Лекция: КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК )

з дисципліни“Історія економіки та економічної думки”

для студентів всіх спеціальностей

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
3-4-му семестрі
І. Обов’язкові      
1.1.Підготовка до семінарських занять Протягом семестру Оцінка участі у семінарських заняттях
1.2.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт 6,10 тижні Написання модульних контрольних робіт 10+10
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові      
2.1.Підготовка реферативних завдань за пропонованою тематикою Протягом семестру Перевірка та захист
2.2.Підготовка домашніх завдань з тем самостійної роботи “-” Перевірка та захист
2.3.Конспектування окремих тем, винесених на самостійне опрацювання, підготовка тез виступів на студентську конференцію “-” Перевірка
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі
         

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Вечірня форма навчання
3-4-му семестрі
І. Обов’язкові      
1.1.Підготовка до семінарських занять Протягом семестру Оцінка участі у семінарських заняттях
1.2.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт 6,10 тижні Написання модульних контрольних робіт 10+10
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові      
2.1.Підготовка реферативних завдань за пропонованою тематикою Протягом семестру Перевірка та захист
2.2.Конспектування окремих тем, винесених на самостійне опрацювання. “-” Перевірка
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі
         

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
3-4-му семестрі
І. Обов’язкові      
1.1.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт Протягом семестру Написання модульних контрольних робіт 10+10
1.2.Підготовка домашніх завдань з тем самостійної роботи “-” Перевірка та захист
Разом балів за обов’язкові види СРС
Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі
         

 

 

еще рефераты
Еще работы по истории