Реферат: Strahovanie zizni

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts

Kursa darbs

studiju kursā: Apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšanas raksturojums.

Rīga 2000

Saturs

Ievads

1. Dzīvības apdrošināšanas apraksts

2. Dzīvības apdrošināšanas veidi

2.1. Jauktā dzīvības apdrošināšana

2.1.1. Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā

2.2. Bērnu apdrošināšana laulībai

2.3. Rentes (annuitātes ) apdrošināšana

2.3.1. Rentes apdrošināšanas noteikumi

2.4. Pensijas apdrošināšana

3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdrošināšanas sabiedrību dzīvības apdrošināšanas piedavājumi

3.1. Apdrošināšanas sabiedrības LATVA uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

3.1.1. Dzīves apdrošināšana bērnu izglītībai. Uzkrājošā programma “5+5”

3.1.2. Uzkrājošā dzīves programma “Klasika “

3.1.3. Uzkrājošā dzīves programma “Mērķa ieguldījums “

3.1.4. Programma “Garants”

3.1.5. Par darba devēja līdzekļiem

3.2. Apdrošināšanas sabiedrības RĪGAS FENIKSS dzīvības apdrošināšana

3.2.1. Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu

3.2.2. Dzīvības riska apdrošināšana

3.2.3. “Saistīto dzīvību” apdrošināšana

Secinājumi un priekšlikumi

Izmantotas literatūras saraksts

Ievads

Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums “Par apdrošināšanas līgumu” un “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta noteikumi sekmēs apdrošināšanas tirgus tālāku attīstību un sakārtošanu, kā arī precizēs apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas ņēmēju savstarpējās attiecības. Apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība, negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstās ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis, kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits. Līdz šim apdrošināšanas firmām Latvijā bija samērā neizdevīgs bizness, cilvēks vairāk nodarbojās ar ikdienišķiem eksistences jautājumiem un tā īpaši nedomāja, ka ar viņu kas slikts varētu notikt. Aktīvajā dzīves posmā mēs katrs esam pieradis pie noteikta ienākuma un komforta līmeņa. Nenoliedzami, to vēlamies saglabāt pēc iespējas ilgāk lai būtu drošiem par savu nākotni. Dzīvības apdrošināšana var ļaut ilgtermiņā izveidot finansu līdzekļu uzkrājumu un ļaus arī pēc aktīvā dzīves perioda saglabāt ierastās dzīves kvalitātes līmeni.

Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās.

Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas dzīvības apdrošināšanas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un kāda var būt dzīvības apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:

1) Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt dzīvības apdrošināšanas nozīmi;

2) Izpētīt dažu apdrošināšanas sabiedrību Latvijā piedāvātās dzīvības apdrošināšanas iespējas gan juridiskām, gan fiziskām personām;

3) Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus.

1. Dzīvības apdrošināšanas apraksts .

Brīvprātīgā dzīvības apdrošināšana balstās uz abu pušu brīvprātīgo piekrīšanu. Apdrošināšanas sabiedrība izstrādā apdrošināšanas noteikumus un nosacījumus, kuri tiek piedāvāti apdrošināšanas ņēmējam: tiek ieviesti atbilstoši ierobežojumi un izņēmumi apdrošināšanas līgumu noslēgšanai; apdrošināšanas termiņi tiek stingri noteikti; apdrošināšana sākas pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas; apdrošināšanas summu un naudas summas saņemšanas nosacījumus noteic noslēdzot līgumu ar abu pušu vienošanos .

Tradicionāli, dzīvības apdrošināšana ir saistīta ar sēkojošiem riskiem:

— apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta )nāves gadījums;

— pagaidu un pastāvīgs darba spējas zaudējums ;

— darbības beigšana, izējot (vecuma) pensijā ;

— apdrošināšanas ņēmēja nodzīvošana līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām vai līdz notektajam līguma vecumam .

Šo risku iespējamība dzīvē veicina atbilstošo apdrošināšanas veidu attīstību. Piemēram, tiek veikti sekojoši apdrošināšanas veidi :

jaukta dzīvības apdrošināšana- visizplatīts apdrošināšanas veids, tapēc, ka pie nodzīvošanas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām riskam var pievienot arī citus riskus, saistītus ar dzīvību, veselību, apdrošināšanas ņēmēja darba spēju ;

bērnu apdrošināšana – palīdz nodrošināt bērna interēses ( apdrošinātas personas), kam par labu tiek noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

pensiju apdrošināšana – tiek veikta pusmūžas vecuma personām, lai nodrošināt viņus ar papildienākumiem, viņiem izējot pensijā .

renšu apdrošināšana — tiek veikta papildienakumu saņemšanai noteiktājos termiņos vai pozhiznenno, ar rentes izmaksu uz uzkrāto summu ;

apdrošināšana nāves gadījumam – garantē noteiktas summas izmaksu apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ;

2. Dzīvības apdrošināšanas veidi .

2.1. Jauktā dzīvības apdrošināšana

Jauktā dzīvības apdrošināšanair viens no personas apdrošināšanas pamatveidiem. Individuālā dzīvības apdrošināšana nodrošina pilsoņu mantiskas intereses apdrošināšanas aizstāvēšana apdrošināšanas gadījumam iestājoties. Apdrošināšanas līgumi tiek slēgti ar deesposobnimi fiziskām personām .Tomēr, apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības ieviest ierobežojumus ,piem., invalīdiem, kā arī ieviest vecuma robežas, piem., apdrošinātais nevar būt jaunāks par 16 un vecāks par 70 gadiem .Tada veida ierobežojumi ļauj ievērojami samazināt nāves gadījuma riska pakāpi, tas nozīme, samazināt apdrošināšanas prēmijas apjomu .Tomēr var būt pieļauti izņēmumi. Šājā gadījumā līgums tiek slēgts ar īpašiem nosacījumiem ar palielinātiem ( salīdzinajumā ar spēkā esošiem ) tarīfiem .Bez individuālas pielieto arī kolektīvu dzīves apdrošināšanu .Kolektīvas dzīvības apdrošināšanas līgums tiek slēgts ar juridiskām personām ( ar uzņēmumiem, iestādēm, sabiedrībām utt.) par labu kolektīva darbiniekiem, kuri ir apdrošinātie .Kad noslēdz kolektīvas dzīvības apdrošināšanas līgumu, arī tāda gadījumā tiek ieviesti vecuma un apdrošinato personu kategoriju ierobežojumi. Apdrošināšanas sabiedrība ņem vērā, kādas profesijas darbinieki būs apdrošināti, viņu darba apstākļus, vecuma ierobežojumus pa apdrošināto personu grupām utt. Tāda veida informācija ļauj apdrošināšanas sabiedrībai novērtēt faktisku riska pakāpi un noteikt apdrošināšanas prēmijas lielumu .Kolektīvas dzīvības apdrošināšanas īpatnība ir tāda, ka prēmijas lielums var būt noteikts vidējais visiem darbiniekiem vai arī pa atsēvišķām darbinieku grupām.

Lai noslēgtu jauktās dzīvības apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas ņēmējs

( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu, kurā tiek norādīta visa nepieciešamā informācija, kas ļauj noteikt apdrošināšanas prēmijas lielumu un apdrošināšanas ņēmējam piemērotus apdrošināšanas noteikumus. Apdrošināšanas ņēmējs ir atbildīgs par iesniegtas informācijas patiesību.

Līgums var būt slēgts arī pēc apdrošināšanas ņēmēja mutiska iesnieguma. Tāda gadījumā informācija, kas tiek norādīta polisē ( līgumā) tiek uzskatīta par patiesu, tāpēc ka apdrošināšanas ņēmējs, parakstot polisi arī ir atbildīgs par šo informāciju. Noslēdzot līgumu par kolektivas dzīvības apdrošināšanu apdrošināšanas ņēmējam jāiesniedz ne tikai iesniegumu, bet arī apdrošināto personu sarakstus, kur tiek norādīti uzvārdi, vārdi, vecums utt. Iesniegums, kā arī augstāk minēti dokumenti, parasti tiek uzskatīti par nepieciešamu līguma daļu .

