Реферат: Про пенсійне забезпечення осіб

План

Вступ. 2

Загальні положення по виплаті пенсій. 3

Порядок переказу пенсій за кордон. 4

Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 7

Кошти на переказування і виплату пенсій. 10

Особливості виплати пенсій військовослужбовцям. 11

Порядок виплати рент. 21

Порядок виплати допомог. 23

Висновки. 26

Список використаної літератури. 27

Вступ Виплата пенсій є однією з функцій держави як гаранта соціального захисту населення, тому організація виплати пенсій в суспільстві набуває особливої актуальності. Виплата пенсій окремим групам населення здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання — також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.Загальні положення по виплаті пенсій Відповідно до статей 1 і 92 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 «Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн» ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.Переказуванню до іноземних держав підлягають призначені в Україні пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та пенсії за пенсійними справами, прийнятими від Пенсійного фонду Союзу РСР. Переказування інших пенсій за кордон та виплата в Україні пенсій пенсіонерам іноземних держав здійснюється на підставі відповідних міждержавних договорів, угод.Переказування за кордон пенсійздійснюється Пенсійним фондомУкраїни через Державний експортно-імпортний банк України.Переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, здійснюється щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.92 р., переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.Якщо пенсіонер виїхав за кордон до 01.01.92 р., а рішення про переказування пенсії прийняте Пенсійним фондом України після цієї дати, то пенсія переказується у розмірі, визначеному згідно із чинним законодавством України. У разі зміни пенсійного законодавства України перерахункирозмірів пенсій за пенсійними справами, які перебувають на облікув управлінні пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України, проводяться цимуправлінням.Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійнепроживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед передвід'їздом за кордон органами соціального захисту населення.Переказування пенсій дійснюється з дня припинення їхвиплачування в Україні. Громадянам, які тимчасово виїжджають з України до іноземнихдержав, пенсії не переказуються.Нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненняміз заявою щодо одержання пенсії.Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, якіпроживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угодза кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок віноземній валюті Пенсійного фонду України в акціонерномупоштово-пенсійному банку «Аваль». виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних державздійснюють Кримське республіканське, обласні, Київське таСевастопольське міські управління Пенсійного фонду України ( через ті установи банків, в яких за згодоюодержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше непередбачено угодою.Порядок переказу пенсій за кордон Якщо пенсіонер виїжджає з України на постійне місце проживання до іноземної держави, то органи соціального захисту населення на запит Пенсійного фонду України надсилають пенсійну справу з розпорядженнями про перерахування пенсії станом на дату вислання пенсійної справи та довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії.Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання — також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.На підставі розпорядження управління пенсійного забезпечення відкриває особовий рахунок одержувача пенсії, про що робиться позначка в розпорядженні. Оформлені особові рахунки реєструються в книзі — реєстрі пенсійних справ і особових рахунків. Під час реєстрації особовому рахунку і пенсійній справі одержувача пенсії присвоюється один і той самий номер у вигляді шестизначного числа. Структура номера така: перші дві цифри – код країни, в якій проживає пенсіонер, наступні чотири — порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі.В особових рахунках щоквартально зазначається розмір переказаних та виплачених пенсій у гривнях України та в валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Правильність заповнення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особового рахунку.На підставі особових рахунків управління пенсійного забезпечення складає відомості на виплату пенсій. Відомість складається в чотирьох примірниках і підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення та засвідчується печаткою. Два примірники відомостей надсилаються до органу, який здійснює виплату пенсій в іноземній державі, третій контрольний примірник зберігається в управлінні пенсійного забезпечення, а четвертий передається до бюджетного управління Пенсійного фонду України. На третьому та четвертому примірниках проставляється дата передання відомості до бюджетного управління.Якщо пенсія переказується безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то відомість складається в трьох примірниках, два з яких передаються бюджетному управлінню, третій — залишається для контролю в управлінні пенсійного забезпечення. Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням. Після надходження до управління пенсійного забезпечення звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк подання його передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.Якщо пенсія переказується на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то в особовому рахунку, який знаходиться в управлінні пенсійного забезпечення, робиться відповідна позначка на підставі платіжного доручення. У разі смерті пенсіонера, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання чи в зв'язку з іншими обставинами, що впливають на виплату пенсії, переказування її припиняється, про що робиться позначка впенсійній справі та особовому рахунку пенсіонера. Пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Якщо пенсіонер змінив місце проживання, то виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним свого нового місця проживання. Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, управління пенсійного забезпечення в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення довідки з місця проживання. У разі неповернення заповненої довідки пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. Якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом року, то пенсійна справа з позначкою про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення.Після закінчення строку виплати пенсій, переказування яких здійснювалось відповідно до угод, пенсійні справи надсилаються за належністю до відповідних установ тих держав, де проживають пенсіонери, для розв'язання питання про призначення і виплату пенсій, з помітками про дату останньої виплати, а особові рахунки закриваються і передаються на зберігання до архіву управління пенсійного забезпечення.Закриваючи особовий рахунок, у його розділі «Примітка» зазначають дату і причину закриття, а також місяць, по який включно виплачено пенсію, за підписом начальника відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення та особи, відповідальної за ведення особового рахунку. Позначка про закриття особового рахунку робиться і в книзі-реєстрі.

Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому угодами, від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій. Управління пенсійного забезпечення відкриває особовірахунки на кожного пенсіонера, зазначеного у одній зтих відомостей, які реєструються в книзі-реєстрі особовихрахунків.Під час реєстрації особовому рахунку надається номер увигляді восьмизначного числа.Структура номера особового рахунку: · перші дві цифри — код країни, яка переказує пенсію;· дві наступні — код області, де проживає пенсіонер;· останні чотири — порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі особових рахунків. В особових рахунках пенсіонерів щоквартально зазначається розмір виплаченої пенсії в гривнях України або доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют.Правильність ведення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особових рахунків. Протягом 5 днів після надходження відомостей управління пенсійного забезпечення складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій. Відомість на виплату пенсій підписується головою правлінняПенсійного фонду України (або його заступником) і начальникомуправління пенсійного забезпечення.Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаютьсярегіональним управлінням для здійснення виплати пенсій. Третійпримірник відомості на виплату пенсій передається бюджетномууправлінню для переказу в 3-денний строк коштів на відповіднірахунки регіональних управлінь. Четвертий контрольний примірниквідомості на виплату пенсій залишається в управлінні пенсійногозабезпечення.Післяздійснення уповноваженим банком України конвертаціїіноземної валюти, що надійшла з-за кордону для виплати пенсійпенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, коштиакумулюються на окремому поточному рахунку Пенсійного фондуУкраїни з подальшим перерахуванням протягом 3-х днів на окреміпоточні рахунки регіональних управлінь відповідно до складенихуправлінням пенсійного забезпечення відомостей на виплату пенсій.Регіональні управління в 3-денний строк після одержаннякоштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам пронадходження коштів та потребу відкриття ними поточного рахунку вустановах банків. Принаступних виплатах надсилаються повідомлення про надходженнякоштів і через районні (міські) відділи Пенсійного фонду Україниуточнюються обставини, якіможуть бути підставою для припинення виплати пенсії (смерть, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, зміна місця проживання пенсіонера таін.).Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку регіональне управління в 3-денний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідній установі банку.У разі проведення виплати пенсій через установу банку, за бажанням пенсіонера, кошти можуть виплачуватись без зарахування на поточний рахунок відповідно до укладених договорів між установами банків і регіональними управліннями.Районні (міські) відділи ведуть облік пенсіонерів (за повідомленням регіональних управлінь), яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій; при виникненні таких обставин відповідальний працівник районного (міського) відділу в 3-денний строк повідомляє про них управлінню пенсійного забезпечення та регіональному управлінню. Крім того, раз на квартал не пізніше першого числа третього місяця кварталу районні (міські) відділи надсилають до регіональних управлінь підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави.Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків органів Пенсійного фонду України на поточні рахунки пенсіонерів установи банків надають виписки відповідним пенсійним органам згідно з чинним законодавством.Після отримання підтверджень від установ банків про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії, регіональні управління в 3-денний строк надсилають управлінню пенсійного забезпечення відомість на виплату пенсій іноземним громадянам з позначками про виплату. До примірника відомості, що залишається в регіональному управлінні, додаються копія платіжного доручення та виписка установи банку про перерахування коштів на поточний рахунок пенсіонера.Якщо не виплачена пенсія внаслідок смерті, хвороби, зміни місця проживання пенсіонера та інших причин, то кошти залишаються на рахунку регіонального управління для наступних виплат, про що повідомляється бюджетному управлінню, а управлінню пенсійного забезпечення повідомляються причини невиплати (у разі смерті додається копія свідоцтва про смерть).Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на регіональні управління. Управління пенсійного забезпечення здійснює контроль завиплатою пенсій регіональними управліннями і в 3-денний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від регіональних управлінь надсилає повідомлення про проведену виплату відповідній установі іноземної держави.Кошти на переказування і виплату пенсій Видатки на переказування пенсій за кордон та на виплату пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, здійснюються за кошти Пенсійного фонду України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами.Порядок придбання іноземної валюти для переказування пенсій за кордон здійснюється уповноваженим банком України згідно з чинним законодавством України.Бухгалтерський облік операцій, що проводяться згідно з цією Інструкцією, здійснюється органами Пенсійного фонду України, а саме: · операцій в гривнях України — відповідно до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фондуУкраїни від 13.12.94 N 11-4 та зареєстрованої вМіністерстві юстиції України 23.02.95 N 46/582, зі змінами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від04.07.96 N 8-1 та від 23.02.98 N 2-1;· операцій в іноземній валюті — відповідно до Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженогонаказом Міністерства фінансів України від 14.02.96 N 29та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України20.02.96 N 82/1107, зі змінами та доповненнями, внесеними наказомМіністерства фінансів України від 05.12.97 N 268. Особливості виплати пенсій військовослужбовцям

