Лекция: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ (КОМПЕТЕНЦІЇ) ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Мета вивчення дисципліни«Історія економіки та економічної думки» полягає у формуванні у студентів комплексного наукового уявлення про закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та еволюцію економічних знань під впливом цих змін для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Метою вивчання дисципліни є поглиблене вивчення та творче осмислення передумов та закономірностей еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та еволюції світової економічної науки, систематизація, та критичний аналіз економічних поглядів та ідей.

Головним завданням дисципліни – є засвоєння студентами предмета історії економіки та економічної думки як науки про еволюцію господарства країн світу — матеріальної передумови виникнення, розвитку, боротьби і зміни економічних ідей та концепцій у теоретичних напрямах, течіях і школах, вченнях окремих видатних економістів у історичному аспекті.

Завданнями вивчення дисципліни є:

— вивчення конкретних фактів і явищ розвитку кожної країни у історичній послідовності відповідно до тієї чи іншої форми економічних відносин;

— ознайомлення з особливостями протікання певних історико-економічних процесів і явищ у економіках певних країн та з‘ясування спільних рис, що притаманні даним явищам та процесам, що дасть змогу їх об‘єднати у цілісну картину господарського розвитку;

— аналіз історико-економічного досвіду, спираючись на який можливо краще зрозуміти суть та особливості сучасних господарських процесів, визначити варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє;

— вивчення історичного досвіду важливіших економічних реформ, що закладає теоретичні підвалини для глибокого опанування професійними знаннями та реалізації своїх творчих можливостей;

— з‘ясування сутності та особливості сучасних господарських процесів, що буде сприяти формуванню професійного та громадського світогляду студентів;

— формування цілісного уявлення про еволюцію економічної науки;

— висвітлення змісту провідних теоретичних напрямів, течій, шкіл, їх теоретико-методологічних особливостей;

— виявлення спадкоємності, розбіжності, взаємозалежності економічних учень;

— аналіз та розгорнута характеристика сучасних концепцій, вивчення їх теоретичних джерел та тенденцій розвитку.

— опанування загальних засад економічного життя суспільства на основі врахування різних альтернативних поглядів, у історичному плані, з’ясування механізму дії економічних законів і принципів та використання їх у формуванні економічної політики;

— засвоєння студентами основних методів економічних досліджень як методологічної основи у вивченні конкретних економічних дисциплін з врахуванням їх спеціалізації та майбутньої фахової діяльності.

Глибоке розуміння ретроспективи, логіки та закономірностей розвитку економічної науки є важливим імпульсом до самостійних наукових досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки:У структурно-логічній схемі вивчення «Історія економіки та економічної думки» виступає початковою економічною дисципліною, яка дає можливість оволодіти студентами певними теоретичними знаннями які в подальшому є необхідними при більш глибокому та всебічному розумінні вивчення таких теоретичних дисциплін як: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка» та «Макроекономіка», «Державного регулювання економіки», а також галузевих і функціональних економічних наук.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен знати:передумови та закономірності еволюції світової історії економіки та економічної думки; факти, конкретні події, економічні процеси та відносини у різних країнах у певні хронологічні періоди; економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки; основні досягнення видатних учених-економістів; теоретичні і методологічні підходи у дослідженні історії економіки та економічної думки; проблеми розвитку вітчизняної економіки та економічної думки.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен вміти: узагальнювати та аналізувати конкретні економічні події та відносини у суспільстві; аналізувати зміст і роль кожної економічної теорії, її місця в загальній логіці розвитку економічної думки; дослідити причини виникнення, розвитку та відчуження економічних концепцій на різних історичних етапах; застосовувати різні методи: від наукової абстракції, аналізу та синтезу до математичного моделювання економічних процесів і явищ; виявити співвідношення між економічними теоріями та економічними подіями у суспільстві на різних етапах його розвитку; оцінювати вплив сучасних теорій на економічну політику різних країн, а також можливість їх використання в Україні.

Вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної думки» сприяє глибокому засвоєнню як суспільно-теоретичних дисциплін, так і конкретних економік. Ця дисципліна забезпечує тісний зв`язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому. Як джерело для всіх економічних наук, вона допомагає у вивченні економічної теорії, міжнародних економічних відносин, економіки галузей господарства, в тому числі торгівлі, фінансів, грошового обігу. Галузеві і функціональні економічні науки, не маючи ґрунтовної бази історико-економічних дослідженнях, втрачають власний теоретичний рівень.
2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Назва теми Кількість годин Форми контролю
Всього годин/ кредитів з них
лек-ції семі-нарські заняття самостійна робота студентів
Тема 1. Предмет і метод Історії економіки та економічної думки РП, ТЗ
Тема 2. Господарство первісного суспільства та особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. – V ст. н. е.) О, РП, ТЗ, ІЗ
Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств європейської цивілізації у період Середньовіччя (V – XV ст.) О, Т, РП
Тема 4. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – 1-а пол. XVII ст.) О, Т, РП, ІЗ
Тема 5. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (2-а пол. ХVІІ – 1-а пол. ХІХ ст.) О, РП, ТЗ, ІЗ
Тема 6. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (2-а пол. ХІХ – початок ХХ ст.) О, Т, РП
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації у період монополістичної конкуренції (2-а пол. ХІХ – початок ХХ ст.) О, Т, РП
Тема 8. Господарство та економічна думка у період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (1-а пол. ХХ ст.) О, Т, КЗ
Тема 9 Розвиток національних економік Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом НТР (2-а пол. ХХ ст.) О, РП, ІЗ
Тема 10. Світове господарство та основні напрями ек. теорії на етапі інформаційно-технологічної революції (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.) РП, Т, ІЗ
Тема 11. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці О, Т, ТЗ, ІЗ
Тема 12. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)   О, Т, ТЗ, ІЗ
           
РАЗОМ: 162/4,5  
Підсумковий контроль – екзамен

скорочення: опитування – О; реферативне повідомлення – РП; тести – Т; творче завдання – ТЗ; перевірка індивідуальних завдань – ІЗ; комплексна контрольна робота – ККР.


еще рефераты
Еще работы по истории