Apdrošināšanas sabiedrība var pieprasīt arī citus dokumentus, piem ., medicinas izmeklēšanas rezultātus vai anketes par veselības stavokļi .

Individuālas dzīvības apdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas ņēmējs un apdrošinātais parasti ir viena un tā pati persona. Bērnu apdrošināšanas gadījumā apdrošinātais ir bērns, bet apdrošināšanas ņēmējs — parasti ir vecāki vai bērna radinieki. Kad tiek noslēgts līgums, apdrošinātājam jāpaskaidro apdrošināšanas ņēmējam, kādi gadījumi ir un kādi nav apdrošināšanas gadījumi. Piemēram, par apdrošināšanas gadījumu ar liguma noteikšanu var būt pieņēmti ne tikai nāves vai nelaimes gadījums vai apdrošināšanas ņēmēja slimība apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņa laikā, bet arī apdrošināšanas ņēmēja ( apdrošināta ) nāves gadījums gada laikā pēc apdrošināšanas termiņa beigam, ja nāves cēlonis bija nelaimes gadījums ( slimība ), kas bija noticis apdrošināšanas termiņa periodā.

Bez tam, apdrošinātājam ir skaidri jānoteikt apstākļu saraksts, pie kuriem notikušais gadījums neizraisīs ar sevi apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksu.

Pie tādiem apstākļiem parasti attiecas :

— apdrošinātas personas nāve, kas bija izraisīta izdarot viņam noziegumu ;

— apdrošinātas personas nāve, kas iestājas vadot automašīnu alkogoliskā, narkotiskā vai toksiskā noreibuma stāvoklī, kā arī vadību nodošana citai personai, kura ir analoģiskā stāvokļī;

— apdrošinātas personas nāve, kas ir pašnāvības meģinājuma rezultāts .

Apdrošināšanas sabiedrība var papildināt šo sarakstu pēc sava uzskāta un to jānorāda apdrošināšanas līgumā.

Noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu apdrošinātājs un apdrošināšanas ņēmējs noteic apdrošināšanas summas lielumu pēc savstarpējas vienošanos. Apdrošinātājs noteic minimālu apdrošināšanas summu, zemāk par to līgums vairs nevar būt slēgts; prētēja gadījumā, apdrošināšanas sabiedrības izdevumi, veicot un apkalpojot šo līgumu, būs daudz lielāki nekā to var pieļaut.

Apdrošināšanas summa parasti tiek noteikta vienāda visiem riskiem, bet var arī atšķirties. Apdrošināšanas termiņu noteic ar abu pušu vienošanos, bet tas nevar but mazāks par 1 gadu .

Apdrošināšanas prēmija, kas jāmaksa apdrošināšanas ņēmējs, tiek aprēķināta uz tarīfu likmes pamata, kur tiek ņemti vērā apdrošināšanas ņēmēja

( apdrošināta ) vecums, apdrošināšanas termiņš un iemaksu biežums. Iemaksu biežums tiek noteikts pēc apdrošināšanas ņēmēja vēlēšanās: vienlaikus vai kātru mēnesi, ceturksni, pusgadu, gadu; ( ar pārskatījumiem vai skaidrā naudā ) .

Kad tiek aprēķināts apdrošināšanas summas lielums apdrošināšanai “ uz nodzīvošanu“ līdz apdrošināšanas termiņa beigām, tad apdrošinātājs noteic ienākuma normu iemaksātām apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīme, ka apdrošināšanas summa var ievērojami pārsniegt iemaksu summu, tāpēc ka apdrošinātājam jāinvestē saņēmtas no apdrošināšanas ņēmējiem līdzekļus vērtspapīros, nekustāmā īpašumā valūtas vērtībās utt ., un tādējādi palielināt apdrošināšanas rezerves lielumu un atbilstošu ienākuma daļu.

Dzīvības apdrošināšanas tarifa likmes noteicēji ir aktuāri. Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās arī strādā aktuāri, kuri seko tirgus situācijām un cenu izmaiņām .

Apdrošināšanas termiņa laikā līgums var būt pārtraukts apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta ) nāves gadījumā, apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksas gadījumā apdrošināšanas summas apmērā, kā arī pēc apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātāja iniciatīvas .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšana ( lai gan apdrošināšanas gadijums nav noticis) pēc apdrošinātāja iniciatīvas var notikt, piem., ja ir zaudēta uzticība pret apdrošināšanas ņēmēju, kad sniedzama informācija modina nopietnas bažas vai neuzticību. Šājā gadījumā apdrošināšanas ņēmējs saņems apdrošināšanas rezerves summu, kas bija izveidota ar mērķi apdrošinātājam izpildīt pienākumu izdarīt apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas līgumā noteiktas summas apmērā .

Gadījumā, kad līgums ir pārtraukts pēc apdrošinātāja iniciatīvas, tāpec ka apdrošināšanas ņēmējs ir pārkāpis apdrošināšanas līguma prasības, tad no aprēķinātas izmaksu summas tiek atņēmta sodas nauda, ja tāda forma tiek pieņēmta līgumā .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšanai pēc apdrošināšanas ņēmēja iniciatīvas var būt dažādi iemēsli ( objektīvā vai subjektīvā rakstura ). Šājā gadījumā apdrošinātājs parasti izmaksa izmaksas summu apdrošināšanas ņēmējam .

Vienlaikus ir iespēja, ka viens no ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līguma “uz nodzīvošanu “ noteikumiem būs tāds, ka ir noteikts periods, kurā laikā apdrošināšanas ņēmējs nevar pieprasīt līdztermiņa līguma pārtraukšanu, ja apdrošinātājs izpilda visus apdrošināšanas līguma noteikumus .

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums izmaksas tiek veiktas tāda kārtībā un apmērā, kādas atbilst pieņemtajiem apdrošināšanas riskiem .Piem ., pie apdrošinatas personas nodzīvošanas līdz apdrošināšanas termiņa beigām, apdrošinātājs izmaksa apdrošināšanas summu, kura ir norādīta apdrošināšanas polisē.

2.1.1. Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā .

Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā var but atkarīgs no nāves cēloņa un no apdrošināšanas tarīfu aprēķināšanas variānta, piem. :

Ja nāve iestājas slīmības rezultātā, tiek izmaksāta apdrošināšanas summa, norādīta līgumā un arī iemaksāta summa ar ienākuma normas ievērošanu. Tas ir saistīts ar to, ka uz nāves risku noteikts patstāvīgs tarīfs, bet uz “ nenotikušo “ nodzīvošanas risku tiek veikta iemaksu atdošana ;

Ja nāve iestājas nelaimes gadījuma rezultātā, izmaksot apdrošināšanas summu tiek ņemti vērā agrāk veiktas apdrošināšanas izmaksas, saistītas ar traumām, tā kā tarīfā nelaimes gadījumu apdrošināšanai iekļauts arī naves risks nelaimes gadījuma rezultātā ;

Ja nāve iestājas neapdrošināšanas gadījuma rezultātā, tad labumgūvējam ( mantiniekam ) tiek atdotas apdrošināšanas iemaksas ar atbilstošiem ienākuma normas daļām.

2.2. Bērnu apdrošināšana laulībai .

Bērnu apdrošināšana laulībai ir viens no dzīvības apdrošināšanas veidiem .

Neskatoties uz to, ka apdrošināšana laulībai attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, tas noteikumi atšķīrās no tradicionālajām jauktas dzīvības apdrošināšanas un bērnu apdrošināšanas.

Pirmā īpatnība ir tāda, ka ir garantēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa apdrošinātai personai laulībai, arī tāda gadījuma, ja apdrošināšanas līguma termiņa periodā apdrošināšanas iemaksas būs pārtrauktas saistībā ar apdrošināšanas ņēmēja nāvi. Tāpēc, šājā apdrošināšanas veidā visieinteresēti ir vecmātes un vectēvi, kurus īpaši apmierina apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa mazmeitai vai mazdēlam iestājoties laulībā, arī tad, ja apdrošināšanas ņēmējs nenodzīvos līdz apdrošināšanas termiņa beigām un neiemaksās visas līgumā paredzētas iemaksas pilnā apmērā .

