Реферат: Харакатхо

В А ЗО Р А Т И   М А О Р И Ф И   Ч У М Х У Р И И   Т О Ч И К И Т О Н

У Н ИВ Е Р С И Т Е Т И   Т Е Х Н И К И И   Т О Ч И К И С Т О Н

Б А  Н О М И А К А Д Е М И К   М. О С И М И


КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

 

 

 

 

 

ХИСОБОТИ

Кори  лаборатории  № 6

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II, гурухи «6547А»

Ном, номи падар Имзо Таърих Тахияи Умаров Нозим Чамшедович Санчид Химояро кабул кард   ОМУХТАНИДИНАМИКАИ ХАРАКАТХОИ ПЕШАВИЮ ЧАРХЗАНИ БОЁРИИ РАКОСАКИ МАКСВЕЛЛ

Максадикор: санчиши амалии конунхои харакати ростхаттаи    собитшитоб.

Лавозимот:     мошин Атвуд, мачгох ва назарияи метод

                    

                     Тафсири дастгох ваназаряи метод     

Дастгохе,ки асосашро мошини Атвуд ташкил медихад, аз такягохи 1-и бо чор пояи баландиротанзимдихандаи 2  ва дар он

/>миллисониясанчи 13чой-гирбуда, сутунчаи шокули таксимотдори 3 ва се платформа дар ин сутунча васлардашуда:платформаи поёнии бехаракати 1-платформаи мобайнии 5 ва платформаи болоиихаракатманди 6 иборат аст (расми 1, а). Дар нуги болоии сутунча гаргара ресмонисабуке гузаронида шудааст, ки дар нугхояш борхои 8 ва 8|-и массаашонякхелаи М  овезонанд. Электромагнити 9, ки дар китъаи болоии сутунчамахкам аст, бо ёрии муфта (бастак)-и фрикциони (тавассути соиш интиколдихандаихаракат) системаи харакатманди дастгохро дар холати ороми нигох доштаметавонад. Плтаформахои болоию мобайниро кад-кади сутунча кучонида дар вазъиятиихтиёри махкам кардан мумкин аст, ки он дарозии рохи харакати мунтазам (S) ва харакати собитшитоб (n)– ро мукаррар менамояд. Дар платформахо нишондихандаи мавкеъ хаст,платформаи болои бошад, нишонаи иловаги дорад, ки муайян кардани ибтидоихаракатро аз руяи поёнии бори болоии 8      осон  мегардонад. Дар платформаи

мобайникронштейн (дастак)-и халкашакли 10 ва датчик (василаи ченкуни)-и фотоэлектрии11 махкам аст. Агар дар болои бори 8 борчаи массааш m-и14 – ро гузорем, система ба харакат медарояд. Замоне ки бори болои бо борчаи азплатформаи мобйни мегузарад. Кронштейн борчаро нигох медорад ва дар хамин лахзадатчики фотоэлектри импулси электриро ба нучум меорад, ки сониясанчро ба кормедарорад ва ибтидои харакати мунтазами системаи борхои калону ба ресмон бастаи8 ба кайд гирифта мешавад. Баробари ба платформаи поёни, ки дар он датчикидигари фотоэлектрии 12 чойгир карда шудааст, расидани руяи поёни бори 8 вабуридани мехвари оптикии ин датчик импулси электрие ангезонида мешавад, ки онсониясанчи 13-ро аз кор боздошта, харакати мунтазамро катъ мегардонад.

       Хангомиба руяи бори болои (тарафи рост)-и массааш М ва бори тарафи ростимассааш М+m – и бо ресмонбаста таркибёфта ба харакати собитшитоб медарояд. Ин аз он сабаб бармеояд, ки дармавриди ба назар нагирифтани соиш дар мехвари гаргара ва дарознашавандахисобидани ресмон муодилаи асосии динамика (бе тарзи проексия) барои боритарафи чап чун:

T – Mg = Ma

 

ва бароибори тарафи рост:

(M + m) g — T = (M + m) a

 

сабт кардамешавад. Халли муштараки ин система барои а ифодаи зайлромедихад:

/> <td/>

      m

2M+m

 

a =           g                              (1)

 

 

ки батуфайли дойими будани массахои М ва m,чунин шитоби афтиши озоди g  бо муруризамон то дар платформаи мобайни чудо кардани борча (хотиррасон менамоем, киинамал бо ёрии кронштейни халкашакли 10 ба сомон расонда мешавад), минбаъдсистема б е ш и т о б яъне м у н т а з а м бо хамон суръате, ки дар лахзаичудо шудани борча ин система доро буд,  харакаташро то ба платформаи поёнирасидан идома медихад. Бо сабаби мавчудияити соиш ин харакатро мутлако мунтазамхисобидан чандон дуруст нест, вале хурд будани соиш имкон медихад, ки онро чунхаракати мунтазам пиндорем. Дар ин маври дрохи харакати мунтазам S ва вакти харакати t — ро дар он дониста, суръаташро мувофики формулаи

