Реферат: Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ, ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

Студентки II курсу 22-Т групи

денної форми навчання

Іванець

Лідії Олександрівни

Київ 2009


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

З а в д а н н я

На курсову роботу з дисципліни «Технологія туристської діяльностіі» .

студента спеціальності „Туризм” курсу_ групи .

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Тема завдання :"Технологія діяльності туристського підприємства.

в процесі формування нового туру ”.....................”

Курсова робота виконується в наступному обсязі: друкованих сторінок

Пояснювальна записка

Вступ

І розділ. Загальна характеристика туристського підприємства

ІІ розділ. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

ІІІ розділ. Визначення технології діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туристського маршруту

ІV розділ. Особливості технології діяльності тур підприємства в процесі реалізації розробленого туру

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Рекомендована література:

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про туризм»”: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

3. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003.

5. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. – К.: В-во „Музична Україна”, 2002.

6. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002.

Календарний планвиконання курсової роботи

№ з\п Зміст роботи Приблизний об'єм роботи Тижні виконання курсової роботи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Вступ 4%
2. І розділ 20%
3. ІІ розділ 35%
4. ІІІ розділ 35%
5. Висновки 6%

Дата видачі завдання "____"__________________ 200__ р.

Строк закінчення "____"_____________200__ р.

Керівник курсової роботи ______________________________________

Затверджено кафедрою теорії та практики туризму і готельного господарства, протокол №___________ від "____"________________200___р.

П лан виконання курсової роботи

Вступ

1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.1. Базова характеристика туристського підприємства

1.2. Структура управління туристським підприємством:

1.2.1. Організаційна структура управління підприємством

1.2.2. Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1. Розробка ідеї туру

2.2. Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

2.3. Формування основного та додаткового комплексів послуг

2.4. Експериментальна перевірка туру

3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

3.2. Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

3.3. Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

3.4. Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики

3.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

3.6. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу)

4. Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру

4.1. Визначення каналів збуту нового туру

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника

4.2.1. Підготовка агентських угод

4.2.2. Умови подання замовлень на тур від турагента

4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу

4.3.1. Технологія прийому замовлення на тур (з оформленням бланка-замовлення)

4.3.2. Визначення умов угоди на туристське обслуговування

4.4. Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру (підготувати листи-замовлення)

4.5. Оформлення страхових полісів

4.6. Підготовка ваучерів

4.7. Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі

Висновки


Вступ

В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, зміцнення здоров’я, залучення широких мас населення до занять фізичною культурою.

Туризм – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.

Під час подорожей туристи знайомляться з природними багатствами, історичними й архітектурними пам’ятками, визначними місцями, творами мистецтва й народною творчістю.

Туризм є одним із засобів всебічного розвитку й виховання, тому що під час подорожей туристи вивчають природні особливості місцевості й ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих музеїв. Туризм сприяє естетичному вихованню, розвиває почуття прекрасного.

Слово туризм походить від латинського tornus (рух по колу; вертіти, крутити). В широкому розумінні воно означає переміщення з одночасною зміною побуту людей.

З економічної точки зору, туризм — це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним: транспортними засобами, харчуванням, розміщенням, культурно-побутовими послугами, розважальними заходами. В наші дні не можливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяють значні кошти. Будуються туристичні центри – цілі міста для відпочинку з розвагами. В таких містах тисячі людей зайняті обслуговуванням відпочиваючих.

Слід зазначити, що об’єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.

Україна об’єктивно має могутній туристичний потенціал, який, нажаль, використовується не дуже ефективно. Так, вагомою складовою туристичного потенціалу країни є історико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античних міст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах.

Природний потенціал України складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 3 тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено 5 національних природних парків, 15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на перехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також Дунаю, авіа мережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні зв’язки з багатьма країнами.

Дана робота має дуже велике наукове та практичне значення.Практичним значенням даної курсової роботі є те, що розробка нового туру в мало розвинутій туристській області, може дати новий поштовх на його розвиток, стане початком будівництва нових туристських підприємств таких як готелі, заклади розваг, харчування, транспортні мереж, заклади культури та підприємств, що виготовляють спеціалізований тур. товар. Щодо наукового значення розробки туру – це є пізнання людьми історії своєї Батьківщини.

В даній курсовій роботі об’єктом дослідження було обрано давньоруські міста Правобережжя. Цей об’єкт є актуальним тому, що має багато історичних та архітектурних пам’яток, гарні дендропарки. Але має низьких рівень розвитку туризму. Саме тому ця робота є актуальною на сьогоднішній день і спрямована на розвиток туризму в Україні в усіх його напрямках.

Тому метою роботи є розробка туру для залучення вітчизняних та іноземних туристів для відвідування даного регіону, що у подальшому стане поштовхом для розвитку туризму у цьому регіоні.

Структура курсової роботі складається зі вступу, основної частини та висновків. Основна частина вміщує в себе 3 розділи. В першому розділі представляється загальна характеристика туристського підприємства. У другому розділі викладаються теоретичні теоретичні основи розробки нового туристичного продукту, тобто розробка самого туру. І нарешті в третьому розділі пояснюється технологія діяльності туристського підприємства. У висновку підводяться підсумки даної курсової роботи.


1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.1 Базова характеристика туристського підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична фірма «САМ».

Адреса: 001103, Україна, м. Київ, вул. Івана Франко, 40-Б.

Банківські реквізити: АППБ «Аваль», рахунок № 260034595, код ЄДРПОУ 13688707, МФО 300345.

Дата заснування : 22 липня 1991 року.

Ліцензія: Серія АА № 780910 від 31.03.2006р.

Форма власності: колективна.

Організаційно-правова форма – акціонерне підприємство закритого типу.

В туристичній фірмі «САМ» працює близько 400 кваліфікованих працівників. Фірма має головний офіс та два пункти продажу в місті Києві і вісім регіональних офісів фірми, які знаходяться у великих містах України, у таких як: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків.

1.2. Структура управління туристським підприємством

1.2.1. Організаційна структура управління підприємством

Структурні підрозділи туристичної фірми «САМ».

У головному офісі фірми існують такі дирекції і відділи:

Адміністрація;

Дирекція по персоналу;

Дирекція по виїзному туризму (відділ масових турів, відділ індивідуальних турів, сектор освітніх і спеціалізованих турів, візовий відділ);

Дирекція з продажу туристичних послуг ( відділ корпоративного обслуговування, відділ організації продажів послуг, сектор по роботі з агентами і ПФ, відділ по VIP обслуговуванню, інформаційний центр);

Дирекція туризму в Україні ( відділ по роботі з резидентами, відділ по роботі з нерезидентами);

Дирекція по організації і реалізації перевезень (відділ по реалізації регулярних перевезень, відділ по організації і реалізації чартерних перевезень);

Дирекція по маркетингу і рекламі;

Юридичний відділ;

Головна бухгалтерія;

Управління справами; (транспортно-експедиційний відділ);

Відділ інформаційних технологій;

Відділ телекомунікації;

Відділ-гідів-перекладачів.

Основними напрямками діяльності туристського підприємства є:

Виїзний туризм (групові і індивідуальні тури на курорти Середземномор'я, в столиці Європи, на гірськолижні курорти, і по екзотичних напрямах);

Освіта за кордоном (загальні курси мов, екзаменаційні курси, спеціальні курси, канікулярні курси для дітей, середня освіта, вища освіта);

Дитячий туризм. Відпочинок в Криму і за кордоном для дітей;

Спецтури. Спортивні, релігійні, лікувальні, бізнес, подієві;

В'їзний туризм (відпочинок і екскурсійні програми по Україні, організація конференцій, вивчення російського, українського мов);

Продаж і бронювання авіаквитків (Туристична фірма «САМ» — член Міжнародної асоціації авіаперевізників IATA);

Продаж квитків на чартерні рейси.

Підприємство виконує тур. операторську діяльність за ліцензією Серії АА № 780910 від 31.03.2006 р. Також може виконувати тур. агентську(посередницьку) діяльність.

1.2.2. Посадові інструкції працівників туристичного підприємства

Посадова інструкція – це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника. Зазвичай включає короткий виклад основних обов'язків, повноважень і необхідних навиків, що відносяться до конкретної посади в організації.

Згідно зі статтею 29 Кодексу законів про працю України, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема:

1) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, його права на пільги та компенсації відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, що їх розробляють і затверджують роботодавці на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства). У посадовій інструкції також закріплюються права працівника та його відповідальність. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.