Apdrošināšanai laulībai ir vēl viena īpatnība. Apdrošināšanas nodrošināšana tiek izmaksāta apdrošinātai personai pēc apdrošināšanas termiņa beigām, iestājoties reģistrētā laulībā .Apdrošinātāja atbildība beidzas ar bērna pilngadības sasniegšanu, bet izmaksa tiek veikta tikai pēc noteikta laika perioda .No apdrošināšanas līguma termiņa beigām un līdz apdrošināšanas nodrošinajuma izmaksas momentam ,iestajoties apdrošinātai personai laulībā ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ), līgums darbojas pilnā apmērā attiecībā uz citiem riskiem, kuri ir iekļauti apdrošinātāja atbildības sarakstā. Bez tām, par norādīto uzgaides periodu ,izmaksas apdrošināšanas summas apmērs palielinās uz papildu procentu ienākumu, kas ir ņēmts vērā tarīfu likmes strukturā.

Tā pat, kā jauktas dzīvības un bērnu apdrošināšanas gadījumā, apdrošināšanas līgumā laulībai var būt paredzēta apdrošināšanas izmaksa, ja notiek apdrošinātas personas veselības zaudējums nelaimes gadījuma rezultātā.

Apdrošinātāji ir bērna vecāki, vecvecāki, radinieki vecumā no 18 līdz 80 gadiem, kuri noslēdza līgumu bērnu labā (apdrošinātie). Bērni var būt apdrošināti no dzimšanas brīža, bet ne vairāk, kā uz termiņu, kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdrošināšanas līguma termiņa beigas momentu .

Viena bērna labā var but slēgti vairāki apdrošināšanas līgumi. Līgumus nesliedz ar I grupas invalīdiem .

Par apdrošināšanas gadījumiem pēc līguma tiek uzskatīti: apdrošināta bērna nodzīvošana līdz apdrošināšanas termiņa beigām un noteikta notikuma iestāšanos ( reģistrēta laulība vai 21 gada vecuma sasniegšana ).

Ar noteikta notikuma iestāšanos tiek izmaksāta apdrošināšanas summa, kas paredzēta līkumā. Apdrošināšanas ņēmēji un apdrošinātie pēc līguma – ir dažādi cilvēki, tāpēc tiek paredzētas arī dažādas apdrošināšanas izmaksas apdrošināta vai apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā .

Visbiežāk apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības periodā apdrošināšanas līgums turpina darboties bez talākām iemaksām un ļauj apdrošinātai personai saņemt pilnu apdrošināšanas summu iestājoties laulībā. Bet ja apdrošināšanas ņēmēja nāve notika noteiktajā līguma darbības laika periodā, piem ., pirmājos 6 mēnešos pēc onkoloģiskas, sirdsvadību slimības vai saistībā ar automašīnas vadīšanu alkogoliskā, narkotiskā vai toksiskā noreibuma stāvoklī, apdrošinātai personai tiek izmaksāta daļa no apdrošināšanas iemaksām .

Apdrošinātas personas nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības laikā, apdrošināšanas līgums tiek pārtraukts un apdrošināšanas ņēmējam tiek atdotas visas iemaksas.

Pēc apdrošināšanas līguma laulībai noteikumiem par apdrošināšanas gadījumiem var būt pieņemti notikumi, kas tiek saistīti ar apdrošinātas personas veselības zaudēšanu, un tāda gadījumā tiek paredzēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa dažādās formās pie pagaidu darbaspējas zaudējuma: pabalsti, aprēķināti saistībā ar darbaspējas zaudējuma pakāpi vai ikdienas pabalsti procentos no apdrošināšanas summas par kātru ārstēšanas dienu .

Apdrošināšanas summas apmērs pēc līguma parasti noteikts pēc abu pušu vienošanos. Apdrošināšanas prēmijas apmērs, kuru jāizmaksa, ir atkarīgs no apdrošināšanas ņēmēja un apdrošinātas personas vecuma, apdrošināšanas summas, apdrošināšanas termiņa un citiem līguma noteikumiem .

Apdrošināšanas prēmija apdrošināšanā laulībai, tā pat kā dzīvības apdrošināšanā ,var būt iemaksāta skaidrā naudā, ar pārskaitījumiem, vienlaikus, ikgadu, kātru ceturksni, kātru mēnesi un citos termiņos, kas tiek paredzēti apdrošināšanas līgumā .

Ja netiek iemaksātas kārtējas apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanas līguma darbība tiek pārtraukta. Līgums var būt atjaunots gada laikā pēc ta pārtraukšanas, ja tiek samaksātas iepriekšējas iemaksas un iemaksa par nākošu iemaksas periodu vienlaikus.

Iemaksu apmērs apdrošināšanas līguma darbības laikā var mainīties vienlaikus ar apdrošināšanas summas izmaiņām .

Apdrošinašanā laulībai apdrošināšanas termiņš tiek noteikts, kā starpība starp 18 gadiem un bērna vecumu apdrošināšanas līgumu slēgšanas momentā. Šājā gadījumā bērna vecums tiek apaļots līdz pilniem gadiem .

Apdrošināšanā laulībai jāatšķir apdrošināšanas termiņu un uzgaides periodu , kas sākas pēc apdrošināšanas termiņa beigām un beidzas ar apdrošinātas personas iestāšanos reģistrētā laulībā vai nodzīvošanu lidz 21 gadam .

Apdrošināšanas nodrošinājumu pēc apdrošināšanas līguma saņems apdrošinātais .

Noteiktājos gadījumos tiesības uz nodrosinajuma saņemšanu ir apdrošināšanas ņēmējam. Apdrošinātais saņem arī apdrošināšanas izmaksas saistībā ar veselības zaudējumu, ja tas paredzēts līguma noteikumos, un izmaksu summas pēc līguma .

Apdrošināta nāves gadījumā apdrošināšanas summas tiek izmaksātas apdrošināšanas ņēmējam vai apdrošināta mantiniekiem, kā noteikts apdrošināšanas ligumā. Lai saņēmtu apdrošināšanas nodrošinājumu apdrošināšanas sabiedrībā jāiesniedz dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas līguma noslēgšanas faktu, iemaksu samaksāšanu, apdrošināšanas gadījuma esamību un to, ka personai ir tiesības saņemt apdrošināšanas nodrošinājumu .

2. 3. Rentes (annuitātes ) apdrošināšana .

Annuitātes apdrošināšana, rentes vai pensijas apdrošināšana – dzīvības apdrošināšanas veidi, kas ir saistiti ar apdrošinātāja saistībām izmaksāt apdrošināšanas nodrošinājumu apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošināta nodzīvošanas gadījumā līdz vecumam ( termiņam), kas ir paredzēts apdrošināšanas ligumā .

Parastajā dzīvības apdrošināšanas līgumā uz apdrošināta “nodzīvošanu “, apdrošinātāja saistības sākas apdrošināšanas termiņa beigās paredz vienlaiku apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas summas apmērā, kas norādīta apdrošināšanas līgumā.

Apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ,viņa mantiniekiem būs izmaksāta summa iemaksu rezērves apmērā ( pēc līguma ), kura, kā parasti, ir palielināta par ienākuma normu, kas ir paredzēta aprēķinot apdrošināšanas tarīfus. Ja ar apdrošināšanas noteikumiem paredzētas apdrošinātāja saistības veikt apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas ņēmēja naves gadījumā, tad noradītām personām būs izmaksāta apdrošināšanas summas pilnā apmērā, kas ir noteikts apdrošināšanas līgumā .

Noslēdzot tādus līgumus, kopēja samaksātu apdrošināšanas iemaksu summa ( vai vienlaikus iemaksāta apdrošināšanas prēmija ) ir mazāka, nekā apdrošināšanas summa, par ienākuma no investētiem sakrātiem līdzekļiem lielumu. Jo augstāk ir ienākuma norma, kas ir paredzēta aprēķinot apdrošināšanas tarīfu, jo mazāku apdrošināšanas iemaksu jāsamaksā apdrošināšanas ņēmējam.