/>/>/>= s / t                               (2)

 

муайянкардан равос. Агар ба ътибор гирем, ки ин суръат хамзамон суръати харакатсобитшитоб:

/> 


                                             =       2ah                        (3)

 

мебошад (h, чи тавре ки зик ёфт, охи харакати собитшитоб аст),шитоби харакати бору борча то ба кронштейни халкадор расиданро мукаррар кардандущвор нест:

/> /> /> /> /> /> /> <td/>

  S2

2ht2

 

                                  а=        =                                   (4)

Ба сабабимавчудияти соиш, харчанд кам бошад хам, шитобхои мувофики ифодаи (1) ва (4)муайян мешуда фарк дорад. Пас, ин формула имконият медихад, ки шитоби харакатисистемаро дар холи маълум набудани вакти харакат, яъне онро чен накардадарёбем. Барои ин танхо рохоои харакати собитшитоб h,мунтазам ва тули вакти харакати мунтазам Sва t – ро ба сахехии муайян ва ба кадрикофи дакик ба кайд гирифтан лозим аст.

Тартиби ичрои кор

 

1.      Заамнвасла будани дастгохро санчед (бе замнвасла кор кардан манъ аст!).

2.      Шокули (вертикали) будани вазъияти дастгохро аз назар гузаронед. Дармавриди зарури бо ёрии винтхои пояи 2 вазъияти дастгохро танзим дихед (дар холишокули будани сутунчаи дастгох боу борчаи 8 ба хеч чое нарасида аз вакейи болоито ба платформаи поёни бе мамониат бояд харакат намояд).

3.      Хар се платформаро дар балагдихои таъйинкардан устод карор дихед вакиматхои h ва s– ро ба кайд гиред.

4.      Асбобро ба шакле васл карда бо пахши тугмаи СЕТЪ санчед, ки куллииндикаторхои сониясанчи 13 бояд сифр (нуль)-ро нишон дихад ва чарогакхоифотодатчикхо 11 ва 12 фурузон шавад. Агар индикаторхои сониясанч сифрхоро нишоннадиханд, тугмаи СБРОС-ро пахш кадан мебояд. Дастгох барои ичрои ко омадааст.

5.      Барои тарафи ростро дар вазъияти болотарин чойгир намуда, ба болои онборчаи иловагии 14-ро гузореду санчед, ки нишонаи болоии платформаи 6 ва савияиборча мувофиканд (дар ин хол руяи поёнии бори 8 ба сархисоби рози харакатисобитшитоб рост меояд).

6.      Тугмаи ПУСК=ро пахш карда, системаро рахо диед ва санчед, ки кулличузъхои дастгох амал намеояд харакат ба вучуд ояд, кронштейни платформаимобайни борчаро нигох дорад, миллисониясанч тули вакти харакати мунтазами бортарафи ростро дар рохи S бакайд гиред ваа система баъди паймудани ин рох ах харакат бозмонад.

7.      Тугмаи СБРОС-ро пахш крда санчед, ки нишондодхои миллисониясанч ба сифр(нуль) табли ёфта, электромагнит гаргараро рахо медихад.

8.      Бори тарафи ростро аз нав ба вазъияти болотарин овареду тугмаи ПУСК-рорахо карда, системаро пеш аз огози тачриба аз харакат боздоред.

9.      Пунктхои 6, 7 ва 8-ро барои  h1ва S1–хои гуногуни устодтавсиякарда ва борчахои мухталиф такроран ба чо варед.

10.    Кулли наичахоро дар чадвали 1 ба кайд гиред.

№ m, г h, м S, м

ti, c

<t>,c

бt,c

м/с

б м/с

а  м/с2

бам/с2

<p/>

1

<p/>

2

/>/>/>/>

3

/>/>/>/>

4

/>/>11.  Мувофики формулаи (2) ва (4) бузургихои     ва а – ро хисобнамоед. Барои хар як чуфти h ва S  андозагирихоро на камтар аз 5 маротиб такрор ба чооваред, ки аз руйи онхо каматхои миёнаи ввакт t,суръат     ва шитоб  а -ро  муайян кардан мумкин гардад.

12.     Хатоиандозагириивакт бt –ро тавре ки дар сах. 12 нишон  дода шуда буд (чун андозагирихои беаосита),муайян намоед.

13.     Хатохот формулаи (М. 18) муайян кардан мебояд (ба сах. 13 ниг.):

еще рефераты
Еще работы по физике