Лекция: Модуль 4. МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ

Вивчення природи та специфіки суспільного життя слід починати із вивчення його первинного елемента – людини, людини як особистості. Але людина не народжується особистістю. У процесі життєдіяльності, особливо в ранньому віці, вона набуває всі такі чи інакші необхідні ознаки та риси, котрі допомагають їй жити і діяти в соціальному середовищі, сприймати його і вносити свої впливові корективи у процес діяльності.

Індивід не має змоги вибирати де, коли і як йому жити. Він застає певне природне та соціальне середовище, змушений пристосовуватися, адаптуватися до його умов. Цей процес “входження” в суспільне життя прийнято називати соціалізацією.

Соціалізаціяскладний і тривалий процес включення індивіда до системи соціальних зв'язків та відносин, його активної взаємодії з оточенням, у результаті якої він засвоює зразки поведінки, соціальні норми і цінності, необхідні для його успішної життєдіяльності у даному суспільстві.

Процес соціалізації триває все життя, в ньому виділяють кілька “життєвих” циклів (стадій): дотрудовий, трудовий та післятрудовий. Залежно від віку особи, умовно визначають три основних етапи соціалізації: первинна (соціалізація дитини), маргінальна (підліткова), стійка цілісна соціалізація (перехід до зрілості). Крім того, кожний період характеризується певними ознаками. Так, у дорослому віці соціалізація націлена на зміну поведінки у новій ситуації, а у дитячому віці акцент робиться но формуванні ціннісної орієнтації. Дорослі, опираючись на власний досвід, здатні лише оцінювати і сприймати їх критично, а діти в змозі лише засвоювати їх.

Соціалізація – як цілеспрямований конструктивний процес – повинна починатися в дитинстві, коли майже 70% формується людська особистість. Якщо запізнитися, можуть розпочатися незворотні процеси. Саме в дитинстві закладається фундамент соціалізації. Процес набуття певних соціальних якостей відбувається за чиєюсь сторонньою допомогою – агентів соціалізації (конкретних людей, які відповідальні за засвоєння культурних норм та соціальних ролей); інститутів соціалізації (заклади, установи, котрі впливають на процес соціалізації та спрямовують його).

Першим у житті агентом соціалізації є сім'я, де відбувається рання соціалізація. Результати батьківського виховання у значній мірі визначають особистість, її подальше суспільне життя. Чимале значення має також взаємодія з однолітками як засіб формування відповідальної, самостійної, принципової, здатної до співпраці особистості. Від результатів цієї взаємодії залежить вміння у подальшому оптимально вибудовувати взаємини з оточенням.

Процес соціалізації іноді суттєво видозмінюється. Це, як правило, пов'язано з переходом людини на нову життєву сходинку, новий життєвий цикл. Людині доводиться багато чому перенавчатися: відходити частково або цілковито від попередніх цінностей, норм ролей, правил поведінки (десоціалізація). Це може бути зумовлено її ізоляцією, обмеженням спілкування та можливостей щодо підвищення культурного рівня та ін. У перехідних суспільствах простежується ресоціалізація – докорінна зміна соціального середовища, що зумовлює необхідність особистості пристосовуватися до нових соціальних обставин, норм і цінностей. Цей болісний процес нерідко вимагає цілковитої зміни поглядів на суспільство, переоцінки свого життя, пов'язаний з руйнуванням попереднього світорозуміння, необхідністю вироблення нового, спричинює розрив з традиційними культурними цінностями, породжує необхідність брати на себе незвичну соціальну роль тощо.

Отже, соціалізація особистості – складний процес її взаємодії з соціальним середовищем, в результаті якого формуються якості людини як справжнього суб'єкта суспільних відносин.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

У чому схожість і відмінність таких понять: “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особа”?

Як на вашу думку, слід визначити зміст поняття “особистість”?

У чому значення соціологічної концепції особистості?

Які складові визначають структуру особистості?

Як визначити процес соціалізації особистості?

Охарактеризуйте особливості вікових етапів людського життя?

За допомогою яких факторів відбувається соціалізація особистості?

Як впливають соціальні норми на життєдіяльність особистості?

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бабосов Е.М. Социология управления. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Мн. Тетра Сисиеме, 2000. – 288 с.

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник под редакцией профессора Ю.Г. Волкова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.:, Гардарики, 2000. – 512 с.

Кравченко Н.П. Социология: Учебник для ВУЗов. – М.: Академический проект, 2000. – 382 с.

Лукашевич Н.П. Соціологія. Загальний курс.: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 320 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Рабочая книга социолога. Редкол. Г.В. Осипов и др. – М.: Наука, 1983. – 478 с.

Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2005. – 560 с.

Фролов С.С. Социология. Учебник. – М.; 2000.

Якуба Е.А. Социология: Учебное пособие. – Харьков: Константа, 1996. – 192 с.

Жюль К.К. Соціологія.: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.

Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт – М, 2001. – 527 с.

Модуль 4. МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ

еще рефераты
Еще работы по истории