Посадова інструкція агента з організації туризму________________________

(назва установи, організації, підприємства)

ЗАТВЕРДЖУЮ______________

(керівник установи,

організації, або інша посадова особа, уповноважена затверджуватипосадову інструкцію)

________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«___» ____________ _____ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АГЕНТА З ОРГАНІЗАЦІЇЇ ТУРИЗМУ

1. Загальні положення

1.1. Призначення на посаду агента з організації туризму та звільнення з неї здійснюється наказом __________________ за поданням _____________________ з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.2. Агент з організації туризму безпосередньо підпорядковується __________________________________________________________________.

1.3. У процесі своєї діяльності агент з організації туризму керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури і мистецтв України, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами та цією посадовою інструкцією.

1.4. На період тимчасової відсутності агент з організації туризму може бути замінений_____________________________________________________.

1.5. Агент з організації туризму отримує від адміністрації музейного закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.1.6. Агент з організації туризму систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією та працівниками музейного закладу.

1.7. ________________________________________________________.

2. Завдання та обов'язки

Агент з організації туризму:

2.1. Виконує роботи, пов'язані з реалізацією комплексу туристичних послуг, є представником суб'єкта туристичної діяльності і виступає від його імені.

2.2. Діє відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі.

2.3. Працює під керівництвом професіонала з туристичної діяльності.

2.4. Вивчає вітчизняний та зарубіжний ринок туристичних послуг, характеристики об'єктів туристичної індустрії.

2.5. Робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств.

2.6. Бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів.

2.7. Самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій.

2.8. Виконує рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем.

2.9. Надає повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб'єктом туристичної діяльності.

2.10. Самостійно веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складає відповідну звітність.

2.11. Бере участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії.

2.12. Забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконує інші обов'язки, покладені на нього суб'єктом туристичної діяльності.

2.13. ________________________________________________________.

3. Права

Агент з організації туризму має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.9.__________________________________________________________.

4. Відповідальність

Агент з організації туризму несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку,— в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. _________________________________________________________.

5. Агент з організації туризму повинен знати:

5.1. Законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі.

5.2. Міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна.

5.3. Види туризму та правила розробки туристичних маршрутів.

5.4. Основи організації готельного господарства та туркомплексів, основні положення економіки туризму.

5.5. Правила складання кошторисів турів та екскурсій.

5.6. Способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів.

5.7. Порядок організації й умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів.5.8. Особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій.

5.9. Вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктом туристичної діяльності.

5.10. Порядок оформлення документів на туристичне обслуговування.

5.11. ________________________________________________________.

6. Кваліфікаційні вимоги6.

1. Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.2. _________________________________________________________.

Керівник

структурного підрозділу: ______ ___________ «___» _____ ___р.

(підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного

підрозділу ______ ____________ «___» _____ ___ р.

(підпис) (прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений: ______ ________ «___» ____ ___ р.

(підпис) (прізвище, ініціали)


2. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

2.1 Розробка ідеї туру

Розробка ідеї туру – це проведення досліджень за декількома ідеями з метою визначення найбільш привабливої з них.

Визначається:

1. Цільове направлення з орієнтації на визначеного споживача туристських послуг.

2. Сезонність.

3. Напрямок.

4. Приблизне наповнення основного комплексу послуг.

Методи:

1. «Мозковий штурм». Цілеспрямований процес генерування нових ідей для формування їх максимально широкого кола з наступним аналізом та відбором найбільш перспективних.

2. Спостереження. знайомство з діяльністю інших туристичних компаній з можливістю часткового запозичення ідеї туру, адаптувавши її під місцеві умови.

3. Особистий досвід тур оператора, знання поля ринку, уміння прогнозувати та передбачувати.

Аналіз та визначення власних можливостей:

1. Відповідність ідеї туру споживацьким очікуванням.

2. Визначення можливостей ринку.

3. Оцінка конкуруючих турів.

4. Визначення можливостей пошуку та відбору постачальників туристських послуг для реалізації ідеї туру.

5. Оцінка внутрішніх можливостей підприємства.


2.2.Головні аспекти процеси пошуку та відбору партнерів та підприємств — постачальників послуг

Шляхи пошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

— через виставки та ярмарки;

— через Інтернет;

Принципи підходів для пошуку партнерів та підприємств-постачальників послуг:

1. Туристичне підприємство повинно орієнтуватись на довго тривале співробітництво.

2. Співробітництво повинно бути взаємовигідним для обох сторін, та мати перспективи розвитку.

3. Партнер повинен бути досвідченим учасником ринку тур послуг або на ринках, що близькі йому, якості, що вимагають цільові споживачі.

4. 4. Послуги, що надаються різними постачальниками повинні відповідати одному рівню та стандарту обслуговування.

5. Послуги, що надає партнер, повинні повністю відповідати критеріям.

Туристичні підприємства-партнери виконують такі функції:

— вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;

— складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів;

— взаємодія з постачальниками послуг;

— розрахунок вартості туру та визначення ціни;

— реалізація турів;

— методичне забезпечення турів;

— забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;

— підготовка, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачі тощо);

— рекламно-інформаційна робота по просуванню туристичного продукту до споживачів;

— контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного

обслуговування.

2.1. Формування основного та додаткового комплексів послуг

Формування основного та додаткового комплексів послуг – це дії щодо комплектації туру з послуг партнерів та постачальників на основі їх реальної пропозиції.

Елементи, що формують основу туру:

1. Цільове призначення туру.

2. Розробка туристичного маршруту.

3. Визначення засобів пересування на маршруті.

4. Планування пакету основних послуг на маршруті.

5. Планування програми туру, що визначає мету подорожі.

6. Визначення періоду туру.

7. Визначення та корегування ціни майбутнього туру.

До основних послуг, що надаються тур оператором є:

— візова підтримка;

— організація перевезень;

— перевезення туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення (місця тимчасового перебування під час відпочинку) і назад — трансфер, а також інші перевезення в межах країни перебування, які передбачені умовами подорожі;

— розміщення;

— харчування.

— страхування туристів;

— організація екскурсій та дозвілля.

В розряді додаткових послуг, зазвичай, фігурують:

— послуги гідів, гідів-перекладачів;

— послуги ремонту техніки;

— послуги з прокату;

— обмін валюти;

— телефон, пошта інші види комунікацій;

— побутове обслуговування.

В міжнародній практиці стандартний комплекс послуг, що надається туристу в залежності від мети подорожі, називають інклюзив або пекідж-тур — комплексна туристична послуга, яка включає отримання візи, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, транспортні, побутові, спортивно-оздоровчі, фізкультурні, медичні та інші послуги, укомплектовані в залежності від мети подорожі і у відповідності до виявлених, завдяки маркетингу, переважаючих уподобань потенційних клієнтів.

2.2. Експериментальна перевірка туру.

Експериментальна перевірка нового туру – це заключний етап на якому готовий тур повинен бути апробований, і включає в себе наступні етапи:

І етап: проводяться дослідження з розробки нового туру, товару. Ця робота провадиться групою економістів, соціологів, архітекторів і спеціалістів туризму. На даному етапі проводяться дослідження попиту, ринку; розробляються концепції і програми турів; йде економічна і цінова проробка.

ІІ етап: проводиться експериментальна оцінка розробленої послуги або туристського продукту. Для цього необхідно дотримання таких умов: розробка туру, послуги, товару здійснюється в «натуральний розмір» (експериментальний заїзд, пілоти-групи і т.п.); рекламування й ознайомлення (презентація, реклама, інформація) здійснюються у відповідних масштабах; приділяється визначений ліміт часу, для того, щоб простежити за популярністю запропонованої туристської послуги або продукту (відкликання туристів, заявки клієнтів).

ІІІ етап: здійснюється впровадження експериментальної перевірки тур продукту, проробка технологічної документації (картки туристських маршрутів, договори, графіки заїздів, програми обслуговування, путівки, договори з клієнтами, ваучери й ін.), модернізація робочих місць і навчання кадрів.

IV етап: формується система управління виробництвом і збутом нового тур продукту, що забезпечує його реалізацію і постійну модернізацію відповідно до запитів клієнтури.

Визначається та корегується:

1. Складається з послуг, що увійшли до туру.

2. Процес реалізації туру.

3. Робота персоналу який пов'язаний з продажами туру.

4. Готовність рекламної інформації.

5. Організаційна взаємодія всіх служб і підрозділів туристичного підприємства.

Форми експериментальної перевірки туру:

1. Рекламні тури.

2. Інформаційні тури.

3. Пробні продажі


3. Технологія діяльності туристського підприємства при формуванні нового тур маршруту

3.1. Загальна характеристика визначеного туру за його спрямуванням

Тур – це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.

