Реферат: Приймання розгляд і реєстрація кореспонденції в суді

Реферат

на тему:

ПРИЙМАННЯ, РОЗГЛЯД

І РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

В СУДІ.

План

Приймання і розгляд судових справ і кореспонденції.

Реєстрація і облік судових справ та матеріалів.

Реєстрація і облік пропозицій, заяв і скарг на роботу суду.

1. Приймання всіх судових справ і кореспонденції, що надійшла до суду (за винятком матеріалів, прийнятих на прийомі), відправка справ та інших документів за призначенням покладається на експедицію суду або діловода.

Працівник експедиції або діловод розкриває пакети, перевіряє наявність усіх документів, зазначених в опису, і ставить на першій сторінці обгортки справи, листа чи іншого документа штамп, в якому зазначається дата надходження матеріалу до суду та умовне позначення (індекс) підрозділу, до якого має бути передана справа.

Кореспонденція на ім’я працівників суду з відміткою “Особисто” не розкривається і передається адресату.

Якщо буде встановлено, що якогось документа або додатка до нього не вистачає, про це негайно доповідається завідувачу канцелярією; про відсутність документа або додатка складається акт, один примірник якого надсилається відправнику, другий приєднується до справи або матеріалу.

Конверти, в яких надійшли позовні заяви, касаційні та окремі скарги, подання і протести або виконавчі документи, інші документи по судових справах, обов’язково приєднуються до листування.

Справи та інша кореспонденція, що надійшла поштою або з прийому, реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції за встановленою формою №1.

Не реєструються в журналі, а додаються до справи з написом про надходження до суду:

а) судові повістки, що повернулися до суду через відсутність адресата;

б) розписки про одержання судових повісток, копій обвинувальних висновків, копій позовних заяв тощо;

в) особиста кореспонденція, яка передається адресатові.

Завідувач канцелярією переглядає всю кореспонденцію в день її надходження та передає голові суду, суддям, іншим працівникам.

Кримінальні справи, що надійшли від органів слідства, кримінальні і цивільні справи, повернуті з скасованими або зміненими вироками і рішеннями, скарги особливого контролю і скарги на дії працівників суду передаються голові суду.

Справи про адміністративні правопорушення, про звільнення від покарання чи його заміну, направлення в ЛТП розглядаються суддями після їх реєстрації в канцелярії суду.

Позовні заяви і матеріали, що прийняли судді безпосередньо від громадян, у той же день мають бути передані до канцелярії суду для реєстрації і оформлення.

Все листування, що стосується окремих судових справ та матеріалів, зареєстрованих у відповідних картках і журналах, ведеться за номером справи, матеріалу або наряду.

Інше листування ведеться за тим номером, який має матеріал по журналу реєстрації вхідної кореспонденції (форма №1).

Листи та інші матеріали, що надсилаються за ініціативою суду і не мають номера по справі, відправляються за номером наряду, в якому повинен бути зафіксований цей матеріал.

Судові справи та інше листування, що надсилаються з розсильним, записуються в розносну книгу і здаються за призначенням під розписку в цій книзі (форма №2).

Судові справи надсилаються за призначенням рекомендованими бандеролями, а позовні матеріали і виконавчі документи рекомендованими листами.

На рекомендовані бандеролі і листи складається окремо опис на бандеролі та опис на листи. Опис підшивається в наряд (наряд №1.14).

Описи документів, що надсилаються простою поштою, підшиваються в хронологічному порядку в той же наряд (наряд №1.14).

2. Реєстрація справ та інших матеріалів забезпечує організацію належного обліку, контролю та оперативного їх розшуку. Основним принципом реєстрації є одноразовість. Кожен документ, справа повинні реєструватися в даному суді лише один раз.

Судові справи та інші матеріали, що надійшли до суду, реєструються на обліково-статистичних картках, в журналах і алфавітних покажчиках.

Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках по першій, касаційній, наглядній інстанціях та в алфавітному покажчику. Алфавітний покажчик ведеться на кожного обвинуваченого (форми № 3, 4, 27, 33).

Цивільні справи по першій, касаційній, наглядній інстанціях, а також позовні заяви, що залишені без руху на підставі ст. 139 ЦПК України, реєструються на обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 5, 6, 28, 35).

Справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті на стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст. 51 КК України і ст. 7-2 КПК України, що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 7, 8).

Справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м’яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання в зв’язку із хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 9, 10).

Справи щодо неповнолітніх, у тому числі закриті провадженням, до яких застосовуються примусові заходи виховного характеру, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 4, 11).

Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках окремо за формами реєстрації.

В обліково-статистичних картках, відповідно до руху справи, повинні заповнюватись всі реквізити, передбачені формами.

Після закінчення календарного року обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, вилучаються і переставляються в картотеку наступного року із зазначенням на них нового порядкового номера, наприклад:

Справа 2-360/1991 р.

2-1/1992 р.

Після перенесення карток на всі нерозглянуті справи минулого року продовжується порядкова реєстрація справ, що надходять.

У картотеку минулого року замість вилучених обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, на яких ставиться номер по картотеці минулого року, робиться напис про перенесення у картотеку наступного року і зазначається новий номер.

Для реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції встановлено реєстраційні індекси:

1” – кримінальні справи, перша інстанція;

1-н” – справи неповнолітніх, щодо яких застосовуються примусові заходи виховного характеру;

11” – кримінальні справи, касаційна інстанція;

2” – цивільні справи, перша інстанція;

22” – справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті провадженням у стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст. 51 КК України та ст. 7-2 КПК України, що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення;

4-к” – президія, скарги порядком нагляду у кримінальних справах;

--PAGE_BREAK--

44-к” – президія, кримінальні справи порядком нагляду;

4-ц” – президія, скарги порядком нагляду у цивільних справах;

44-ц” – президія, цивільні справи порядком нагляду;

5” — справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м’яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання в зв’язку із хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи;

6” – судові виконавці;

7” – бухгалтерія;

8” – листування за заявами, пропозиціями, скаргами на роботу суду.

Номер судової справи та інших матеріалів складається з індексу, порядкового номера із зазначенням року згідно з номером обліково-статистичної картки або реєстраційного журналу. Наприклад, 1-20-1995 р. (кримінальна справа, перша інстанція), 22-25-1995 р. (справа про адміністративне правопорушення). Цей номер зазначається на обгортці справи або матеріалу і в алфавітному покажчику. За цим номером ведеться і все листування по справі.

Кримінальні справи публічного і приватного обвинувачення та цивільні справи підшиваються в обкладинку (форма №12).

Для кримінальних справ, що надійшли з органів попереднього слідства, може бути використана та обкладинка, в якій справа надійшла. При цьому на обкладинці необхідно зазначити реквізити (штамп та найменування суду, порядковий номер справи, коли розпочато провадження в даному суді тощо).

Якщо кримінальну справу, що надійшла з органу попереднього слідства, підшито в нову обкладинку, тоді повинна бути збережена і стара обкладинка, в якій справа надійшла. На новій обкладинці також заповнюються всі реквізити. На обкладинках справ, по яких обвинувачені знаходяться під вартою, ставиться штамп “під вартою”.

На внутрішньому боці обкладинки кримінальної і цивільної справи міститься довідковий лист (форма №12), де зазначаються всі дії по справі (надіслання повісток, копії обвинувального висновку, позовної заяви, вироку, рішення, по виконанню судового вироку, рішення тощо).

По кримінальних справах, що розглядаються касаційною і наглядною інстанціями, обкладинки не замінюються.

Інші справи та матеріали підшиваються в обкладинки відповідної форми (форма №13).

Дата надходження справи, що зазначається на обкладинці, в обліково-статистичній картці або реєстраційному журналі повинна відповідати даті фактичного надходження справи до суду.

По справах і позовних заявах, що надійшли до суду поштою, ця дата зазначається відповідно до штампу, який проставлено канцелярією в день прийому заяви; по справах і позовних заявах, прийнятих суддею на прийомі, дата надходження справи зазначається відповідно до резолюції, вчиненої суддею під час прийому.

Кримінальні, цивільні та інші справи, що надійшли з вищої судової інстанції після скасування вироку, рішення або ухвали, а також справи, що надійшли після додаткового рослідування, реєструються як такі, що надійшли вперше, і їм дається новий номер.

До алфавітного покажчика зазначені справи заносяться вдруге, а до попереднього запису додається новий номер.

Відповідно до ст. 139 ЦПК України, коли позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст. 137 і 138 ЦПК України, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків.

Протягом встановленого суддею строку матеріали зберігаються в наряді № 1.12. Коли заявник у призначений строк виконає вказівки судді, заява вважається поданою в день її першого подання, якщо у визначений строк заявник не виконає цих вказівок, заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу.

Зазначена ухвала судді підшивається в наряд, а копія надсилається заявникові, відповідний запис робиться в обліково-статистичній картці.

Матеріали про роз’яснення рішень, з інших питань, пов’язаних з виконанням вироків і рішень по скаргах на дії судових виконавців, про видачу дублікатів виконавчих листів окремо не реєструються, а приєднуються до відповідних судових справ чи виконавчих проваджень.

Матеріали про розшук боржників (в стадії виконання рішень) зберігаються в наряді № 1.15. В наряді необхідно вести список матеріалів із зазначенням прізвища особи, яка розшукується, дати винесення ухвали та дати надіслання її на виконання.

Скарги потерпілих (ст. 27 КПК України), за якими відмовлено в порушенні кримінальної справи, а також позовні заяви, в прийнятті яких відмовлено (ст. 136 ЦПК України) відповідно реєструються.

Копія постанови судді про відмову в порушенні кримінальної справи і копія ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви надсилаються заявникам з належними їм матеріалами і документами. Оригінал постанови, ухвали зберігається в наряді № 1.12.

При відмові в прийнятті позовної заяви суддя розписується на марках або квитанції про сплачене мито і виносить ухвалу про повернення заявникові мита (ст. 69 ЦПК України). Копія ухвали видається заявникові, а також надсилається фінансовому органу, оригінал зберігається в наряді № 1.12.

Заяви і матеріали, які вирішено передати на розгляд товариських судів або громадськості, реєструються в спеціальному журналі.

Для реєстрації документів може використовуватися обчислювальна техніка. Запис здійснюється з обліково-статистичних карток, побудованих на базі обов’язкових реквізитів реєстрації.

При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних.

Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації і точну адресу місцезнаходження документа або справи.

3. Прийом громадян у суді здійснюється головою суду, його заступниками, суддями в певні дні і години відповідно до графіка, затвердженого головою суду.

Графік прийому громадян має бути вивішений в приміщенні суду на видному місці.

Видача довідок і документів канцелярією суду повинна проводитись протягом усього робочого дня.

В суді має бути спеціальне місце і створені належні умови для ознайомлення громадян зі справами та для складання заяв, скарг тощо.

Всі пропозиції, заяви і скарги (крім тих, що підлягають розгляду в порядку, встановленому кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним законодавством) реєструються в обліково-статистичних картках (форма № 41). На кожну заяву і скаргу заводитьься окреме провадження, де зазначається номер відповідно до обліково-статистичної картки. У цьому провадженні містяться всі матеріали перевірки за скаргою або заявою, копія відповіді заявникові. У разі надходження повторної скарги, вона приєднується до провадження за попередньою скаргою, а в обліково-статистичній картці зазначається, за яким номером об’єднано провадження.

Контроль за вирішенням пропозицій, заяв, скарг здійснюється шляхом завчасного перегляду картотеки або спеціально обладнаних стендів завідувачем канцелярією.

Після реєстрації пропозиції, заяви і скарги в той же день передаються на розгляд голови суду, який встановлює строк їх вирішення і дає конкретні вказівки виконавцям.

Відповідно до резолюції голови суду, завідувач канцелярією передає заяву або скаргу виконавцеві під розписку в обліково-статистичній картці не пізніше ніж на другий день. Завідувач канцелярією систематично контролює строки розгляду заяв і скарг, нагадує при необхідності виконавцеві про закінчення строку та доповідає голові суду про скарги, по яких закінчується встановлений строк.

Пропозиції, заяви і скарги після їх вирішення знімаються з контролю тільки за резолюцією голови суду. Про наслідки вирішення скарги, заяви зазначається в обліково-статистичній картці. Закінчені провадження зберігаються в канцелярії суду до закінчення року, після чого здаються до архіву.


еще рефераты
Еще работы по бухгалтерии