Лекция: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Общественность, со своей стороны, обязуется осуществлять общественный контроль за выполнением данных обязательств и в случае, невыполнения пунктов меморандума, реагировать общественными выступлениями в рамках действующего законодательства.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійних робіт

з дисципліни

“ГЕОЛОГІЯ”

для студентів

напряму підготовки

“Гірництво”

денної та заочної форм навчання

 

Кривий Ріг

Укладач:

Смірнова Г.Я., кандидат геологічних наук, доцент.

Відповідальний за випуск:

Євтехов В.Д., доктор геолого-мінералогічних наук, профессор.

 

Рецензент:

Блоха В.Д., кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

 

Методичні вказівки містять навчально-тематичний план та рекомендації щодо шляхів і методів самостійного опанування окремих тем дисципліни і оформлення результатів цієї роботи у вигляді реферату. Окремо наведено теми самостійних (реферативних) робіт та список рекомендованої літератури.

 

Розглянуто на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії   Протокол № 7 від 16.03.2011 р. Схвалено на засіданні вченої ради геолого-екологічного факультету     Протокол № 8 від 28.03. 2011 р.

 

Зміст

Вступ
1. Навчально-тематичний план дисципліни “Геологія”
2. Програма курсу “Геологія”
3. Тематика самостійних (реферативних) робіт
4. Рекомендації щодо самостійного опанування окремих розділів дисципліни “Геологія”
5. Загальні відомості до оформлення рефератів
6. Контрольні питання з дисципліни “Геологія”
7. Список рекомендованої літератури

 

 

Вступ

 

Геологічна освіта є одним з наважливіших елементів підготовки фахівців напряму “Гірництво”. Висококваліфіковані гірники повинні володіти геологічними знанями. Основними задачами даного курсу є: вивчення законів та механізми розвитку геологічних процесів і явищ та їх роль у мінерало-, породо- та рудоутворенні; запобігання негативного впливу геологічних процесів при проведенні гірничих робіт з метою забезпечення охорони праці в гірництві; вивчення впливу геологічних процесів на виникнення надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру і розробка заходів скерованих на уникнення таких ситуацій; ознайомлення з основами інженерної петрографії, водно-фізичних та фізико-механічних властивостей гірських порід та техногенних відкладів, вивчення фізико-геологічних та інженерно-геологічних явищ; ознайомлення з основами гідрогеології, з поняттями водоносний пласт та водоносні комплекси, закони фільтрації, вивчення особливостей притоку води в гірничі виробки; ознайомлення з особливостями інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень та нагляду на діючих родовищах корисних копалин; вивчення студентами основ промислової геології; ознайомлення з видами корисних копалин та їх родовищ, вивчення генетичної класифікації родовищ, морфологічних типів тіл корисних копалин та їх речовинного складу; промислових типів металевих, неметалевих та горючих корисних копалин; знайомство з принципами розвідки родовищ та її стадіями, з вимогами до оконтурювання тіл корисних копалин, ознайомлення з методами підрахунку запасів корисної копалини та геолого-промислової оцінки родовищ.

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Геологія” для студентів напрямів підготовки “Гірництво” денної та заочної форм навчання містять навчально-тематичний план та рекомендації щодо шляхів і методів самостійного опанування окремих тем дисципліни і оформлення результатів цієї роботи у вигляді реферату. Окремо наведено теми самостійних (реферативних) робіт та список рекомендованої літератури.

1. Навчально-тематичний план дисципліни

“Геологія”

№з.п Назва теми
Модуль 1. Загальна геологія
1. Історія становлення геології. Методи геології.
2. Форма, розміри, будова і склад Землі
3. Магматизм
4. Метаморфізм
5. Тектонічні рухи та землетруси
6. Вивітрювання. Геологічна діяльність вітру
7. Геологічна діяльність поверхневих вод
8. Геологічна діяльність озер і боліт
9. Антропогенні геологічні процеси
10. Історія становлення геології. Методи геології.
Модуль 2. Промислова геологія
11. Основи інженерної петрографії. Водно-фізичні, фізико-механічні властивості гірських порід та техногенних відкладів. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні явища.
12. Гідрогеологія. Класифікація підземних вод за умовами залягання. Водоносні пласти та водоносні комплекси. Закони фільтрації. Приток води в гірничі виробки.
13. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження та нагляд на родовищах корисних копалин.
14. Корисні копалини та їх родовища. Генетична класифікація родовищ.
15. Морфологічні типи тіл (утворень) корисних копалин та їх речовинний склад.
16. Промислові типи металевих, неметалевих та горючих корисних копалин.
17. Принципи розвідки родовищ. Розвідка родовищ та її стадії. Вимоги та оконтурювання корисних копалин
18. Підрахунок запасів корисних копалин. Геолого-промислова оцінка родовищ.

2. Програма курсу “Геологія”

еще рефераты
Еще работы по истории