Реферат: Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка 87 с., 16 рисунків, 16 таблиць, 12літературних джерел, 1 додаток.

Об'єкт дослідження: система теплозабезпечення, електропостачаннята холодного водопостачання дошкільного навчального закладу №7 міста Суми.

Метою роботи є аналіз обсягів енергоспоживання, розробката обґрунтування заходів із енергозбереження в системах теплозабезпечення,електропостачання, холодного водопостачання та їх економічна оцінка.

Вирішені наступні задачі:

— аналіз рівня ефективностівикористання енергоносіїв;

— розрахунок питомих витрат наопалення, електричну енергію та холодну воду;

— розробка і обґрунтуванняенергозберігаючих заходів.

Методи дослідження:інструментальні вимірювання в системах здійснювалося за допомогою пірометра, люксметра,вимірювача температури та рулетки.

Графічніматеріали: енерготехнологічна схема об’єкту енергетичного обстеження; аналізобсягів споживання енергоресурсів; технологічна схема досліджуваної системиенергопостачання; енергозберігаючі заходи; економічний аналіз енергозберігаючихзаходів – всього шість плакатів формату А3.

Наведено опис системтеплозабезпечення, електропостачання та холодного водопостачання, виконані необхідніекономічні розрахунки, розроблено план організаційних і технічних заходів із енергозбереження.

Ключові слова: СИСТЕМА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЕНЕРГО ЗБЕРІГАЮЧІЗАХОДИ, ТЕПЛОВТРАТИ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Тема роботи – «Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумськоїміської ради».


ЗМІСТ

Завдання на дипломну роботу

Реферат

Вступ

1 Характеристика об’єкту енергообстеження

1.1 Призначення об’єкту у структурі бюджетних організаційм. Суми

1.2 Характеристика режиму роботи об’єкту

1.3 Інструментальне обстеження

1.4 Основні системи енергопостачання, що забезпечуютьроботу об’єкта

1.4.1 Система теплопостачання

1.4.2 Гаряче водопостачання

1.4.3 Система електропостачання

1.4.4 Система водопостачання та водовідведення (каналізації)

1.5 Стан конструктивних елементівбудівлі об’єкта

2 Розрахунковий аналіздійсного стану досліджуваних енергосистем

2.1 Аналіз обсягів енергоспоживання

2.1.1 Теплопостачання

2.1.2 Аналіз обсягів споживанняелектричної енергії

2.1.3 Аналіз обсягів водоспоживання

2.2 Результати візуальногота інструментального обстежень об’єкту

2.3 Розрахунковий аналіз системи опалення

2.3.1 Порівняльний аналіз фактичноготермічного опору огороджувальних конструкцій з нормативним

2.3.2 Розрахунок тепловтрат приміщень

2.3.3 Розрахунок системи опалення

2.4 Розрахунковий аналіз системи освітлення

2.4.1 Розрахунок системи освітлення

2.4.2 Розрахунок споживання електроенергії в системі освітлення

3 Представлення енергозберігаючих заходів та їх розрахунковий аналіз

3.1 Представлення енергозберігаючих заходів по система

3.1.1 Енергозберігаючі заходи в системі теплопостачання

3.1.2 Енергозберігаючі заходи в системі освітлення

3.1.3 Енергозберігаючі заходи в системі водопостачання

3.2 Розрахунковий аналіз енергозберігаючих заходів

3.2.1 Розрахунковий аналіз заходів в системі теплопостач

3.2.2 Розрахунковий аналіз заходів в системі електропостачання

4 Економічна частина

4.1 Економічні розрахунки енергозберігаючих заходів

4.1.1 Розрахунки терміну окупності заміни віконнихконструкцій

4.1.2 Розрахунки терміну окупності системи регулювання для

системи опаленням

4.1.3 Розрахунки терміну окупності заміни ламп розжарення на енергозберігаючілампи Osram Dulux

4.2 Оборотні кошти

5 Охорона праці

5.1 Забезпечення на робочих місцях санітарно-гігієнічних умов

5.2 Забезпечення на робочих місцях нормованого освітлення

5.3Електробезпека

5.4 Пожежобезпека

5.5 Боротьба зі шкідливою дією шуму і вібрації

5.6 Розрахунок рівня шуму від пральної машини

6 Програмування на ЕОМ

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А


ВСТУП

Питання енергозбереження в комунальній сфері стоїть надзвичайногостро. Це перш за все пов’язано з недостатнім фінансуванням даної галузі.Обладнання систем тепло-, електро-, водо забезпечення в значній мірі застарівше.Будівлі не відповідають сучасним вимогам з теплопередачі.

