1,8   3,3   9,0   6,8     5,1 3,4 3,4   9,0 0,96   7,3   3,5   2,7   3,4 4,3 2,9   3,8   3,5  

Таблиця 8 — Коефіцієнт обліку регламентованих втрат робочого часу на планово — профілактичне обслуговування робочих місць (виробничих позицій)

  Тип робочого місця Величина коефіцієнту Кп при роботі
в 1-у зміну в 2-у зміну
1 Без обладнання (верстаки, столи, стелажі, площадки і т.і). 2 З обладнанням. 3 При конвеєрному складанні 1,0 0,985 0,985 1,0 0,979 0,979

 

Таблиця 9 — Дані про тип, габаритні розміри і потужність технологічного обладнання для ремонту тепловозів в локомотивних депо і тепловозоремонтних заводах

  Найменування технологічного обладнання   Тип, номер креслення   Габаритні розміри Потуж- ність, кВт
Відділення з ремонту паливної апаратури Камера для обдування паливної апаратури Стіл для ремонту паливних насосів Стіл для ремонту форсунок Настільно-свердловий верстат Стіл для верстатів Стіл для ремонту паливнопідка- чуючої помпи Верстат для притирання деталей паливної апаратури Стенд для перевірки щільності нагнітаючого клапану паливного насосу Стенд для випробування паливнопідкачуючої помпи і запобіжних клапанів Стенд для обкатки і перевірки продуктивності паливного насосу і форсунки Стенд для випробування плунжерних пар і секцій паливних насосів на щільність Стенд для випробування форсунок Стіл для ремонту регулятора частоти обертів Стенд для випробування регуля- тора частоти обертів дизеля Д100 Шафа Прес для висадження конусів і трубок високого тиску. Відділення ремонту фільтрів Ящик для зберігання забруд- неного ганчір’я     ПКБ ЦТ МПС А.134     ПКБ ЦТ МПС А.161 НСА-12А готовий виріб   готовий виріб   ПКБ ЦТ МПС ПР2/9Д     ПКБ ЦТВР ТК-09-56     ПКБ ЦТ МПС 005     ПКБ ЦТ МПС А.77.01     ПКБ ЦТ МПС А.53.01   ПКБ ЦТ МПС А.106   ПКБ ЦТ МПС А.429     ПКБ ЦТ МПС А.533     ПКБ ЦТ МПС А.248       700х600х1400   1950х750х800 1960х750х800 Ø = 12 мм 2500х800х800   1960х730х800   1960х730х800 Від мережі стисненого повітря     —     — привід ручний 100х900х1924   700х800х1800   1960х750х800     1960х750х800 1100х550х2000   —     700х500х1000     2,8   — 0,6 —   —       —     1,6     4,5     —   —   —     0,5 —   2,8     —  

 

Продовження таблиці 9

 

Ящик для зберігання чистого ганчір’я Ванна для промивання повітряних фільтрів Камера для обдування повітряних фільтрів Ванна для мастильної обробки фільтрів Камера для просушування повітряних фільтрів Стелаж для фільтрів Верстак на одні лещата Стелаж Стіл Ванна для мийки деталей Стенд для перевірки фільтрів тонкого очищення палива Стенд для очищення пластин паливних Відділення для ремонту секцій холодильника Стенд для промивання секцій холодильника Стелаж для секцій Стенд для опресування секцій Стенд для випробування секцій на міцність Верстак для ремонтних робіт Стенд для опресування секції без колектора Стенд для опресування з одним колектором Підставка для ванн травлення і промивання Стенд для складання, зварювання, опресування секцій Верстат відрізний з ножівковою пилою Газогенераторне відділення Генератор ацетиленовий     ПКБ ЦТ МПС А.63   ПКБ ЦТ МПС   —   ПКБ ЦТ МПС А.165 ПКБ ЦТ МПС А.63 — - — -   ПКБ ЦТ МПС А.364   ПКБ ЦТ МПС А.4701   ПКБ ЦТ МПС А.405 — ПКБ ЦТ МПС 0.10.02   ПКБ ЦТ МПС ПР312 —   ПКБ ЦТ МПС ПР317   ПКБ ЦТ МПС ПР314   —   ПКБ ЦТ МПС ПР797   модель 872А   готовий виріб   700х500х1000   2150х1200х2380   1173х660х2768   2150х1200х2380   1596х800х1560 1200х578 — 2000х800х800 1500х800х800 1200х600х800   —   914х450х1000     продуктивність 6секц. за годину 200х400х1200 —   2612х1054х2825 на двоє лещат   1475х560х1344   1656х560х1736   1500х600   1826х460х1550   1470х825х855   модель МГ, продуктивність 2000 л/год.       —   —   —   0,6   0,6 — - — - —   0,27   0,6   35,5 — -   — -   —   —   —   —   1,7   —

