Реферат: Аналіз фінансової діяльності підприємства

Варіант – 3

Приватне підприємство “Маяк”

Проаналізувати фактичні витрати діяльності підприємства за 2011 р.

Зіставити отримані результати господарської діяльності і витрати;

На основі аналізу витрат і доходів та очікуваних результатів діяльності скласти бюджет коштів;

Розробити комплекс пропозицій щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства за результатами аналізу цієї діяльності.


31.12.10

31.12.11

Основні засоби

252000

220000

Сировина і матеріали

24800

24800

Паливо

2200

5100

МШП

3200

3900

Виробництво

87000

80000

Готова продукція

120000

100000

Каса

100

100

Поточні розрахунки в банку

166200

66200

Розрахунки з покупцями і замовниками

44700

46700

Статутний капітал

369800

281600

Знос основних засобів

72000

80000

Нерозподілений прибуток

46200

46000

Резервний капітал

47200

47200

Короткострокові кредити банку

35000

33000

Заборгованість постачальникам

37000

23000

Заборгованість із заплати

66000

36000

Баланс

700200

546800

Ціни на сировину і матеріали та норми витрат на одиницю продукції

Вид матеріалів

Ціна за одиницю

Норма витрат на виріб, кг/одШифр 01

Шифр 02

Матеріали «А»

20

1

1.2

Матеріали «Б»

10

1.5

1.4

Матеріали «В»

50

2

2.2

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2010 р.

Назва рахунку

Ціна за одиницю, грн

Кількість, од.

Сума, грн

Матеріали «А»

20

700

14000

Матеріали «Б»

10

388

3880

Матеріали «В»

50

100

5000

ТЗВ1920

Всього, грн..24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2011 р.

Назва рахунку

Ціна за одиницю, грн.

Кількість, од.

Сума, грн..

Матеріали «А»

20

700

14000

Матеріали «Б»

10

388

3880

Матеріали «В»

50

100

5000

ТЗВ1920

Всього, грн24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 «Виробництво»

Назва рахунку

31.12. 2010

31.12.2011

Продукція 01

47000

40000

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--


23

23

91


92


93

--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

5300
3700

445702480

2251910059

2.

Загальновиробничі витрати

— зарплата наладникам з нарахув.

24801756

716

3.

Разом виробничих витрат

113424

5300

3700

71139

33285

Таблиця 21

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз загальновиробничих витрат з метою поділу на загальновирбничі витрати підрозділів підприємства та загальновиробничі витрати підприємства в цілому ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

з/п

Статті загальновиробничих витрат

Сума всього

Групування фактичних загальновиробничих витрат
Загальновиробничі витрати підрозділів підпрємства

Загальновиробничі витрати в підприємства в цілому
Підрозділи основного виробництва

Допоміжні підрозділи

№1

№2

№3

№1

№2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Змінні
1.

зарплата наладник.

2480

1765

716

2.

3.

4.

Всього:

2480

1765

716

Постійні
1.

2.

3.

4.

Всього:

6. Скласти звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат. Заповнити таблицю 22. Розрахувати точку беззбитковості та запас міцності у натуральному і грошовому вираженні

Таблиця 22

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Приватне підприємство «Маяк»

Звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат

( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Показники

Всього

В розрізі видів готової продукції
Продукт1

Продукт2

Продукт3

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг реалізації(одиниць)

8200

4400

4100


2.

Відсоток в загальній сумі реалізації одиниць

100,00%

50,00%

50,00%


3.

Виручка від реалізації готової продукції за мінусом вираху

1948191

1010031

938160


4.

Виручка в розрахунку на одиницю продукції

237,58

246,3490244

228,8195122


5.

Змінні виробничі витрати на одиницю (грн..)

13

17,35

8,12


6.

Виробничий маржинальний дохід (грн./од)

224,85

229,00

220,7011815


7.

Змінні операційні витрати

8.

Загальний мержинальний дохід (ряд1 х ряд6)

1843767

938892,3577

904874,8443


9.

Відсоток маржинального доходу (ряд8/ряд3 х 100%)

94,64%

92,96%

96,45%


Таблиця 23.1

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет продажів ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.)За період:

з/п

Показник

Квартал

Всього за рік1

2

3

4


1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяг реалізації(одиниць):

1 продукція 01

2 продукція 02927

9351158

11691158

11691390

14024633

4674

2.

Ціна за одиницю, грн:

1 продукція 01

2 продукція 02


278,23

252

3.

Дохід від реалізації, грн.(р.1 х р.2):

1 продукція 01

2 продукція 02
230009,9

235569,6
287512,4

294462

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

1168,5

--PAGE_BREAK--

6,05

2,456970,6

2851,01152

1162
6,05

2,453970,6

2851,01383

1394
6,05

2,458364,7

3421,14609

4648
6,05

2,4527882,2

11403,8

Прямі затрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції в 2012 р. залишаються на рівні 2011р.

Розподіл прямих затрат за кварталами: 20%,25%,25%,30.

Скласти бюджет загальновиробничих витрат. Заповнити таблицю 29.

Заплановані змінні загальновиробничі витрати на одиницю продукції у грошовому вираженні й структурно залишатимуться на рівні 2011р. Постійні витрати повністю відповідатимуть витратам 2011р.

Розподіл загальновиробничих витрат за кварталами планового року аналогічний до розподілу всіх інших витрат. Скласти бюджет адміністративних витрат і витрат на збут. Заповнити таблицю 30.

Планові адміністративні та збутові витрати заплановані на рівні 2011р. У 2012 р. передбачено витрати на рекламу на загальну суму 20000грн. Розподіл витрат по кварталах: 20%, 25%, 25%, 30%.

Скласти бюджет грошових коштів за даними попередніх бюджетів. Заповнити таблиці 31. Зробити висновки.

Таблиця 31

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет адміністративних витрат і витрат на збут ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показник

Сума

1.

2.

3.

4.

5.

Залишок грошових коштів на початок періоду

Надходження грошових коштів у вигляді виручки

Всього грошових коштів (р.1 + р.2)

Виплати грошових коштів

витрати на придбання матеріалів

прямі витрати на оплату праці

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати та витрати на збут

Надлишок (нестача) грошових коштів (р.3 – р.4)

66300

1769344

1835644

1394562

1307801

39286,1

2795,1

44679,9

441082,4

Висновки

Діяльність підприємства є досить ефективною. Так, у звітному періоді підприємство отримало прибуток у розмірі -43909грн., що забезпечувало рентабельність на рівні -2,20%.

В умовах діяльності підприємства ефективним є виробництво продукції лише 01. Таким чином, підприємству доцільно виробляти продукцію лише 01.

В прогнозному періоді підприємство матиме надлишок грошових коштів.


еще рефераты
Еще работы по бухгалтерии