Реферат: Імітаційне моделювання виробничого процесу

Імітаційнемоделювання виробничого процесу


Зміст

Вступ. 2

1. Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесувиробництва  3

2. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. 5

3. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. 8

4. Практичне використання теми в економіці 12

Висновки. 15

Література. 16


/>Вступ

Моделювання єважливим засобом розв'язання багатьох економічних завдань і, зокрема,проведення аналітичного дослідження. Модель – це умовний об'єкт дослідження,тобто матеріальне чи образне відображення реального об'єкта, процесу йогофункціонування в конкретному середовищі. При цьому слід враховувати той факт,що вихідні результати моделі до певної міри спрощено відображають сутністьглибинних процесів економічного розвитку внаслідок застосування специфічнихпринципів, притаманних характеру моделювання. Отже, метод моделювання – цеконструювання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта, визначення йогонайбільш суттєвих характеристик, експериментальний і теоретичний аналізствореної моделі, а також необхідне коригування на підставі одержаноїінформації.

Глибокереформування економіки України пов'язане із використанням нових прогресивнихзасобів децентралізованої обробки економічної інформації на основізапровадження сучасних персональних ЕОМ та їхніх локальних мереж,автоматизованих робочих місць управлінського персоналу.

Успішне вирішенняцієї проблеми в контексті розробки економічної стратегії держави передбачаєпевну трансформацію окремих наукових концепцій. Важливим заходом щодореалізації такого процесу необхідно вважати автоматизацію розрахунків зекономічного аналізу за допомогою комп'ютерної техніки.


/>1. Теоретичні дослідження моделювання виробничогопроцесу виробництва

Моделюваннягосподарської діяльності підприємства як об'єкта дослідження передбачаєрозробку певних економіко-математичних моделей для найбільш повного ідостовірного відображення процесу функціонування як суб'єкта господарювання вцілому, так і окремих його структурних підрозділів. Щодо системи управлінняпідприємством, то реалізація найважливіших її функцій може бути формалізованачерез показники планування, нормування, обліку, контролю та економічногоаналізу ресурсів (трудових, матеріальних, засобів виробництва), якіспоживаються, для одержання певних фінансових результатів. У свою чергу,загальна модель реалізації функціональної підсистеми економічного аналізуполягає в перетворенні економічної інформації в аналітичну, яка має бути використанадля прийняття відповідних науково обґрунтованих управлінських рішень.

Процес такогороду перетворення передбачає розв'язання комплексу стандартних аналітичнихзавдань за певними аспектами економічної діяльності: характер використаннявиробничих ресурсів, собівартість товарної продукції, фінансовий станпідприємства.

Ці завданнярозв'язують для визначення напрямків підвищення ефективності виробництва напідприємстві, підготовки проектів відповідних управлінських рішень. Розв'язанняконкретного завдання аналітичного дослідження передбачає використаннявідповідної економіко-математичної моделі.

Загальний порядок(послідовність) розробки імітаційної моделі включає виконання таких робіт:

1) визначеннязмісту господарського завдання;

2) збирання ісистематизація необхідної інформації;

3) побудоваімітаційної моделі;

4) перевіркафункціонування моделі;

5) уточненнямоделі;

6) використання моделідля розв'язання завдання.

У процесірозробки моделі можливі певні зміни відповідно до конкретних обставин, сезоннихі циклічних коливань тощо. Характер досліджень, що виконуються за допомогою моделювання,є суто ймовірнісним.

Для належноїпідтримки процесу розв'язування завдань передбачається широке використаннянаборів пакетів для математичних розрахунків і моделювання. Ефективнийавтоматизований процес розв'язання аналітичних завдань передбачає оптимальнийваріант поєднання трьох найважливіших його елементів:

1) економічноїінформації;

2) формалізованоїпостановки завдання;

3) математичноїмоделі розв'язання завдання.

Найбільшпоширеним є застосування моделювання для встановлення зв'язку міжузагальнюючими результатними показниками ефективності діяльності підприємства ізовнішніми факторами, що обумовлюють певні їх значення.

За способомпоєднання факторів-аргументів у моделі, останні поділяються на чотири типи.