Продовження таблиці 9

Відділення ремонту акумуляторів а) ремонтна. Установка для промивання лужних акумулятор. Стелаж металевий Верстак слюсарний Шафа для зберігання приладів і інструмента Установка для очищення траншей Шафа розігріву мастики для заливання Шафа сушильна Шафа для питної води і нейтра- лізуючого розчину б) генераторне. Селеновий випрямляч Щит управління зарядно — розрядним постом Зарядний перетворювач Трансформатор в) електролітне. Ванна для дистильованої води Ванна для електроліту Установка для розведення електроліту Дистилятор електричний Кран для розливу електроліту Автогальмове відділення Стіл для розбирання і складання гальмових приладів Стелаж металевий Машина для мийки Камера для обдування Ванна для мийки деталей в гасі Стенд для випробування гальмових приладів Верстат для притирання деталей Стенд для випробування кінцевих рукавів Шафа для сушіння, нагріву і прожарювання деталей Верстат настільний свердловий Верстак слюсарний     ПКБ ЦТ МПС А.823 ПЧ-309320-2925 —   —   ПКБ ЦТ МПС А.249 ПКБ ЦТ МПС 20-2893 20-2937А   —   готовий виріб   готовий виріб готовий виріб готовий виріб   ПКБ ЦТ МПС А.226 ПКБ ЦТ МПС А.225   ПКБ ЦТ МПС А.131 ПКБ ЦТ МПС А.468 ПКБ ЦТ МПС ПР1023     — - ПКБ ЦТ МПС А.328 — -   ПКБ ЦТ МПС А.205 —   —   ПКБ ЦТ МПС А.133 мод. НЦ 12А готовий виріб     970х670х1010 3160х860х500 на двоє лещат   170х550х2000   —   ємність 20 л Т мах = 75ºС   —   тип СВ-24-64   — тип ЗП 12/60 тип ОСВУ-025   — -   — - —     2000х1000х800 2000х800 — - 1200х600х800   — -   —   885х665х1010 Ø 12мм на двоє лещат   0,6 — -   —   —   1,5 —   —   1,0   — 14,0 0,25   — -   2,8 12,5 —     — - — 2,8 —   — 1,7   —   1,5 0,6 —

 

Продовження таблиці 9

Відділення ремонту автостопів, КІП і поїзних радіостанцій Стіл для огляду радіостанцій Стіл під обладнання Верстат настільно-вертикальний свердловий Стіл-стелаж для радіостанції АЕЛС Стіл для випробування автостопів Випрямляч Верстат токарний настільний Стенд для випробування швидкостемірів Стенд для перевірки тахометрів Стенд для перевірки ел.вимірю — вальних радіоприладів Стіл для ремонту приладів Стенд для перевірки і ремонту ел.манометрів і ел.термометрів Верстак слюсарний Шафа Стелаж Стенд для випробування апаратури терморегулювання Дизель-агрегатне відділення Стелаж для поршнів з шатунами Поворотний стенд для розбирання шатуна з поршнем Стіл для шатунів Стелаж для поршнів і гільз Машина для мийки з рухомим столом Установка для очищення деталей кісточковою крихкою Установка з двох ванн для мийки в розчину поршнів, гільз Стелаж Стелаж для вкладишів Стіл для ремонту вкладишів Стенд для визначення натягу вкладишів, корінних і шатунних підшипників колінчастого валу   — -   мод. НС 12-А   готовий виріб   готовий виріб тип ВСА-5 тип Т-28   — ПКБ ЦТ МПС А.211   — -   ПКБ ЦТ МПС А.203 — - —   ПКБ ЦТ МПС А.405   ПКБ ЦТ МПС п.19.02   ПКБ ЦТ п.31 ПКБ ЦТ п.20.01 —   БНТИ 9984-5777   ПКБ ЦТ МПС А.231   — - — ПКБ ЦТ п.113.01     ПКБ ЦТ МПС А.448   2000х850х800 800х600х800   Ø 12мм   2000х850х1500   1400х650х1500 — -   — -   — 2000х800х800   1500х780х1320 на двоє лещат 1000х500х2000 2100х600х2520   1375х998х1300   1800х1700х1200   — 1910х850х1010 2800х800   700х600х650   —   1200х800х800 2000х800х800 1600х600х800 1540х780х1150     1330х570х1270   — -   0,6   —   — 0,1 0,27   0,6 0,2   0,6 —   1,4 — - —   1,7+3х3   —   — - —   5,1+0,25   1,7   — - — -     —