Dzīvības apdrošināšanas līgumos ar noteikumu par apdrošinātas personas “nodzīvošanu” līdz termiņa beigām, ir iespējama apdrošināšanas prēmijas iemaksa vienlaikus, kā arī kātru mēnesi, ceturksni vai citāda veidā, kā ir ērti apdrošināšanas ņēmējam un apdrošinātājam. Tāda gadījumā notekts iemaksu periodiskums ietekmē iemaksu apmēru, tāpēc ka tās ir saistīts ar noteiktas ienākuma normas pielietošanu faktīski sakrātai apdrošināšanas iemaksu rezervei, tātād ietkmē apdrošināšanas summas sakrāšanas procesu ,kurai apdrošināšanas termiņa beigās jāatbilst apmēram, kas noteikts apdrošināšanas līgumā .

Literatūrā par apdrošināšanu tādu dzīvības apdrošināšanu, pie kuras apdrošinātājs atbild par saistībām veikt vienlaiku apdrošināšanas summas izmaksu apdrošinātai personai nodzīvojot līdz apdrošināšanas termiņa beigām, sauc par kapitāla apdrošināšanu.

Atškirībā no kapitāla apdrošināšanas annuitātes apdrošināšanu, pensiju apdrošināšanu pieņemts saukt par rentes apdrošināsanu .

Šīs nosaukums, kas apvieno plāšu dažādu apdrošināšanas veidu grupu, atspoguļo galveno apdrošināšanas saistības satūru pēc rentes apdrošināšanas līgumiem; pienākot termiņam, kas ir noteikts apdrošināšanas līgumā, iestājas apdrošinātāja saistības veikt apdrošināšanas ņēmējam (apdrošinātam ) apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksu fiksetā summā noteiktajā laika periodā, t .i ., “rentes” uz sakrātu apdrošināšanas izmaksu rezervi .

Pats tērmins “annuitāte “ (vāc. annuitat ), no lātiņu tērmina “annuitas “, kas nozīme ikgadējs rentes maksājums .

Apdrošināšanas ņēmējs pēc rentes apdrošināšanas līgumiem var būt fiziska persona, kura noslēdz līgumu savā labā vai 3. personu labā (apdrošinātie), vai juridiskas personas, kuras noslēdz apdrošināšanas līgumu 3. personu labā .

Rentes (annuitātes ) apdrošināšanas mērķis — apdrošinātas personas mantisko interešu aizsargāšana, kas saistītas ar dzīvību, darbaspēju un pensijas nodrošinājumu. Apdrošināšanas līgumi, kas parasti tiek slēgti ar personām darbaspējīgā vecumā, lai nodrošinātu vecumdienās vai citos apstākļos tāda ienākumu līmeņa saglabāšanu, kas bija iespējams pie aktīvas darba dzīves. Ne mazāk izplātīti ir annuitātes apdrošināšanas līgumi 3.personu labā, kurus, piemēram, slēdz tūvi radinieki bērnu labā savas nāves gadījumā .

Apdrošināšanas risks rentes apdrošināšanas līgumos, tāpat, kā citos dzīvības apdrošināšanas veidos ir saistīts ar apdrošināšanas ņēmēja nodzīvošanu līdz termiņam, kas noteikts līgumā .Ja līgums tiek slēgts 3.personas labā, tad apdrošinātāja saistības var būt saistītas ar noteikumu apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā veikt izmaksas 3. personai.

Apdrošināšanas summas forma rentes apdrošināšanas līgumos būtiski atšķirās no jebkūra cita dzīvības apdrošināšanas veida .Kā zināms, apdrošināšanas summa – tās ir summa, kurās robežās apdrošinātājs nēs saistības apdrošināšanas ņēmēja priekšā izmaksāt apdrošināšanas izmaksu, iestājoties noteiktājiem gadījumiem, kuri ir noteikti ar līgumu. Rentes apdrošināšanas līgumā apdrošināšanas summa – apdrošināšanas nodrošinājuma (annuitātes ) summa, kuru jāizmaksa apdrošināšanas ņēmējam ar noteiktu līgumā periodiskumu.

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā, kad apdrošināšanas ņēmējs samaksās apdrošināšanas iemaksu, un apdrošinātāja saistības izmaksāt apdrošināšanas izmaksu var būt tikai gadījumā, ja apdrošināšanas iemaksas, noteiktās apdrošināšanas līgumā tiek samaksātas apdrošināšanas ņēmējam pilnā apmērā .Rentes apdrošināšanas līgumu īpatnība ir tāda, ka apdrošinātāja saistības par apdrošināšanas izmaksu (annuitāti ) noteiktajā apmērā var stāties ne agrāk, ka apdrošināšanas ņēmējs samaksās visas līgumā paredzētas iemaksas. Tāpēc rentes apdrošināšanas līgumos tiek pieņēmts atšķirt divus periodus: apdrošināšanas iemaksu samaksāšanas periods un apdrošināšanas annuitātes izmaksas periods .Starp šādiem periodiem var būt arī tā saucamais uzgaidu periods.

Tāpat, kā citos dzīvības apdrošināšanas veidos apdrošināšanas iemaksu samaksāšanas periodiskums tiek noteikts pēc abu pušu vienošanos, un var būt ikmēneša, ikceturkšņa, kā arī ikgada iemaksu samaksāšana.

Apdrošināšanas prēmija var būt samaksāta arī vienlaikus. Tās dod apdrošināšanas ņēmējam tiesības saņemt “ tūlītējas “ annuitātes .

Parasti apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības mainīt annuitātes apmēru, izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves “sakrāšanas “ noteikumus pēc apdrošināšanas līguma. Piemēram, ja izmainījas apdrošināšanas ņēmēja ienākumi, un viņs iepriekš noslēdza līgumu ar noteiktiem ikmēneša iemaksām, iemaksu apmērs var būt samazināts samazinot annuitāti vai iemaksu samaksa var būt pārtraukta, bet annuitātes apmērs būs pāraprēķināts ņemot vērā faktiski sakrāto apdrošināšanas rezervi.

Tāpat, kā citos dzīvības apdrošināšanas veidos, pēc annuitāšu apdrošināšanas līgumiem ar apdrošināta nodzīvošanas līdz noteiktam termiņam noteikumu, ja pirmslaika tiek pārtraukts līgums pēc apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātāja iniciatīvas, tad apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības saņemt izmaksu summu. Izmaksas summas apmērs ir atkarīgs no faktiski samaksātām iemaksām, līguma darbības termiņa un no pielietotas ienākuma normas. Bet līgumā var būt noteikts, ka apdrošināšanas ņēmēja tiesības uz izmaksas summu stājas spēka ne tūlīt pēc apdrošināšanas līguma stāšanos spēkā, bet pēc noteikta laika ,piem ., pēc gada. Izņēmums, ja pēc līguma, apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta vienlaikus .

2.3.1. Rentes apdrošināšanas noteikumi .

Tūlītēja annuitāte uz mūžu. Apdrošināšanas prēmija tiek samaksāta ar vienlaiku maksājumu, un apdrošinātāja saistībām samaksāt apdrošināšanas izmaksu jābūt īstenotam nekavējoties, ar noteiktu periodiskumu, piem ., ikgadu. Tāda gadījumā izmaksas tūrpināsies apdrošināšanas ņēmēja mūžas gārumā. Tāda annuitāte var būt kopīga, piem ., laulātajam pārim, un viena nāves gadījumā izmaksas tūrpināsies otra mūžas gārumā .

Atliktā annuitāte uz mūžu. Tādas apdrošināšanas noteikumi var būt saistīti ar apdrošināšanas ņēmēja saistību samaksāt apdrošināšanas prēmiju ar vienlaiku maksājumu vai noteiktajā laika periodā ( apdrošināšanas iemaksu samaksāšanas periodā). Atliktā annuitāte vienmēr paredz, ka līgumā ir uzgaides periods starp apdrošināšanas iemaksu periodu beigām un annuitāšu izmaksu sākumu. No noteikta ar līgumu datuma apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības uz annuitātes saņemšanu, kads tiek izmaksāts mūža gārumā ar periodiskumu un apmērā, kas paredzēts līgumā .