Даний тур «По давньоруським містам Правобережжя» є культурно – пізнавальним, пекідж – тур, за формою організації – організований, даний тур є цілорічним, багатоденним (6 днів), груповий (12 чол.), тур клас – розміщення в готелі 3 зірки, в номерах по 2 особи, набір послуг у турі – напівпансіон, маршрут є кільцевим, транспортно – пішохідним. Вид транспорту, що використовується під час подорожі – автобус класу «люкс».

Маршрут туру: Київ – Овруч – Володимир Волинський – Львів – Галич – Канів – Київ.

Приклад договору на туристське обслуговування:

Д О Г О В О Р

на туристическое обслуживание

г.______________________ «___»______________ 200_г.

ООО Туристическая фирма «САМ»( лицензия Госслужбы туризма и курортов серия АВ № 081785 от «13» июня 2006 г.; размер финансового обеспечения Туроператора составляет 20 000 (двадцать тысяч) ЕВРО. Платежная гарантия № 11/2/08-617 от 31 марта 2004 года. Гарантия выдана Акционерным почтово-пенсионным банком «АВАЛЬ» код ОКПО 14305909, Банковская лицензия НБУ №10 от 03.12.2001г. и Разрешение НБУ № 10-1 от 03.12.2001г. ) в лице _________________________________, действующего/й на основании доверенности, выданной «__» _______ 200_ года за № ________, именуемая в дальнейшем Туроператор, с одной стороны, и каждый из которых именуется в дальнейшем Турист, с другой стороны, а вместе – Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Заявкой Туриста на туристическое обслуживание (далее по тексту — Заявкой) и настоящим Договором, Туроператор за установленную в Договоре плату обязуется обеспечить предоставление Туристу и лицам, с ним следующим, комплекс туристических услуг.

1.2. Условия и перечень заказанных туристических услуг:

Условия:
Даты тура:
Количество человек:
Страна:
Маршрут:
Выселение из отеля (расчетный час):
Время отправления:
(прибытие Туриста в аэропорт отправления обязательно за два часа до вылета)
Место предоставления первой услуги:
Услуги:
Даты, вид транспорта и маршрут следования:
Трансфер:
Размещение и питание:
Медицинская страховка:
Виза:
Другие услуги:
Услуги Туроператора:

1.3. Общая стоимость услуг, указанных в п.1.2. по настоящему Договору составляет:

______________ грн. _______ коп. (прописью ________________________________________ грн. ____коп.).

1.4.На день совершения полной оплаты общая стоимость услуг подлежит изменению в соответствии с изменением курса гривны к иностранным валютам.

1.5. Данный Договор по своему содержанию является смешанным в соответствии со ст. 628 ГК Украины и содержит в себе обязательства Договора на оказание услуг и Договора поручения.

1.6. Туроператор выступает в качестве посредника между Туристом, с одной стороны, и транспортными, страховыми компаниями, отелями и другими предприятиями, учреждениями (например, посольствами) обеспечивающими туристические услуги, с другой стороны.

По договорам, оформленным Туроператором, приобретает права и становится обязанным Турист, даже если Туроператор и был назван в сделке, или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки, совершив юридические действия (оплаты, оформление документов и т.д.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Туроператор обязан:

2.1.1. Предоставить заказанные услуги в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором, заключив с правомочными контрагентами от имени Туриста и за его счет договоры на туристическое обслуживание последнего в объёме, определённом п.1.2. настоящего Договора.

2.1.2. Предоставить Туристу документы, обеспечивающие оказание ему туристических услуг, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора.

2.1.3. Предоставить Туристу полную и достоверную информацию, предусмотренную действующим законодательством Украины.

2.2. Турист обязан:

2.2.1. Предоставить Туроператору по его требованию полную и достоверную информацию и легитимные документы, необходимые для выполнения Договора на туристическое обслуживание.

2.2.2. Своевременно принимать и использовать все заказанные у Туроператора услуги в соответствии с Договором.

2.2.3. Не нарушать права и законные интересы других лиц, требования законов, которые действуют на территории страны пребывания.

2.2.4. Ознакомиться и выполнять Правила пересечения границы и поведения в стране пребывания, таможенные, санитарные и другие правила.

2.2.5. Уважать политический и социальный строй, традиции, обычаи, религиозные верования страны (места) пребывания.

2.2.6. Беречь окружающую среду, бережно относиться к объектам природы и культурного наследия в стране (месте) временного пребывания.

2.2.7. Придерживаться во время поездки правил личной безопасности и гигиены.

2.2.8. Компенсировать Туроператору убытки, причиненные своими неправомерными действиями.

2.3. Туроператор имеет право:

2.3.1. Получать от Туриста полную и достоверную информацию и документы, необходимые для предоставления услуг в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. В случае существенного изменения обстоятельств, предусмотренных п. 4.4. настоящего Договора и не позже чем за 10 дней до начала тура (если его продолжительность более чем 10 дней), за 5 дней до начала тура (если его продолжительность от 2 до 10 дней), за 48 часов до начала тура (если его продолжительность составляет 1 день) изменить длительность и маршрут тура, класс обслуживания, вид транспорта, а также увеличить или уменьшить обусловленную стоимость тура до 5 процентов при своевременном информировании Туриста, а более чем на 5 процентов только при согласии Туриста.

2.3.3. В случае отсутствия возможности предоставить услуги в соответствии с настоящим Договором предложить Туристу аналогичный перечень услуг. При согласии Туриста с новым перечнем услуг, связанные с этим изменения будут отражены в новом Договоре, а настоящий Договор прекращает свое действие.

2.4.Турист имеет право:

2.4.1. Требовать от Туроператора предоставления информации о ходе выполнения Договора.

2.4.2. Вносить дополнения и\или изменения в перечень услуг после оформления Договора. В случаях, если данные дополнения и\или изменения нарушают основные условия тура (указанные в п.1.2. Договора), то такое дополнение и\или изменение считается отказом Туриста от услуг по настоящему Договору и настоящий Договор аннулируется с удержанием понесенных Туроператором расходов, а согласно новой Заявки оформляется новый Договор.

2.4.3. Самостоятельно оформить страховку (медицинскую и от несчастного случая). При этом в течение 24-х часов с момента подписания настоящего Договора Турист должен предоставить Туроператору копию самостоятельно оформленного полиса другой страховой компании.

В случае не предоставления Туристом такого полиса в течение 24-х часов настоящий Договор прекращает действие, при этом Турист возмещает Туроператору фактически понесенные расходы по бронированию и разработке тура.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. При подписании настоящего Договора Турист осуществляет полную оплату заказанных услуг. При этом учитывается сумма, внесенная Туристом при заказе услуг.

3.2. В случае неоплаты или неполной оплаты заказанных услуг в течение 24 часов, Договор прекращает своё действие, если на ином не настаивает Туроператор, а предусмотренные по настоящему Договору услуги аннулируются с удержанием понесенных Туроператором убытков.

3.3. В случае отказа Туриста от аналогичного набора услуг согласно п.2.3.3. настоящего Договора, Туроператор производит возврат внесенной предоплаты.

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на основании счетов, выставленных Туроператором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

4.2. Качество предоставляемых услуг определяется законодательными актами, нормами и стандартами выбранной Туристом страны посещения и предприятий ( учреждений), их оказывающих.

4.3. В случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору, не выполненных на момент возникновения этих обстоятельств.

4.4. Каждая из Сторон Договора может требовать внесения изменений или расторжения настоящего Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, к которым относятся:

4.4.1. ухудшение условий тура;

4.4.2. изменение сроков тура;

4.4.3. увеличение транспортных тарифов;

4.4.4. введение новых или увеличение действующих ставок налогов и сборов, а также других обязательных платежей;

4.4.5. резкое изменение курса национальных валют;

4.4.6. невозможность предоставить заказанную гостиницу (отель, санаторий, пансионат и т.д.).

4.5. Туроператор может отказаться от выполнения Договора при условии компенсации Туристу документально подтвержденных убытков, причиненных вследствие такого расторжения, за исключением случаев, когда такое расторжение произошло по вине Туриста.

4.6. Турист может отказаться от услуг по настоящему Договору в любое время после его подписания, уведомив Туроператора о своем отказе в письменной форме. Датой аннулирования Договора считается дата получения Туроператором соответствующего письменного уведомления Туриста.

4.7. В случае отказа Туриста от услуг, предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несогласии Туриста с увеличением стоимости тура, но не более чем на 5 процентов, Турист возмещает Туроператору фактически понесенные им расходы по бронированию и разработке тура.

4.8. Турист обязан произвести доплату за реализованный туристический продукт Туроператора при увеличении стоимости, связанной с повышением туристических и транспортных услуг (консульский сбор, топливный сбор, аэропортовые таксы и т.п.).