Продовження таблиці 9

Ванна для мийки деталей Шафа для продування деталей стисненим повітрям Електрична піч для підігріву вставки поршня Поворотний стенд для складання шатуна з поршнем Стенд для контролю положення шатуна з поршнем Установка для випробування поршнів в зборі з шатунами на протікання Стіл Стіл Стіл для підбирання за вагою шатунно-поршневої групи Ваги товарні Стелаж для поршнів Стіл для ремонту гідромеханіч- ного редуктору Стелаж для редукторів Ванна для мийки деталей Стіл-стелаж для ремонту вузлів гідромеханічного редуктора Стелаж для ремонту гільз Стіл для гільз Стіл для ремонту гільз Прес гідравлічний для опресу- вання оболонки з гільз циліндрів Пристосування для випробування оболонки гільз Стіл для розбирання і складання турбонагнітача Стіл для розбирання і складання вузлів повітродувки Стелаж для роторів турбогене- раторів Кантувач повітродувки дизеля 2Д100 Стелаж для робочих коліс повітродувки Стіл для розбирання й складання нагрівача   — ТК ЦБ ЦТВР ТК-404-59   ХЗТМ 781076   ПКБ ЦТ МПС п.31   ПКБ ЦТ МПС п.54     ПКБ ЦТ МПС А.305 — -   — тип ШМ 150 до 150 кг готовий виріб   готовий виріб готовий виріб готовий виріб   —   ГЗТ 167740 —   ПКБ ЦТ МПС А.353   ПКБ ЦТ П.36.02   —   —   —   —   —   —   1200х600х800   1460х920х1820   1400х100х860   —   — продуктивність 14 поршнів за годину 1500х800х800 2000х800х800   2000х1000х800 ціна діл. 50г 2000х800х800   2000х800 2000х800 1200х600х800   1500х800х800 на 10 гільз 1840х880х1234 2000х1000   Р зусил.= 40т   —   2000х1000х600   2000х300   2000х800   —   895х860х676   2000х1000х600   —   —   6,5   —   —     1,0 — -   — -   — - —   —   — -   1,12   —   —   —   —   0,6   —   —

 

Продовження таблиці 9

Стенд для розбирання і складання шестерні еластичного приводу повітродувки Верстат для динамічного балансування Стелаж для роторів нагнітачів Ванна для мийки деталей Стіл для розбирання і складання вузлів компресора Стіл для розбирання і складання вузлів компресора Стіл для дефектоскопії Ваги Стенд для обкатки компресорів Установка для розбирання і складання валів вертикальної передачі дизеля Стіл-стелаж Стенд для випробування пружин на пружність Верстак слюсарний Стелаж для валів верт. передач Стіл для ремонту механізму управління дизелем Стіл для ремонту штовхачів кулачкових валів дизеля Стіл для розбирання і складання антивібратора Ванна для нагріву підшипників Стенд для випробування масляних насосів компресора і гідромеханічного редуктора Стенд для регулювання масляного реле тиску Стелаж для насосів Стелаж для водяних насосів Стіл для ремонту вентиляторів тягового електродвигуна Стенд для випробування венти- ляторів тягового електродвигуна Спеціальне робоче місце для ремонту водяних насосів Спеціальне робоче місце для ремонту масляних насосів     ЦТВР ТК-401-59   Готовий виріб — -   —   —   тип ВСШ 50М ПКБ ЦТ МПС А.2501     ПКБ ЦТ МПС А.317 —   ТКПБ ЦТ ТК-418-59 — -   —   —   ГЗТ 116283 —     ПКБ ЦТ МПС А.64   ПКБ ЦТ МПС Кр309а — ПКБ ЦТ МПС А.31203   —   ПКБ ЦТ МПС А.148   ПКБ ЦТ МПС А30104   ПКБ ЦТ МПС А31203     560х720   тип Д6-60 2000х800 1200х600х800   2000х1000х600   1500х800х800 1500х300х800 від 2 до 50 кг 1470х1220х1150     зусилля до 18 т 2000х800х800   від 10 до 1000 кг на одні лещата 2000х800   2000х1000х800   2000х1000х800   1000х1000х800 900х800х952     —   800х400х385 2000х800 1500х600   2000х800х800   1520х560х770   —   —       —   1,7 — -   —   — - — 14,0     1,0 —   1,0 — -   —   —   — 6,2     0,6   — 1,0 —   —   1,7   1,0   —

