Лекция: III. РАЗБУЛВАНЕ МИСТЕРИИТЕ НА ПОСВЕЩЕНИЕТО

Много от изложеното на тези страници е свързано на практика с проявлението на Царството Божие, което сега става възможно благодарение на:

1. Ръста на това Царство на Земята и хилядите хора, които признават законите му и се опитват да живеят в съгласие с неговите правила и дух.

2. На факта, че знаменията на времето и глобалната човешка неволя предизвикаха отклика на Христос и Той реши да се появи отново.

3. И на това, че призивният зов на човечеството постоянно се въздига към „тайната обител на Всевишния" и Йерархията планира да се екстернализира след като Христос се появи и възстанови на земята управлението на Духа. Часът за възраждане на древните Мистерии [тайни, тайнства] удари.

Тези факти широко се проявиха през последните две години благодарение на пречистващото влияние, което световната война (1914 — 1945) оказа върху Земята и вследствие изживените от човечеството страдания, които оказаха също такова могъщо, но латентно пречистващо въздействие. В резултат на това Йерархията (невидимата досега Христова Църква) ще може да се екстернали­зира и да работи открито на физически план. Това ще бъде симптом за връщане към ситуацията, съществувала във времената на Атлан­тида, когато (според библейския символизъм Битие, глави II и III) Сам Бог е ходил сред хората; Той говорел с тях и не съществу­вали бариери между царството на хората и Царството Божие. Божествеността е присъствала във физическа форма и Членовете на духовната Йерархия открито са насочвали човешките дела, доколкото е позволявала вродената свободна воля на човека. Сега, в непосредствено бъдеще и на по-висока дъга от спиралата на живота, това ще се случи отново. Учителите открито ще ходят сред хората и Христос отново ще се появи във физическо Присъствие. Освен това древните Мистерии ще бъдат възстановени и древните ориентири ще бъдат отново признати; масонството ревностно е съхранявало много от тях и надеждно ги е „балсамирало" в своите ритуали, очаквайки деня-на тяхното съживяване и възраждане.

Тези древни Мистерии са били дадени на човечеството от Йерархията и съдържат пълния ключ към еволюционния процес, скрит в числата, ритуалите, думите и символизма, които завоалират тайната на произхода и съдбините на човека, показвайки му в обреди, церемонии и ритуали дългия път, който той ще трябва да извърви назад към светлината. Те съдържат също така (при правил­но тълкуване и представяне) основите на учението, необходимо на човечеството, за да може то да премине от тъмата към Светли­ната, от нереалното към Реалното и от смъртта към Безсмъртието. Всеки истински масон, който поне донякъде разби­ра значението на трите степени на Синята Ложа и скрития смисъл на ритуалите, в които участва, ще разпознае истинската същност на подчертаните три фрази и ще схване значението на трите степени. Аз говоря за това с масонска цел, защото тя е тясно свързана с възраждането на Мистериите и е пазела през вековете ключа към дългоочакваното възстановяване, към платформата, върху която ще се изгради бъдещото учение, и към структурата, която — ако се освободи от някога правилните си, но отдавна вече остарели еврейски названия и класификации — може да отразява историята на човешкото движение напред по Пътя на Завръщането.

Именно тези Мистерии Христос ще възстанови след новата Си поява, като възроди църквите в нови форми и възстанови скритото Тайнство, което те отдавна са загубили поради своя материализъм. Масонството също е изгубило някогашната си жизненост, но все пак е успял о да съхрани истината в своите ритуали и сега тя може да бъде възстановена. Христос ще направи именно това. Той ще съживи Мистериите и по други начини, тъй като не всички хора ще се стремят към църквите или към масонството като извори на духовния живот. Истинските Мистерии ще бъдат открити и чрез науката, като импулсът за търсенето им в научното знание ще изхожда от самия Христос. Мистериите съдържат в своите формули и учения ключ към науката, която ще разбули тайната на електричеството — тази най-велика духовна наука в областта на божественото знание, до чиято периферия ние сега едва се докосваме. Чак когато Йерархията видимо се прояви на Земята и Мистериите, чиито пазители са учениците на Христос, бъдат открито дадени на света, ще бъде разкрита истинската природа на електричните явления.

Мистериите са надежден източник на откровение, но това ще стане реалност едва когато умът и волята към добро здраво се слеят ведно, обуславяйки човешкото поведение в такава степен, че наб­лижаващото откровение да бъде безопасно усвоено. Съществуват планетарни енергии и сили, които хората засега не познават и не могат да контролират, а всъщност именно от тях зависи животът на планетата; те са тясно свързани с презираните и така примитивно тълкуваните сега психични способности, които обаче (при правил­но отношение и използване) ще принесат огромна полза в науките, които ще бъдат открити от Мистериите.

Благодарение на новата поява на Христос, Тайнството на Вековете стои пред прага на разкриването си. Тази дълго завоали­рана от душевното знание Мистерия ще се открие вследствие разбулването на душата. Световните Писания винаги са предсказ­вали, че краят на епохата ще ознаменува разбулването на тайните и излизането им на светлина. Както знаем, нашият сегашен цикъл бележи края на епохата на Рибите; идващите две столетия ще отбележат отмяната на смъртта, или по-точно — на нашите непра­вилни представи за смъртта, и необратимото утвърждаване на факта за съществуването на душата; тогава ще се изясни, че душата е онази същност, движещ импулс и духовна сила, която лежи в основата на всички форми. Задачата на Христос (преди две хилядо­летия) е била да провъзгласи някои велики възможности и наличи­ето на колосални потенциали. Него вата работа при повторната Му поява ще бъде да докаже наличието на тези възможности и да демонстрира истинската природа и потенциал на човека. Казаното от Него, че всички сме синове Божии, деца на един Отец, скоро ще се развие (от прекрасно, мистично и символично твърдение) в научно доказано положение. Нашето всеобщо братство и същнос­тното ни безсмъртие ще бъдат утвърдени като факти на природата.

Почвата за великото възраждане, което ще бъде донесено от Христос, вече се подготвя. Масонството и световните религии (вкл. християнството) са изправени пред съда на критичния човеш­ки ум; утвърждава се почти единодушното мнение, че те са претър­пели неуспех в своите божествено определени задачи. За всички е ясно, че в тях трябва да се влее нов живот, но това изисква ново виждане и свеж подход към жизнените условия и само новата поява на Христос може да ни научи на тях и да ни помогне да ги осъществим. Както гласи едно древно Писание:

„Което е било тайно, ще стане явно, и което е било скрито, сега ще се открие; неясното ще излезе на светлина и ще усили тази светлина така че всички хора ще виждат и заедно ще се радват. Ще дойде време, когато разрушението ще изпълни благотворната си роля и хората в страдание ще търсят онова, което по-рано са отхвърлили. В суетната си надпревара те са преследвали близкото и лесно достижимото. Получавайки го обаче, те са откривали, че то е фактор на смъртта. И все пак, през цялото време те са се стремели към живота, а не към смъртта."

И Христос ще им донесе живот, изобилен живот.

Сега много се говори за мистериите на посвещението. Във всяка страна има много лъжеучители, преподаващи т. нар. Мисте­рии и предлагащи лъжепосвещения (обикновено срещу заплащане и получаване на диплом). Христос е предупредил, че точно преди Неговото пришествие ще е налице именно такава ситуация на повсеместно афиширане на фалшивото и лъжовното, която всъщ­ност ще показва, че идването Му наближава. Опитите за фалшифи­циране винаги предполагат наличието на оригинал. Дискусиите, глупавите претенции, псевдоокултизмът и напразните опити „да се приеме посвещение" (неразбираема фраза, използвана от някои невежи теософи за изразяване на дълбок духовен опит) са съпътс­твали езотеричното учение от момента на неговото последно обнародване през 1875 г. Тогава Елена Блаватска привлече внима­нието на Западния свят върху факта, че великите ученици и Учители на Мъдростта присъстват на Земята и работят под ръководството на Христос. По-късно тя дълбоко съжали за това, както показват някои от нейните статии, написани за Езотеричната Секция. Всичко обаче, което тя е направила, е част от великия план, а не грешка. Тълкуванията и прекомерните реакции на тогавашните теософи -ето къде се крие грешката, която те упорито отказват да си призна­ят. Техните необмислени коментари бяха провокирани от прекале­но любопитната природа на самото човечество и от събудения (в резултат на тези информации) човешки устрем. А и хората, пълни с алчност и користолюбие, се хвърлиха да експлоатират тази сензационна тема и продължават да го правят и сега.

Крайният резултат от всички недомислия в представянето на тази идея все пак се е оказал като цяло положителен. Сега хората по целия свят са осведомени за съществуването на Учителите и за реалната възможност за бърз научен и духовен прогрес, който да им позволи да станат членове на Царството Божие. Църквите са игнорирали това, гледайки на науката (особено във Викторианската епоха) като на заклет враг.

Част от информацията за мистериите на посвещението наис­тина разбулва скритата истина, докато друга част е плод на разпалено въображение, а трета част е подбудена изцяло от комерсиални интереси; въпреки това, тези информация определено са подготви­ли човечеството за учението, което Христос вероятно ще даде, когато отново дойде сред нас във физическо Присъствие.

Колкото и ортодоксалният християнин да отхвърля това, цялата Евангелска история в нейните четири варианта или изложе­ния не съдържа почти нищо друго, освен символични подробности за Мистериите, които (приложени към човечеството) са общо пет. В действителност тези Мистерии отбелязват петте ключови точки в духовната история на стремящия се, както и петте най-важни етапа от развитието на човешкото съзнание. Посочената в тях последователност ще се проясни (как именно ние сега не знаем) едва в Епохата на Водолея. През следващите две хилядолетия Човечеството, този световен ученик, ще „встъпва" чрез различно еволюиралите си групи в нови състояния на осведоменост и в нови царства или сфери на ментално и духовно съзнание.

Всяка епоха оставя своя отпечатък върху петстепенното разви­тие на човечеството. Астрономически погледнато, вече са отмина­ли четири ери — Близнаци, Телец, Овен и Риби. Сега петият знак -Водолеят, влиза в своите права. Епохата на Близнаците с нейния символен знак -двата стълба, остави отпечатък върху Масонското Братство от онова време, а двата стълба (Йахин и Боаз, ако използваме техните еврейски и разбира се — фиктивни имена) са съществували преди около 8000 години. След това настъпва епоха­та на Телеца, в която Митра идва като световен Учител и основава т. нар. „Мистерии на Митра" с очевиден култ към Телеца. Следва­щият цикъл — този на Овена, бележи началото на божия промисъл за евреите, което е важно събитие в еврейската история и за християнската религия, но е без значение за милионите хора от останалите части на света; в този цикъл са се появили Буда, Шри Кришна и Шанкарачария; накрая настъпва векът на Рибите, който дава на човечеството Христос. Именно Той ще ни изясни последо­вателността на Мистериите, въплътени във всеки знак на Зодиака, защото общественото съзнание днес изисква нещо по-конкретно и духовно реално от това, което предлагат съвременната астрология и толкова разпространеният сега псевдоокултизъм.

В ерата, която ще се утвърди след новата поява на Христос, стотици хиляди мъже и жени от целия свят ще получат едно или друго голямо разширение на съзнанието и масите ще започнат да разбират смисъла на Отречението (без това да означава1 че ще приемат четвърто посвещение); те ще започнат да отхвърлят мате­риали етичните стандарти, които днес държат в подчинение всички слоеве от човешкото семейство. Един от уроците, които съвремен­ното човечество трябва да усвои в този наш период, разглеждан като преддверие към новата епоха, е разбирането за това колко малко материални неща са действително необходими за живота и щастието на човека. Този урок още не е усвоен, но по своята същност той е една от най-ценните поуки, които трябва да бъдат извлечени от днешния опит на страшни лишения, връхлетели почти цялото човечество. Истинската трагедия обаче е в това, че страните от Западното полукълбо — и особено САЩ — не желаят да участват в този духовен и животворен процес; днес те са твърде егоистично настроени, за да му позволят да се развива.

Така вие разбирате, че посвещението не е церемониална проце­дура, обред или аколада, извършвани в интерес на напредващия кандидат, нито е проникване в Мистериите (често представяни само като театрално представление), а е закономерен резултат от усвоя­ването опита на „жизнеността" във всичките три плана на осведоменост (физически, емоционален и ментален), което води до активизи­ране на онези приемащи и регистриращи клетки на мозъчната субстанция, които до този момент са били безчувствени към висшите впечатления. Чрез разширения обхват на приемането, или иначе казано — чрез развитието на един по-фин регистриращ инструмент или апарат за отклик, умът получава възможност да стане проводник на по-висши ценности и духовно разбиране. Така индивидуалният ум постига знание за онези сфери на божествено съществуване и състо­яния на съзнанието, които извечно съществуват, но остават по принцип недостъпни за индивида, доколкото нито умът, нито неговият приемащ посредник — мозъкът, биха могли да почувстват това преди да достигнат необходимата степен на еволюционно разкритие.

Когато прожекторът на човешкия ум започне да прониква в непознатите му дотогава аспекти на божествения ум, и когато магнетичните качества на сърцето се пробудят и станат чувствено отзивчиви към останалите два аспекта, едва тогава човек е в състояние да функционира в новите разкриващи се царства на светлината, любовта и служенето. Той е посветен.

Такива са мистериите, за разбулването на които Христос ще съдейства; потвърденото Присъствие сред нас — Неговото и на избраните Му ученици — значително ще ускори нашето развитие. Стимулацията от страна на обективната Йерархия ще продължи да се усилва и в епохата на Водолея толкова много човешки синове ще приемат великото Отречение, че световното усилие ще придобие същия интензитет, какъвто има масовото образование в епохата на Рибите. Материализмът ще отмре като масов принцип и основните духовни ценности ще станат ръководно начало за широ­ките маси.

Кулминацията на всяка цивилизация с нейните специфични идеи, качество и принос за бъдещите поколения отразява духовния устрем и характерното за масите ниво на посвещение. След време историята ще се пише въз основа на хрониките за посветителния ръст на човечеството, но дотогава ние трябва да напишем истори­ята, отразяваща развитието на човечеството под влияние на вели­ките фундаментални идеи. Това е бъдещият исторически подход.

Създаването на култура във всеки период е само отражение на творческите способности и на ясното съзнание на посветените от съответното време, т. е. на тези, които знаят, че са посветени и осъзнават, че са допуснати до пряка връзка с Йерархията. В наше време двете понятия — цивилизация и култура, се използват непра­вилно и в изопачен смисъл. Цивилизацията е отражение в масите на някакво особено циклично влияние, водещо към посвещение. Културата езотерично е свързана с тези представители на цивили­зацията, които специфично, точно и с напълно пробудено съзнание проникват чрез самостоятелно усилие във вътрешните сфери на мисловната активност, които ние наричаме творчески свят. Имен­но тези сфери са отговорни за външната цивилизация.

Новата поява на Христос е показател за утвърждаващата се по-тясна връзка между външния и вътрешния свят на мислите. Светът на смисъла и този на опита неизбежно ще се сближават благодарение на стимула, който произтича от пришествието на Йерархията и на нейния Глава — Христос. Главният резултат от това ще бъде бързият ръст на разбирателството и родството.

еще рефераты
Еще работы по истории