4.9. При аннуляции услуг в случае получения отказа в выдаче Туристу визы, Туроператор возвращает Туристу оплаченную сумму, за исключением оплаты сборов посольства и понесенных Туроператором расходов, связанных с оформлением документов и бронированием услуг, в том числе штрафы со стороны партнеров Туроператора.

4.10. Неприбытие Туриста в установленное время к месту оказания первой услуги, опоздание к местам оказания услуг, указанных в программе обслуживания, нарушение им правил пересечения государственной границы, таможенного законодательства, требований таможенных служб Украины или государства пребывания считаются отказом Туриста от услуг, предусмотренных настоящим Договором и, в таком случае, настоящий Договор аннулируется с полным удержанием общей стоимости услуг.

4.11. Если предоставление заказанных услуг приходится на период новогодних/рождественских праздников, или других праздников, установленных в стране пребывания Туриста, проведение карнавалов, выставок или других массовых мероприятий, а также на период высокого туристического сезона (периода наибольшего наплыва туристов), при отказе Туриста от заказанных услуг в случаях предусмотренных п. 4.7, 4.9 настоящего Договора, Туроператор имеет право аннулировать заказанные услуги с полным (100%) удержанием общей стоимости услуг.

4.12. Не исключая условий, изложенных в п. 4.7, 4.9, 4.11 настоящего Договора, Туроператор будет принимать все возможные меры для уменьшения собственных расходов и, тем самым, снижения потерь Туриста.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает действие после даты оказания последней услуги.

5.2. Ответственность за оказание услуг по страхованию несёт страховое предприятие.

5.3. Предоставленные Туристу перевозочные документы (авиа, ж/д, авто и т.д.) являются Договором перевозки, заключенным между ним и перевозчиком, который несет в соответствии с международными правилами перевозки полную ответственность за отказ/перенос перевозки либо иные нарушения установленных правил или Договора перевозки. Туроператор не несет прямой ответственности за связанные с этим изменения объемов и сроков предоставления услуг по настоящему Договору.

Перевозчик не гарантирует время, указанное в расписании, п.1.2. Договора и других документах, может изменить расписание без предупреждения, передать Туриста другому перевозчику, произвести замену воздушного судна, изменить или отменить посадку в пунктах указанных в авиабилетах.

Туроператор не несет прямой ответственности за связанные с этим изменения объемов и сроков предоставления услуг по настоящему Договору.

Если в туристический продукт включена услуга чартерной перевозки (авиа или на другом виде транспорта), такая услуга считается приобретенной в интересах Туриста с момента внесения предоплаты заказанных услуг и стоимость услуги перевозки возврату не подлежит. Возврат стоимости перевозки на регулярных рейсах производится согласно установленных норм и договорных условий между Туроператором и Перевозчиком.

5.4. Туроператор не несет ответственность за сохранность багажа, ценностей и документов Туриста в течение всего периода получения услуг по настоящему Договору. Ответственность за сохранность своего имущества, как на территории Украины, так и за её пределами несёт либо сам Турист, либо лицо, которому это имущество было вверено для транспортировки или на хранение.

5.5. В случае причинения Туристом ущерба имуществу мест размещения и следования, имуществу транспортной компании, а также при несоблюдении законодательства страны пребывания, возмещение возможных убытков осуществляется за счет средств Туриста в соответствии и в размерах, предусмотренных действующими правилами и законодательством места возникновения проблемы.

5.6. Туроператор не несет ответственность в случае невозвращения Туриста в Украину после сроков окончания обслуживания. Все финансовые претензии к Туроператору, связанные с эмиграцией, депортацией или другими действиями Туриста, не соответствующими программе обслуживания и повлекшими за собой дополнительные расходы Туроператора, возмещаются за счет Туриста. При этом Туроператор оставляет за собой право взыскать с Туриста причиненный ему (Туроператору) ущерб в судебном порядке.

5.7. Туроператор не несет ответственность за отказ консульских служб посольств в выдаче въездной визы Туристу, за иные действия консульских служб (ошибки при оформлении визы, неточности, халатность сотрудников и др.), а также за последствия с этим связанные.

5.8. Туроператор не несет ответственность перед Туристом за оплаченные услуги, если Турист ими не воспользовался полностью или частично.

5.9. Туроператор не несет ответственность за услуги, дополнительно заказанные Туристом и не предусмотренные настоящим Договором, а также не возмещает затраты Туриста, связанные с их потреблением.

5.10. Если у Туриста возникла проблема во время потребления заказанных услуг, он обязан немедленно проинформировать об этом соответствующих ответственных лиц (сотрудников отеля, ресторана, авиакомпании и т.п.), представителя Туроператора, которые имеют возможность устранить недостатки немедленно и на месте. Для полной гарантии устранения недостатков на месте Турист должен связаться с представителем Туроператора по телефонам, указанным в программе пребывания за рубежом, ваучере либо по телефонам в офисах в Украине, по месту заключения настоящего Договора.

5.11. Если обращение Туриста не было удовлетворено на месте, он имеет право представить Туроператору рекламацию (рекламации подаются по месту заключения настоящего Договора) в течение 14 дней с момента окончания тура, приложив к ней копию настоящего Договора и акт, оформленный по месту возникновения проблемы. При отсутствии акта, а также по истечении 14 дней с момента окончания тура, рекламация не принимается и Турист несет по ней самостоятельную ответственность без права предъявления требований к Туроператору.

Рекламация Туриста, касающаяся услуги авиаперевозки, принимается в течение 14 дней со дня предоставления такой услуги.

5.12. В случае предоставления рекламации и ее документального подтверждения в соответствии с п. 5.11. настоящего Договора, Туроператор определяет размер и, при необходимости, компенсирует понесенные Туристом убытки.

5.13. В случае возникновения разногласий между условиями Заказа на разработку пакета туристических услуг и настоящего Договора, преимущество будут иметь условия Договора.

5.14. Подписанием настоящего Договора Турист подтверждает, что ему была предоставлена необходимая и полная информация о:

— основных требованиях к оформлению выездных/въездных документов (паспорт, разрешение (виза) на въезд/выезд в страну временного пребывания), в том числе информация относительно сроков их оформления;

— Туроператоре, его местонахождении и почтовых реквизитах, наличии лицензии на осуществление туристической деятельности, сертификатов соответствия и другой информации в соответствии с законодательством о защите прав потребителей;

— размере финансового обеспечения Туроператора в случае его неплатежеспособности или банкротства и кредитном учреждении, которое предоставило такое обеспечение;

— программе туристического обслуживания;

— медицинских предостережениях относительно осуществления туристической поездки, в том числе противопоказаний из-за определенных заболеваний, особенностей физического состояния (физических недостатков) и возраста туристов для участия в поездке;

— о мероприятиях по профилактике инфекционных заболеваний среди лиц, выезжающих за рубеж;

— характеристике отелей, других мест размещения;

— характеристике транспортных средств, которые осуществляют перевозку, в том числе их виде и категории, о сроках стыковок (соединения) рейсов, о возможных изменениях типа воздушного судна, времени вылета, а также другая обязательная информация, предусмотренная кодексами и правилами перевозок (если перевозка входит в состав туристического обслуживания);

— о возможных увеличениях стоимости туристических (увеличение консульского сбора и т.п.) и транспортных услуг (увеличение стоимости топлива, аэропортовых сборов и т.п.), связанных с подорожанием и независящих от действий Туроператора;

— правилах въезда в страну (места) временного пребывания и пребывания там;

— видах и способах обеспечения питания во время туристической поездки;

— видах и тематике экскурсионного обслуживания, порядке встреч и проводов, сопровождения туристов;

— дате и времени начала и окончания туристического обслуживания, его продолжительности, о расчетном времени в отелях;

— обычаях местного населения, памятниках природы, истории, культуры и др. объектах, которые находятся под особой охраной, о состоянии окружающей среды, санитарной и эпидемиологической обстановке;

— минимальном количестве туристов в группе, сроках информирования Туриста о том, что туристическая поездка не состоится из-за недобора группы;

— страховой организации, которая осуществляет страхование рисков, связанных с предоставлением туристического обслуживания, размере страховых возмещений, порядке и условиях их выплаты;

— условиях обязательного страхования;

— местонахождении организации (организаций), уполномоченной Туроператором на принятие претензий туристов, а также об адресах и телефонах украинских дипломатических учреждений в стране временного пребывания или местных служб, к которым можно обратиться в случае возникновения проблем во время туристической поездки.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ТУРИСТ ТУРОПЕРАТОР

1.______________________________

паспорт_________________________

выдан (кем, когда) _______________________________

/______________________

г. __________, ул.___________,

р/с № _____________________

МФО _____________

Код ОКПО _____________

Тел. _______________________

Факс ____________________________

Идентификационный код:

_________________ /___________________

2.______________________________

паспорт_________________________

выдан (кем, когда) _______________________________

/______________________

3.2 Обгрунтування вибору пунктів нового маршруту

Київ. Столиця України Київ є одним із найстаровинніших міст у Європі. Вже понад 1500 років стоїть він на крутих берегах Дніпра. За давньою легендою, Київ заснували три брати: Кий, Щек і Хорив, та їх сестра Либідь, а свою назву місто отримало за ім'ям найстаршого брата Кия.