В системах освітлення до цього часушироко використовуються лампи розжарення. Відсутня автоматизація керування освітленням.

Тепловтрати в більшості випадків перевищуютьвстановлені норми через високу теплопровідність огороджуючих конструкцій будівель.

Споживання паливно-енергетичнихресурсів (ПЕР) в Україні характеризується відносно невисокою ефективністю. Питанняпідвищення енергоефективності на підприємствах та установах України становитьсявсе більш актуальним. Вони виявилися не підготовленими до роботи в нових економічнихумовах, ускладнених економічною кризою та загальним спадом виробництва. Особливоситуація погіршилась у зв’язку з переходом на світові ціни на енергоносії.

У загальному балансівиробництва електроенергії енергія АЕС складає майже 50%. Через 10-15 років необхіднобуде модернізувати або закривати частину блоків (буде вироблений гарантійний термін30 років) і стан з енергоресурсами ще більш погіршиться. Для Сумської області цяпроблема ще більш актуальна – тільки 20% власних енергоресурсів, і 15% – власноїелектрогенеруючої потужності електростанцій. Наростити видобуток власних енергоресурсіві виробництво електроенергії в значних об’ємах в недалекому майбутньому не представляєтьсяможливим через обмеженість фінансових ресурсів. Тому у Сумській області впродовжостанніх років ведеться планомірна, цілеспрямована робота з енергозбереження.

У Сумській областіналічується 3481 об’єкт бюджетної сфери. Рівень ефективності використання енергіїякими залишається низьким.

Для більш поглибленого розгляду вище переліченихпроблем, об’єктом обстеження в даній роботі була вибрана система енергозабезпеченняДНЗ №7. Рішення цієї проблеми бачиться у комплексному розгляді всіх складових, асаме, знайти шляхи економії ресурсів на споживання різних видів енергії за рахуноквпровадження технологій, котрі в процесі своєї роботи змогли б одночасно покритипотреби різних споживачів енергії з відповідними режимами їх роботи.

Метою роботи є:

-    визначення стану використання енергетичних ресурсів;

— визначення потенціалузаощадження енергетичних ресурсів;

— зниження щорічнихфінансових витрат на енергетичні ресурси шляхом розробки і обґрунтування енергозберігаючихзаходів для раціонального використання енергії;

— економічне обгрунтуваннявпровадження науково-технічних розробок, які зменшують витати енергоносіїв, ефективністьяких підтверджена експлуатацією.


1 характеристикаоб’єкту енергетичного обстеження

1.1 Призначення об’єкту у структурібюджетних організацій м.Суми

Сумський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №7 є підрозділом управління освіти і науки Сумської міської ради.

Будівля розташована за нижче вказаноюадресою:

Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 18а.

Телефон ДНЗ №7: 8-0542-61-14-79.

Будівля була введенав експлуатацію в 1974 році.

1.2Характеристика режиму роботи об'єкту

ДНЗ №7 здійснює освітню діяльність за рівнем «дошкільнаосвіта» й охоплює дітей віком від 2 до 7 років. Функціонують 6 дошкільних груп.

Середньорічні дані щодо кількості учнів та працівниківзакладу за 2008 та 2009 роки наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Середня річна кількістьосіб у ДНЗ №12 за 2008 та 2009 роки

Рік Середньорічна кількість працюючого персоналу Середньорічна кількість учнів Загальна кількість осіб у закладі 2008 53 219 272 2009 52 223 275

Станом на грудень2009 року загальна кількість вихованців у ДНЗ №7 становила 275 особи. Штат працівниківданого навчального закладу складав 52 чоловік. Загальна кількість людей у навчальномузакладі — 275 чоловік.

Розподілкількості працівників ДНЗ №7 за посадами наведений у таблиці1.2.

Таблиця1.2 — Розподіл кількості працівниківза посадами

Посада Кількість працівників Директор 1 Завідуюча по господарчій частині 1 Методист 1 Психолог 1 Медсестра 2 Музичний керівник 1 Вихователь 15 Викладач-логопед 2 Помічник-вихователь 7 Шеф-кухар 1 Кухар 2 Кастелянша 1 Комірник 1 Машиніст по пранню білизни 2 Робітник по обслуговуванню приміщень 1 Прибиральник службових приміщень 2 Сторож 2

У закладі встановлений п'ятиденнийробочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя. Графік роботи закладу: з 7 годинидо 1900 години.