Закон Українни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, осіб начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби:

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони;

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках.

Сім'ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України. Пенсії не підлягають оподаткуванню. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується. Виплата зазначеної в частинах першій та другій цієї статті одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється Міністерством оборони України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством транспорту та зв'язку України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років — довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться лише за їх заявою. В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і розмір пенсії. Якщо при цьому у інваліда війни здоров'я погіршується у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини.

В разі порушення інвалідом з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом — поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду. В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом. Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

Пенсії в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання. Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань. Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, але не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія. За бажанням пенсіонера доставка пенсії може здійснюватися через підприємства зв'язку за місцем його фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання.

Переказ пенсії поштою або доставка її за місцем фактичного проживання пенсіонера здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок посвідчення і строк дії якої визначається законодавством. Пенсії, що призначаються відповідно до цього Закону, виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку). Пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені непрацездатним членам сім'ї, не нараховуються. Суми пенсії, нараховані пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей і не одержані ним своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням за її одержанням.

Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.Одиноким пенсіонерам з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для осіб похилого віку та інвалідів, виплачується 25 процентів призначеної пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком на місяць. При наявності у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті (пансіонаті) для осіб похилого віку та інвалідів, непрацездатних членів сім'ї, що перебувають на його утриманні і належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, пенсія виплачується в такому порядку: 25 процентів пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком виплачуються самому пенсіонерові, а решта пенсії, але не більше 50 процентів призначеного розміру — зазначеним членам його сім'ї.За час перебування особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, на стаціонарному лікуванні (у лікарні, клініці, госпіталі та інших лікувальних закладах), а також у лепрозорії пенсія виплачується повністю.

В разі позбавлення волі особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата йому призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах. Відрахування з пенсій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей провадиться в порядку, встановленому частиною другою статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Пенсіонери зобов'язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати. В разі невиконання цього обов'язку і одержання у зв'язку з цим зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім'ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи суду. Посадові особи пенсійних органів, з вини яких безпідставно сплачено пенсіонерові зайві або занижені суми пенсії, несуть відповідальність відповідно до закону.

Суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. В разі смерті пенсіонера членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. Пенсії звільненим зі служби особам, зазначеним у статті 1цього Закону, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не призначаються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Пенсії, призначені зазначеним особам в Україні до виїзду на постійне місце проживання за кордон, виплачуються в порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, та членам їх сімей, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у строки, встановлені частиною другою статті 51 цього Закону.

Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються. Призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Особи, винні в порушенні законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, зазначених у цьому Законі, а також у несвоєчасному оформленні або поданні документів для призначення пенсії, у видачі для оформлення пенсій недостовірних даних і документів, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом. Рішення про відмову в призначенні пенсії або її перерахунку, зарахуванні до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах, порушення строків і заниження розмірів пенсії може бути оскаржено до вищих органів або до суду.

Порядок виплати рент

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов`язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. Договором ренти може бути встановлений обов`язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного строку.

Договір ренти укладається у письмовій формі. Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації. Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи. Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, — положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно.

Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов`язки платника ренти. Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов`язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов`язків за договором ренти. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти. Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється договором ренти. Розмір ренти встановлюється договором. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором ренти. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором. Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти. Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником безстрокової ренти відмови від договору ренти. Договір ренти припиняється після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо:

1) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік;

2) платник безстрокової ренти порушив свої зобов`язання щодо забезпечення виплати ренти;

3) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором.