Проіснувавши більше півтори тисячі років, на данний момент місто є найбільшим серед незалежних держав Східної Європи — за кількістю історичних місць, успіхів у розбудові міста та й просто за блиском та красою, з якими важко змагатися столицям найближчих слов'янських держав.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Десятинн а церкв а — перший мурований православний храм Київської Русі, який було зведено у 989-996 рр.

Софійський собор — його назва походить від грецького слова “софія” (мудрість). Збудований у романському стилі, він мав 13 бань, покритих листовим свинцем. Головний митрополичий храм Київської Русі, її громадсько-політичний і культурний центр, де відбувалися церемонії “посадження” князів на київський престол, прийому послів іноземних держав, велося літописання та було створено першу на Русі бібліотеку. У 1934 р. весь комплекс Софійського собору отримав статус державного архітектурно-історичного заповідника. Нині це Національний заповідник “Софія Київська” світового (за класифікацією ЮНЕСКО) значення.

Золоті ворота — головна урочиста брама давнього Києва – споруджені водночас із Софійським собором у 1037 р. Збереглися руїни

Золотих воріт (над ними у 1982 р. зведено павільйон). Проїжджа частина воріт висотою 12 м та шириною 6,4 м прорізувала вал і мала надбрамну церкву Благовіщення з позолоченою банею (можливо, звідси й назва воріт).

Києво-Печерська лавра. Православний монастир, заснований 1051 р. в печерах ченцями Антонієм і Феодосієм. В ХІ ст. – центр утвердження та поширення християнства в Київській Русі. Дальні печери. Разом з Варязькою печерою мають протяжність 280 м. Збереглися три підземні церкви: Різдва, Феодосіївська та Благовіщення.

Ближні печери. Загальна довжина 228 м. Збереглися три підземні церкви: Введенська, Антонієвська (обидві ХІ ст.) і Варлаамська (ХVІ ст.). За літописом, у печерах поховано засновника монастиря Антонія, давньоруських художників Алімпія та Григорія, лікарів Агапіта та Даміана, Нестора-літописця, церковно-політичного діяча Никона, легендарного захисника Русі Іллю Муромця.

Успенський собор. Первісно тринавний, шестистовпний, хрестово -купольний, одноповерховий, споруджений давньоруськими будівничими у 1073-1078 рр., розписаний у 1083-1089 рр. за участю видатних художників того часу Алімпія та Григорія. Величний храм неодноразово зазнавав руйнації під час навал і знову відбудовувався. У роки Другої світової війни висаджений у повітря. Троїцька надбрамна церква, 10×8,9 м, споруджена у 1106-1108 рр. Разом з брамою має вертикально-центричну композицію, нагадує прямокутну в плані вежу, увінчану світловим барабаном зі сферичною банею. Після перебудови у 20-30-і рр. ХVІІІ ст. набула рис українського барокко.

Михайлівська церква. Пам`ятка архітектури, що входить до складу ансамблю Видубицького монастиря. Споруджена у 1088 р. за часів київського князя Всеволода Ярославича. Шестистовпна, вигнута по східно-західній осі, має три вузькі бокові нави. У 70-і рр. ХХ ст. реставровано фасад церкви.

Церква Спаса на Берестові. Пам`ятка архітектури, що знаходиться поза територією Києво-Печерської лаври. Споруджена за часів правління Володимира Мономаха (1113-1125 рр.). У 1157 р. у ній поховано засновника Москви Юрія Долгорукого. У ХVІІ ст. храм реставровано в стилі українського барокко.

Кирилівська церква. Споруджена у середині ХІІ ст. в урочищі Дорогожичі як собор родового монастиря чернігівських князів Ольговичів. Первісно шестистовпна, тринавна, триапсидна, хрестово-купольна, увінчана однією банею. У 1194 р. у ній поховано князя Святослава Всеволодовича – одного з героїв “Слова о полку Ігоревім”. Сучасний художньо-архітектурний вигляд церкви з характерними рисами українського барокко сформувався у ХVІІІ ст.

Овруч . Місто є одним з найдавніших у Східній Європі, 977 р. воно вперше згадується в літопису під назвою Вручий.На замковій горі виявлено неолітичне поселення (V-IV тис. до н.е.), знайдено знаряддя праці доби бронзи. Наприкінці Х ст. Вручий став центром древлянської землі йодним 1079 з найвизначніших міст з розвиненими ремеслами. Основнимсеред них було виготовлення прясел з рожевого шиферу, які у великійкількості поширювались в усій Київській Русі, а також збувалися вПольщу та інші країни.

Овруч мав потужну фортецю на час входження до Київської Русі. В 12 ст. місто було резиденцією князя Рюрика Ростиславича.

Окремі рештки укріплень цього періоду збереглися і до наших днів. Знищений монголо-татарами, Овруч відродився і на початку 14 ст, коли ввійшов до Галицько-Волинського князівства, мав свою фортецю. З 1356 р. місто входить до Литовського князівства. Кримський хан Едигей взяв місто в 1399 р.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Свято-Василівський собор. На місці старої дерев'яної церкви (за переказами, побудованої у 997 р. князем Володимиром Святославичем, який отримав при хрещенні ім'я Василь) близько 1190 р. князь Рюрик Ростиславич звів в Овручі новий кам'яний собор св. Василя. Припускають, що архітектором цієї споруди був відомий давньоруський зодчий Петро Мілонег. Храм був побудований у візантійському стилі, подібно до Софії Київської та П`ятницькоїцеркви в м.Чернігові. Під час монгольських та литовських нападів на Овруч собор кілька разів був розграблений, а пізніше обвалився. Відновлений у 1907—1911 рр. видатним російським архітектором О. В. Щусєвим та Реріхом, братом відомого архітектора Реріха, який на той час жив в Києві.Архітектор Щусєв за цю роботу отримав у 1910 р. звання академіка.Цікавим є те, що при відбудові автори намагалися максимально відтворити первісний вигляд храму.Зокрема залишили частину стіни, яка збереглася, а решту добудовували з подібного матеріалу.Для повного відтворення матеріалу вікористовували частинки цегли, що знаходилася біля храму.На схід від собору було збудовано корпус жіночого монастиря у псковському стилі.На відкриття храму у 1911році приїхав цар МиколаІІ, який особисто опікувався відбудовою храма.МиколаІІ подарував храму позолочене панікадило, яке досі зберігається в Храмі і є його безсумнівною окрасою. У 1935 р. монастир закрили, відкрили у 1944 р. і знов закрили у 1959 р. Після цього Свято-Василівський храм функціонував як парафіяльний. Жіноча обитель почала знов діяти з 1990 р.

Церква є чотиристовпним, триапсидним, одноглавим храмом з широко розставленими хрещатими в плані стовпами. Дві круглі в плані вежі, що фланкують західний фасад, як можна вважати, повторюють споруди Ярославових часів і, зокрема, Київської Софії. Проте від останніх вони відрізняються і формами, і строго симетричним характером постановки. Можливо, вежі мали певні оборонні функції. На рівні другого поверху в середині стін зроблені вузькі галереї. Походження галерей пов'язують з їхнім оборонним призначенням, тому що храм стояв перед в'їздом в замок і в разі нападу відігравав важливу стратегічну роль.

Спасо-Преображенський собор. Зведений у 2001 р. ліворуч від в'їзду до Овруча з півдня, на місці колишнього єзуїтського костьолу, який наприкінці XVIII ст. став уніатським храмом, з 1831 р. — православним, а у 1930-ті рр. був знищений радянською владою. Відбудований у новому архітектурному вигляді Спасо-Преображенський храм став кафедральним собором Овруцької і Коростенської єпархії УПЦ (МП).

Пам'ятник князю Олегу Святославину. Встановлений на місці першого поховання князя деревлянського Олега Святославича, який загинув у 977 р. під час штурму Овруча (Вручия) його братом Ярополком Святославичем. У 1044 р. за наказом Ярослава Мудрого останки Олега Святославича було охрещено і перепоховано у Десятинній церкві в Києві. У 1812 році група офіцерів Волинського ополчення супроти Наполеона на свої кошти виготовила пам'ятник Олегові — князь на бронзовому коні. Пізніше цей пам'ятник було демонтовано. Сучасний монумент — брила з чорного габро — встановлений у 1962 р. на перетині вулиць Фрунзе і Леніна.