До переліку приміщень головної будівлі ДНЗ №7 «Попелюшка»входять: ігрові та спальні приміщення дошкільних груп, адміністративні кабінети,музична зала, медичний кабінет, пральня та харчоблок.

1.3 Інструментальне обстеження

При проведенні енергетичного обстеженнясистеми опалення використовувалися наступні вимірювальні прилади:

-пірометр MiniTemp MT4;

— вимірювачатемператури, вологості та точкироси Testo 605-Н1.

-рулетка;

— люксметр DЕ – 3350 .

Температуру теплоносія у трубопроводахвимірюємо лазерним пірометром MiniTemp MT4 фірми Raytek. Переносний низькотемпературнийпірометр моделі МТ4 – швидкодіючий, компактний та легкий у використанні пірометрпістолетного типу. Температура повітря в приміщенні вимірювалася за допомогою універсальноговимірювача температури, вологості та точки роси Testo 605-Н1.

Рулеткою було виміряні геометричнірозміри віконних та дверних конструкцій. Люксометром проводились виміри освітленостіу приміщеннях.

1.4 Основні системи енергопостачання, що забезпечують роботуоб’єкта

Основними системами, що забезпечують роботу ДНЗ №7, являються системитеплопостачання, електропостачання та водопостачання (холодна, гаряча вода), вентиляційнасистема та система очисних споруд (каналізація).

Система вентиляції в ДНЗ №7 відсутня.

При проведенні енергетичного обстеження було встановлено, що:

-                    осереднена температура повітря всередині приміщень становитьвід 210С – до 240С;

-                    відносна вологість всередині приміщень становить – 45%– 55%.

Отримані дані обстеження знаходяться в межах норм тепловологісногорежиму приміщень в опалювальний період [1], що не потребуєдодаткового встановлення системи вентиляції в корпусі.

Вентиляційна система харчового блоку – приточно– витяжна, механічна.

Система очисних споруд (каналізація) – централізована.

Обсяги споживаннятеплової та електричної енергії в ДНЗ №7 у 2008 році (т.у.п.).

1 т.у.п. = 8147,3кВт·год = 7 Гкал


Система теплопостачаннята гарячого водопостачання – 280,088 Гкал = 40,01 т.у.п.

Система електропостачання– 44520 кВт*год = 5,46 т.у.п.

/>

Рисунок 1.1 — Обсягиспоживання енергоносіїв у ДНЗ №7 у 2009 році (т. у. п.)

В результаті енергетичногообстеження було здійснено візуальний огляд систем теплопостачання, електропостачання,водопостачання та гарячого водопостачання. Найбільша увага приділяється дослідженнюсистеми теплопостачання та електропостачання які є найбільш енергозатратними.

1.4.1 Система теплопостачання

Теплопостачання ДНЗ №7 здійснюється централізованозгідно договору про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячоїводи, який укладено між Управлінням освіти Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго».

Підключене максимальне теплове навантаженнязгідно договору становить 0,3788 Гкал/год, зокрема:

-на опалення — 0,314Гкал/год;

-на гаряче водопостачання- 0,0648 Гкал/год.

Джерелом теплопостачання закладу є ТК №231ТОВ «Сумитеплоенерго».

Персонал ДНЗ №7 зобов'язаний до 27 числа кожногомісяця подати у відділ збуту ТОВ «Сумитеплоенерго» письмовий розрахунок споживаннятеплової енергії у відповідності до показань лічильника.

Ввід теплової мережі передбачений у приміщеннятеплового пункту, розміщеного в підвалі.

Трубопроводи тепломережі і деталі вузла облікутеплової енергії виготовлені з пластикових труб.

Магістральні трубопроводи, прокладені під стелеютехнічного підпілля, ізольовані.

Досліджувана системаопалення включає наступне устаткування:

-                    подавальні стояки;

-                    підводки;

-                    опалювальні прилади – регістри;

-                    запірно-регулююча арматура;

-                    зворотній трубопровід.

В якості опалювальних приладів використовуютьсярегістри, що розташовані під вікнами в кожному приміщенні з різною кількістю, залежновід розрахункової (за проектом) теплової потужності. ДНЗ №7має один тепловий ввід: 2Ду 80.

