Лекция: КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Історія держави і права України»

на тему:

 

Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях періоду австро-угорського панування

 

Студента групи 151

Мельниченка Віктора Сергійовича

Науковий керівник

к.ю.н., доцент Лісна І.С.

 

 

Дата здачі на кафедру_______________________

 

 

Миколаїв – 20___


Додаток 2

 

перелік умовних скорочень

 

 

ЦК України Цивільний кодекс України
ГК України Господарський кодекс України
РФ Російська Федерація
НБУ Національний банк України
Держфінпослуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
УНІДРУА Міжнародний інститут з уніфікації приватного права

 


Додаток 3

 

 

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………...2
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРІОД АВСТРІЙСЬКОГО ПАНУВАННЯ (1772-1918)………………………..………..4
1.1. Революція 1848 р. і створення Головної руської ради у Львові. … ………………….4
1.2. Галицький становий сейм. ................……………....………………………………….8
РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОГО ПАНУВАННЯ…………………………………...………………………………...14
2.1. Крайові конституції для Галичини і Буковини 1850 р.…………………………….14
2.2. Імператорський закон 1862 р. про місцеве самоврядування. ………………….…...19 2.3. Організація управління Львова і Чернівців за статутом 1870 р. ……..…………..25
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ………..……………………………………….……29
3.1. Головна українська рада та її повноваження. ………………………………...…….29
3.2. «Військове генерал-губернаторство Галичина». ……………………………….…..34
 
ВИСНОВКИ.........................................................................................................................36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………...38

 

Додаток 4  
   
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
бібліографічного опису у списку
джерел, який наводять у курсовій роботі
 
Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії (один, два або три автори) Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. – Львів: ЛДУ, 1992. – 108 с.
  Капроні Р., Кисіль С. Лізинг в Україні. Проект з розвитку лізингу в Україні. МФК, 2001. – 142 с.
  Кочетков В.Н., Краева Е.В., Кочеткова О.В. Организация лизинговых операций. – К., 1998. – 103 с.
   
Чотири автори Договор имущественного найма в советском гражданском праве / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук. – К.: Правл, 1986. – 144с.
   
П'ять та більше авторів Хозяйственное право: Учебник / В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, К.С.Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
  Зобов’язальне право: теорія і практика: Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
   
Колективний автор Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под. общ. ред. А.Г.Калпина. – М.: Юристъ, 2001. – 542 с.
   
Багатотомні видання Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под. ред. С.Л. Утченко. – М., 1962. – Т.2. – 675 с.
  Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1981. – Т.6. – 550 с.
   
Перекладні видання Жамен С., Лакур Л… Торговое право / Пер. с франц. — М.: Международные отношения, 1993. – 251 с.
   
Збірки наукових праць Якубівський І.Є. До питання про правову природу лізингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – 2001. – С. 312-315.
  Зобов’язальне право: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 226 с.
   
Словники Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 798 с.
   
Складові частини(розділи, статті, доповіді і інш.)  
книги, Козырь О.М. Аренда (глава 34) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. – М., 1996. – 347 c.
   
збірника, Різник В. Порівняння договору лізингу з подібними до нього за правовою природою договорами // Лізинг в Україні. – Київ. – 2003. – № 6. – С. 42-44.
   
журналу. Усенко Я.Б. Методологічні і правові основи розвитку лізингу на Україні // Бізнес. – 1999. – № 3. – С. 49-53.
   
Дисертації Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Львів, 2003. – 196 с.
   
Автореферати дисертацій Бойчук Р.П. Договір лізингу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / НЮА України ім. Я. Мудрого. – Харків, 1997. – 23 с.
   
Нормативно-правові акти Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
  Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення державного лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства” від 18 вересня 1997 року № 1031 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1998. – № 7. – С. 71.
  Декрет Кабінету Міністрів України вiд 21.01.1993 № 7-93 “Про державне мито” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
   
Іnternet-джерела Аненкин О. Лизинг // Журнал Мобильных решений. – 1999. – № 1 // Сайт журнала – www.informexpress.ru/mobile/02_99/1.html (станом на 12.01.2007р.)
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.1995 року № 49-Р “Про склад міжвідомчої комісії з питань підготовки проектів законодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на забезпечення подальшого впровадження лізингу у господарські відносини” // Офіційний сайт ВРУ. – www.rada.gov.ua.
  Махлин П. Не то слово // Зеркало недели. – 2003. – № 10 // Офіційний сайт журнала – www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/435/37925 (станом на 12.01.2007р.)

Додаток 5

 

еще рефераты
Еще работы по истории