Līgumā tiek noteiktas apdrošināšanas ņēmēja mantinieka (labumgūvēja ) tiesības saņemt izmaksas summu, apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā uzgaides periodā, kas ietekme apdrošināšanas izmaksas apmēru.

Palaiku annuitāte ( tūlītēja vai atlikta )

Apdrošinātāja saistības par apdrošināšanas izmaksu tiek noteiktas uz ierobežotu laika periodu. Apdrošināšanas prēmijas samaksāšana var būt veikta ar vienlaiku maksājumu vai pa daļām, ka arī var būt paredzēts uzgaides periods. Diezgan bieži palaiku annuitātes apdrošināšanu izmanto vecāki, slēdzot līgumu bērna labā, piem ., bērna izglītības periodā.

Annuitātes apdrošināšanas pamatnoteikumi var būt papildināti, piem., ar noteikumu, ka apdrošināšanas ņēmējs piedalīsies apdrošinātāja ienākumā. Apdrošināšanas ņēmēja piedalīsanos apdrošinātāja ienākumā atšķirās no ienākuma normas, kas tiek ņemta vērā aprēķinot apdrošināšanas iemaksu pēc dzīvības apdrošināšanas līgumiem .

Jespēja apdrošināšanas ņēmējam piedalīties apdrošināšanas sabiedrības ienākumā ir atkarīga no tās darbības finansu rezultātiem un ir iespējāmais apdrošināšanas līguma papildnoteikums .

Arī tad, ja apdrošinātājs cieš faktiskus zaudējumus, apdrošinātāja pienākums ir nodrošināt pamatsaistības izpīldīšanu – annuitātes izmaksu apmērā, kas ir paredzēts apdrošināšanas līgumā un ir aprēķināts izējot no pastavīgas ienākuma normas .

Annuitātes apdrošināšana var būt papildināta ar apdrošināšanas ņēmēja un apdrošinātāja vienošanos par apdrošināšanu no nelaimes gadījumiem .

Tāpat kā citie dzīvības apdrošināšanas veidi, rentes apdrošināšanas līgumi var būt slēgti kalektīva vai cilvēku grupas labā .

Tāda veida apdrošināšanā ir priekšrocības apdrošināšanas ņēmējam, 3.personām un apdrošinātājam. Apdrošinātājam rentes apdrošināšanas līguma slēgsana nozīme būtisku apdrošināšanas loka palielināšanu un dauz drošākus apdrošināšanas īstenošanas rezultātus .Tādi līgumi tiek slēgti darbinieku labā, tātad vēselu personu labā. Tās viss ļauj būtiski samazināt apdrošināšanas tarīfu apmērus un tāda veidā apdrošināšanu padarīt par pieējamu apdrošināšanas ņēmējam .

Atšķirībā no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuras tradicionālais pamatmērķis – nodrošināt mantiskas apdrošināšanas ņēmēja mantinieku intereses, rentes apdrošināšanas gadījumā tiek garantēta interešu nodrošināšana un apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināšanatas personas ) ienākums dzīvības laikā.

2.4. Pensijas apdrošināšana

Pensijas apdrošināšanas gadījumā apdrošināšanas nodrošinājuma pamatizmaksas tiek veiktas, kad apdrošināšanas ņēmējs ir sasniedzīs pensijas vecumu. Šis noteikums nav obligāts, tāpēc ka puses var noteikt vecumu, no kada var sākt izmaksāt apdrošināšanas nodrošinājumu vai renti pēc apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Pensijas apdrošināšana, kā jebkāda dzīvības apdrošināšana, ir saistīta ar ilgtermiņa līgumu un ar apdrošinātas personas nodzīvošanu (nāvi ) līdz noteiktam vecumam, kas ir noteikts ar līgumu. Pensijas apdrošināšanas līgums var arī iekļaut sevī cita veida riskus, piem ., no nelaimes gadījuma vai no nāves gadījuma.

Pensijas apdrošināšanas līgums var būt noslēgts ar fiziskām un juridiskām personām. Pensijas apdrošināšanas līgums var būt slēgts vienai personai citas personas labā.

Apdrošināšanai, kā parasti, tiek pieņēmtas personas neatkarībā no vēselības stāvokļa uz momentu, kad tiek slēgts līgums.

Apdrošināšanas summa līgumā ir noteikta periodisko apdrošināšanas izmaksu apmērā, t. i., tēkošu izmaksu, vai annuitātes veidā. Pensijas apdrošināšanas līgumos tos var saukt par pensijām .

Apdrošināšanas prēmija var būt iemaksāta ar periodiskiem maksājumiem vai vienlaikus .

Pensijas apmērs, kuru saņēms apdrošināta persona ir atkarīgs no 4 pamatnosacījumiem :

No samaksāto apdrošināšanas prēmiju apmēra ;

No gadu daudzuma, kas pāriet no apdrošināšanas līguma slēgsanas momenta ( un pirmas iemaksas ) līdz pensijas izmaksu sākumam: jo lielāks ir sakrāšanas periods, jo lielāka ir sakrāta summa un augstāks var but saņēmtas pensijas apmērs ;

No apdrošinātas personas vecuma :jo vecāka ir apdrošināta persona, jo mazāks būs uzkrāšanas periods, jo lielākai jābūt apdrošināšanas iemaksai ;

No apdrošinātas personas dzimuma: tās ietekmē pensijas apmēru, tāpēc ka tas ir saistīts ar apdrošinātas personas dzīves mūžas gārumu; noteic pensijas izmaksu perioda gārumu un tam nepieciešamo apdrošināšanas fondu .

Parasti apdrošināšanas sabiedrības dod iespēju izvēlēties visizdevīgāko pensijas apdrošināšanas programmas klientam .

Ir arī citi pensijas apdrošināšanas varianti:

Ģimenes apdrošināšana. Šājā veida apdrošināšanā var izdalīt kopīgas rentes par labu vienai vai dāžiem labumgūvējiem, kas tiek izmaksātas līdz viena no viņam nāves gadījumam, un kopīgas rentes vai pensijas, kas tiek izmaksātas līdz tam laikam, kamēr kaut vai viens no labumgūvējiem ir dzīvs. Tāda veidā rentes tiek izmaksātas apdrošinātai personai visa mūža gārumā, bet pēc nāves arī visa mūža gārumā noteiktajām labumgūvējam .

Līgumi ar pastāvīgu renti . Rentes apmērs nemainās apdrošinātas personas visa mūža garumā.

Līgumi ar palielināto renti. Progresīvas rentes apmers var palielināties arifmetiskā vai ģeometriskā progresijā atkarībā no tarīfa likmes aprēķināšanas paņēmiena.

Garantēta renta uz mūžu . Apdrošinātājs apņēmas nodrošināt noteiktajam polisē labumgūvējam palaiku renti vai tās ekvivalēntu vienlaikus izmaksātas apdrošināšanas summas veidā pāragras apdrošinātas personas naves gadījumā .Tāda veidā, ja apdrošināšanas ņēmējs ir samaksājis augstu vienlaiku prēmiju, bet pēc tam nomira, nesaņēmot renti vai saņēmot tikai nelielu summu, tad šādas rentes veidā iemaksāta nauda nepazūdīs, bet tiek izmaksāta noteiktajam apdrošināšanas labumgūvējam .

Polises redukcija nozīme apdrošināšanas summas apmēra samazināšanu, ja tiek pārtrauktas apdrošināšanas iemaksas un ir saglābāts apdrošināšanas līgums. Apdrošināšanas ņēmējs var pārtraukt iemaksu samaksāšanu, bet līgums nebūs pārtraukts atšķirībā no analoģiskiem gadījumiem citos apdrošināšanas veidos. Apdrošināšanas summa samazinājas proporcionāli jau samaksāto iemaksu daļai attiecībā pret pilnu iemaksu summu, kādu jāsamaksā pēc līguma. Ligums tūrpinā darboties, bet bez apdrošināšanas ņēmēja saistībam samaksāt iemaksas un ar mazāku apdrošināšanas summu, nekā ta bija slēdzot līgumu.