До першого типуналежать адитивні моделі, що в них результативний показник визначається якалгебраїчна сума кількох факторних показників. Другий тип є так званиммультиплікативним. У цьому разі результативний узагальнюючий показниквизначається як добуток певної кількості факторів. Третій тип – це кратнімоделі. Вони застосовуються, якщо значення функціонального показникарозраховується як співвідношення факторних показників. І, нарешті, четвертийтип є комбінованим, тобто таким, що поєднує в певний спосіб попередні моделі.


/>2.Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва

Поняття"інформаційне забезпечення" (ІЗ) виникло у зв'язку з розвиткомавтоматизованих систем управління (АСУ). Це динамічна система одержання,оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою виробленняуправлінських рішень. ІЗ можна розглядати і як процес забезпечення інформацією,і як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодообсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується вінформаційній системі (ІС) у процесі її функціонування.

Збирання данихздійснюється на місцях виникнення інформації. Від якості цієї операції залежитьповнота, достовірність та оперативна цінність зібраного матеріалу. Надходженняінформації до місць оброблення виконується за допомогою спеціальних засобівпередавання (приймання) даних – модемів, факсів, телефонів.

Дані для аналізуформуються в різноманітних підрозділах підприємства. Тому, щоб організуватиінформаційну взаємодію різноманітних ІС між собою, а також з різними групамикористувачів, необхідно розв'язати проблему їх інформаційної сумісності.

Створюючи ІЗ,дотримуються таких принципів: цілісність, вірогідність, контроль, захист віднесанкціонованого доступу, єдність і гнучкість, стандартизація та уніфікація,адаптивність, мінімізація введення й виведення інформації (однократністьуведення інформації, уведення-виведення тільки змін). Цілісність – це здатністьданих задовольняти принцип повного узгодження, точності, доступності йдостовірності відображення реального стану об'єкта. Обсяг інформаціїрегулюється співвідношенням «необхідного і достатнього», а такожвимогами повноти й достовірності даних. Окремо визначаються вимоги стосовносвоєчасного надання відомостей користувачеві. Методичні та інструктивніматеріали ІС аналізу – це сукупність державних стандартів, галузевих керівнихметодичних матеріалів і розроблених проектних рішень щодо створення йсупроводження ІЗ.
Системи класифікації і кодування – це перелік описів і систем супроводженнякласифікаторів техніко-економічної інформації на економічному об'єкті.

Ефективність ІСбагато в чому залежить від організації її інформаційної бази (ІБ), яка поділяєтьсяна позамашинну і машинну. Інформація в ній відображає стан конкретного об'єктай зовнішнього середовища і фіксується на носіях системи. Такі засоби реєстраціїданих забезпечують зв'язок між інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ,людиною та ЕОМ. Для фіксування інформації в комп'ютерних системахвикористовуються різноманітні види носіїв (магнітні диски, магнітні стрічки,накопичувачі на гнучких магнітних дисках, компакт-диски).

Одним із головнихкомпонентів інформаційного забезпечення є автоматизовані бази даних (АБД). Вонивиконують такі функції: уведення, накопичення, зберігання, поновлення,інтегрована обробка й видавання інформації в будь-якій комбінації длярозв'язування регламентних задач та інформаційно-довідкового обслуговуваннякористувачів. Особливістю АБД є підвищення ефективності функціонуванняінформаційних технологій за рахунок раціональної організації та використанняданих у процесі їх обробки.
Основними вимогами до АБД є: багаторазове використання даних за одноразового їхуведення до системи; мінімальне дублювання; можливість розширення й поновлення;швидкий доступ до даних і їх захист, інтеграція даних для використання нарізних рівнях управління. До складу АБД входять бази даних (БД) і системиуправління базами даних (СУБД).

Залежно відтехнологічних режимів використання даних розрізняють фонд і архів даних. БДвикористовується багатьма споживачами (користувачами) і забезпечує незалежністьданих від прикладних програм. Під час роботи з БД формується інформація проджерела інформації, формати та взаємозв'язок даних, відомості про частотувиникнення й характер використання даних. Ця інформація створює базу даних просамі дані і називається словником даних.

Користувачами БДможуть бути окремі фізичні особи чи прикладні програми. Інструментом, якийзабезпечує систему зв'язку (інтерфейс) користувачів і прикладних програм з цимиданими, є СУБД – основа програмних засобів АБД. До її основних функційвідносять організацію масивів у пам'яті ЕОМ і на машинних накопичувачах;установлення зв'язку між базами даних; відновлення (коригування) БД, логічнийзахист даних; захист секретності даних тощо.


/>3.Комп’ютерні технології розв’язання моделей

Ефективністьзастосування економіко-математичних методів у моделях реалізації завданьаналітичного дослідження базується на широкому використанні засобівавтоматизованої обробки відповідних інформаційних даних. Ідеться передовсім провпровадження в процес аналізу господарської діяльності підприємств сучаснихкомп'ютерних технологій, що створює належні передумови одержання якісноїаналітичної інформації, потрібної для забезпечення процесу розробки науковообґрунтованих управлінських рішень.

Найдоцільнішимваріантом (формою) реалізації такого інтеграційного процесу можна вважативпровадження сучасних інформаційних систем, що базуються на досконалихопераційно-програмних засобах, інформаційних технологіях використанняекономіко-математичних методів і моделей, систем підтримки прийняття рішень.Сучасні інформаційні системи містять відповідний перелік функціональних завданьаналізу ринку, маркетингу, збуту готової продукції, технічної підготовкивиробництва, техніко-економічного планування, матеріально-технічногозабезпечення запасами, управління трудовими ресурсами, кадрами, управлінняфінансами, інвестиціями та інноваціями, управління основним та допоміжнимвиробництвом, управління якістю, бухгалтерським обліком та звітністю.Насамперед це комп'ютерні системи підтримки та прийняття рішень (СППР).Розв'язання завдань аналітичного характеру в таких комплексах забезпечуєреалізацію функцій маркетингового дослідження. Комп'ютерною підтримкою охопленой завдання, що вирішуються на організаційному рівні спеціалістами та технічнимиробітниками. Проте майже скрізь бракує комп'ютерної підтримки управлінськоїдіяльності керівників вищого рангу, що є найбільш важливим функціональнимпризначенням аналітичної роботи на підприємстві. Прикладом такої системи можебути СППР СІМПЛАН, що її спеціально призначено для надання допомоги керівникаму подоланні невизначеності, властивої корпоративному плануванню. Ця система єдинамічним поєднанням моделей, у тому числі й економіко-математичних, за трьомаосновними компонентами:

1) фінансовімоделі;

2) моделімаркетингу;

3) моделівиробництва.

Застосуванняметодів моделювання в СППР СІМПЛАН дає можливість відображення за допомогоюматематичних формул зв'язків і залежностей між економічними явищами у сферіфінансів, маркетингу та виробництва.

Певною міроювідповідає функціональному призначенню аналітичної роботи реалізація підсистемиекономічного та статистичного аналізу, що дає змогу користувачам на основіпорівняння альтернатив одержувати інформацію, яка відповідає визначеномукритерію. Інакше кажучи, ідеться про застосування порівняльного аналізу длядослідження кількох варіантів можливих управлінських рішень і виборунайефективнішого з них. Такий «сценарій» проведення аналітичногодослідження може бути реалізований, наприклад, для визначення найприйнятнішогодля підприємства варіанта виробничої програми з урахуванням реальних умов інаслідків виробничої діяльності. Найважливішими елементами потрібноїкомплексної аналітичної моделі в такому разі мають бути:

1) виробничапрограма підприємства;

2) організаційно-технічнийрівень виробництва;

3) виробничіресурси;

4) собівартістьвиробництва продукції;

5) фінансовірезультати;

6) фінансовийстан підприємства;

7) ефективністьвикористання ресурсів.

Зрозуміло, що вцьому переліку зазначено лише основні напрямки, які найбільш суттєвохарактеризують відповідний аспект аналітичного дослідження, що не виключаєможливості використання інших показників.

При цьомуелементи «Виробнича програма», «Організаційно-технічний рівеньвиробництва» і «Ресурси» є альтернативними, тобто зміннимикомпонентами механізму аналітичного дослідження діяльності підприємства длявстановлення рівня досягнення цим підприємством відповідних оцінних критеріїв:«Фінансові результати», «Фінансовий стан»,«Ефективність використання ресурсів». Центральною ланкою, що поєднуєв системі альтернативи з критеріями, тобто спроби з можливими результатами їхреалізації, є елемент «Собівартість виробництва».

Саме крізь призмузміни собівартості продукції на підприємстві оцінюється «якість»змінних альтернатив, що уможливлює визначення оптимальних варіантів досягненняпотрібного прибутку, рентабельності, платоспроможності, продуктивності праці,фондовіддачі, матеріаловіддачі та інших критеріальних показників ефективностіроботи підприємства.

Запропонованаструктура моделі дослідження найбільшою мірою відповідає завданнямперспективного економічного аналізу. Її реалізація базується на застосуваннікомплексу економіко-математичних методів, а отже, потребує обробкиінформаційних даних за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, зокремаінформаційних систем стратегічного планування, тобто передовсім пакетаприкладних програм PROJECT EXPERT 5, завданням якого саме і є моделювання таоцінка дій багатопрофільного, з широким асортиментом продукції підприємства, щопрацює на кількох ринках. Структурно пакет реалізовано у 7-х програмних блоках:

1) блокмоделювання;

2) блок генераціїфінансових документів;

3) блок аналізу;

4) блокгрупування проектів;

5) блок контролюпроцесу реалізації проекту;

6)блок-інтегратор;

7) генераторзвіту.

На найбільшуувагу заслуговує блок аналізу. Реалізація його можливостей передбачає аналізчутливості, аналіз ефективності проекту для окремих його учасників, розрахунокстандартних фінансових коефіцієнтів та показників ефективності, аналізваріантів проектів. Модуль аналізу чутливості забезпечує можливість аналізучутливості проекту до зміни різних параметрів (альтернатив). Це дає змогуоцінити вплив основних факторів на фінансовий результат реалізації проекту. Усвою чергу, модуль розрахунку стандартних фінансових показників реалізуєможливість визначення фінансових коефіцієнтів (показників ліквідності,платоспроможності, ділової активності, рентабельності, структури капіталу),показників ефективності інвестицій, дисконтовані критерії періоду окупності,індексу прибутковості, внутрішньої норми рентабельності тощо. Модуль аналізуефективності передбачає можливість порівняльної оцінки проекту з погляду різнихйого учасників (банків, інвесторів та ін.). І нарешті, модуль вартісногоаналізу дає змогу порівняти показники ефективності різних варіантів реалізаціїпроектів або груп різних проектів.

Блок-інтеграторуможливлює аналіз результатів діяльності холдингових компаній. Певні аналітичніможливості мають також інтегрована інформаційна система «Галактика»(модуль фінансового аналізу в контурі адміністративного управління), системауправління виробництвом ТЕСНNОСLАSS 2000 (модуль бухгалтерії та аналізу) ідеякі інші системи.

Однак локальнийхарактер аналітичних завдань у цих інформаційних системах не дає змоги одержатикомплексну аналітичну інформацію для ефективного забезпечення управлінськоїсистеми підприємства.

Отже, нагальнимзавданням є розробка спеціальної системи  комп'ютерної обробки економічноїінформації для підтримки управлінських рішень стосовно господарської діяльностіпідприємства. Така система повинна охоплювати комплекс задач, які передбаченікурсом «Економічний аналіз», з урахуванням розрахунків щодоімітаційного моделювання.


/>4.Практичне використання теми в економіці

Розглянемопорядок застосування мультиплікативної моделі на прикладі розв'язанняконкретного завдання аналітичного дослідження щодо визначення впливу факторівна показник середньоквартальної продуктивності праці в розрахунку на одногопрацівника підприємства.

Розв'язання цьогозавдання базується на застосуванні традиційного технічного заходу аналітичногодослідження: елімінування.

Використовуючиодин із способів елімінування, а саме спосіб абсолютних різниць, не важковизначити й розрахувати дію певних факторів на об'єкт дослідження. Постановкааналітичного завдання передбачає реалізацію процесу послідовного розрахунку діїдвох факторів:

1. Змінифактичної питомої ваги чисельності робітників у загальній середньосписковійчисельності працівників промислово-виробничого персоналу у звітному 2-мукварталі проти попереднього 1-го кварталу.

2. Змінифактичної середньоквартальної продуктивності праці одного робітникапромислово-виробничого персоналу у звітному 2-му кварталі проти попереднього1-го.

Визначимо впливфакторів на обсяги виробництва, користуючись інтегральним методом. Дані длярозрахунків наведено в таблиці 1.

Таб. 1.

№п/п Показник І квартал ІІ квартал Відхилення 1. Чисельність працюючих (а) 220 200 20 2.

Продуктивність

праці (в)

2050 2100 — 50

/>

Таким чином, зназваних факторів лише чисельність працюючих вплинула позитивно на обсягивиробництва. Їх збільшення на 20 чол. призвело до загального збільшення обсягупродукції на 41500 грн. Що стосується продуктивності праці, то її зменшення на50 грн. призвело до загального зменшення обсягів виробництва на 10500 грн.Тобто, на підприємстві приділяють увагу екстенсивним факторам, забуваючи проінтенсивні.

Узагальненаекономічна модель розв'язання завдання є логічним поєднанням певних локальнихматематичних моделей в єдиному цілісному алгоритмі з метою одержанняочікуваного результату, тобто кількісних характеристик зміни продуктивностіпраці одного працівника промислово-виробничого персоналу внаслідок дії якпершого, так і другого факторів.

Логічнимсполученням необхідних локальних математичних моделей у комплексному алгоритміможна розв'язати проблему розробки аналітичної інформації для обґрунтуванняуправлінських рішень щодо досягнення певних результатів господарськоїдіяльності цілісних об'єктів і їхніх структурних підрозділів. Ще однимприкладом узагальненої характеристики господарської діяльності підприємства ємодель уніфікованого алгоритму економічного й фінансового аналізу фірми,запропонована К. Хеддервіком.

Вона включаєдесять локальних розрахункових моделей, що висвітлюють чотири найважливішіаспекти господарювання фірми:

1. Рентабельність(дві моделі).

2. Ефективністьдіяльності (три моделі).

3. Можливістьпотенційного зростання в майбутньому (дві моделі).

4. Рівеньфінансової стійкості (три моделі).

Не вдаючись уподробиці порядку розрахунку показників за зазначеними напрямкамифункціонування підприємства, слід наголосити на безсумнівних перевагах цьогоалгоритму:

— відносноневеликий перелік вхідної інформації, до того ж такої, що міститься встандартній річній звітності;

— відповідністьпорядку розрахунку локальних показників методам складання фінансової звітності,рекомендованим Комісією ЄС;

— схваленнямоделі Європейською федерацією фінансових аналітиків.

Усе це даєпідстави вважати, що застосування певних економіко-математичних моделей, яківисвітлюють конкретні аспекти господарської діяльності підприємств, правомірнопорівнювати за значенням із впровадженням системи міжнародних стандартів.


/>Висновки

Таким чином,імітаційне моделювання роботи підприємства базується на аналізі його діяльностіі, в свою чергу, збагачує його результатами та висновками.

Застосуванняметодів моделювання в аналітичному дослідженні господарської діяльностіпідприємств та їхніх структурних підрозділів є однією з передумов широкоговикористання економіко-математичних методів. Запровадження останніх сприятимерозширенню вивчення спектра факторів, що впливають на окремі аспекти діяльностісуб'єктів господарювання, а отже, і визначенню можливих додаткових резервівпідвищення ефективності виробництва. Ідеться передовсім про постановку йрозв'язання нових багатовимірних завдань аналізу, виконання яких за допомогоютрадиційних методів неможливе.

На сучасномуетапі економічного реформування, запровадження ринкових методів господарюваннязростає потреба в оперативності прийняття управлінських рішень, у розрахунку йпрогнозуванні варіантів можливих напрямків виробничої діяльності окремихпідприємств. А це практично неможливо здійснити без застосування в аналітичномудослідженні економіко-математичних методів.

Отже, методмоделювання – це конструювання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта,визначення його найбільш суттєвих характеристик, експериментальний ітеоретичний аналіз створеної моделі, а також необхідне коригування на підставіодержаної інформації.


/>Література

 

1. Кругляк Б.С. Бондар Т.П.Економічний аналіз підприємств. – Хмельницький, 2004 р.

2. Планування діяльностіпідприємства. – за ред. В.Ф. Москалика. – К.: КНЕУ, 2002 р.

3. Осовська Г.А., Фіщук О.Л.,Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент – К: Кондор, 2003 р.

4. Фінанси підприємств. – за ред.проф. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 1999 р.

5. Шершньова З.Є., Обнорська С.В.Стратегічне управління. – К.: КНЕУ,  1999р.

еще рефераты
Еще работы по экономико-математическому моделированию