Теплоносій — вода за температурним графіком110°С — 70°С в залежності від температури зовнішнього середовища.

Параметри теплоносія на теплових вводах:

— на подавальному трубопроводі — тиск 5,8 кгс / см2;

— температура 110°С — 70°С в залежності від температури зовнішнього середовища.

На зворотномутрубопроводі:

— тиск — 3,0 кгс / см2;

— температура 30-55°С в залежності від температури зовнішнього середовища.

Вузол обліку тепловоїенергії розташований у теплопункті в підвальному приміщенні ДНЗ №7, де є вільнийдоступ і освітлення, та відповідає вимогам Правил технічної експлуатації тепловикористовуючихустаткувань і теплових мереж. На теплопроводах установлені манометри тиску типуМТП-160 з класом точності 1,5. Ізоляція теплопроводів знаходиться в доброму стані. Доступ доприміщення обмежений.

Технічними умовами №7-709 передбачено встановлення багатофункціональногоелектронного лічильника тепла типу «САLМЕХ-КОМРАКТ» виробництва СП «Інвест-Премекс». Прилад комплектуєтьсямуфтовим сітчастим водяним фільтром 40 на подавальному трубопроводі.

Фільтр перед водоміром очищується своєчаснов процесі експлуатації за необхідністю. Необхідність чистки визначається за зменшеннямпоказника витрати воді чи за збільшенням різниці показань манометрів до та післяводоміра та фільтра.

У серпні 2009 року було проведено планове гідропневматичне промивання системиопалення.

Основними завданнями персоналу,що обслуговує теплопункт є :

— нагляд за технічним станом устаткування, його роботою,регулюванням;

-спостереження за параметрами теплоносія з метою забезпеченнянадійного і якісного теплопостачання, раціонального використання енергії.

Система теплової мережі двотрубна, тупикова.

Відповідальний за теплогосподарствоі теплозбереження в школі відповідає заступник директора з господарчої частини.

Доступ до опалювальних приладів в усіх приміщеннях необмежений.

1.4.2 Гаряче водопостачання

Для забезпечення гарячим вододопостачанням встановлено бойлериз підігрівом від теплоносія (води на опалення), що враховується лічильником теплазакладу. Витрата теплової енергії іде від теплоносія системи опалення, а вода надходитьвід системи холодного водопостачання. Підключене теплове навантаження на гарячеводопостачання згідно договору становить 5,5520 Гкал/місяць.

1.4.3 Система електропостачання

Електропостачання ДНЗ №7 здійснюється на підставідоговору між Управлінням освіти Сумської міської ради та ВАТ «Сумиобленерго».

Оплата за спожиту електроенергіюздійснюється щомісячно, на основі показань приладів обліку і рахунків від енергопостачальноїорганізації (основний розрахунковий період — місяць). Дані про звітність перебуваютьу бухгалтерії Міськвиконкому спільно з рахунками по інших статтях витрат.

Джерелом постачання електроенергії ДНЗ №17є трансформаторна підстанція №277, яка знаходиться на балансі ВАТ «Сумиобленерго». Власні трансформаторина балансі закладу відсутні. ТП №277 складається з РУ-0,4 кВ, від якої й отримуєживлення заклад.

Живлення електричною енергією будівлі закладуздійснюється двома кабельними лініями 0,4кВ марки CБ 3x35x1x16.

Електрощитова з розподілом на 0,4 кВ, від якоїживиться електроенергією силове обладнання та освітлювальна мережа ДНЗ №12, знаходитьсяв приміщенні закладу на першому поверсі.

Комерційний облік спожитої активної електричної енергії здійснюєтьсяза допомогою 2-х лічильників непрямої дії з трансформаторами струму типу СА4У-И672Мз розрахунковим коефіцієнтом 10 та з класом точності 2.0.

Система електропостачання будівлі розрахована на одночасневвімкнення всіх електроспоживаючих приладів із загальною потужністю в 50 кВт. Електропроводкабудівлі знаходиться в доброму стані.

На даний момент у закладі немає працівниказ IV групою допуску для виконання оперативної роботи по електрогосподарству.

Відповідальною за енергогосподарство та здійсненняроботи зі збереження енергоресурсів, забезпечення дотримання встановлених лімітівїх споживання, проведення запланованих заходів з енергозбереження призначено завідуючугосподарством.