Cits apdrošināšanas pensijas iespējamais noteikums ir reducēta polisa atjaunošana, kas atkal saņēms iepriekšējus raksturojumus, ja apdrošināšanas ņēmējs samaksās visas neiemaksātas prēmijas un noteiktu tehnisko procentu.

Apdrošināšanas ņēmējs var pārtraukt apdrošināšanas prēmiju iemaksu, piem ., ja nav pietiekāmi n-s līdzekļu, bet saglābā tiesības atjaunot savu polisi sākotnējā veidā jebkurā viņam piemērotā momentā.

Pēc noteiktaja ar ligumu termiņa ( kā parasti, pēc 2 gadiem no apdrošināšanas līguma slēgšanas ) apdrošināšanas ņēmējs var saņēmt izmaksu summu. Izmaksu summas apmērs noteikts kā iemaksu summa, kas ir iemaksātā līdz līguma pārtraukšanas momentam, ar atņēmtiem apdrošinātāja izdevumiem par darījumiem. Izmaksas summas saņēmšana nozīme apdrošināšanas līguma pārtraukšanu .

Apdrošināšanas sabiedrība var piedāvāt savam klientam sēkojošo atvieglojumu. Ja klients apdrošināja pats sevi un nelaimes gadījuma rezultātā, kas noticis apdrošināšanas termiņa laikā, kļūst par ivalīdu, viņš tiek atbrīvots no nākošo prēmiju iemaksam. Apdrošināšanas summas apmērs šājā gadījumā nesamazināsies .

Apdrošināšanas izmaksu pamatvariānti :

a) apdrošināšanas izmaksas notiek noteikta periodu laikā ;

b) apdrošināšanas izmaksas notiek tūlītēji, izpīldot apdrošināšanas ņēmējam saistības samaksāt prēmiju .

c) rente tiek izmaksāta kātra noteiktā ar līgumu perioda sākumā (mēneša, gada utt .);

d) rente tiek izmaksāta par izbeigto periodu ( mēnesis, gads utt .)

Apdrošināšanas sabiedrības klienti, kas ir visieinteresēti dotajā rentes veidā ir pusmūža cilvēki, kuri ar prēmijas iemaksu vēlas nodrošināt sev ienākumu pensijas uz mūžu (rentes ) veidā.

3. LATVA un RĪGAS FENIKSS apdrošināšanas sabiedrību dzīvības apdrošināšanas piedāvājumi.

3.1. Apdrošināšanas sabiedrības LATVA uzkrājošā dzīvības apdrošināšana .

Cilvēkam ir dažādas iespējas, kā ieguldīt savu naudu: bankās, vērtspapīros, nekustāmajā īpašumā.AAS LATVA piedāvā vienu no pasaulē populārākajiem un stabilākajiem naudas ieguldīšanas veidiem – uzkrājošo dzīves apdrošināšanu. Uzkrājošā dzīves apdrošināšana vienlaicīgi sevī apvieno gan dzīvības apdrošināšanu, gan uzkrājumu veidošanu. Līdz ar pirmās apdrošināšanas iemaksas veikšanu spēkā stājas apdrošināšana. Tas nozīmē, ka apdrošinātā nāves gadījumā piederīgajiem tiks izmaksāta pilna apdrošināšanas summa. Savukārt, ja apdrošināšanas līguma laikā apdrošināšanas gadījums nav iestājies apdrošinātajai personai tiek izmaksāta visa apdrošināšanas summa kā arī peļņas procenti par uzkrāto kapitālu.

3.1.1.Dzīves apdrošināšana bērnu izglītībai

Uzkrājošā programma “5+5”

Maksas izglītība arī Latvijā kļūst par realitāti, diemžēl ne katrs to var atļauties.Vai Jūs vēlaties lai Jūsu bērns saņemtu kvalitatīvu augstāko izglītību? Taču par to nākas gādāt jau laikus. AAS LATVA piedāvā šo ieceri pārvērst realitātē, noslēdzot dzīves apdrošināšanas līgumu, kas atvieglos bērnam mācībām nepieciešamo naudas līdzekļu uzkrāšanu. Programma atvieglo vecākiem sakrāt finanses, kas bērnam būs nepieciešamas augstākās izglītības iegūšanai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Katram no bērna vecākiem vai citiem radiniekiem tas šobrīd izmaksās tikai 5 latus mēnesī. Tā patiesi nav liela summa, lai garantētu Jūsu bērna nākotnes labklājību.

Programmas priekšrocības

No iemaksātajām prēmijām Jūs gūsiet garantēto peļņu un iespēju saņemt daļu no LATVAS peļņas.Programma palīdz sistematizēt bērna izglītības finansējumu Jūsu ģimenes budžetā. Līguma darbības laikā Jūs varat mainīt uzkrājamās summas apmēru, tās valūtu, kā arī prēmiju maksājumu termiņu un biežumu. Vecāka vai radinieka zaudējuma gadījumā, turpmākie prēmiju maksājumi nav jāveic, bērns līgumā noteiktajā datumā saņems visu līguma summu.Vienlaicīgi bērnu var apdrošināt pret nelaimes gadījumiem, kas vecākiem ir finansiāli izdevīgāk, nekā iegādājoties atsevišķu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi. Bērns saņem arī papildus pabalstu vecāku vai radinieku zaudējuma gadījumā.

Papildapdrošināšanas iespējas

Palielinot apdrošināšanas iemaksas aptuveni par 1 latu mēnesī, līgumā papildus var iekļaut:

Pabalstu apdrošinātā vecāka vai radinieka zaudējuma gadīj umā LATVA izmaksās bērnam vēl papildus ikgadējos pabalstus līdz bērna 15 vai 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana, kas ir finansiāli izdevīgāk nekā iegādāties atsevišķu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi. LATVA Jums piedāvās piemērotāko nelaimes gadījumu apdrošināšanas variantu.

Uzkrātās summas izmaksāšana

Kad bērns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkrāto naudas summu kopā ar peļņas procentiem izmaksā četru gadu laikā stipendiju veidā vai vienreizējā maksājumā. Apdrošinātā vecāka vai radinieka zaudējuma gadījumā turpmākie prēmiju maksājumi nav jāveic un līgumā noteiktajā datumā LATVA izmaksās Jūsu bērnam visu līgumā noteikto naudas summu.Neatkarīgi no atlīdzībās saņemtās summas lieluma, līguma termiņa beigās bērns saņems visu uzkrāto naudas summu un pienākošos peļņas procentus.

3. 1. 2. Uzkrājošā dzīves programma “KLASIKA “

Aktīvajā dzīves posmā mēs katrs esam pieradis pie noteikta ienākuma un komforta līmeņa. Nenoliedzami, to vēlamies saglabāt pēc iespējas ilgāk. Taču Latvijas demogrāfiskā situācija, kad arvien samazinās darba aktīvo personu un palielinās pensionēto personu skaits, nevieš cerības ar valsts garantēto pensiju ievērojamu pieaugumu.

LATVA piedāvā programmu “Klasika” lai būtu drošiem par savu nākotni.Šī programma palīdzēs Jums ilgtermiņā izveidot finansu līdzekļu uzrājumu un ļaus arī pēc aktīvā dzīves perioda saglabāt ierastās dzīves kvalitātes un komfortu. Mēnesī ietaupītie daži lati pietiks, lai papildus valsts garantētai pensijai sev nodrošinātu ierastos iztikas līdzekļus.