Володимир-Волинський. Місто Володимир-Волинський – одне із найстаріших міст України, розташоване на правому березі річки Луги, притоки Західного Бугу. Засноване Великим князем київським Володимиром Святославовичем у 988р., місто декілька століть було економічним і політичним центром південно-західної частини Київської Русі, столицею Волинсько-Галицького князівства. Про нього розповідають давні писемні джерела – “Повість временних літ”, “Слово о полку Ігоревім”, “Галицько-Волинський літопис” пам’ятки матеріальної культури, археологічні розкопки давніх поселень.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Успенський Собор у Володимирі Волинському, збудований волинським кн. Мстиславом Мстиславовичем 1160 р. за вироблений типом шестистовпного хрестовокупольного одноверхого храму (як Кирилівська церква у Києві), що свідчить, що його будували київські будівничі. Стіни храму гармонійно розчленовані арками на півколонках; мав фрескові розписи; перебудований у 18 ст. Загальний вигляд маєстатично-монументальний, не зважаючи на мало вдалу реставрацію, виконану 1896-1900 архітекторами А. Праховим і Г. Котовим.

Василівська церква — Єдина із збережених до нашого часу будівель в даному районі міста Володимир-Волинський.

Датування храму досить суперечливе:

— Історики ХІХ ст. наводять малоймовірні відомості про побудову церкви під титулом Василя (християнського імені князя Володимира Святославича) побудованої на честь перемоги над Хорватами в 992 році.

— Існування церкви кінця ХІІ ст. поблизу або на місці Василівської церкви підтверджує вивезена до Австрії під час Першої світової війни шиферна таблиця з північного порталу церкви за слов'янським написом і датою 1194рік.

— Професор В. Б. Антонович та А. В. Прахов після дослідження церкви в 1886 році прийшли до висновку, що судячи з архітектури, форми цегли та характеру кладки вона могла бути побудована не раніше ніж XIV—XV ст.

— В 1925 році церкву дослідив польський вчений М. Валицький і зробив висновок, що церкву було побудовано на рубежі ХІІ-ХІІІст. і спочатку будівля була романського типу, а готична перебудова її відбулась пізніше (після 1523 року)

Цікаві дані про церкву на водить С. Косович, що мав візитаційний опис усіх Володимирських церков 1695 року. Він вказує, що біля церкви був дім зі школою і шпиталем а на бальку плебанії був напис, що свідчив: «сия церков была создана в 1419 году». Саме цю дату можна вважати найімовірнішою датою побудови церкви.

Оригінальний восьмипелюстковий план з виступаючою назовні заокругленою апсидою. Завершує будівлю півсферичний купол, вище — округлий барабан без вікон, а завершує перекриття цибуляста главка на ліхтарику.

Такий тип побудови церкви вважається унікальним. Найбільш прямим аналогом можна вважати ротонду Отона у Вердені.

На південних околицях міста знаходиться одне з унікальних і частково досліджених науковцями городище села Зимне. Саме тут знаходиться і древня православна обитель, заснована Володимиром Великим за часів Київської Русі – Зимненський Святогорський Святоуспенський монастир, який у 2001р. відзначав своє 1000-ліття.

Земля ховає рештки багатьох церков та костелів. Тільки в давньоруському періоді їх було 10, а у ХVІІІ ст. -8. Найближчим часом планується реконструкція княжого дитинця, створення музею народної архітектури у північній стороні від дитинця, що знаходиться в центрі міста у валах древнього городища ( ІХ ст.).

Львів . До давньоруських часів другої половини ХІІ – початку ХІV ст. уЛьвові відносять ряд церков у Підгородді, де на той часзосереджувалось міське життя. Це церкви Миколи, П’ятниці, Онуфрія, костьоли Марії Сніжної та Івана Хрестителя. Усі ці спорудиперебудовано в пізніші часи, їхні первісні плани важко простежити. Лише в Миколаївській 1094 церкві збереглися нижні частини стін й апсида, що за технікою будівництва близькі до галицьких традицій і можуть бути віднесені до давньоруських часів. Церква має хрещатий план, що не зустрічається в архітектурі Придніпров’я, проте він був цілком прийнятий у галицьких храмах, що відзначаються різноманітністю типів споруд. Про розвиток традицій галицької архітектури свідчать також інші найдавніші пам’ятки Львова – міста, що набуває згодом великого значення у житті Галичини.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Збереглося кілька архітектурних споруд Львова із XHI-XIV ст., суттєво перебудованих: церкви св. Миколи (вул. Хмельницького, 28), св. Онуфрія (вул. Хмельницького, 36), св. Параскеви П'ятниці (вул. Хмельницького, 77), костели Марії Сніжної (вул. Сніжна, 1) та св. Івана Хрестителя (пл. Старий Ринок). Ці споруди невеликі за розмірами, стримані у декоративних прикрасах, колись мали оборонний характер.

Церква св. Миколи — найдавніша пам'ятка архітектури м. Львова, хрещата, одноапсидна, одноверха, п'ятикамерна споруда. Вперше згадується 1292 р. як двірська княжа церква засновників міста. Архітектура типова для храмів Київської Русі. Тут використано хрестокупольне планування, білокам'яні блоки, у завершенні — бані з ліхтарями. Можливо, тут виявився вплив подібних дерев'яних церков, що згодом поширилися в Україні.

Кам'яна церква св. Онуфрія зведена в XVI ст. Наприкінці XVI-початку XVII ст. у монастирських приміщеннях церкви містилася друкарня, де працював Іван Федоров, котрий відновив друкарство в Україні. В інтер'єрі церкви розміщені дерев'яний амвон XVIII ст. роботи Л.Паславського, іконостас початку XX ст. з іконами, виконаними М.Сосенком.

Церква св. Параскеви П'ятниці як дерев'яна споруда відома з кінця XIII ст. Про її оборонне значення засвідчує характер відбудови 1644 p., коли зведено стіни з масивного рваного каменю та бійницями на вежі. У забудові простежуються впливи народної архітектури Буковини; пам'ятні дошки на фасаді та в інтер'єрі вказують на фундатора церкви — молдавського господаря; барокові волюти* фасаду — на пізніші реконструкції. Донині в інтер'єрі церкви зберігається найдавніший у Львові іконостас, створений львівськими живописцями і різьбярами майстерні Федора Сеньковича.

Галич. Вперше згадується під 1113 р. Деякі науковці бачать у цій назві пам’ять про кельтів-галів, інші пов’язують її з місцем видобутку солі (від кельтського «гал» – сіль). Німецький мовознавець М. Фасмервиводить назву від слова «галка» – невеликий чорний птах. Існуєдумка щодо походження топоніма від найменування слов’янськогоплемені галичь, а також низка інших версій, легенд, переказів.У середині ХІІ ст. сформувалася галицька архітектурна школа, що має свої яскраво виражені художньо-образні риси. На великійтериторії, яку обіймав давній Галич та його околиці, розкопкамивиявлено багато кам’яних споруд, різьблених архітектурнихфрагментів, орнаментованих керамічних плиток тощо. На відміну відінших давньоруських земель, де, в основному, застосовуваласьхрестово-купольна система, в Галичі, поряд з хрестовокупольнимиспорудами (такими, наприклад, були Успенський собор, зведенийЯрославом Осмомислом 1152 р., чотиристовпний, оточений галереями, та невелика чотиристовпна церква Спаса), практикувалися спорудиоднонавні (церква Благовіщення), зокрема, з круглою в планіцентральною частиною (Іллінська церква), ротондональніБорисоглібська ротонда в Побережжі), полігональні тощо. Під часрозкопок знаходять численні фрагменти білокам’яних оздоб, що нимибули прикрашені фасади та інтер’єри галицьких споруд. У прийомахрізьби тасамо, як і в будівельній техніці, можна помітити близькістьдо романської архітектури сусідніх із Галичем країн, передусім, Угорщини, Польщі та Моравії. Дуже цікавою особливістю галицькоїархітектури був прийом обличкування стін споруд, передусім інтер’єрів палаців і багатих будинків, керамічними рельєфнимиплитками з зображенням грифонів, орлів, воїнів, рослинного тагеометричного орнаментів тощо.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Єдина пам’ятка галицької архітектури ХІІ ст., що частковозбереглася донині, – це церква Пантелеймона. Вона стоїть посерединівалів невеликої фортеці на березі Дністра. Це чотиристовпний храм, складений з блоків яскраво-жовтого каменю на вапняному розчині.Архітектура будівлі була стримана й проста, на плоскій гладині стін небуло декору. Споруду прикрашала лише аркада з тоненьких півколонз коринфськими капітелями на апсидах та багато оздоблені портали.На західному порталі – колони на п’єдесталах та архівольти зрізьбленням стилізованого аканта, перевитого джгутами. Вражаєдосконале виконання окремих деталей. Бічний портал – простіший, форми коринфських капітелів тут трохи спрощені. Галицькерізьблення за характером близьке до володимиро-суздальського.