Продовження таблиці 9

Слюсарно-заготівельне відділення Верстак слюсарний Стелаж Стенд для ремонту кожухів зубчастих передач Верстат для одночасного обтирання і шліфування Стіл для букс Розмічувальна плита Прес-ножиці Стелаж для кожухів зубчастих передач Вертикально-свердловий верстат Бак для води Насос ручний Електроапаратне відділення Стелаж Шафа Настільно-свердловий верстат Стіл для обладнання Верстат для полірування Стіл робочий Стенд для випробування електричних апаратів Стенд для випробування електропневматичних апаратів Стенд для випробування електричної міцності ізоляції апаратів Шафа сушильна Мотор-генератор Двомашинний агрегат Шафа для витягання забрудненого повітря при заливанні пальців щіткоутримувачів Стіл для виконання робіт з паяння Верстак слюсарний Стіл для магнітного контролю         — -   —   мод. ТШ 4 — - мод. ІС-229а   — мод. НС-12А металевий мод. 7ТБКФ2     — - мод. НС-12А — готовий виріб —   ПКБ ЦТ МПС А.25302   ПКБ ЦТ МПС А.25303     ПКБ ЦТ МПС А.25301 ПКБ ЦТ МПС А.133 готовий виріб готовий виріб   НЕВЗ-0623072   — - ПКБ ЦТ МПС ПР.354     на двоє лещат 2000х800х1200   1200х1000х1400   Ø круга 400мм 3100х400х400 1200х1000 1525х610х1526   2500х800 Ø вище 12мм 400х400х500 —     2000х800х800 1100х550х2000 мах. Ø 12мм 800х600х800 Ø круга 300мм 2500х800х800   1500х700х1700   910х610х1200     1200х600х1800 885х665х1010 1156-1450 об/хв. тепловозний   1500х1100х2300   1000х650х800 на двоє лещат 3600х850х1400     — -   —   2,8 — - 1,7   — о,6 — -     — - 0,6 — 1,0 —   —   —     6,0 1,5 14,0 —   —   0,3 — 3,0

 

Продовження таблиці 9

Роликове відділення а) мийка роликових підшипників Машина для мийки роликових підшипників Стелаж для роликових підшипників Стіл для огляду роликових підшипників Стіл-стелаж Рольганг б) комплектуюча роликових підшипників Стелаж для підшипників Стіл для ремонту і комплектування роликових підшипників Стіл-стелаж Стіл Шафа для інструмента Стіл для магнітного контролю Люфтомір     ПКБ ЦТ МПС 235-1   ГЗТ Р.116134   ГЗТ Р.116159 — ДГТ     ГЗТ Р.146134     ГЗТ Р.146159 — - Готовий виріб ПКБ ЦТ МПС ПР.354 КН-146   Температура миюч. рідини Т = 90...95ºС   2500х500х1200   2500х500х800 1200х500х800 1500х500х800     2500х800х800     2500х800х800 3000х800х800 1100х780х780 1100х550х2000 3600х850х1400 —   7,0   —   — - —     —     — - — - 3,0 —

 

Література

1 М.Д. Рахматулин Технология ремонта тепловозов.

М.: Транспорт, 1983.

2 В.П. Иванов Технология ремонта тепловозов.

М.: Транспорт, 1987.

3 И.Г. Кокошинский Справочник по ремонту тепловозов.

М.: Транспорт, 1980.

4 В.П. Находкин Ремонт електроподвижного состава.

М.: Транспорт, 1990.

5 С.Я. Айзинбуд Тепловозное хозяйство.

М.: Транспорт, 1984.

6 П.К. Крюгер Тепловозное хозяйство.

М.: Транспорт, 1980.

7 М.И. Фильков Поточные линии ремонта локомотивов в депо.-

М.: Транспорт, 1993.

8 В.И. Жуков Охрана труда на железнодорожном транспорте.

М.: Транспорт, 1988.

9 Г.С. Щербачевич Техника безопасности при ремонте тепловозов.