Лічильники реактивної потужності в закладівідсутні. При відсутності приладів обліку споживання реактивної електроенергії оплатуза реактивну потужність розраховує ВАТ «Сумиобленерго»

Загальний склад електроспоживаючого обладнанняДНЗ №7 наведений у таблиці 1.3

Таблиця 1.3 — Основнеелектроспоживаюче обладнання ДНЗ №7

Назва та тип електрообладнання Встановлена потужність, кВт Кількість, шт. Час роботи за рік, год 1 2 3 4 Телефонний апарат 0,05 2 8760 Хоглодильник «Ярна» 0,6 2 576 Комп’ютер 0,8 2 2260 Музичний центр 0,6 1 - Телевізор 0,1 1 - Центрофуга 2,2 1 1004 Пральна машина 1,1 1 1004 Електрочайник 2 2 2008 Картоплечистка 1,5 1 126 Швейна машинка 0,2 1 502 Електропраска 1 2 1506 М’ясорубка 1,5 1 251 Холодильник 1 1 8760 Електроплита 25,5 1 3012

У таблиці 1.4 наведена характеристикаосвітлювальних приладів системи внутрішньогоосвітлення закладу.


Таблиця 1.4 — Характеристика системи освітлення ДНЗ №7

Тип освітлювальних приладів Встановлена потужність, кВт Загальна кількість освітлювальних приладів, шт. Лампи розжарення 0,1 160 0,06 6

Система освітлення ДНЗ №7 знаходиться у відповідностііз санітарно-гігієнічними нормами для даного типу закладу. Вимірювання показали,що освітленість у приміщеннях будівлі відповідає нормативним вимогам згідно. З візуальногоогляду приміщень було встановлено, що стіни в усіх приміщеннях мають світлий колір.Майже всі освітлювальні прилади на момент обстеження знаходилися в робочому стані.Скло віконних заповнень більшості приміщень було чистим. Всі світильники знаходилисяв чистому стані.

Проте система освітлення досліджуваного закладумає суттєвий недолік: у всих приміщеннях штучним джерелом світла є лампи розжарювання,що є неефективним з точки зору енергозбереження.

1.4.4 Система водопостачання та водовідведення(каналізації)

Постачання холодної води до ДНЗ №7 здійснюєтьсяцентралізовано від ДКП «Міськводоканал» м. Суми. Подача води забезпечується за рахуноктиску зовнішньої водопровідної мережі в 0,3 МПа.

Внутрішня мережа холодного водопостачання складаєтьсяз наступних елементів:

·                  ввід водопроводу в будівлю;

·                  розподільні мережі трубопроводів, виконаніз пластикових труб Ду 40мм та Ду 15мм;

·                  запірно-регулююча (засувки, вентилі)та запобіжна арматура (клапани).

Лічильник обліку холодної води встановленийна вводі у підвальному приміщенні ДНЗ №7. Це крильчастий лічильник типу VM3-5V/1, Ду 40 мм, з мінімальною витратою 0,03 м3 /год, максимальною витратою5 м3/год і номінальною витратою 2,5 м3/год.

/>

На рисунку 1.2 приведена схема вузла облікухолодного водопостачання:

Лічильник обліку холодної води встановленийна вводі у підвальному приміщенні ДНЗ №7. Це крильчастий лічильник типу VM3-5V/1 фірми «Премекс», Ду 40 мм, з мінімальною витратою 0,03 м3 /год, максимальною витратою5 м3/год і номінальною витратою 2,5 м3/год.

1.5 Стан конструктивнихелементів будівлі об’єкта

Корпус гімназії являє собою двоповерхову будівлю. Вікнавиходять на південь, схід, захід і північ.

Опалювальна площа – 1071,2 м2.

Опалювальний об’єм –3213,6м3.

Висота приміщень – 3,0 м

Площа віконних отворів:

51 шт. – 4 м2;

10 шт. – 2,4 м2;

2 шт. – 2,46 м2;

Загальнаплоща скління складає 233 м2.