Канів (Черкаської області ). На початку нашої ери на території Канева знаходилися ранньослов`янські поселення. Перші писемні згадки про місто зустрічаються у літописі 1144 р. За часів Київської Русі Канів був форпостом на її південних кордонах.

Пам’ятки культури, які будуть відвідані:

Георгіївський (Успенський) собор. Споруджений князем Всеволодом у 1144 р. Тринавний, шестистовпний, хрестово-купольний,

з трьома апсидами та однією банею. Довжина собору – 25,3 м, ширина – 17 м. На його стінах знайдено графіті. Одна з небагато споруд ХІІ ст. з характерними рисами київської архітектурної школи. У 1805-1810 рр. в ході реставрації фасад собору перебудовано у стилі класицизму.

3.3 Розробка схеми маршруту з зазначенням транспортного обслуговування

День 1

8:00

Зустріч групи з представником тур фірми та екскурсоводом з автобусом на залізничному вокзалі м. Києва.

9:00 – 13:00

Автобусна, з зупинками на об’єктах, екскурсія по правому берегу м. Києва, відвідування історико-культурних пам’яток пов’язаних з Давньоруською Державою.

13:00 – 14:00

Обід. (Здійснюється за власні кошти).

14:00 – 18:00

Продовження автобусної екскурсії.

18:00

Переїзд до м. Овруч

21:00

Прибуття до м. Овруч. Поселення в готелі. Вечеря у готелі.

День 2

8:00 – 9:00

Сніданок у готелі.

9:00- 13:00

Вільний час.

13:00 – 14:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

14:00-18:00

Пішохідна екскурсія по місту з відвідуванням таких історико-культурних пам’яток, як Свято-Василівський собор та Спасо-Преображенський собор, Пам'ятник князю Олегу Святославину.

18:00 – 20:00

Вільний час.

20:00 – 21:00

Вечеря у готелі. Нічліг.

День 3

8:00 – 9:00

Сніданок.

9:30

Звільнення номерів.

Переїзд на автобусі до м. Володимир-Волинський.

13:30

Прибуття до м. Володимир-Волинський. Поселення в готелі.

14:00-15:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

15:00 – 18:00

Пішохідна екскурсія по місту з відвідуванням таких історико-культурних пам’яток, як Успенський собор, Василівська церква, Зимненський Святогорський Святоуспенський монастир. (інф. у розділі 3.1.).

19:00 – 20:00

Вільний час.

20:00 – 21:00

Вечеря у готелі. Нічліг.

День 4

9:00-10:00

Сніданок у готелі.

10:00 – 11:00

Пішохідна прогулянка по паркам м. Володимир-Волинський.

11:30

Звільнення номерів.

Виїзд з м. Володимир-Волинський. Переїзд до м. Львів.

13:00

Прибуття до м. Львів. Розміщення у готелі.

14:00 – 15:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

15:00 – 18:00

Екскурсія автобусом у Підгороддя м. Львову, до церков Миколи, П’ятниці, Онуфрія, костьоли Марії Сніжної та Івана Хрестителя (інф. у розділі 3.1.).

18:00 – 20:00

Вільний час.

20:00 – 21:00

Вечеря у готелі. Нічліг.

День 5

9:00 – 10:00

Сніданок у готелі.

10:00 – 14:00

Автобусна оглядова екскурсія по місту Львів.

Львів – одне з найпрекрасніших міст світу.

Предивним – сімсотлітнім й водночас молодим – видається Львів кожному, хто хоч раз пройшовся його вузькими затишними вуличками, милувався його неповторною різностильовою архітектурою, вслухався в неугавний гомін, яким по вінця виповнений його сьогоднішній день.

Львів – єдине місто України, яке зберегло середньовічну планувальну структуру центральної частини, має понад 2000 пам’яток архітектури, які пов’язані з історією заснування та розвитку міста і держави. Міжнародним визнанням унікальності Львова було внесення ансамблю історичної забудови центральної частини міста до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО (2 грудня 1998р. на засіданні 22 сесії ІКОМОСУ у м.Кіото).

Мандруючи Львовом, неможливо не закохатися у цю неповторну величну красу. Кожен, звідки хто б не приїхав, завжди знайде для себе щось до душі і захоче ще і ще раз повернутися у Львів.

14:00 – 15:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

15:00

Звільнення номерів.

15:30 – 17:00

Переїзд до м. Галич. Речі залишаються у автобусі.

17:00 – 18:00

Екскурсія до церкви Пантелеймона (інф. у розділі 3.1.).

19:00 – 20:00

Вечеря у місцевому кафе.

20:00

Переїзд до М. Канів. Нічліг у автобусі.

День 6

7:00

Прибуття до м. Канів.

7:30 – 9:00

Сніданок у місцевому кафе.

9:00 – 12:00

Пішохідна екскурсія по м. Канів з відвідуванням таких історико-культурних пам’яток, як Георгіївський (Успенський) собор (інф. у розділі 3.1.).

12:00 – 14:00

Вільний час.

14:00 – 15:00

Обід (здійснюється за власні кошти).

15:00

Звільнення номерів. Переїзд до м. Київ.

3.4 Визначення програмного забезпечення нового туру у відповідності до визначеної тематики

Програмне забезпечення автобусно — пішохідного туру«По давньоруським містам Правобережжя» забезпечує туристам відпочинок, ознайомлення з історією краю. Загальний ліміт часу програмного забезпечення становить близько 27 годин, з урахуванням нормативних витрат часуна поселення, харчування – сніданки по 60 хв., вечері по 60 хв., екскурсійне обслуговування від 1 до 5 годин. Програма даного туру охоплює 6 днів від моменту зустрічі туристів на залізничному вокзалі у м. Київ до моменту їх відправки звідти за такою схемою: Київ – екскурсія 8 годин; переїзд до м. Овруч 3 год.; поселення у готелі – 1 год., екскурсія в м. Овруч – 4 год.; переїзд до м. Володимир-Волинський 4 год., поселення у готелі — 1 год., екскурсія у Володимирі-Волинському 4 год.; переїзд до м. Львів – 1, 5 год., поселення у готель – 1 год., екскурсії по місту -7 год.; переїзд до м. Галич – 1,5 год., екскурсії по місту – 1 год.; переїзд до м. Канів 11 год., екскурсії по місту – 3 год.; повернення до м. Київ – 3 год. Програма харчування згідно з програмою маршруту (п.3.3.)

Вартість туристичної путівки включає:

— вартість проїзду;

— вартість харчування;

— вартість проживання;

— вартість екскурсійної програми

— вартість страхового полісу.

3.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг в кожному пункті нового маршруту у відповідності до обраного класу обслуговування

На протязі усього туристичного маршруту трансфери здійснюватимуться завдяки компанії партнера-постачальника туристичної фірми «САМ», автотранспортних послуг «GoodTransfer», автобус класу «люкс».

У м. Овруч група буде розміщена у 3-х зірковому готелі «Овруч», в номерах по 2 особи, набір послуг – напівпансіон (HB).

У м. Володимир-Волинський – розміщення у 3-х зірковому готелі «Волинь», номера класу напівлюкс, по 2 особи, (НВ).

У м. Львів – розміщення у 3-х зірковому готелі «Бюргер», номера напівлюкс, по 2 особи у номері, (НВ).

Тур обслуговується власними гідами-екскурсоводами туристичної фірми «САМ».

Страховою компанією партнером-постачальником є компанія «Київ-Енерго-Поліс».

3.6.Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення туру(складання програми перебування(програми туру), технологічної картки маршруту, графіку завантаження туристського підприємства, інформаційного листка до путівки туристської подорожі, проведення розрахунку вартості туру, підготовка прикладів рекламного матеріалу).

………………………………………………………………….


4.Особливості технології туристської діяльності в процесі реалізації розробленого туру

4.1 Визначення каналів збуту нового туру

Наступним кроком після розробки нового тур продукту є його реалізація, а зокрема, визначення каналів збуту, через які даний продукт просуватиметься на ринку.