Programmas priekšrocības

Jūs varat būt drošs par savu vecumdienu finansiālo labklājību.Programma palīdz sistematizēt vecumdienu finansu labklājības nodrošināšanu Jūsu budžetā.No iemaksātajām prēmijām Jūs gūsiet garantēto peļņu un iespēju saņemt daļu no LATVAS peļņas.Jūs varat papildus apdrošināties nelaimes gadījumiem, kas ir finansiāli izdevīgāk nekā iegādāties atsevišķu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi.Jūs varat saņemt aizdevumu, tā apjoms atkarīgs no iemaksātajām prēmijām.Līguma darbības laikā Jūs varat mainīt uzkrājamās summas apmēru, tās valūtu, kā arī prēmiju maksājumu termiņu un biežumu. Jūs varat būt drošs, ka Jūsu sakrātā nauda nepazudīs, to varēs saņemt arī Jūsu norādītais mantinieks.Regulāri veicot iemaksas, Jūs kļūstat par patstāvīgo LATVAS klientu, kas paver Jums iespēju nākotnē saņemt atlaides arī citiem AG BALTAS apdrošināšanas pakalpojumiem

Papildapdrošināšanas iespējas

Palielinot apdrošināšanas iemaksas aptuveni par 1 latu mēnesī, līgumā papildus var iekļaut:

nelaimes gadījumu papildapdroš ināšana, kas ir finansiāli izdevīgāk nekā iegādāties atsevišķu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi. LATVA Jums piedāvās piemērotāko nelaimes gadījumu apdrošināšanas variantu.

Uzkrātās summas izmaksāšana

Līguma termiņa beigās uzkrāto naudas summu kopā ar peļņas procentiem LATVA izmaksās vienreizējā maksājumā vai saskaņā ar vienošanos – pa daļām.Neatkarīgi no atlīdzībās saņemtās summas lieluma, līguma termiņa beigās Jūs vai Jūsu norādītais labuma guvējs saņems visu uzkrāto naudas summu un pienākošos peļņas procentus.

3.1.3.Uzkrājošā dzīves programma “Mērķa ieguldījums”

Ik dienas mēs katrs gādājam, lai sarūpētu sadzīvē nepieciešamās un vēlamās lietas un nodrošinātu sev arvien pieaugošu komfortu. Tam nepieciešami ievērojami līdzekļi, kuri parasti varētu būt vairāk. Programma “Mērķa ieguldījums” palīdzēs izveidot finansu līdzekļu uzkrājumus un nodrošināties, lai nelaimes gadījums vai slimība neradītu Jums vai Jūsu ģimenei finansiālas grūtības. Mēnesī ietaupīti 10 lati patiesi nav liela summa, taču tā varētu būt pietiekoša, lai nodrošinātu Jūsu ģimenes nākotnes finansiālo stabilitāti, Jo jaunāks Jūs noslēgsiet uzkrājuma līgumu, jo izdevīgāki būs tā nosacījumi.

Programmas priekšrocības

No iemaksātajām prēmijām Jūs gūsiet garantēto peļņu un iespēju saņemt daļu no LATVAS peļņas.Programma palīdz sistematizēt finansu stabilitātes nodrošināšanu Jūsu ģimenes budžetā. Jūsu ģimene būs nodrošināta. Ja ar Jums kas nelāgs atgadīsies, tad turpmākie līgumā noteiktie apdrošināšanas prēmijas maksājumi vairs nebūs jāveic. Taču līguma termiņa beigās Jūsu norādītais labuma guvējs saņems visu līgumā paredzēto naudas summu.Krājot naudu pie apdrošinātāja, Jūs vienlaicīgi saņemat arī apdrošināšanas pakalpojumus, kuru patiesā vērtība atklājas laika gaitā.Jūs varat saņemt aizdevumu, tā apjoms atkarīgs no iemaksātajām prēmijām.Līguma darbības laikā Jūs varat mainīt uzkrājamās summas apmēru, tās valūtu, kā arī prēmiju maksājumu termiņu un biežumu. Regulāri veicot iemaksas, Jūs kļūstat par patstāvīgo LATVAS klientu, kas paver Jums iespēju nākotnē saņemt atlaides arī citiem AG BALTAS apdrošināšanas pakalpojumiem

Papildapdrošināšanas iespējas

Palielinot apdrošināšanas iemaksas aptuveni par 1 latu mēnesī, līgumā papildus var iekļaut:

nelaimes gadījumu papildapdrošināšana, kas ir finansiāli izdevīgāk nekā iegādāties atsevišķu nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi. LATVA Jums piedāvās piemērotāko nelaimes gadījumu apdrošināšanas variantu.

Uzkrātās summas izmaksāšana

Līguma termiņa beigās uzkrāto naudas summu kopā ar peļņas procentiem LATVA izmaksās vienreizējā maksājumā vai saskaņā ar vienošanos – pa daļām.Neatkarīgi no atlīdzībās saņemtās summas lieluma, līguma termiņa beigās Jūs vai Jūsu norādītais labuma guvējs saņems visu uzkrāto naudas summu un pienākošos peļņas procentus.

3.1.4. Programma “Garants “

AAS LATVA piedāvā dzīvības riska apdrošināšanu, t.i., apdrošināšanu praktiski jebkuram nāves gadījumam — gan slimības, gan nelaimes gadījuma rezultātā.
Mūsu piedāvājums piemērots gan fiziskām, gan juridiskām personām.
Apdrošināšanas līgumu iespējams noslēgt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz vairākiem gadiem, piemēram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.
Apdrošināšanas atlīdzību var noteikt ne tikai LVL, bet arī citās valūtās — USD, EUR.

Kādos gadījumos ieteicama dzīvības riska apdrošināšana :

· ja Jūs rūpējaties par savas ģimenes labklājību un Jums ir svarīga nodrošināt tuviniekus ar naudas līdzekļiem Jūsu nāves gadījumā

· ja Jūsu ģimenē ir viens galvenais naudas pelnītājs, tad apdrošināšanas atlīdzība palīdzēs atrisināt finansiālās problēmas, kas rodas apgādnieka nāves gadījumā,

· ja esat veiksmīgs uzņēmējs un Jums ir izsniegts kredīts, dzīvības riska apdrošināšana Jums ir īpaši piemērota — apdrošināšanas polise var būt gan kā kredīta nodrošinājums, gan kā garantija Jūsu ģimenei, ka mantiniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības, bet ieķīlātais īpašums paliks ģimenei

· ja pagaidām nevarat atļauties uzkrājošo apdrošināšanu, t.i., dzīvības apdrošināšanu ar naudas līdzekļu uzkrājuma veidošanu, tad Jums ir piemērota dzīvības riska apdrošināšana, kas izmaksās ievērojami lētāk

· ja Jūsu ienākumi ir stabili, Jūsu ģimenei pieder īpašumi, tad dzīvības riska apdrošināšanas atlīdzība Jūsu ģimenei būs noderīga, lai kompensētu ar mantojuma saņemšanu saistītos izdevumus

· ja Jūsu uzņēmumā ir kvalificēti, pieredzējuši darbinieki ar labu izglītību, bez kuriem uzņēmuma tālāka attīstība nav iedomājama, tad šo darbinieku dzīvības apdrošināšana Jums ir būtiska, rūpējoties par uzņēmuma nākotni

Kā izmaksā apdrošināšanas atlīdzību

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksājam vienreizējā maksājumā polisē norādītajam labuma guvējam — fiziskai vai juridiskai personai, vai Jūsu mantiniekiem. Kā labuma guvēju Jūs varat norādīt ne tikai kādu no saviem tuviniekiem, bet arī, piemēram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai uzņēmumu, kura nākotne Jums ir svarīga. Ir iespējams norādīt vairākus labuma guvējus, katram paredzot noteiktu apdrošināšanas atlīdzības daļu.

Apdrošināšanas prēmija

Apdrošināšanas prēmija jeb maksa par apdrošināšanu ir atkarīga no Jūsu izvēlētās apdrošinājuma summas (atlīdzības, kuru izmaksājam apdrošinātās personas nāves gadījumā) un līguma termiņa.Apdrošināšanas prēmiju iespējams samaksāt vienreizējā maksājumā, noslēdzot līgumu, vai maksāt pakāpeniski — katru mēnesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gadā.