Таблиця 1.5– Технічна характеристика будівельних конструкцій ДНЗ №7

№ п/п Найменування частин будинку Коротка технічна характеристика 1 Фундамент Бутобетонний 2 Зовнішні стіни Цегляні 3 Внутрішні стіни Цегляні, оштукатурені цементно-піщаним розчином, шпалери або пофарбовані 3 Плити перекриттів Залізобетонні плити 4 Перегородки Цегляні, оштукатурені, побілені та пофарбовані 5 Покрівля Плоский, м’який утеплений керамзитом 6 Підлога Паркет, керамічна плитка 7 Віконні заповнення Дерев’яні, роздільні рами 8 Дверні заповнення Дерев’яні, металеві

2 РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ДІЙСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

2.1 Аналіз обсягів енергоспоживання

2.1.1 Теплопостачання

Кількість спожитої теплової енергії ДНЗ №7 по місяцям за2008 та 2009 роки в одиницях виміру за даними журналу обліку теплової енергії наоб’єкті та ліміти споживання теплової енергії затверджені Сумськоюміською радою наведені в таблиці 2.1.

Вартість 1 Гкал теплової енергії до 17 жовтня 2008 року становила 206,40 грн.

З 3 лютого 2009 року вартість 1 Гкал теплової енергії становить495,52 грн.

Таблиця 2.1 – Обсягита ліміти споживання теплової енергії 2008 та 2009 роках

Місяць Кількість спожитої теплової енергії, Гкал Ліміти споживання теплової енергії, Гкал 2008 рік 2009 рік 2010рік 2008 рік 2009 рік 2010рік Січень 54,3 55,1 37,1 44,9 47,2 44,5 Лютий 43,9 50,8 61,2 46,7 39,5 46,7 Березень 37,1 31,9 47,4 38,8 35,2 38,8 Квітень 31,9 25,8 - 25,3 54,9 25,5 Травень 3,4 - - 9,5 8,9 4,5 Червень 1,7 1,03 - - - 4,5 Липень 5,2 1,723 - - - 3 Серпень 2,6 - - - - 2,5 Вересень 5,2 - - 7 - 5 Жовтень 22,4 13,786 - 25,3 - 25,3 Листопад 41,4 34,465 - 44 39,1 38 Грудень 49,1 65,484 - 47 41,5 44 Всього 298,2 280,088 - 288,5 266,6 282,1 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Таблиця 2.2 – Питомівитрати теплової енергії в розрахунку на 1 м3 об’єму будівлі та в розрахунку на 1 людину ДНЗ№7 в 2008 та 2009 роках

Місяць Питомі витрати теплової енергії

в розрахунку на 1 м3 об’єму будівлі, Гкал/м3

в розрахунку на 1 людину, Гкал/люд. 2008 рік 2009 рік 2010рік 2008 рік 2009 рік 2010рік Січень 0,017 0,017 0,011 0,199 0,2 0,135 Лютий 0,014 0,016 0,019 0,161 0,184 0,223 Березень 0,012 0,010 0,014 0,136 0,116 0,172 Квітень 0,010 0,008 - 0,117 0,093 - Травень 0,001 0,000 - 0,012 0,000 - Червень 0,001 0,000 - 0,006 0,003 - Липень 0,002 0,001 - 0,019 0,006 - Серпень 0,001 0,000 - 0,009 0,000 - Вересень 0,002 0,000 - 0,019 0,000 - Жовтень 0,007 0,004 - 0,082 0,05 - Листопад 0,013 0,011 - 0,152 0,125 - Грудень 0,015 0,020 - 0,18 0,238 - Всього 0,093 0,087 - 1,096 1,018 -

Питомі тепловитрати на опалення будинківповинні відповідати умові:

qбуд ≤ Emax.

де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати.

Emax<sup/>– максимально допустиме значення питомих тепловитратна опалення будинку за опалювальний період, кВт год/м3.

Згідно проведених розрахунків фактичні питомі тепловтрати на опалення будинкуза опалювальний період становлять

/>

Нормативні максимальнітепловитрати


/>

Дані розрахунку свідчать про не узгодженістьнормативних об’ємів споживання тепла на 1 м3 з фактичними даними по теплоспоживанню.Можна зробити висновок, що відбуваєтьсянеобґрунтовані перевитрати теплової енергії в наслідок значних тепловтрат будівлі.

/>

Рисунок 2.1 — Динаміка споживання теплової енергії ДНЗ №7 в2008 та 2009 роках

На опалення ДНЗ №7 у 2008 році було спожито 298,2 Гкал, а у 2009 році – 280,088 Гкал. Відзначається тенденція до зменьшенняспоживання теплової енергії на опалення ДНЗ №7 в 2009 році по відношенню до 2008 року на 6 %. Загалом спостерігається розбіжностів споживанні теплової енергії у відповідні місяці за роками, що пов’язано з температурамизовнішньго середовища в опалювальний період.

еще рефераты
Еще работы по физике