М.: Транспорт, 1964.

10 Правила заводского ремонта тепловозов ТЭ 3 и ТЭ 10.

М.: Транспорт, 1972.

11 Правила заводского ремонта тепловозов ТГМ 3А и ТГМ 3Б.

М.: Транспорт, 1972.

12 Каталог оборудования локомотивных депо.

М.: Транспорт, 1975.

13 Е.Г.Нечаев, М.П.Довбня Технологическое проектирование основных цехов тепловозоремонтного завода. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию.

Днепропетровск: ДИИТ, 1986.

14 Л.Ф.Гагин, Бовин А.А. Екипировка и екипировочные материалы

К.: Вища школа, 1989.-160с.

15 Д.А.Курасов и другие. Электротяговое хозяйство и основы тяги поездов на промышленном железнодорожном транспорте

К.: Вища школа, 1983.-176с.

16 Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, електровозов и МВПС. ЦТтеп (25).

М.: Транспорт, 1975.-205с.

 

Зміст

стор.

 

1 Вступ… 3

2 Мета і задачі дипломного проектування… 3

3 Підготовка і організація дипломного проектування… 3

4 Оформлення дипломного проекту… 4

5 Структура і зміст розділів проекту… 4

6 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. Вступ.… 5

7 Розділ 1 Загальна частина:… 6

1.1 Загальні відомості… 6

1.2 Визначення складових інвентарного парку локомотивного депо… 6

1.3 Розрахунок і планування ремонтів і технічних оглядів… 6

1.4 Розрахунок середньодобової кількості тепловозів, які перебувають на ремонті… 7

1.5 Календарний графік ремонту тепловозів… 7

1.6 Визначення потрібної кількості ремонтних місць… 7

1.7 Розрахунок потрібної кількості робочих депо… 8

1.8 Організація екіпірувального господарства… 9

1.9 Вибір типа депо ………………………………………………………………………. 11

1.10 Вибір екіпірувальних пристроїв… 11

8 Розділ 2 Спеціальна частина. …………………………………………………………. 12

2.1 Загальні відомості (депо) ……………………………………………………………. 13

2.2 Призначення і конструктивні особливості вузла, агрегату, деталі (депо) ………… 13

2.3 Основні несправності вузла, агрегату, деталі і причини їх виникнення (депо)… 13

2.4 Загальні відомості (ТРЗ) ……………………………………………………………… 13

2.5 Призначення і конструктивні особливості вузла, агрегату, деталі (ТРЗ) ………… 13

2.6 Основні несправності вузла, агрегату, деталі і причини їх виникнення (ТРЗ) …… 13

9 Розділ 3 Розрахункова частина ………………………………………………………… 14

3.1 Визначення річного об’єму ремонту вузла, агрегату… 14

3.2 Визначення потрібної кількості ремонтного персоналу для виконання програми ремонту вузла, агрегату, деталі… 14

3.3 Визначення і вибір необхідної кількості технологічного обладнання, інструменту для виконання програми ремонту… 15

3.4 Визначення потрібної площі відділення, дільниці для розташування технологіч-ного обладнання… 16

3.5 Вибір необхідних вантажопідйомних і транспортних засобів… 17

10 Розділ 4 Технологічна частина… 17

4.1 Розробка маршрутно-операційної карти ремонту вузла… 17

4.2 Розробка стенда, пристосування для ремонту вузла… 18

4.3 План розташування технологічного обладнання на дільниці (відділенні) ремонту вузла… 19

11 Розділ 5 Заходи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії… 23

12 Розділ 6 Організація виробництва… 24

6.1 Організація і технологія ремонту вузла (агрегату, деталі) за існуючою і за запропонованою технологіями… 24

6.2 Визначення витрат електроенергії на освітлення і виробничу діяльність дільниці (відділення) з ремонту вузла… 24

6.3 Опалення і вентиляція дільниці (відділення)… 27

13 Розділ 7. Економіка виробництва… 31

7.1 Визначення собівартості ремонту вузла… 31

7.2 Визначення економічної ефективності від впровадження заходів (стенда, пристосування, нової технології) для ремонту вузла… 32

7.3 Визначення річного економічного ефекту і строку окупності… 34

14 Додаток 1 ..........................................................................................................................35

15 Додаток 2… 40

16 Додаток 3… 47 Література… 63

 

 

Классические и современные методы юридической науки

еще рефераты
Еще работы по истории