3. 1. 5. Par darba devēja līdzekļiem

Ja izmantojat darbinieku dzīvības apdrošināšanu,- Jūs kā darba devējs varat rūpēties par savu darbinieku labklājību nākotnē. Piedāvā Darba devējam uzkrāt naudu, vienlaikus apdrošinot gan darbinieku dzīvību, gan darbiniekus nelaimes gadījumā. Jūs varat uzņēmumam piesaistīt vērtīgus darbiniekus un aizsargāt personāla izglītībā investēto. Jūsu uzņēmums gūs peļņu no naudas uzglabāšanas apdrošināšanas sabiedrībā.Jūs varat palielināt darbinieku ieņēmumus, nepalielinot uzņēmuma izmaksas, jo Uzkrājošās apdrošināšanas maksājumi nav apliekami ar valsts obligāto sociālo iemaksu un uzņēmuma ienākumu nodokli.

Kad izmaksā apdrošināšanas atlīdzību :

Uzkrājošās apdrošināšanas līguma termiņa beigās apdrošinātais darbinieks saņem uzkrāto naudu un peļņas procentus — vienreizējā maksājumā vai periodiskos maksājumos.Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā darbinieka ģimenei apgādnieka zaudēšanas gadījumā.LATVA izmaksā apdrošinātajai personai papildu atlīdzību, ja Darba devējs ir apdrošinājis darbiniekus nelaimes gadījumiem ,

Papildu pakalpojumi

· Līguma laikā Jūs līgumā varat iekļaut jaunus apdrošinātos, izslēgt personas no apdrošināšanas līguma, kā arī aizstāt no līguma izslēgtās personas ar citām.

· Ja vēlieties, uzkrājumu var veidot valūtā

· Apdrošināšanas termiņa laikā Jūs varat mainīt uzkrājamās naudas summu, pagarināt līguma termiņu vai mainīt prēmiju maksāšanas periodus.

Apdrošināšanas prēmijas

· Apdrošināšanas maksājumu jeb apdrošināšanas prēmiju apmērs ir atkarīgs no klienta izvēlētās uzkrājamās summas un apdrošināšanas termiņa. Prēmijas var maksāt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai reizi gadā. Iespējamie maksājumu veikšanas līdzekļi — uzņēmuma līdzekļi, uzņēmuma un darbinieka līdzekļi vai darbinieka līdzekļi.

3.2. Apdrošināšanas sabiedrības RĪGAS FENIKSS dzīvības apdrošināšana.

3.2.1 Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu .

Dzīvības apdrošināšanā ar kapitāla uzkrāšanu atlīdzības tiek izmaksāta ne tikai tad, ja līguma darbības laikā iestājas apdrošinātās personas nāves gadījums, bet arī līguma darbības perioda beigās. Tātad šī apdrošināšana vienlaicīgi nodrošina ģimeni apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī finansējumu vecumdienu aprūpei. Papildus jāmin, ka apdrošināšanas atlīdzība līguma darbības laikā palielinās, jo visi līgumi piedalās papildus peļņas sadalē.

Katram dzīvības apdrošināšanas ar kapitāla uzkrāšanu līgumam jābūt saistītam ar aizsardzību darba spēju zuduma gadījumā. Mēs iesakām darba spēju zuduma papildus apdrošināšanu, jo, ja Jūs slimības vai negadījuma rezultāta zaudējat darba spējas, Jums nevajadzēs maksāt prēmijas dzīvības apdrošināšanai ar kapitāla veidošanu.

Veselības pārbaudes dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai: varat kontaktēties ar Rīgas Fenikss apdrošināšanas sabiedrības ārstu. Viņš informēs par veselības pārbaudēm dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai.

3. 2. 2. Dzīvības riska apdrošināšana .

Dzīvības riska apdrošināšanu varētu saukt par «tīro» dzīvības apdrošināšanu. Tā ir piemērota, ja Jūs vēlaties nodrošināties tikai nāves gadījumam. Tā ir īpaši piemērota gados jaunām ģimenēm, kuru ienākumi vēl ir nelieli un kuriem ir svarīgi būt finansiāli nodrošinātiem apgādnieka zaudējuma gadījumā, jo, ja apgādnieks nomirst, no valsts sociālās apdrošināšanas var sagaidīt tikai nelielas izmaksas.

Prēmijas, kas maksājamas par dzīvības riska apdrošināšanu, ir ļoti izdevīgas. 28 gadus vecs vīrietis par nodrošinājumu nāves gadījumā, kura apjoms ir 50 000 DM un līguma darbības laiks 20 gadu, ik mēnesi maksā 45,75 DM.

Dzīvības riska apdrošināšanu pirmo 10 gadu laikā var pārveidot dzīvības apdrošināšanu ar kapitāla uzkrāšanu bez atjaunotas veselības pārbaudes un Jums vecumā nebūs jāskaita katrs santīms.


3.2.3.“Saistīto dzīvību “ apdrošināšana .

Šis īpašais dzīvības apdrošināšanas veids ir piemērots laulātiem pāriem, kuru ģimenes budžets ir būtiski atkarīgi no abu dzīvesbiedru ienākumiem. Tā ir svarīga, piemēram, aizņēmumu nodrošināšanā.

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, kad viena no abām apdrošinātajām personām mirst, bet vēlākais, beidzoties līguma darbības termiņam.

Saistīto dzīvību apdrošināšanu var noslēgt ne tikai laulāti pāri, bet arī citas personas, piemēram dzīvesbiedri, kas dzīvo civillaulībā, darījumu partneri u.c.

Veselības pārbaudes dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai: Jūs variet kontaktēties ar apdrošināšanas sabiedrības ārstu. Viņš informēs par veselības pārbaudēm dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai .

Secinājumi un priekšlikumi

1. Dzīvības apdrošināšana — ilgtermiņa apdrošināšana, saistās ar kapitāla uzkrāšanos. Apdrošināšana sākas pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas. Apdrošinātājs var noteikt savu īpašu kārtību kādā termiņā sākas apdrošināšana

2. Dzīvības apdrošināšanas termiņš ir ne mazāks par 1 gadu. Beigās ir tiesības saņemt visu naudu un plus vēl uzkrātos procentus .Par līdzekļu glabāšanu tiek maksāti procenti .

3. Ja līguma darbības laikā notiek nelaimes gadījums, tad saņem visu summu, kā arī nāves gadījumā saņem visu naudas summu .

4. Pensijas apdrošināšana, kā dzīvības apdrošināšanas veids – daļa no sociālās apdrošināšanas maksājumiem (valsts ). Lielāko īpatsvāru ieņem privātie pensiju fondi.

5. Dzīvības apdrošināšanas tarifa likmes noteicēji ir aktuāri .Nepareiza tarifa likme ir tād, ja tā ir parāk augsta vai parāk zema. Ne jebkura cena ir pieņemama patērētājam .

Lai uzlabotu dzīvības apdrošināšanu

6. Jāpiedāvā apdrošināšanas ņēmējam iespēju izvēlēties apdrošināšanas noteikumus, pēc kuriem apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa bērniem notiek stājoties pilngadības vecumā, sasniedzot noteiktu vecumu, pēc augstākas izglītības beigšanas utt.

7. Garantēt apdrošināšanas nodrošinājuma saņemšanu pilnā apmērā vai dalējī, tekošo izmaksu veidā pēc līguma, iestājoties apdrošināšanas gadījumam .

8. Palielināt apdrošinātāja saistību apjomu apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātas personas saslimšanās gadījumā, kas noved pie invaliditātes, pieskīrt apdrošināšanas ņēmējam tiesības izvēlēties apdrošināšanas saistību apmēru pēc līguma .

9. Palielināt apdrošināšanas ņēmēju loku, it īpaši pusmūžu vecuma cilvēku, ar noteikumu samaksāt apdrošināšanas iemaksu vienlaikus pēc līguma.

Izmantotas literatūras saraksts

1. “Apdrošināšanas sabiedrības un to uzraudzības likums “; 1998, 10 .jūnijs

2. “Likums par apdrošināšanas līgumu “; 1998 ,10. jūnijs

3. “Apdrošināšana. Pamatprincipi un prakse .” D. Blendis

4. “Cтрахование от А до Я .“; Москва 1996

5. “Основы страхования; А. А.Гвозденко, Москва 1998

6. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas interneta mājas lapa

7. Apdrošināšanas sabiedrības «Latva» interneta mājas lapa

8. Apdrošināšanas sabiedrības Rīgas Fenikss interneta mājas lapa .

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу