Реферат: Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Інститутміжнародних відносинНаціональногоуніверситету імені Тараса ШевченкаРЕФЕРАТ ЗУКРАІНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ:ФУНКЦІОНУВАННЯСЛІВ-ТЕРМІНІВІНШОМОВНОГОПОХОДЖЕННЯВ МОВЛЕННІСПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ(економічна лексика; літера Ф) Студентки 1курсу

Відділення МЕВ

1 групи

Соловкової Оксани

 КИЇВ – 98
ПЛАН1.Вступнеслово.2.Дев‘ять слівіншомовного          походження. 3.Резюме. 4.Література. 
Сучасне суспільство не може існувати без мови –найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвідусучасникам і нащадкам. Мова – наше національне багатство, тому на перший планвиходить питання культури мови. Серед них головними є питання оволодінняправилами граматики, правопису, вимови й наголошення. Величезне значення маєтакож вивчення й правильне використання мовних засобів вираження думки залежновід мети й змісту висловлювання.

Правильність мови – це насамперед дотриманнятих літературних норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови.

Культура мови якнайщільніше пов‘язана здотриманням літературних норм слововживання – з семантично[1] точним і стилістичнодоречним вибором слова, з граматично й стилістично правильною сполучністюслів.До порушення норм слововживання може призвести змішування близьких заформою і сферою вживання, проте різних за творенням і змістом слів(паронімів:дільниця – ділянка; громадський – громадянський), уживання в певній мовнійситуації слів чи словосполучень іншого функціонального стилю, нерозуміннябуквального значення рідковживаних чи застарілих слів, неправильне вживаннязапозичень, порушення норм сполучності тощо. Кожна освічена людина маєдотримуватись культури своєї мови, а особливо це стосується спеціалістів, якіповинні не допускати мовних помилок у своїй сфері діяльності.

Вивчення економічних дисциплін у вищіх (як,зокрема, і в середніх) навчальних закладах, опанування всієї суми знань векономіці передбачає необхідність глибокого засвоєння положень основекономічної теорії. У зв‘язку з цим дуже важливо оволодіти широким арсеналомтермінів і понять економічної теорії.Проте потреба в сучасній систематизованій,конкретній економічній інформації є актуальною не лише для студентів, учнів,викладвчів, учителів, спеціфлістів-практиків, а й для кожної людини. Адже,реалізуючи свій діловий, інтелектуальний потенціал, хочеться, щоб він бувадекватно оцінений, у тому числі й у фінансовому аспекті. І щоб правильнодіяти, потрібні не лише інтуіція, на яку найчастіше доводиться покладатися, апередусім глибокі економічні знання.

ФАКТОРИНГ (англ. Factoring від factor – агент, посередник) – купівлябанком у клієнта права на виплату боргу, один із видів банківських послуг. Восновному банк купує дебіторські рахунки, пов‘язані з постачанням товарів абонадання послуг. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші урозмірі 80-90% суми боргу, решту – 10-20% суми банк тимчасово стягує у виглядікомпенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертаєстягнену суму клієнту. За факторингом операції банк бере з клієнта плату. Завдякифакторингу у кредитно-фінансовий оборот залучаються вільні фінансові ресурси,контролюються рахунки постачальника та оплата поставок покупцем.

ФАКТУРА (лат. Factura – обробка, побудова) – товарний документ увигляді виписуваного продавцем на ім‘я покупця рахунку, що містить дані провид, кількість та вартість проданого товару.

ФЕРМЕР (англ. Farmer ) – підприємець у сільському господарстві, власниксільськогосподарського підприємства. Найпоширенішим видом сільськогоподарськихпідприємств у розвинутих країнах Заходу є сімейна ферма, де виробництвоведеться на власній землі силами членів сім‘ї, а під час сезонних робітвикористовують і найманих працівників. Виготовлений продукт також належитьфермеру.

ФІКСИНГ (англ. Fixing від англ. Fix – закріпляти, встановлювати) –ціна або цінове котирування товару, що встановлюються на біржі в даний, певниймомент часу.

ФІНАНСИ (від фр. Finance –готівка, дохід) – система економічних відносин, які складаються між державою,підприємствами і громадянами щодо привласнення частининаціонального доходучерез механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуванихдержавою соціально-економічних функцій. З точки зору речового змісту фінанси єсукупністю всіх грошових коштів, їх розподілу і використання.

ФІРМА (від італ. Firma )– організація, яка веде господарську діяльність. Більшість фірм має у своємускладі одне підприємство, але значна частина фірм володіє декількомапідприємствами. Фірми створюються у всіх галузях економіки і з будь-якою формоювласності. Переважна більшість фірм у країнах з соціальною ринковою економікоюналежать до малих та середніх підприємств та організацій. Фірми, що складаютьсяз багатьох підприємств, можуть бути об‘єднаннями “горизонтального”,“вертикального” типу або “конгломератами”. Фірми з вертикальною комбінацієювиробництва включають у свій склад підприємства на різних стадіях виробничогопроцесу. Зразком горизонтального об‘єднання підприємств у фірмі є мережамагазинів роздрібної торгівлі. В конгломерати входять підприємства, які діють урізних галузях та різних ринках.

ФОНД (франц. Fond от лат. fondus – основа) –

1)  запас, накопичення коштів,грошовий капітал;

2)  грошові та матеріальніресурси, що зосередженні в єдиній сукупності з метою їх використання для певнихцілей (наприклад, пенсійний фонд);

3)  організації, установи, якістворені для виявлення сприяння певним видам діяльності, соціальним групамлюдей (наприклад, благодійні, наукові, культурні фонди).

ФОРВАРД (англ. Forward – вперед) – форма термінових, швидкихрозрахунків, що проводитимуться не більш ніж через два робочих дня післяскладання угоди. Зазвичай форваодні угоди складаються, здійснюються банками,торгівельно-промисловими фірмами з метою запобігання різноманітним збиткам відколивання, зміни цін, курсів валют.

ФРАХТ (нім. Fracht ) –

1)  плата за перевезеннявантажу водними шляхами, яка стягується після перевезення;

2)  вантаж, що перевозиться зафрахтом та саме перевезення вантажу.

В своему рефераті я подала декілька, асаме дев‘ять, слів іншомовного походження. Вони найуживаніші в економічнійлексиці. Звичайно, це далеко не всі терміни, які ми можемо знайти вофіціальному діловодстві. Разом з тим проведення такої роботи дозволяєвідкрити для себе те, з чим людина не мала змоги зустрічатись у повсякденномужитті.


ЛІТЕРАТУРА

1.РайзбергБ.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 496с.

2.Мочерний С.В. «Економічний словник-довідник» зсерії “Nota bene!”.

3.Ганич Д.И.,Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – 5-е изд., стер. –К.: Рад. Шк., 1991.-560с.

4.МельничукО.С. Словник іншомовних слів.- К.: Головна редакція української радянськоїенциклопедії АН УРСР, 1975.

5.Російсько-українськийсловник для ділових людей / Тараненко О.О., Брицин В.М.; за редакцією О.О. Тараненка.– К.: Укр. Письменник, 1992. – 214с.

5.Русско-украинский словарь терминов по теориигосударства и права. Учебное пособие. – Рук.авт.кол. Панов Н.И.: — Харьков,1993.- с.165.

6.Блик О.П. Українська мова: Частина 1.Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 400с.

7.ГоловащукС.І. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. – К.: Вища шк., 1995.–319с.

еще рефераты
Еще работы по языковедению