Реферат: Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

/>/>Мета.

Оволодіння методиками розрахунку та їх експериментальнаперевірка шляхом порівняння тривалості процесу, знайденої розрахунковим тадослідним шляхом.

2. Основне рівняння теплопередачі.

/>          К – коэф. теплопередачі

3. Закон охолодження Ньютона.

Кількість теплоти (dQ), що передається за час(dτ), поверхнею стінки (dF), яка має температуру (tср), прямопропорційнаповерхні тепловіддачі, різниці температур стінки /> α – коеф. тепловідачі [Вт/м2·град]

4. /> хар-є процес теплообмінуміж носіями і стінкою. λд–лтеплопровідністьдтеплоносіядєєєєєє[Вт/м·град]                                    — определяющий геом. розмір

5. /> хар-є фіз. св-ва теплоносія(в процесах конвективного теплообміну) μ – динамічна в’зкість теплоносія[Н·с/м2] с – удельная теплоємкість теплоносія [Дж/кг·град]

6. /> хар-є гідродинамічний режимруху теплоносія ν – кінематичний коеф. в’язкості [м2/с]                       д ω – швидкість [м/с]

7. /> хар-е режим руху теплоносіяпри вільній конвекції          β – коеф. об’ємного розширення      [К-1]

8. /> хар-є міру відношення міжтеплом перенесеним шляхом конвекції і теплопровідності при конв.теплообміні              α — коеф. температуропроводності [м2/с]

9. Від чого залежить коеф. теплопередачі?

/>К –коэф.теплопередачі                                                                   є δ – товщина стінки               α– коеф. тепловіддачі    [Вт/м2·град]

10. Що таке коеф. тепловіддачі (α)?

Він показує, яка кількість теплоти проходить через од.поверхні за різницю часу при різниці температур в 1 градус. Він хар-єінтенсивність переведення теплоти у поверхні тіла з навколишнім середовищем.

11. Що таке коеф. теплопередачі (К)?

Кількість тепла передаваємоє через од. поверхні в од.часу при температурному напоре рівному одиниці.

12. Які крітерії є визначаючими при природнійконвекції?

Nu=ƒ(Ga, Pr, K)               К – кр. конденсації         Ga– кр. Галілея

13. Які крітерії є визначаючими привимушеній конвекції?

Nu=ƒ(Re, Pr)

 

14. Який вид теплообміну наз.теплопровідністю?

Перенос тепла внаслідок безпорядочного рухумікрочастин безпосередньо торкаючихся між собою

15. Який вид теплообміну наз. конвекцією?

Перенос тепла внаслідок руху та перемішуваннямакроскопічних об’ємів газу або рідин. Природна – внаслідок різниці щільностей в різних точках об’єму при різниці температур.

16. Який вид теплового процесу наз. сталим?

В безперервно діючих апаратах, де температури врізних точках не змінюються в часі.

17. Який вид теплового процесу наз.несталим?

В періодично діючих апаратах, де температури врізних точках змінюються в часі

18. Який вид має рівняння тепловідачі татеплопередачі для сталого та несталого процесів?

Сталий:           теплопередача />

                         тепловідача/>

Несталий:        теплопередача />

                         тепловідача/>

19. Чим відрізняються за фіз. змістомкоеф. теплопередачі тепловіддачі?

α — коеф. тепловіддачі, показує, яка кількість теплотипередається від 1м2 поверхні стінки до рідини за час в 1сек. прирізниці температур в 1 градус [Вт/м2·град]. Він хар-є інтенсивністьпереносу теплоти тіла з навколишнім середовищем. К — коеф. теплопередачі,показує, яка кількість тепла передається в од. часу від більш нагрітої до меншнагрітого теплоносія через стінку в 1м2 при різниці температур міжносіями в 1град. Опріділяє середню швидкість передачі тепла.

 

20. Як визначити середній температурнийнапір у випадку періодичного охолодження?

/>

Аср – середнє значення фактору охолодження

21. Як визначаєтся фактор «А» при розрахункусереднього температурного напору при переодичному охолодженні?

/>

t1 – температура охолоджуваної рідини

22. Як розраховують поверхню теплопередачіпри охолодженні та нагріванні через змійовик та оболонку?

 

/>                 />

еще рефераты
Еще работы по физике