Лекция: Кафедра економічної теорії та конкурентної політики

  ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової та навчально-методичної роботи _______________ Н.В. Притульська     «____» ___________________2012 р.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
   
галузь знань «Економічна кібернетика» «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств» «Маркетинг» «Фінанси і кредит» «Облік і аудит» «Менеджмент»
     

Київ 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Укладачі: В.В. Хрустальова, канд. екон. наук, доц.,

А.М. Яншина, канд. екон. наук, доц.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики протокол № 3 від 28.09.2011 р.

 

Рецензент І.П.Соколовська, канд. екон. наук, доц.

 

 

"ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ"

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
     
галузь знань «Економічна кібернетика» «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств» «Маркетинг» «Фінанси і кредит» «Облік і аудит» «Менеджмент»

 

 

Автори: В.В. Хрустальова, к.е.н., доц.,

А.М. Яншина, к.е.н., доц.

 

 


ВСТУП

 

В системі економічних дисциплін історія економіки та економічної думки займає вагоме місце, накопичуючи конкретні факти економічного розвитку окремих країн та аналізуючи економічні процеси, які відбуваються в різні економічні епохи, що є безцінним джерелом знань та досвіду, накопичених людством на шляху суспільного прогресу. Вона розкриває передумови і закономірності еволюції світової економічної науки, систематизує, аналізує економічні знання, знайомить із науковою спадщиною видатних вчених-економістів та внеском головних шкіл та напрямів економічної думки до загальнолюдської інтелектуальної скарбниці.

«Історія економіки та економічної думки» забезпечує тісний зв`язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань у цілому. Як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук, вона допомагає у вивченні економічної теорії, міжнародних економічних відносин, економіки галузей господарства, в тому числі торгівлі, фінансів, грошового обігу. Галузеві і функціональні економічні науки, не маючи ґрунтовної бази в історико-економічних дослідженнях, втрачають власний теоретичний рівень. Таким чином «Історія економіки та економічної думки» є однією з соціально-економічних дисциплін, вивчення якої сприяє глибокому засвоєнню як суспільно-теоретичних дисциплін, так і конкретних економік.

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» є базовою дисципліною для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», напрямів підготовки «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент».

Предметом історії економіки та економічної думки є процес виникнення, поширення, розвитку, боротьби і зміни системи економічних поглядів, який обумовлюється змінами у господарстві країн світу в історичному розвитку та різноманітності форм його прояву.

Критичне засвоєння досягнень попередників, глибоке розуміння минулого економічної науки, джерел її зародження та розвитку сприяє більш досконалому розумінню сучасних проблем економічної теорії.

Робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» складається з таких розділів:

1. Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

2. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

3. Тематика та зміст лекційних, семінарських, практичних, занять, самостійної роботи студентів.

4. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

5. Список рекомендованих джерел.

 

еще рефераты
Еще работы по истории