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти також в інших випадках, встановлених договором ренти. Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, розрахунки провадяться залежно від того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно. Якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно, у разі розірвання договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов`язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти не звільняється від обов`язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.

Порядок виплати допомог

У рамках загальнообов'язкового державного соціального страхування надаються соціальні виплати і соціальні послуги, порядок здійснення яких регламентується юридичними нормами, котрі, у свою чергу, об'єднуються у правові інститути. Серед них можна виділити генеральні правові інститути, які охоплюють правовим регулюванням значне коло суспільних відносин і включають більш дрібні структурні елементи. Норми, що врегульовують умови і порядок надання страхових пенсій у солідарній системі, утворюють генеральний інститут «пенсійного страхування і пенсійного забезпечення».

Цей інститут включає такі одноелементні (прості) правові інститути, як «пенсія за віком», «пенсія по інвалідності від загального захворювання», «пенсія по інвалідності потерпілому», «пенсія у зв'язку з втратою годувальника». З введенням накопичувальної системи пенсійного страхування запрацює інститут довічних пенсій (довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя).

Згідно із законодавством у рамках кожного виду страхування передбачено виплату допомог. Норми, які регламентують таке надання, об'єднуються у генеральний правовий інститут страхових соціальних допомог (рос. пособий). Він включає кілька основних інститутів, субінститутів й одноелементних правових інститутів. Основні інститути на відміну від генеральних інститутів об'єднуються за більш однорідними правовими ознаками, мають вужчу спеціалізацію правового регулювання. Так, один з основних інститутів допомоги на поховання регламентує її надання у кількох видах соціального страхування: пенсійного страхування (на поховання померлого пенсіонера), страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (допомога на поховання осіб, котрі померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), страхування на випадок безробіття (допомога на поховання померлого безробітного).

Разом з тим є такі види допомог, які належать лише до одного виду страхування, а норми, що регламентують їх надання, утворюють відповідний правовий інститут, наприклад інститут допомоги по безробіттю (страхування на випадок безробіття).

Усі згадані правові інститути входять до складу права загальнообов'язкового державного соціального страхування, яке демонструє тенденцію до утворення підгалузі права соціального захисту, характеризується страховою основою і специфічними принципами. З часом, за умови прийняття закону про медичне страхування та повного функціонування закону про пенсійне страхування, у тому числі й переведення Пенсійного фонду на страхову основу, цей процес буде завершено, і право соціального страхування утворюватиме відносно самостійну частину в системі права соціального захисту.

Державна соціальна допомога як структурна частина права соціального захисту включає основні правові інститути державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, соціального обслуговування, медичної допомоги, стипендіального забезпечення учнів та студентів, житлових субсидій. Кожен з цих інститутів поділяється на субінститути.

Наприклад, інститут державної допомоги сім'ям з дітьми складається із таких субінститутів: допомога у зв'язку із вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та ін. Умови призначення допомог поза межами соціального страхування суттєво відрізняються, і уся система державної соціальної допомоги будується на інших принципах, ніж соціальне страхування.


Висновки Відповідно до статей 1 і 92 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 «Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн» ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.Якщо пенсія переказується безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то відомість складається в трьох примірниках, два з яких передаються бюджетному управлінню, третій — залишається для контролю в управлінні пенсійного забезпечення. Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням. Після надходження до управління пенсійного забезпечення звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк подання його передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.Якщо пенсія переказується на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то в особовому рахунку, який знаходиться в управлінні пенсійного забезпечення, робиться відповідна позначка на підставі платіжного доручення. У разі смерті пенсіонера, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання чи в зв'язку з іншими обставинами, що впливають на виплату пенсії, переказування її припиняється, про що робиться позначка впенсійній справі та особовому рахунку пенсіонера. Список використаної літератури 1. Закон України про пенсійне забеспечення: Офіційне видання: Наукове видання.- К.: Парламентське вид-во, 1998.- 56 c.2. Законодавство України про соціальний захист населення: Наукове видання.- 3-є вид..- К.: КНТ, 2004.- 304 c.3. Мортиков В.В. Пенсійне забезпечення і зайнятість // Економіка України (укр.).- 2000.- № 2.- C.63-67.4. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій: Навчальне видання.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 288 c.
еще рефераты
Еще работы по государству и праву