Основним каналом збуту туру «По давньоруським містам Правобережжя» є реклама. Реклама є компонентом маркетингової політики, спрямований на інформування про продукцію турфірми. Саме від реклами залежить чи скористається клієнт послугами саме туристичної фірми «САМ», чи обере саме цей запропонований тур. Окрім того, слід враховувати, що в рекламі виключається можливість неправдивого рекламування продукції, тобто під час реклами слід попереджати туриста про можливі недоліки даного туру, але акцент робити на перевагах.

Характер реклами, що використовується для просування нового туристичного продукту «По давньоруським містам Правобережжя»,є інформативним, дана реклама є масовою, національною за масштабністю, засоби поширення: преса, друковані листівки, радіо – та телереклама.

Дана реклама спрямована на просування збуту нового туру.

4.2. Особливості реалізації розробленого туру за участю посередника:

4.2.1. Підготовка агентських угод

Згідно зі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Характеристика агентського договору (договору доручення). Сферою застосування агентських договорів є винятково господарська (підприємницька) діяльність. На це, насамперед, вказує те, що агентською діяльністю, за визначенням, є підприємницька діяльність, що, в свою чергу, обумовлює наявність певного статусу у суб'єктів, які надають відповідні послуги. Крім того, за тим же визначенням клієнти агента мають статус суб'єктів господарювання та здійснюють господарську діяльність, в процесі і з приводу якої користуються послугами агента. Комерційний агент надає суб'єкту, якого він представляє, послуги в укладенні угод чи сприяє їх укладенню. В цьому разі в обов'язки агента можуть входити як безпосереднє укладення угоди в інтересах довірителя на умовах, що вказані в агентському договорі, так і пошук можливих партнерів в широкому розумінні (організація промо-акцій та ін.), що охоплюється категорією «сприяння». Згідно з ч. 2 ст. 303 ГК України комерційний агент не гарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва, якщо інше не передбачено агентським договором.

Сторонами агентського договору є комерційний агент і суб'єкт, інтереси якого він представляє (клієнт).

Агентський договір укладається в письмовій формі і є консенсуальним. Він повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. За змістом ч. З ст. 297 ГК України агентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.


4.2.2. Умови подання замовлень на тур від тур агента

Турагент здійснює замовлення турпродукту шляхом подання туроператору замовлення. Замовлення подається туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписом уповноваженої особи турагента. Турагент зобов’язаний розбірливо заповнювати всі реквізити та поля замовлення. У випадку неповного або неточного заповнення замовлення туроператор має право не приступати до виконання замовлення, в тому числі не бронювати та не видавати турагенту авіаквитки, страхові поліси або інші документи.

Туроператор має право вимагати від Турагента внесення уточнень до замовлення. Протягом визначеного в договорі строку з дня отримання замовлення туроператор направляє турагенту підтвердження замовлення. Протягом визначеного в договорі строку після оплати замовленого турпродукту туроператор зобов’язаний надати турпродукт турагенту шляхом оформлення та передачі представнику турагента документів, які необхідні для споживання турпродукту (авіаквитків, страхових полісів, рахунку-фактури, та інших документів, визначених туроператором залежно від складу турпродукту).

Туроператор має право вимагати від представника турагента пред’явлення довіреності на отримання документів від імені турагента та документ, що посвідчує особу цього представника.

Туроператор має право в будь-який момент відмовити турагенту у видачі замовлених авіаквитків або інших замовлених документів у випадку відмови представника турагента від надання туроператору (його кур’єру) письмової розписки про отримання замовлених документів.


4.3. Особливості реалізації розробленого туру туристу:

4.3.1. Технологія прийому замовлень на тур (з оформленням бланка замовлення)

Замовлення туриста на бронювання туру оформлюється на спеціальному бланку. Воно містить інформацію про наміри придбати ті чи інші послуги. У зв'язку з тим, що значна кількість туристичних фірм надає можливість розрахунку за послуги частинами, від термінології, яка буде використана в такому документі залежатиме його правовий статус. Якщо попередня оплата визначається як аванс, то замовлення визнається попереднім договором, на основі якого в подальшому буде укладено основний договір. При цьому після вступу в дію основного договору попередній може втратити свою юридичну силу. Якщо попередня оплата визнається задатком, то в юридичному плані договір вважається укладеним і іншого не потрібно.

Лист бронювання є замовленням на надання туристичних послуг.

Договір між турфірмою і туристом укладається в письмовій формі і повинен відповідати законодавству країни, де придбано тур.

Основна інформація, яка обов'язково включається в договір, стосується:

— відомостей про туроператора або турагента (продавця), в тому числі дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, юридичну адресу та банківські реквізити;

— відомості про туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

— достовірну інформацію про обсяг, умови та якість послуг, в тому числі, про програму перебування туриста, тривалість і маршрут подорожі, умови безпеки туристів;

— права, обов'язки та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

— вартість туристичного продукту та порядок оплати;

— мінімальна кількість туристів в групі, термін інформування туриста про те, що подорож анулюється з причини недобору групи тощо;

— умови зміни та ануляції договору;

— штрафна сітка;

— порядок врегулювання спорів та претензій;

— форс-мажорні обставини;

— термін дії договору.

4.3.2.Визначення умов угоди на туристське обслуговування

……………………………………………………………………….

4.4. Технологія бронювання туристських послуг відповідно до програми туру

Туристи доручають Туроператору, а Туроператор приймає на себе зобов`язання з бронювання й організації такого туру. У договорі бронювання зазначається назва туру, його характеристика, країна, транспорт, дата виїзду, тривалість, вартість туру. Туроператор проводить заходи щодо бронювання замовлених складників туру (номерів в готелях, квитків на обумовлені транспортні засоби, місць в чергах на подачу документів для оформлення віз в консульські установи і т.д.) лише після підписання цього Договору. У разі неможливості підтвердження одного або кількох конкретних складників, Туроператор пропонує Туристу рівноцінну заміну. Якщо заміна неможлива або певний складник є суттєвою умовою Туристичного продукту (туру) як цілісності, Туроператор в міру можливості повідомляє Туриста про таку обставину(и) невідкладно, щойно про це стало відомо Туроператору, то Туроператор повертає Туристу документи та здійснену передплату в повному обсязі.


4.5. Оформлення страхових полісів

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані:

— з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним

— забезпеченням (особисте страхування);

— з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

— з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.

Договористрахування укладаються відповідно до правил страхування.

Договір страхування повинен містити:

— назву документа;

— назву та адресу страховика;

— прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження;

— прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його адресу;

— зазначення предмета договору страхування;

— розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;

— розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування життя;

— перелік страхових випадків;

— розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;

— страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);

— строк дії договору;

— порядок зміни і припинення дії договору;

— умови здійснення страхової виплати;

— причини відмови у страховій виплаті;

— права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

— інші умови за згодою сторін;

— підписи сторін.

4.6 Підготовка ваучерів

Туристичний ваучер — документ, який встановлює право туриста на послуги, які входять до складу тура і підгверджз'є факт його передачі. Крім того, на основі ваучера здійснюється врегулювання взаєморозрахунків між направляючою та приймаючою сторонами.

Бланк ваучера має єдину форму як для туриста, що здійснює подорож індивідуально, так і для групи туристів. Він має бути виготовлений типографським способом у трьох екземплярах під єдиним номером.

Бланк ваучера друкується українською та англійською мовами. Якщо ваучер використовується турфірмою для організації прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), то він заповнюється українською мовою, а для організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) — англійською мовою.

Обов'язковими в оформленні ваучеру с наступні елементи: повне найменування фірми-власника ваучера, юридична адреса, телефон, факс; номер ваучера, № ліцензії, дата видачі, найменування, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підпримства, якому необхідно пред'явити даний ваучер, прізвище, ім'я, по-батькові туриста, який здійснює подорож індивідуально, або керівника туристської групи, кількість туристів (цифрою і прописом), термін туру, маршрут і вид транспорту, назва готелів, в яких замовлено обслуговування, додаткова інформація, відмітка про оплату туру, підпис керівника направляючої фірми, дата видачі ваучера, печатка, фактично надані послуги, підпис керівника приймаючої фірми.

4.7 Технологія туристських процедур (туристські формальності) при здійсненні туристської подорожі

Туристські формальності – обов’язкові дії щодо оформлення затвердженого переліку документів, необхідних для здійснення туристської подорожі; це правила, умови та дії з точки зору законності, що потребують обов’язкового дотримання при організації, оформленні та здісненні туристської подорожі.

Види формальностей:

— паспортні;

— візові (в даному випадку відсутні);

— митний та візовий контроль (в даному випадку відсутні);

— санітарно – епідеміологічний контроль.

Окрім цього повинна бути підготовлена база технологічної документації, зокрема замовлення туриста, лист бронювання, підтвердження бронювання, інформаційний листок, страховий поліс тощо.

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту