Реферат: Фінанси акціонерного товариства

--PAGE_BREAK--2.2 Порядок формування та розподіл прибутку акціонерного товариства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.

Водночас прибуток — це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємствяк суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників (залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин і т.д.).

На формування прибутку, як фінансового показника роботи акціонерного товариства, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції; обчислення й калькулювання собівартості продукції; визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового прибутку.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Узагальнюючим показником діяльності акціонерного товариства є його балансовий прибуток. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Отримання балансового прибутку пов’язане з кількома напрямками діяльності акціонерного товариства.

По-перше, це основна діяльність. Її результатом єприбуток відреалізації продукції. Як правило, цей прибуток має основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції визначається відніманням з виручкивід реалізації суми ПДВ, акцизного збору, мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованої продукції.

По-друге, це діяльність, що не є основною для даного акціонерного товариства, але яка пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг. Це операційні доходи та витрати товариства.

По-третє, це діяльність пов'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті товариства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладання коштів у статутні капітали інших підприємств.

По-четверте, це діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаційних витрат товариств.

Отриманий прибуток акціонерного товариства може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави. Це досягається вилученням у товаристві частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

У розподілі прибутку можна виділити два етапи.

Перший етап — це розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава та акціонерне товариство. В результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку.

Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні акціонерного товариства після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку й удосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання: або шляхом попереднього формування цільових грошових фондів, або спрямовуючи кошти на фінансування витрат.

При розподілі чистого прибутку акціонерного товариства певна її частка повинна бути виплачена засновникам та іншим акціонерам в якості доходу по цінним паперам, якими вони володіють.

На отримання доходів по акціям їх власники мають право, коли цінні папери придбані не менше, ніж за 30 днів до виплати дивідендів. Розмір дивіденду залежить від величини прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та споживчою частинами, інвестиційної політики акціонерного товариства, виду і кількості акцій.

Через ринкову ціну акції визначають рейтинг акціонерного товариства, який в свою чергу, визначає спроможність товариства до залучення позичкового капіталу або до додаткового випуску акцій. Крім дивідендів, власники акції можуть одержати доход (у вигляді курсової різниці), якщо вони продадуть акції дорожче, ніж їх купили.
2.3 Правовий режим дивідендів
Правовий режим дивідендів можна визначити як порядок визначення розміру, оголошення та виплати акціонерам доходів по акціях з чистого прибутку акціонерного товариства. Він має законодавчу основу. Це статті 4,5 Закону «Про цінні папери і фондовий ринок», розділ 6 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дивіденд можна визначити як частину чистого прибутку акціонерного товариства, яка підлягає розподілу і привласненню акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій; це також сума (величина, розмір) доходу акціонера на одну акцію. Інакше кажучи, це частка від ділення фонду сплати дивідендів на кількість акцій, власники (держателі) яких мають право на дивіденди. В юридичному аспекті оголошений Вищим органом товариства дивіденд є саме майновим правом фізичного чи юридичного акціонера, тобто правом майнової вимоги до товариства. Це право, яке захищається судом в позовному порядку.

За правовим режимом дивіденд відрізняється від інших виплат (дистрибуцій) товариства, зокрема, від процента (доходу) на облігації. З юридичної точки зору процент завжди є боргом товариства держателю облігацій, який підлягає задоволенню із всього майна товариства і забезпечується позовним захистом.

Дивіденд стає боргом товариства акціонеру лише після його оголошення і виплачується тільки з чистого прибутку. Майно товариства, стосовно якого визначаються і з якого сплачуються дивіденди акціонерам, законодавство визначає в імперативній формі. Основний принцип акціонерного права в даному разі полягає в тому, що діюче акціонерне товариство не має права сплачувати дивіденди за рахунок статутного капіталу та іншого капіталізованого майна підприємства (принцип недоторканості статутного капіталу діючого товариства). Тому дивіденди по акціях виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства, тобто прибутку, що залишається в розпорядженні товариства після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

В статутах акціонерних товариств визначаються такі елементи правового режиму дивідендів:

— розмір дивідендів (у розрахунку на одну звичайну акцію його визначають загальні збори товариства на пропозицію правління);

— строк виплат (виплата дивідендів акціонерам здійснюється один раз на рік протягом одного місяця після прийняття зборами рішення про виплату дивідендів);

— спосіб виплат (дивіденд виплачується на рахунок, зареєстрований у реєстрі акціонера при реєстрації продажу акції. У разі відсутності повної інформації про акціонера дивіденд депонується на рахунку товариства. Проценти на не одержані дивіденди не нараховуються;

— початок нарахування (дивіденди нараховуються з моменту реєстрації особи як акціонера в реєстрі акціонерів товариства, причому пропорційно внесеній за акції сумі);

— порядок виплати дивідендів вибулим і новим акціонерам

Юридично-технічною формою, яка постійно відображає майновий стан товариства, є його постійний бухгалтерський баланс, тобто документ про його активи і пасиви. Баланс товариства складається у звітному періоді і відображає результати рішень, які приймаються. Він показує вартість обігового та основного капіталу, наявність грошових коштів у касі і на рахунку, вартість матеріальних і нематеріальних активів, розмір акціонерного капіталу товариства на даний час, а також інші джерела формування коштів товариства, боргові зобов'язання і таке інше.

Законодавчо порядок розподілу дивідендів по акціям встановлюється Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок».

Зокрема ними встановлено, що по привілейованим акціям встановлюється фіксований дивіденд, який виплачується раніше, ніж його визначають для власника простих акцій. Фіксований дивіденд виражається або в процентах від номінальної вартості, або в грошах з розрахунку на одну акцію. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» привілейовані акції дають власнику переважне право на отримання дивідендів, а також на пріоритетну участь в розподілі майна акціонерного товариства у випадкуйого ліквідації.

Прості акції дають власникові право одного голосу на загальних зборах акціонерів, розмір дивідендів по них не фіксується, але залежить від фінансового стану акціонерного товариства і сплачується з прибутку в останню чергу, тобто після сплати процентів, податків і фіксованих дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.


3. Розрахункова частинаАбсолютні значення, тис. грн.

Питома вага, %

ЗміниНа початок

На кінець

На початок

На кінець

В абсол.велич.

У питом. вазі

У % до попер. Період.

У % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

010

45

32

0,005902839

0,003758864

-13

-0,00214

-28,8889

-0,01461

011

172

186

0,022561963

0,021848398

14

-0,00071

8,139535

0,015735

012

127

154

0,016659124

0,018089534

27

0,00143

21,25984

0,030345

020

24669

36617

3,235936485

4,301197786

11948

1,065261

48,43326

13,42834

030

530833

573860

69,63159724

67,40818093

43027

-2,22342

8,105562

48,35798

031

1043307

1077318

136,8549672

126,5466258

34011

-10,3083

3,259923

38,22491

032

512474

503458

67,22337

59,13844484

-9016

-8,08493

-1,75931

-10,1331

045

1337

898

0,175379913

0,105483126

-439

-0,0699

-32,8347

-0,49339

060

816

2396

0,107038152

0,281444954

1580

0,174407

193,6275

1,77576

070

134

134

0,017577344

0,015740244-0,00184

080

557834

613937

73,17343198

72,11580591

56103

-1,05763

10,05729

63,05408

100

55588

98720

7,291711758

11,59609595

43132

4,304384

77,59229

48,47599

120

7349

10602

0,963999239

1,245358684

3253

0,281359

44,26453

3,656042

130

51124

12112

6,706150103

1,422730087

-39012

-5,28342

-76,3086

-43,8455

140

697

972

0,091428422

0,114175499

275

0,022747

39,45481

0,309072

150

390

390

0,05115794

0,045811157-0,00535

160

31852

32928

4,178160806

3,867871226

1076

-0,31029

3,378124

1,209315

161

31852

32928

4,178160806

3,867871226

1076

-0,31029

3,378124

1,209315

170

38885

44446

5,100708997

5,220827396

5561

0,120118

14,30114

6,25

210

9441

13435

1,238415678

1,578135627

3994

0,33972

42,30484

4,488851

230

266

1877

0,034892339

0,220480876

1611

0,185589

605,6391

1,810601

240

1776

1296

0,23296539

0,152233999

-480

-0,08073

-27,027

-0,53947

250

6827

20372

0,895526304

2,392986899

13545

1,497461

198,4034

15,22321

260

204195

237150

26,78511697

27,8567074

32955

1,07159

16,13898

37,03808

270

316

234

0,041451049

0,027486694

-82

-0,01396

-25,9494

-0,09216

280

762345

851321

100

100

8897611,67136

100

Пасив

300

434687

434687

57,01972204

51,06029336-5,95943

330

3364

3224

0,441270029

0,378705565

-140

-0,06256

-4,16171

-0,15735

350

632

513

0,082902098

0,060259291

-119

-0,02264

-18,8291

-0,13374

380

438683

438424

57,54389417

51,49925821

-259

-6,04464

-0,05904

-0,29109

420

80,001049394-8

-0,00105

-100

-0,00899

430

80,001049394-8

-0,00105

-100

-0,00899

440

126596

98531

16,60612977

11,57389516

-28065

-5,03223

-22,1689

-31,5422

4509923211,65623778

99232

11,65624111,5267

4705550,0651928

555

0,0651930,623764

480

126596

198318

16,60612977

23,29532573

71722

6,689196

56,65424

80,60825

500

32592

23892

4,275229719

2,806461957

-8700

-1,46877

-26,6937

-9,77792

510810,009514625

81

0,0095150,091036

520

11240,147439807-1124

-0,14744

-100

-1,26326

530

149845

177779

19,65579888

20,88272226

27934

1,226923

18,64193

31,39498

550

2086

2754

0,273629394

0,323497247

668

0,049868

32,02301

0,750764

570

1330

1595

0,174461694

0,187355886

265

0,012894

19,92481

0,297833

580

4818

6272

0,631997324

0,736737376

1454

0,10474

30,1785

1,634149

590

208

26

0,027284235

0,003054077

-182

-0,02423

-87,5

-0,20455

610

5055

2180

0,663085611

0,256072621

-2875

-0,40701

-56,8744

-3,23121

620

197058

214579

25,84892667

25,20541605

17521

-0,64351

8,891291

19,69183

640

762345

851321

100

100

8897611,67136

100
    продолжение
--PAGE_BREAK--


1. 
Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу і звіту про фінансові результати


Таблиця 1 Порівняльний аналітичний баланс

З таблиці бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилася на 88976 тис. грн. або на 11,67%. В складі майна доля основних засобів та інших необоротних активів зменшилась на 56103 тис. грн. або на 10%. В їх складі зменшилася доля основних засобів – на 43027 тис. грн. ( 8,1%), незавершеного будівництва — на 11948 тис. грн. (48,4%), в процентному відношенні питома вага незавершених капітальних вкладень в загальній сумі розділу зменшилась на 1,06%. Питома вага необоротних активів в загальному складі майна зменшилась на 1,05 %. Оборотні активи за звітний період збільшились на 32955 тис. грн. (16,14%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яка збільшилась на 1076 тис. грн. (3,38 %), векселів одержаних та незавершеного виробництва та виробничих запасів: виробничі запаси збільшились на 43132 тис. грн. (77,6 %), незавершене виробництво на 3253 тис. грн. (44,26%). Зміни, що відбулись в структурі дебіторської заборгованості (збільшилась на 3, 38%), свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік погіршення платоспроможності. Показник готової продукції зменшився на 39012 тис. грн. (76,3 %).

Відбулась зміна дебіторської заборгованості за розрахунками: з бюджетом — зменшилась на 5561 тис. грн.(14,3%). Зменшилась сума коштів на розрахунковому рахунку – на 1611 тис. грн. (605,6 %). Відсутність коштів пояснюється перебуванням коштів у вигляді запасів, незавершеного виробництва та векселі, одержані від покупців продукції. Вартість інших оборотних активів збільшилась на 13545 тис. грн.(198,4 %).

Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок 2006 року складає відповідно 73,17 % та 26,78%.

В структурі власних коштів найбільшу питому вагу має інший додатковий капітал. Питома вага іншого додаткового капіталу в пасиві за 2006 рік зменшилась на 140 тис. грн. (4,16 %). Сума статутного капіталу залишилася незмінною.

Негативним є збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 27934 тис. грн. або на 18,64 %.

Питома вага довгострокових зобов’язань в структурі пасиву балансу збільшилась на 22,17 %.

Збільшилась заборгованість з бюджетом – на 27934 тис. грн. (18,64%), зменшилась з учасниками – на 182 тис. грн. (87,5%), але в той же час збільшилась заборгованість зі страхування – на 265 тис. грн. (19,92%), з оплати праці – на 1454 тис. грн. (30,17%). Також має місце істотне зменшення по статті «Інші поточні зобов’язання» — на 2875тис. грн. (56,87%).


Порівняльний аналітичний звіт про фінансові результати

Статті балансу

Абсолютні значення, тис грн.

Питома вага, %Зміни

за звітний період

за попередній період

за звітний період

за попередній період

в абсолютних величинах

у питомій вазі

у % до попереднього періоду

темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[010]

971699,00

621149,00

100,00

100,00

— 350550,00

0,00

63,92

63,92

[015]

63092,00

41619,00

6,49

6,70

-21473,00

0,21

65,97

65,97

[035]

908607,00

579530,00

93,51

93,30

-329077,00

-0,21

63,78

63,78

[040]

797662,00

490561,00

82,09

78,98

-307101,00

-3,11

61,50

61,50

[050]

110945,00

88969,00

11,42

14,32

-21976,00

2,91

80,19

80,19

[060]

431946,00

366316,00

44,45

58,97

-65630,00

14,52

84,81

84,81

[070]

45502,00

45058,00

4,68

7,25

-444,00

2,57

99,02

99,02

[080]

10744,00

10338,00

1,11

1,66

-406,00

0,56

96,22

96,22

[090]

435717,00

378675,00

44,84

60,96

-57042,00

16,12

86,91

86,91

100

55928,00

21214,00

5,76

3,42

-34714,00

-2,34

37,93

37,93

130

10778,00

41578,00

1,11

6,69

30800,00

5,58

385,77

385,77

140

25950,00

19975,00

2,67

3,22

-5975,00

0,55

76,97

76,97

160

29429,00

37085,00

3,03

5,97

7656,00

2,94

126,02

126,02

170

6327,00

5722,00

0,65

0,92

-605,00

0,27

90,44

90,44

180

4910,00

4468,00

0,51

0,72

-442,00

0,21

91,00

91,00

190

1417,00

1264,00

0,15

0,20

-153,00

0,06

89,20

89,20

220

1417,00

1264,00

0,15

0,20

-153,00

0,06

89,20

89,20

230

649556,00

444517,00

66,85

71,56

-205039,00

4,72

68,43

68,43

240

78931,00

60884,00

8,12

9,80

-18047,00

1,68

77,14

77,14

250

29911,00

22986,00

3,08

3,70

-6925,00

0,62

76,85

76,85

260

31964,00

20947,00

3,29

3,37

-11017,00

0,08

65,53

65,53

270

26098,00

23744,00

2,69

3,82

-2354,00

1,14

90,98

90,98

280

816460,00

573078,00

84,02

92,26

-243382,00

8,24

70,19

70,19


2. 
Факторний аналіз результату операційної діяльності підприємства

Таблиця 2

Вихідні дані для факторного аналізу результату операційної діяльностіВзявши за основу Звіт про фінансові результати операційної діяльності, не будемо враховувати дані, які мали нульове значення, і дані, що використовувалися для проміжних підсумків. Розрахунок фінансового результату будемо проводити в наступному вигляді:
Фінансовий результат від операційної діяльності = Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — Податок на додану вартість- Інші вирахування з доходу — Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) + Інші операційні доходи — Адміністративні витрати — Інші операційні витрати.
Розрахуємо фінансовий результат за попередній період:

Фінансовий результат від операційної діяльності
2007 =621149-41619-0-490561+366316-45058-10338-378675=21214
Оскільки модель мультиплікативна (складові додаються чи віднімаються), то величина зміни кожного фактора буде дорівнювати величині впливу цього фактору на модель в цілому. Іншими словами, якщо дохід збільшився на 350550 тис. грн., то і фінансовий результат від операційної діяльності під дією цього фактора збільшився на 350550 грн. грн. В таблиці розраховані зміни кожного з факторів. Саме на таку величину вони впливають і на операційний прибуток. Розрахуємо сумарний вплив, враховуючи знаки в формулі 3.1:
Зміна фінансового результату від операційної діяльності = 350550-21473-307101+65630-444-406-57042=29714
Таким чином, під дією факторів фінансовий результат зменшився на 29714 тис. грн. і повинен скласти:
21214+29714=50928.
Таким чином підприємство отримало прибуток в розмірі 50928 тис. грн.

3. 
Коефіцієнтний аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства


1.   Показники майнового стану

1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів (<img width=«29» height=«24» src=«ref-1_1573143091-117.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">)
Цей показник показує рівень фізичного і морального зносу основних фондів.Формула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«55» height=«126» src=«ref-1_1573143208-483.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">

<img width=«88» height=«44» src=«ref-1_1573143691-357.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">

512474/1043307=0,4912

503458/1077318=0,4673Коефіцієнт зносу основних засобів на початок звітного періоду більший ніж на кінець звітного періоду.

1.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів (<img width=«29» height=«25» src=«ref-1_1573144048-117.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">)

Показує рівень фізичного і морального оновлення основних фондів

Збільшення за умов виключення інфляційного фактора.

1.3   Частка оборотних виробничих активів (<img width=«36» height=«24» src=«ref-1_1573144873-127.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">)

Економічний зміст даного показника показує частку мобільних виробничих фондів у валюті балансу

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«50» height=«59» src=«ref-1_1573145000-299.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">

<img width=«147» height=«33» src=«ref-1_1573145299-421.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">

55588+7349+316/ 762345=0,083

98720+10602+234/ 851321=0,129
Частка оборотних виробничих активів на початок періоду була меншою ніж на кінець звітного періоду.

1.4            Коефіцієнт мобільності активів (<img width=«12» height=«23» src=«ref-1_1573145720-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034"><img width=«36» height=«24» src=«ref-1_1573145793-127.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">)

Даний показник показує скільки обігових коштів припадає на одиницю необігових, а також потенційну можливість перетворення активів у ліквідні коштиФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«65» height=«71» src=«ref-1_1573145920-361.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036">

<img width=«140» height=«44» src=«ref-1_1573146281-448.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037">

204195+316/557834=0,37

237150+234/613937=0,39Коефіцієнт мобільності активів на початок звітного періоду був меншим ніж на кінець. Коефіцієнт мобільності активів зріс, досягнувши рекомендованого рівня.

2.   Показники ділової активності

2.1 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) (<img width=«29» height=«24» src=«ref-1_1573146729-119.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">)

Показує кількість оборотів обігових коштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштівФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«56» height=«121» src=«ref-1_1573146848-483.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">

<img width=«109» height=«54» src=«ref-1_1573147331-360.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">

579530/204195+316=0,39

908607/237150+234=3,83Коефіцієнт оборотності обігових коштів на початок звітного періоду має менше значення ніж на кінець періоду.

2.2 Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) (<img width=«32» height=«24» src=«ref-1_1573147691-119.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">)

Показує кількість оборотних коштів, інвестованих у запасиФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«78» height=«70» src=«ref-1_1573147810-397.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">

<img width=«83» height=«76» src=«ref-1_1573148207-477.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043">

490561/55588+7349+

+51124+697=4,27

797662/122406=

=6,52Коефіцієнт оборотності запасів на початок звітного періоду менший ніж на кінець періоду.

2.3 Період одного обороту запасів (<img width=«24» height=«24» src=«ref-1_1573148684-106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">)

Характеризує період, протягом якого запаси трансформуються в коштиФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«36» height=«45» src=«ref-1_1573148790-176.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">

<img width=«35» height=«45» src=«ref-1_1573148966-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">

360/4,27=84,3

360/6,52=55,2Період одного обороту запасів на початок періоду більший ніж на кінець періоду.

2.4 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) <img width=«45» height=«25» src=«ref-1_1573149144-252.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">

Показує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість

Формула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«74» height=«121» src=«ref-1_1573149396-542.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">

<img width=«66» height=«92» src=«ref-1_1573149938-459.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049">

579530/48326=12

908607/57881=15,7Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на початок періоду менший ніж на його кінець.

3.   Показники рентабельності

3.1 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком <img width=«35» height=«24» src=«ref-1_1573150397-209.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050">.

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштівФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«52» height=«44» src=«ref-1_1573150606-251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051">

<img width=«80» height=«38» src=«ref-1_1573150857-325.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052">

1264/762345=0,0018

1417/851321=0,0017По даному показнику відбулося збільшення на початку звітного періоду.

3.2 Рентабельність власного капіталу <img width=«41» height=«24» src=«ref-1_1573151182-219.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053">.

Рентабельність власного капіталу показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталуФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«50» height=«61» src=«ref-1_1573151401-286.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">

<img width=«72» height=«35» src=«ref-1_1573151687-290.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">

1264/438683=0,0029

1417/438424=0,0032Відбувається збільшення на кінець звітного періоду.

3.3 Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком <img width=«43» height=«24» src=«ref-1_1573151977-261.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">.

Показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручкиФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«75» height=«68» src=«ref-1_1573152238-390.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057">

<img width=«91» height=«44» src=«ref-1_1573152628-368.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058">

1264/579530=0,0022

1417/908607=0,0016

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком зменшилась на кінець періоду.

3.4 Період окупності власного капіталу <img width=«31» height=«23» src=«ref-1_1573152996-203.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059">.

Показує за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибуткомФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«75» height=«69» src=«ref-1_1573153199-379.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">

<img width=«91» height=«44» src=«ref-1_1573153578-368.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061">

762345/1264=603,1

851321/1417=600,8Період окупності капіталу зменшився на кінець періоду

4.   Показники фінансової стійкості

4.1 Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал)<img width=«33» height=«24» src=«ref-1_1573153946-205.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062">.

Характеризує оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань

Формула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«113» height=«154» src=«ref-1_1573154151-720.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">

<img width=«131» height=«39» src=«ref-1_1573154871-402.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">

438683+8-126596-557834=-245739

438424+0-198318-613937=-373831Власні обігові кошти на початок звітного періоду були меншими ніж на кінець періоду.

4.2 Маневреність робочого капіталу <img width=«47» height=«25» src=«ref-1_1573155273-252.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065">.

Показує частку запасів у власних обігових коштахФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

 
На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 
<img width=«67» height=«69» src=«ref-1_1573155525-352.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066">

<img width=«110» height=«67» src=«ref-1_1573155877-615.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">

114758/7453=15,4

122406/22805=5,4Відбулося зменшення на кінець звітного періоду

4.3 Коефіцієнт фінансової незалежності <img width=«45» height=«24» src=«ref-1_1573156492-232.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">.

Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів та його незалежність від позикових джерел

Формула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«50» height=«51» src=«ref-1_1573156724-271.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069">

<img width=«113» height=«50» src=«ref-1_1573156995-435.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">

438691/762345=0,58

428424/851321=0,51Коефіцієнт фінансової незалежності зменшився на кінець звітного періоду.

4.4 Показник фінансового лівериджу <img width=«33» height=«24» src=«ref-1_1573157430-209.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071">.

Характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язаньФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«95» height=«79» src=«ref-1_1573157639-492.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072">

<img width=«132» height=«60» src=«ref-1_1573158131-506.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073">

126596/438691=

=0,29

198318/438424=0,45Відбулося зменшення на кінець періоду. Показник фінансового лівериджу має бути <img width=«49» height=«19» src=«ref-1_1573158637-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">

4.5 Коефіцієнт фінансової стійкості <img width=«44» height=«25» src=«ref-1_1573158769-251.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075">.

Показує частку стабільних джерел фінансування у загальному обсязіФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«85» height=«108» src=«ref-1_1573159020-518.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">

<img width=«127» height=«57» src=«ref-1_1573159538-511.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">

565287/762345=0,74

636742/851321=0,75Відбулося зменшення на кінець періоду, але отримані значення не відповідають умові, що коефіцієнт фінансової стійкості повинен знаходитися в межах між 0,85 і 0,90.

5. Показники ліквідності (платоспроможності)

5.1 Коефіцієнт ліквідності поточної <img width=«44» height=«24» src=«ref-1_1573160049-227.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078">.

Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом рокуФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«51» height=«68» src=«ref-1_1573160276-313.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079">

<img width=«77» height=«38» src=«ref-1_1573160589-315.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">

204195/197058=1,03

237150/214579=1,11Коефіцієнт ліквідності поточної збільшився на кінець періоду.

5.2 Коефіцієнт ліквідності швидкої <img width=«45» height=«24» src=«ref-1_1573160904-233.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">.Формула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«52» height=«109» src=«ref-1_1573161137-386.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">

<img width=«124» height=«39» src=«ref-1_1573161523-405.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083">

204195/323654=0,63

237150/412897=0,57Коефіцієнт ліквідності швидкої зменшення на кінець звітного періоду

Показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів

5.3 Коефіцієнт ліквідності абсолютної <img width=«44» height=«24» src=«ref-1_1573161928-226.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">.

Характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованістьФормула

Джерела інформації

Розрахунковий період

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

<img width=«51» height=«52» src=«ref-1_1573162154-254.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">

<img width=«124» height=«39» src=«ref-1_1573162408-399.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">

2042/197058=0,01

3173/214579=0,015Коефіцієнт ліквідності абсолютної зменшився на кінець звітного періоду

Визначення типу фінансової стійкості

Тип фінансової стійкості можна визначити на основі трьохкомпонентного синтетичного показника.

І.

1.1 Коефіцієнт власних оборотних засобів
(Квоз) = І р. П – І р. А= Ф1, р.380- Ф1, р.080.

Квоз = 438424-613937=-175513
1.2 Коефіцієнт власних оборотних засобів та довгострокових залучених джерел формування запасів
Квоз, д.з.дж.ф.з. = Квоз + ІІІ р. П = Квоз + Ф1, р.480

Квоз, д.з.дж.ф.з.= -175513+198318=22805
1.3 Загальна величина основних джерел фінансування господарської діяльності
(Косн.дж.) = Квоз, д.з.дж.ф.з. + Короткострокові банківські кредити (Кк.б.кр.) = Квоз, д.з.дж.ф.з.+ Ф1, р. 500

Косн.дж.= 22805+23892=46697


ІІ.
а) Ф = Квоз-З = -175513-122406=-297919>0

б) Ф = Квоз, д.з.дж.ф.з. – З = 22805-122406=199601>0

в) Ф = Косн.дж. – З = 46697-122406=-75709>0
де З- запаси, Ф1, У100…140

ІІІ.
<img width=«25» height=«63» src=«ref-1_1573162807-163.coolpic» v:shapes="_x0000_s1026"><img width=«98» height=«23» src=«ref-1_1573162970-149.coolpic» v:shapes="_x0000_s1027">S = {Ф, Ф, Ф}

S(A) = «1» при Ф>0

«0» при Ф<0
<img width=«54» height=«19» src=«ref-1_1573163119-128.coolpic» v:shapes="_x0000_s1028">У нашому випадку S = {0;0;0}, тобто підприємство не має абсолютну фінансову стійкість.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по финансам